DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1943 str. 36     <-- 36 -->        PDF

madima od 5 do 8 cm. Ako se upotrebljava
otpadno drvo, na pr. iz stolarija, tada se valja
paziti, da u generator ne dođu odpadci Ijep-
Ijenog drveta. Ljepilo ne samo da ometa pravilan
tok pougljivanja, nego rastvorbom ljepila
stvaraju se razne kiseline koje štetno (razorno)
djeluju na stiene generatora.


Trajnost impregniranih brzojavnih stupova.
Promatranjem podataka iz 18 evropskih dr


Propisi i naredbe


žava o trajnosti impregniranih stupova za brzojavne
vodove utvrđeno je: trajnost stupa
impregniranog katranom kamenog uglja iznosila
je 26 godina, onog impregniranog živinim
sublimatom 18 godina, impregniranog s bakarnim
sulfatom pak 21. godinu, a impregnirana
drugim sretstvima okruglo 12. god. Trajnost
pak neimpregnira´.-;:´h stupova iznosila je
9,5 godina.


ZAKONSKA ODREDBA


«


o nadopuni zakona o lovu od 5. prosinca 1931.
§ 1


U § 28. zakona o lovu od 5. prosinca 1931.,
dopunjenom § 15. zakonske odredbe od 3. kolovoza
1942. br. CCXX-1231-Z-1942. stavlja se
na kraju točke 11. mjesto točke točka i zarez
i dodaje se nova točka 12., koja glasi:


»12. koja ne izvrše naredbe ministra narodnog
gospodarstva o uzgoju, čuvanju i prehrani
divljači, te o tamanjenju zvjeradi i ptica
grabljivica«.


§ 2.


Na kraju § 40. zakona o lovu od 5. prosinca
1931.. promienjenog § 18. zakonske odredbe od


3. kolovoza 1942. broj CCXX-1231-Z-1942, stavlja
se mjesto točke zarez i dodaje se:
»koji je ovlašten naredbenim putem izdavati
naredbe za uzgoj, čuvanje i prehranu divljači,
kao i za tamanjenje zvjeradi i ptica grabljivica
«.


§ 3.


U § 87. zakona o lovu od 5. prosinca 1931.
na kraju rečenice u točki 6. mjesto točke stavlja
se točka i zarez, te se dodaje točka 7., koja
glasi:


»7. tko neovlašteno hvata mladu zaštićenu
divljač ili vadi jaja iz gniezda ili kvari
gniezda«.


§ 4.
Ova zakonska odredba zadobiva pravnu moć
dan iza proglašenja u Narodnim novinama.
U Zagrebu, dne 8. travnja 1943.


Poglavnik Nezavisne Države Hrvatske:
Ante Pavelić v. r.


Broj: LXIX-822-D.V.-1943.


Državni prabilježnik — čuvar državnog pečata:
Dr. Mirko Puk V. r.


(Narodne novine CVII-82. od 9. IV. 1943.)
RAZDIOBA OCxRIEVNOG DRVETA IZ SUMA ZEMLJISTNIH ZAJEDNICA


. Zakonskoj odredbi o razdiobi ogrievnog
drveta iz šuma zemljištnih zajednica od 24. kolovoza
1942. (tiskanoj u prilogu Hrvatskog šumarskog
lista 1942. god. na str. 171. zajedno
s tumačenjem Ministarstva šumarstva i rudarstva
br. 26.014-S-42). Glavno ravnateljstvo za
šumarstvo Ministarstva narodnog sosoodaT-stva
pod br. 4130-S-43 od 1. travnja 1943. god. izdalo
je ovo


tumačenje:


»Na upit jedne kot. oblasti u pogledu tegoba
kod provedbe zak. odredbe o razdiobi
ogrjevnog drveta iz šuma zemljištnih zajednica
razpisuje se temeliem propisa § 4 zak. odredbe
od 24. VTII. 1942. broj: 1933-Z-1942.
a u nadopuni ovdašnjeg tumačenja br. 26014S-
1942, i broj 28764-S-1942. od 3. listopada
1942. sliedeće:


Ova se zakonska odredba odnosi samo na
razdiobu ogrjevnog drveta. Ako nrema tome
zem. zajednica u svrhu ogrjeva silom okolnosti
kao ogrjevno drvo izdaje ovlaštenicima drvo
sposobno za građu, onda se taj način diobe
odnosi i na to drvo.


Nije dakle odlučno, kakovo se drvo dieli,
nego kakovoj je svrhi namienjeno.


Za dobivanje građevnog drveta vriede za
ovlaštenike propisi zakona o uređenju zem.


zajednice i pravilnika pojedinih zemljištnih zajednica.


U pitanju tko ima dobiti izjednačenu pripadnost
treba postupati ovako:
Tkogođ je do proglašenja ove zakonske odredbe-
pa i kasnije bilo po kom pravnom naslovu
stekao pravo na samostalno dobivanje,
pa i najmanjeg diela ovlašteničke pripadnosti,
njemu se Dripađnost izjednačuje po ovoj zakonskoj
odredbi.


Valja biti na oprezu samo kod prosuđivanja
samostalnosti ovlaštenja.


Suvlastnici, naime jednog ovlaštenlčkog
prava i ako im je zajednica u naravi moguće
dielila svakome pripadnost, nisu svaki za sebe
samostalan ovlaštenik, nego svi zajedno tvore
jedno ovlašteničtvo i njima se izdala jedna
izjednačena pripadnost, dok je daljnja dioba
njihova osobna stvar.


Napose se upućuje, da ova zakonska odredba
ne izaziva nikakve revizije ovlašteničkih
prava, pa se iriia izdavati i nadalje pripadnost
svima onima, koji su do njenog nroglašenja
dobivali nripadnosti u zem. zajednici kao državni
tuđih ovlašteničtva.


Međutim sve ovo ne izključuje svakdašnje
nravo odbora, da revidira pravo pojedinih ovlaštenika
na dobivanje pripadnosti u zemljištno]
zajednici.«


163