DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1943 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Književn ost


INTERSYLVA, II. GODIŠTE, BROJ 4.


Četvrti broj drugog godišta časopisa Međunarodne
središnjice za šumarstvo »I n t e r-
s . 1V a« donosi šest odličnih razprava, koje
su po aktuelnosti obrađene materije od prvorazredne
važnosti za rješavanje suvremenih .
zadataka i u našem šumarstvu. Stoga se obširnije
osvrćemo napose na svaki objavljeni
prikaz.


1. Nakon što je moderna pedologija ustanovila
posebnu važnost uloge vode u šumskom
tlu, koja okolnost oštro izdvaja šumsko zemljište
od poljodjelskog, sve se više u stručnoj
literaturi susrećemo s radovima o izpitlvanju
utjecaja vode na uzgoj šumskog drveća. Vrlo
vriedan prilog ovom proučavanju daje članak
prof. Feher Daniel a (sveučilište u Šopronju)
pod naslovom: IZTRAŽIVANJA O STATIČKOJ
POTREBI VODE KOD ŠUMSKOG
DRVEĆA (Untersuchungen iiber den statischen
Wasserbedarf der Waldbaume). Građa je objavljena
u obliku saobćenja botaničkog zavoda
šopronjskog sveučilišta.
Nauka je već na osnovi dugogodišnjih iztraživanja
uspjela odrediti statičku potrebu na
vodi za niže rastlinje šume i oranice, a naročito
za gospodarsko kulturno bilje. Danas je
već ovaj posao moguće proširiti i na šumsko
drveće u toliko lakše, što pređleže brojni postignuti
uspjesi i stečena izkustva. U predmetnom
prikazu postavlja autor svrhu ovog
rada, koja se sastoji u određivanju kompleksnog
utjecaja temperature i vode na život šume
i s tim u vezi u postavljanju optimalnih granica
za statičku potrebu vode najvažnijih vrsta
šumskog drveća. Dosad izvršena izpitivanja
pokazuju, da kod najvećeg diela ovih vrsta
starosti izpođ četiri godine leži optimalna granica
statičke potrebe na vodi između 70—90»/o
zasićenja maksimalnog kapaciteta. Iz toga
možemo zaključiti, da je za njihov optimalni
razvitak dovoljno, ako je šumsko tlo 10—30%
svog ukupnog poroznog volumena izpunjeno
uzđuhom. Dakako da to vriedi samo za prve
četiri godino žiVota t. j . za najraniju mladost
šumskog stabla. Kasnije, kada najveći dio
vrsta prodre svojim korienjem dublje u tlo,
što više dopre kadkada i do temeljne vode,
može Svoju potrebu na vodi podmirivati iz
nižih horizonata zemljišta. Razumljivo je tada,
da će kod odrastlog stabla zadovoljavati i nešto
niži stepen zasićenja od naprieđ navedenog.
Ipak se mrjogo niži stepen ne može predpostaviti
iz razloga, što upravo kod granica
70—80% zasićenja vođenog kapaciteta leži i
statička potreba na vodi za djelovanje mikroba


Rezultate je svojih izpitivanja, koja su gotovo
sva svršena na pjeskovitom zemljištu
(Kecskemet, Kiralyhalom, Debreczen, Sopron)
izkazao autor u 3 tabelama pregleda i 17 shematičnih
slika za najvažnije vrste šumskog
drveća u Srednjoj Europi.


2. Švedsko selekcioniranje bilja,, poznato
daleko preko granica švedske, ima svoj začetak
u djelovanju svalofskog družtva za selekciju
gospodarskog bilja, čiji rad seže u
natrag preko pola stoljeća. Godine 1936. osniva
se na priedlog baruna Carla . e n n e t a »D r užtvo
za selekcioniranje šumskog
drveća« , o čijem radu i dosadanjim uspjesima
donosi izcrpan prikaz Nils S . 1 v e n
(Ekebo) profesor i predsjednik ove ustanove
pod naslovom SELEKCIONIRANJE ŠUMSKOG
DRVEĆA U ŠVEDSKOJ (Waldbaumzuchtung
in SchweZadatak je ovog družtva, kako sam naslov
kaže, selekcija šumskog drveća te praktično
izkorišćivanje dobivenih rezultata. Zahvaljujući
obćem razumievanju i obilnim podporama
(Knutova i Alice-Wallenbergova zaklada) đružtvo
je osnovalo Glavnu postaju za selekcioniranje
u površini od 22 hektara u Ekebu. Ustrojeno
je i posebno povjerenstvo za selekciju
šumskog bilja, u kom sudjeluje i ravnateljstvo
državnih dobara. Kako ovakav rad po prirodi
svog zadatka ne može biti usredotočen na jednu
makar kako dobro ^bskrbljenu postaju, to već
u ljetu 1938. godine stavlja šumsko poduzeće
Korsnas Sagverks Aktlenbolag družtvu na razpolaganje
za ovu svrhu preuređene objekte za
osnivanje podružnice u Dalarnl kod Dalforsa.
Godine pak 1939. nastaju još 3 nove podružnice
(Bergagard, Brunsberg i Bačke), sve darovima
privatnika, tako, da danas družtvo
osim glavne postaje razpolaže s još četiri podružnice.
Godine 1937. otvorilo je družtvo u
tjedniku »Svensk Papperstiđning« posebnu rubriku
svojih saobćenja (Međđelanden fran Forenlngen
for vaxtforadling av skogstrad).


Prva je točka radnog programa snimanje
konkretnih sastojina s obzirom na oblik gospodarskih
najvažnijih vrsta. Autor je već nekoje
rezultate ovih snimanja posebno prikazao za
nekoje specifične oblike smreke (Kammfichte)
1 bora (schmalkronigen Typs). što se tiče listača
najveća je pažnja posvećena brezi zbog
njezine mnogostruke uporabe kao stolarskog,
furnirskog i skijaškog drveta. I tu su već objavljeni
važni rezultati iztraživanja oblika
(Johnsson 1941.) naročito obzirom na selekciju
pomoću križanja (Jensen 1942., Flaschenpfropfmetođe).
Međutim najkrupniji događaj u
ovom nastojanju predstavlja nalaz t. zv. Gigastrepetljike
kod Bosjoklostera, pa je tako otvoreno
novo golemo polje rada. Uvažimo li razvijeni
šibični veleobrt, možemo lako ocieniti
značenje selekcioniranja ove vrste, kod čega
su razumljivo zainteresirana sva švedska šibična
poduzeća. U toku posljednjih 4 godina
izvedene su u Ekebu brojne hibriđacije trepet-
Ijike i topole, koje imaju dalekosežnu praktičnu
važnost (Johnsson 1939. i 1941.). Naročito
su spomena vriedne tetraploiđne trepet-
Ijikine biljke proizvedene križanjem gigantske
triploiđne trepetljike (Nilsson - Ehle 1938.,
Johnsson 1939.). U težnji, da se proizveđu
biljke s visokim brojem chromosoma, poduzeti
su na trepetljici i nekojim drugim vrstama
colchicin - pokusi s vrlo dobrim uspjesima
(Johnsson i Eklunđh 1940.).


Važno svojstvo šumskog drveća, na koje se
napose kod selekcije ove vrste mora paziti, je
odpornost protiv zime. U toku su posljednjih
godina izvedena mnoga izpitivanja na smreci,
hrastu, jasenu i trepetljici. Kod toga je važno
iztaći, da je srednjeeuropska (»njemačka«)
smreka pokazala mnogo veću proizvodnu sposobnost
od domaće švedske (Carbonnier 1937.,
Sylven 1937.) u predjelima srednje i južne
švedske. Nu njezina mala odpornost protiv
zime onemogućuje joj prodiranje dalje na
Sjever.


Poseban zadatak selekcioniranja vrši Iztraživanje
odpornost! stabala protiv oboljenja.
u tom su pogledu izvedeni obsežni pokusi u
namjeri, da se pronađe naročito odporna rasa
protiv svake parasitame zaraze (Sylven 1937.),
pa se s punim povjerenjem može očekivati, da
koristni rezultati neće izostati.


3. Danas je već u šumskoj ekonomiji uzta-
Ijeno gledište, da jedna šuma može biti spo155