DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1943 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Ordinate ., .-2 V-.i i apscise a h c određene su prigodom snimanja poprečnih
profila.


Ž/2 — ž/l ..—.^ „


p: = tg/?=. a
p, = 1gr ig3=^^--y^
b P´


p = tg/? MBi == p h Ri^^Vi + (. + .).


VR VM


9.= -- tga = ..= qa VM=qL^


1 ^ = tg a = ^


RN=y. i + ž/ ´^ ==7 ž/4 +.; — .1—.(... + b) V. =^VR-{-d-\-R . zamjenom bit će


^ qLi =qi´ + ž/4 + ž/ --Vi — p {m -\- b) -\- p Ly odatle
<
il + Vi - ./. —p{m-{-b)


— p
.1 9.


? = = tga = -VF—r
.. = = tg d = -..-r = P2h


uL^= FF_ fi Lii VF= VR + . == ql+y qL.^ ^ql-\-y--V-i L2


^ (I+P2


Širina izvlastbe L = Lj + Lg


odno sno


2 —P 2+ft


1
Pošto ]e tg a = q = ^.-^ bit će za nasip


^ _ I ^ l,b (BN -R^N) l + y


(19)
´Pi


a za usjek (q = 1)


^^l-\-RN-RyN 1-^.


(20)
^—P l+i52


U formulama 6, 9, 12, 14, 16 i 18 dolazi redovito u nazivniku faktor


i±P
Predznak toga faktora ovisan je od smjera nagiba škarpe i terena. U slučaju kada
su ti nagibi istog smjera, predznak faktora je » — «, dok, kada su nagibi različitog
smjera, predznak je » + «. U sliedećoj tablici (Ing. .. Leoni: Lavori in terra, pag.


161) izračunane su vriednosti faktora —.— za nagibe terena od p = tg j8 = 0,002


do p„ = tg w = 1,00, (w = 450) "


135