DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1943 str. 37     <-- 37 -->        PDF

HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŽTVO


ODLIKOVANJE ING. IVICE FRKOVICA


Poglavnik je svojom odredbom br. O.


C. 374—ZV—1943. podielio Velered
Krune Kralja Zvonimira s Danicom
i mačevima ministru i državnom
viećniku ing. Ivici Frkoviću, opunomoćeniku
hrvatske državne vlade kod 369. pješačke
divizije, »Vražje divizije« za izvanredan
i pobudan rad u prolDitku hrvatskog pučanstva
i suradnju hrvatskih građanskih vlasti s njemačkim
postrojbama od siečnja 1943. godine
s obje strane crte Petrinja—Glina—Bosanska
Krupa—Grmeč planina—Ključ—Varcaf Vakuf
—Mlinište—Glamoč—Livno—Vran planina—Jablanica
na Neretvi.
Ing. Ivica Frković poznat je cieloj našoj
javnosti svojim dosadašnjim nesebičnim ra


dom, svojom čestitošću i velikim požrtvovnošću
u narodnim poslovima, pa zato i nije čudo, da
je Poglavnik povjerio Ing. Frković tako važne
poslove, za čije je uspješno izvršenje primio i
tako visoko odlikovanje, koje daje pravo na
nošenja naslova »vitez«.


Ovim odlikovanjem Ing. Ivice viteza Frkovića
ponose se i hrvatski šumari, a napose oni
okupljeni u Hrvatskom šumarskom družtvu,
jer u njem vidi i priznanje šumarskoj struci.
Svi ŠLunari čvrsto su uvjereni, da će Ing. Ivica
vitez Frković izpuniti do kraja povjerenu mu
dulnost na korist i sreću svoje hrvatske domovine
ii> tom napornom radu želimo
mu svi puni uzpjeh!


t ING. STJEPAN BEVELAKVA


22. ožujka o. g. smrtna kosa pokosila je iz
naših redova opet jednog šumara. Toga dana
zahvatila je ona Ing. Stjepana Bevelak
V u, šumarskog savjetnika kod ravnateljstva
šuma u Zagrebu u 59. godini starosti, a 34.
službe.
Ing. Stjepan Bevelakva, sin je drage nam
Slovačke, rođen 20. kolovoza 1884. godine u
mjestu Hranjec. Svršivši srednjoškolske nauke
tada mladi Stjepan Bevelakva upisuje se na
Visoku šumarsku školu u Sćavnici, da stečeno
znanje koristi na dobro bratske Hrvatske. Ing.
Stjepan Bevelakva dolazi, naime krajem 1909.
godine kao vježbenik tadašnjem Šumarskom
uredu na Sušaku i ne napušta više Hrvatske,


koja mu je pružila i posljednji počinak na zagrebačkom
mirogoju.


Činovnički put Stjepana Bevelakve nije bio.
kao ni večine ostalih državnih činovnika, bez
mnogih premještenja. Tako je 1918. bio premješten
za upravitelja šumarije u Kostajnicu,
1921. Šumarskom uredu u Vinkovce, 1923. godine
šumariji u Kosinj, a 1926. onoj u Gospiću.
Iz Gospića 1935. dolazi kao kotarski šumar u
Dugo selo, odakle je 1941. godine premješten
kod Ravnateljstva šuma u Zagrebu, gdje je i
dovršio svoj život u aktivnom radu.


Neka je svjetla uspomena Ing. Stjepana Bevelakve
među hrvatskim šumarima!


t ING. CONJO IVANOV BALTOV


28. ožujka 1943. umro je u Sofiji šumarski kolegama šumarima u Bugarskoj. Ostavlja iza
inžinier Conjo Ivano v Balto v u 61. gosebe
ožalošćenu suprugu Milku rođ. Luketić,
dini života. Ing. Baltov je jedan od onih Bukćerku
učitelja iz Banove Jaruge, te dva sina
gara, koji je šumarske nauke svršio na bivšoj i troje unučadi. Pokojnik će svima. koJi su ga
Kr. šumarskoj akademiji u Zagrebu (g. 1910.). poznavali, ostati u trajnoj uspomeni. Neka mu
Ing. Baltov bio je mnogo obljubljen među svoje
vječna slava!
jim kolegama u Zagrebu, a isto tako i među Dr P.
UPLATA ČLANARINE U MJESECU OZUJKU


Redovitih članova:


Kuna 380.—: Prpić Stjepan Glina;
Kuna 280.—: Kellner Hugo, Varaždinske To


plice;
Kuna 275.—: Irović Tomo. Mostar;
Kuna 280.—: Peternel Josip, D. Miholjac;
Kuna 240.—: Anđerka JuliqVV i nk o v c i;


3fe
Ficko Dragutin, Đakovo ; Kajfež Drago. Z agreb
; Mađarevič, Vlatko. Ilok ; Protoklitov
Nikola j,/. e 1 i š ć e; Ivić Franjo. Varaždin;


io<^


Sinke
Pavle, BanjaLuka; Dremil Oskar,


Pavlić Ante, Skorić Vladimir, Tomac Marijan,


Zagreb;


Kuna 120.—: Vidmar Vilko. Nova Gradiška;
Kuna 100.—: Ferić Ilija, Hrv. Mitrovica;
Kuna 80.—: Panov Aleksander, Banja Luka;


Kuna 60.—: Đulbegović Fehim, Bobkov Leoniđ,
Heim Johan, Banja Luka; Huša Jaroslav,
Bakranin Juraj. Kopčić Ibrahim, Stajduhar
Franjo, Batinić Mijat. Cop Vjekoslav,
Travnik; Zuljević Aleksije, Tuzla;


Kuna 45.—: Antonijević Eugen, Banja Luka´^/


\0(,


Kuna 40.—: Prsa Pavao, Hrv. Mitrovica;
Bujić 2ivko, Banja Luka; Balić Mehmeđ,


Butković Matej. Kudović Sulejman, Fitze Karlo,
Djerzić Salih. Mott Rafael, Juzbašić Matija.
Postnikov Aleksij, Snrečkić Ante, Imanović
Husein. Mehić Mustafa. Cubelić Slavko. Tuzla;
Sram Zđenko. Balaić Mijo, Grahli Ljubomir.
Andrašić Drago. . i e 1 o v a r; Horvat
Ivo. Havliček Aleksander. Zagreb ;


Kuna 20.—: Strenački Vjekoslav. Runje
Hinko. Navratil Ivo. Košćak Franjo. Krasojevi´ć
Cvjetko Hrvatska Mitrovica ; Kutleša
Stjepan. Tonković Duro- Gavran Liubomir. Stimec
.loža. Novković Dušan. Stjepanović Liubomir,
.Sinicki Ivan. Topić Marko. Kovačić Mladen.
Bobek Ivan. Lazarev Sergii. .Turić Pavle,
Katana Muharem. Maksimović Mihajlo. .,°..lak
Dragutin. Kahler Jeronim, Behmen Sidik,
Petrović Franjo Banja Luka; Kovačić ..lislsv,
Matijašić Vladimir. Mihajlović Nikola,
Pauković Ante. Kvaternik Ante. Radosavljević
Ivan Mainarić Milivoj. Renko Stanislav.
Denisov Gabriel^yPoduie Luka. Ogulin ; Jo-ke 7tć Josip Benić Emil. Seidel Oskar Weinspn7el
Eduard. Ivančan Cvjetko. Franješ Eugen. Filinan
Franjo, Haramija Viktor. Foreyt Eduard,
Savor Ivan, Žiromski Nikola, Gavranić Brani


163
ŠUMARSKI LIST 5/1943 str. 38     <-- 38 -->        PDF

mir, Rožić Adolf, Milić Žarko, Polkovnikov Fedor,.
Hang Ladislav, Ivković Stjepan, Drndelić
Milan, Ileković Matija, Mikša Stjepan, Sandrovčan
Mijo, Lipovac Josip, Brkljačić Nikola,
Majer Dragutin, Miller Đuro, Herman Josip,
Janković Mirkć, Milinković Ivan, Korica Vladimir,
Bjelovar; Gorupić Pero, Tuzla;
Ncvoselec Franjo, Podrav. Slatina ; Kreč
Franjo, Virovitica; Pšorn Josip, Našice;
Jankavić Ilija, Našice; Mihić Josip Koprivnica.


Izvanredni članovi:
Kuna 240.—: Bambulović Petar, Banja Luka;
Rihtar Ciril, Celje;
Kuna 140.—: Tvrtković Stjepan, Travnik;
Kuna 20.—: Cezner Josip, Cebašek Stanko,
Banja Luka;


Članovi pomlatka:
Kuna 180.—: Bascha Nedžet, Zagreb;
Kuna 130.—: Becić Vladimir, Gimbarževski
Filip, Nemčanin Josip, Zagreb;
Kuna 120.—: Išpanović Oton, Janeš Drago,
Kubović Milan, Trošt Stojan, Zagreb;
Kuna 60.—: Dekanić Ivo, Korošec Vladimir,
Lukić Petar, Zagreb.


Predplata:


Kuna 1.920.—: Ravnateljstvo šuma Hrvatska
Mitrovica i za područnih sedam šumarija;
Kuna 480.—: Smalcel Ivo, Zagreb; Knjižara
Kugli, Zagreb;
Kuna 240.—: Holl Ferdinand, Sarajevo; Tursko
vić Milan, Sušak; Stj. Kugli, Zagreb.


OSOBNE VIESTI
PROMJENE U SLtJŽ.BI DO 15. IV. 1943.


Imenovani su:


Ing. Šimun F 1 o g 1. šum. nadzornik VII. č.


r. j-a V. d. ravnatelja šuma, kod ravnateljstva
u Novoj Gradiški;
Franjo Rožić . za tehničkog vježbenika XI.
č. .. kod šumarije u Varešu;
Refik Degirmendžić. za uredskog vježbenika
XII. č. r. kod šumarije u Zavidovićima;
i


Ing. Ivan O š t r i ć iz Dol. Velemerića za
šum. vježb. X. č. r. kod RS u Tuzli;


IX. č. r. od kot. oblasti Supetru, kod šumaIng.
Antunvježb. X. č. r.
. i 1 i n k. iz Zagreba
kod R S U Travniku.
za šumy
^
Premješten i su:
Nikola Bracanovld , pođšumar I. raz.


urije u Supetru fime, da i nadalje vrši dužnost
š. izvjestitelja kod kot. oblasti u Supetru;


Anđjelko D a m j a n o v i ć, oflcijal X. č. ..
od prom. uprave Usora-Pribinić u Usori, kod
prometne uprav« Zavidovići-Kusača u Zaviđovićima;


Ivan D r a š č I d, pođšumar I. raz. IX. č.
.. od kot. oblasti u Omišu, kod šumarije u
Omišu time, da i nadalje vrši dužnost š. izvjestitelja
kod kot. oblasti na Hvaru;


Zvonimir D i k 1 i ć. akoesista XII. C. r. od
.čumarii« Risovac u Bihaću, kod šumarije Prašnik
u Okučanima:


Vladimir S k r e b 1 i n. rač. viežbenik XI.


r. r. od Glavno« ravnateljstva za šumarstvo u
Zasrebu kod RS u Csulinu:
Tns. Božidar . o m i ć. kot. šumar VI. č. r.
1 plsć .stunnia premiešten je od ispostave kotsrske
´oblasti u Kutjevu kod RS u Zagrebu
time da vrši službu šumarskog izvjestitelja kod
V2 Prigorje u Zagrebu;


1..;. Stiepan S k o p a c. ravnatelj šuma VI
č. r. 2. nlać. stupnja rremiešten ie od RS Nov;
Gradiška za šumarskog izvjestitelja kod V^
Zagorje u Varaždinu.


Ing, Vladimir Z i 11 a. šum. viežb. X. č. r
od kotarske oblasti u Ključu za šum. vježbe
nika kod šumarije u Fojnici.


Promaknuti su:


Ing. Stjepan Francišković. šum. v. pristav
VIII. č. r. za šum. savjetnika VI. č. r. kod
Glavnog ravnateljstva za šumarstvo u Zagrebu.


Umirovljeni su:


Ing. Vilim P i r š i ć, šum. ravnatelj V. č. r.
kod ravnateljstva šuma u Ogulinu;


Ing. Josin G r ii n w a 1 d. šum. savjetnik V.
č. r. kod Glavnog ravnateljstva za šumarstvo
u Zasrebu:


Milan Knežević, šum. savjetnik VI. č. r.
kod ravnateljstva šuma u Sarajevu.


Odpuštenisu:


Ivn. Miirad S a 1 a h 0 V i ć. šum. vježb. X.
č. r. kod R S U Mostaru, jer je istu napustio;


Vukašin P e r o V i ć; geometar X. č. r. kod
R S " Vinkovcima; jer se z.a deset dana po boiestnJčkom
dopustu nije javio u službu.


Ovlašteni inžinjeri:


Ing. Bartol Mihaljević, prema odluci
Ministarstva narodnog gospodarstva, Glavnog
ravnateljstva za šumarstvo u Zagrebu od 26.
XL 1942. br. 17.533-Š-1-1942. za obavljanje
slobodne inžinjerske prakse iz struke šumarske
na cielom području Nezavisne Države Hrvatske
sa sjedištem u Karlo v cu.


Ing. Josip Miihlstein prijavio se za
..1....´.1. . ovlaštenih inžinjera šumarske
struke dne 5. prosinca 1942. godine, te je
upisan u matičnu knjigri pripravnika za ovlaštene
inžinjere temeljem odluke Inžinjerske
komore broj P. 567-2620-1942. od 7. prosinca


Ing. Josip Protoklitov, ovlašteni šumarski
inžinjer u Eelišću prijavio je Inžinjerskoj
komori dne 23. siečnja 1943. godine,\
da se do dalnjega ne će baviti poslovima ovlaštenog
inžinjera, što je komora i uzela na
znanje odlukom br. 0.194-2592-1943. od 19. veljače
1943.


Urednik Dr Ing. Josip Balen. — Izdalo Hrvatsko šumarsko đružtvo u Zagrebu, Vukotinovićeva
ulica 2. — Tisak Narodne tiskare, Zagreb, Kaptol 27, — Za tiskaru odgovara Rudolf Veđo,
Zagreb, Kaptol 27.


(^h