DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1943 str. 38     <-- 38 -->        PDF

mir, Rožić Adolf, Milić Žarko, Polkovnikov Fedor,.
Hang Ladislav, Ivković Stjepan, Drndelić
Milan, Ileković Matija, Mikša Stjepan, Sandrovčan
Mijo, Lipovac Josip, Brkljačić Nikola,
Majer Dragutin, Miller Đuro, Herman Josip,
Janković Mirkć, Milinković Ivan, Korica Vladimir,
Bjelovar; Gorupić Pero, Tuzla;
Ncvoselec Franjo, Podrav. Slatina ; Kreč
Franjo, Virovitica; Pšorn Josip, Našice;
Jankavić Ilija, Našice; Mihić Josip Koprivnica.


Izvanredni članovi:
Kuna 240.—: Bambulović Petar, Banja Luka;
Rihtar Ciril, Celje;
Kuna 140.—: Tvrtković Stjepan, Travnik;
Kuna 20.—: Cezner Josip, Cebašek Stanko,
Banja Luka;


Članovi pomlatka:
Kuna 180.—: Bascha Nedžet, Zagreb;
Kuna 130.—: Becić Vladimir, Gimbarževski
Filip, Nemčanin Josip, Zagreb;
Kuna 120.—: Išpanović Oton, Janeš Drago,
Kubović Milan, Trošt Stojan, Zagreb;
Kuna 60.—: Dekanić Ivo, Korošec Vladimir,
Lukić Petar, Zagreb.


Predplata:


Kuna 1.920.—: Ravnateljstvo šuma Hrvatska
Mitrovica i za područnih sedam šumarija;
Kuna 480.—: Smalcel Ivo, Zagreb; Knjižara
Kugli, Zagreb;
Kuna 240.—: Holl Ferdinand, Sarajevo; Tursko
vić Milan, Sušak; Stj. Kugli, Zagreb.


OSOBNE VIESTI
PROMJENE U SLtJŽ.BI DO 15. IV. 1943.


Imenovani su:


Ing. Šimun F 1 o g 1. šum. nadzornik VII. č.


r. j-a V. d. ravnatelja šuma, kod ravnateljstva
u Novoj Gradiški;
Franjo Rožić . za tehničkog vježbenika XI.
č. .. kod šumarije u Varešu;
Refik Degirmendžić. za uredskog vježbenika
XII. č. r. kod šumarije u Zavidovićima;
i


Ing. Ivan O š t r i ć iz Dol. Velemerića za
šum. vježb. X. č. r. kod RS u Tuzli;


IX. č. r. od kot. oblasti Supetru, kod šumaIng.
Antunvježb. X. č. r.
. i 1 i n k. iz Zagreba
kod R S U Travniku.
za šumy
^
Premješten i su:
Nikola Bracanovld , pođšumar I. raz.


urije u Supetru fime, da i nadalje vrši dužnost
š. izvjestitelja kod kot. oblasti u Supetru;


Anđjelko D a m j a n o v i ć, oflcijal X. č. ..
od prom. uprave Usora-Pribinić u Usori, kod
prometne uprav« Zavidovići-Kusača u Zaviđovićima;


Ivan D r a š č I d, pođšumar I. raz. IX. č.
.. od kot. oblasti u Omišu, kod šumarije u
Omišu time, da i nadalje vrši dužnost š. izvjestitelja
kod kot. oblasti na Hvaru;


Zvonimir D i k 1 i ć. akoesista XII. C. r. od
.čumarii« Risovac u Bihaću, kod šumarije Prašnik
u Okučanima:


Vladimir S k r e b 1 i n. rač. viežbenik XI.


r. r. od Glavno« ravnateljstva za šumarstvo u
Zasrebu kod RS u Csulinu:
Tns. Božidar . o m i ć. kot. šumar VI. č. r.
1 plsć .stunnia premiešten je od ispostave kotsrske
´oblasti u Kutjevu kod RS u Zagrebu
time da vrši službu šumarskog izvjestitelja kod
V2 Prigorje u Zagrebu;


1..;. Stiepan S k o p a c. ravnatelj šuma VI
č. r. 2. nlać. stupnja rremiešten ie od RS Nov;
Gradiška za šumarskog izvjestitelja kod V^
Zagorje u Varaždinu.


Ing, Vladimir Z i 11 a. šum. viežb. X. č. r
od kotarske oblasti u Ključu za šum. vježbe
nika kod šumarije u Fojnici.


Promaknuti su:


Ing. Stjepan Francišković. šum. v. pristav
VIII. č. r. za šum. savjetnika VI. č. r. kod
Glavnog ravnateljstva za šumarstvo u Zagrebu.


Umirovljeni su:


Ing. Vilim P i r š i ć, šum. ravnatelj V. č. r.
kod ravnateljstva šuma u Ogulinu;


Ing. Josin G r ii n w a 1 d. šum. savjetnik V.
č. r. kod Glavnog ravnateljstva za šumarstvo
u Zasrebu:


Milan Knežević, šum. savjetnik VI. č. r.
kod ravnateljstva šuma u Sarajevu.


Odpuštenisu:


Ivn. Miirad S a 1 a h 0 V i ć. šum. vježb. X.
č. r. kod R S U Mostaru, jer je istu napustio;


Vukašin P e r o V i ć; geometar X. č. r. kod
R S " Vinkovcima; jer se z.a deset dana po boiestnJčkom
dopustu nije javio u službu.


Ovlašteni inžinjeri:


Ing. Bartol Mihaljević, prema odluci
Ministarstva narodnog gospodarstva, Glavnog
ravnateljstva za šumarstvo u Zagrebu od 26.
XL 1942. br. 17.533-Š-1-1942. za obavljanje
slobodne inžinjerske prakse iz struke šumarske
na cielom području Nezavisne Države Hrvatske
sa sjedištem u Karlo v cu.


Ing. Josip Miihlstein prijavio se za
..1....´.1. . ovlaštenih inžinjera šumarske
struke dne 5. prosinca 1942. godine, te je
upisan u matičnu knjigri pripravnika za ovlaštene
inžinjere temeljem odluke Inžinjerske
komore broj P. 567-2620-1942. od 7. prosinca


Ing. Josip Protoklitov, ovlašteni šumarski
inžinjer u Eelišću prijavio je Inžinjerskoj
komori dne 23. siečnja 1943. godine,\
da se do dalnjega ne će baviti poslovima ovlaštenog
inžinjera, što je komora i uzela na
znanje odlukom br. 0.194-2592-1943. od 19. veljače
1943.


Urednik Dr Ing. Josip Balen. — Izdalo Hrvatsko šumarsko đružtvo u Zagrebu, Vukotinovićeva
ulica 2. — Tisak Narodne tiskare, Zagreb, Kaptol 27, — Za tiskaru odgovara Rudolf Veđo,
Zagreb, Kaptol 27.


(^h