DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1943 str. 28     <-- 28 -->        PDF

kako liepo veli narod — zaorana krv njegova
oca i njegovih djedova.


Savezno s time idu i sve naše gospodarske
politike u šumarstvu i
rudarstvu, jer je povećanje naše
veleobrtne proizvodnje skoro najviše
vezano na mogućnost izkorišćavanja
šuma i ruda. i niz nuzproizvoda,
koii iz tog proizlaze. Istina, ovaj dio
naše narodne proizvodnje najviše osjeća ratne
potežkoće i to izravno na terenu tako i u sa-
n-iom prometu.


Politikom ciena. čije se djelovanje
nsobito ođrazuie na narodnoj valuti nastojimo,
što je više moguće zaustaviti svako Dovišenje.
ali s druge strane pazimo, da se kod toga ne
ukoči obća narodna proizvodnja. Kod obćeg
oblikovania ciena potrebno je polaziti od same
nroizvodnje, a to je moguće samo. ako veleobrtna
Droizvodnja bude što jetfinija i to tako
da se što više proizvodi u istom vremenu i s
istim radnim snagama. Onemogućiti će se nastojanje
nojedinaca. koji su do sada kupovali
što skuDlju robu i sirovine, jer im ie tako bila
omogućena i veća zarada, buduć da je zarada
bila određena u postotcima. U tom smislu ne
će više dozvoljavati, da se glavni dio zarade
određuje u postotcima, jer se samo tako može
suzbiti navedeno nastojanje kupovanja što
skunlje robe.


Politika ciena može biti podDuna i uznješna
samo onda. ako iztovremeno nadzire cielokupnu
nroizvodniu. razpodjelbu i potrošnju. To je moguće
postići usavršavanjem postavljenog sustava
u najužoj vezi s zaustavlianjem nadnica
i plaća, koje se opet predbježno temelje na
pravilnom djelovanju naše prehrane. Ova će
se pitanja rješavati u najužoj povezanosti sa
našom družtvovnom politikom, jer je u unrav-
Ijanom gospodarstvu svaka gospodarska mi era
uvjetovana družtvovnim gibanjima i zaštitom
družtvovnih nrobitaka cjelokurme zaiednice,
a ne samo nojedinaca ili pojedinih stališa.


Savjest i dužnost mi nalaže, da se ovom
"rilikom osvrnem i na rad nekih pojedinaca,
i^oji u svom dielovanju u pohleni za bogatstvom,
u časovitoj ratnoj konjunkturi prelaze
preko probitaka zajednice i borbe naroda. Stanoviti
poremećaj, a negdje i trenutačno nedjelovanje
narodne obskrbe dalo je mogućnost, da
pojedinci mimo zakona iskoriste to u svoje
vlastite probitke. Ima ljudi, koji se danas
obrtimice bave kriomčarenjem bilo kakove
robe, te na taj način umjetno stvaraju visoke


Sviptli Drim .i pri


ciene. Te ljude nalazimo kod mnogih stališa,
na žalost neki nose 1 naslov hrvatskog priradnika.
U ovo vrieme, oni su najviše neprijatelji
gospodarske slobode svoga naroda, jer onemogućuju
svom vlastitom narodu pravednost u
obskrbi što je danas, pokraj oružane snage,
najveći zadatak državnog vodstva. Ti su ljudi
ne samo na štetu zdravog i poštenog prirađnika,
obrtnika, radnika i seljaka, već su začetnici
i širitelji korupcije i često daleko gori od
onih, koje je zaslugom borbe poštenih hrvatskih
sinova bilo potrebno onemogućiti u njihovom
ne narodnom radu.


No dok s jedne strane neprijatelj naše narodne
slobode i gospodarske samostalnosti želi
najbezđušnije uništiti gospodarska dobra hrvatskoga
naroda, dotle s druge strane, usprkos
sviju potežkoća, hrvatski narod dokazuje svoju
gospodarsku sposobnost i životnu snagu. Svaki
onaj, koji malo poznaje prilike, u kojima danas
djeluje hrvatsko, gospodarstvo, mogao se
je uvjeriti, kako je ono sposobno, da samostalno
živi i kolike nam ogromne mogućnosti
razvitka i stvaranja blagostanja daje naša domovina.
Svi pojedinci, kojima nije u probitku
gospodarska samostalnost hrvatskog naroda,
moraju uvidjeti, da je njihova borba bezuspješna,
da hrvatski narod na cjelokupnom
području svoje Države uzpostavlja svoju upravu,
kako bi u miru mogao izgrađivati svoje
gospodarstvo i tako doprinositi koristan udio
gospodarskoj suradnji europskih naroda.


Sve su to najvažnija pitanja, s kojima ulazimo
u treću godinu obstanka i djelovanja našeg
samostalnog gospodarstva, i koja će velikim
naporom i borbom sviju nas naći svoje
pravo rješenje. Suradnjom sviju stališa, a nanose
djelatnim sudjelovanjem našega seljačtva
i radničtva, vođeni načelom, da su probitci zajednice
iznad probitaka nojedinaca. koja u današnja
vremena u borbi našega naroda mora
biti daleko veća i protkana dubokom sviesti i
nacionalizmom, hrvatski narod, dokazuje svoju
gospodarsku sviest i gospodarsku sposobnost
svoje vlastite države.


Puni pouzdanja u Boga i u mudro vodstvo
Poglavnika, okriepljeni tolikim žrtvama, koje
su iz koljena u koljeno kriepile i uzdržavale
naše narodno biće, pa uz pomoć svojih velikih
saveznika i prijatelja hrvatski narod ulazi^sa
svojim gospodarstvom u treću godinu odlučujući
čvrsto uložiti svu svoju snagu, da svoje
gospodarstvo, svojim sjiagama izgrađuje i čuva.


USPOMENI SIME BALENA


7. travnja o. g. preminuo je na Sušaku šumarski
oficijal um . Si me . a 1 e n. Skroman
radnik, ali svietao primjer, kako se dobrom
voljom može mnogo učiniti i kad bi Sime
Balen imao samo nekoliko sliednika naš sivi
Krš za kratko \´rieme zaodjeo bi se zelenim
plaštem obnovljene šume. kao prvog nosioca i
najglavnijeg stupa svega gospodarskog života
na našem Kršu. Sime Balen bio je
onaj, koji je misao svog oca ..riše
seljaka-samouka o potrebi
kao i o mogućnosti pošumljavanja
goleti krša. priveo na djelo u
branjevinama Šator — Veliki Vrh
i Tomišina Draga na domaku svog rodnog
mjesta Krmpote, u kojima je služio neprekidno
blizu 30 godina.
Zelene oaze u krmpotskoj obćini, u kojoj
je Sime Balen 1865. god. ugledao svietlo ovog
svieta, vječan su spomenik ovog nenametlji


vog radnika na narodnoj niivi. radnika na kakovima
nočiva narod i država. Zato nije neobično,
da i jedan od njegovih sinova, nastavlja,
možemo s punim pravom reći. šumarsku
tradiciju svoje obitelji, te posvećuje svoj život
zelenoj struci, a svoj rad naročito ulaže u zgradu,
kojoj su temelje udarali njegov djed ..


rlša i otac Sime, u pošumljavanje goleti hrvatskoga
krša. Taj sin jest P r o f. Dr J o s i p . a1
e n, današnji ministar narodnog gospodarstva,
koji zaokruženo i s ispravnim načelima ,
pisano djelo Naš goli krš (Zagreb, 1931.) po-svećuje
»uspomeni svog djeda Bariše seljaka
samouka, koji je devedesetih godina prošloga
stoljeća širio ideju o pošumljavanju golet´
Krša«,


Našem uredniku Prof. Dr ing. Josipu Balonu,
ministru narodnog gospodarstva naše
saučešće, a pepelu Sime Balena mir u zemlji
njemu dragog Krša!


154