DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1943 str. 27     <-- 27 -->        PDF

bolje zamišljenog sustava 1 najvećih napora,
nije moglo imati svuda baš podpuni, željeni
uspjeh. A gdje se danas u svietu željeni, podpuni
uspjeh postiže? Upravljano gospodarstvo
zahtjeva i savršeno djelovanje upravnog aparata,
što se kraj postojećih prilika nije u podpunosti
moglo postići. Nema toga gospodarskog
sustava na svietu, koji bi kraj svih sadašnjih
potežkoća i okolnosti mogao djelovati sa stopostotnim
uspjehom.


Osnivanjem ministarstva narodnog
gospodarstva stvoren je nuždnj
preduvjet za pravilnu izgradnju
jedinstvenog gospodarstvenog
vodst v´a u našoj državi. Na taj
naCin moguće je danas sustavno, po osnovi.
prema važnosti, potrebi i prilikama, osnivati i
voditi djelovanje pojedinih česti državne gospodarske
politike. To se odnosi u prvom redu
na proizvodnju dobara, koja služe za narodnu
obskrbu u najvišem smislu te rieči. Ta je najuža
suradnja na jednoj strani u poljodjelskom,
a na drugoj strani u prehranbenom području,
jer je snažno poljodjelstvo, obzirom i na strukturu
naše zemlje, i na naše potrebe, prvi preduvjet
i temelj uspješnog djelovanja narodnog
gospodarstva uobće. a samoobskrbe naroda napose.
Pojedine mjere našeg upravljanog gospodarstva
imale su kadkađa dobre, a kadkada
nepodnune posljedke. Danas provodimo nuždne
izpravke, usmjerujemo rad određenim putem


— što je svakako razumljivo obzirom na veliki
niz zadataka, koji stoje pred nama i koji su
Cesto izvan našeg dohvata.
Cesto smo se našli pred nizom pitanja, koje
ie trebalo s najvećom gibkošču i žurnošću riešiti.
kako bi se spasila narodna imovina i izbjegle
nepoželjne Dosljedice — pa su pojedine
naredbe bile vrlo često od časovite nedužnosti,
ier su ih i časovite potrebe iziskivale. To, svakako,
ne znači nedosljednost u provedbi glavnih
načela naše gospodarske politike.


Kako od prehrana naroda ovisi mogućnost
rada u raznim pravcima narodnog života, a
kako sama prehrana ovisi u prvom redu od
obće narodne proizvodnje., djelatnost naše gospodarske
politike usmjerena ie oko što jačeg
povećanja naše proizvodnje. Nameće nam se
stoga na gospodarskom polju velika dužnost,
da na svaki način i u svim granicama mogućnosti
pridonesemo sve. kako bismo postigli povećanje
naše proizvodnje. Ovo se tiče i proizvodnje
životnih namirnica uobće. a tiče se u
jednakoj mjeri i proizvodnje veleobrtnog bilja.
Ako našu sadanju proizvodnju povećamo do
skrajnih granica mogućnosti, moći ćemo u velikoj
mjeri odgovoriti svim zahtjevima, koje na
nas postavlja suvremeno doba, koje. zbog svojih
težkoća. traži od svih teže i veće dužnosti
, nego što traže i što su ikada tražila
mirnodobska vremena.


Državna vlast poduzima sve mjere, da putem
zakonskih propisa, ustrojstvom rada, savjetom,
davanjem pripomoći u obliku radne
snage, sjemenja, poljodjelskih strojeva pomaže
djelatnost u tom pravcu. I ako je rad državnih
vlasti u tom pogledu od velike važnosti još je
važnije djelovanje i rad naših seljaka, koji će
provesti u život ono, što Država traži.


Mi gotovo i nemamo danas velikih posjeda.
Za to naše vriedno seljačtvo. sa svojim posjedima,
učestvuje najjače u zadovoljenju potreba
države i oko obskrbe.


Usavršenim sustavom naše gospodarske politike
omogućit ćemo djelatno sudjelovanje
seljačtva u vođenju
narodnog gospodarstva. Kod toga,
kao najjača poluga služiti će ... z a d . u


g a r s t v 0. Duboko razvijenu sviest našega
naroda kao i zadružni pokret uklopiti ćemo
postepeno u što većem obujmu u djelatno sudjelovanje
u vodjenju narodnog gospodarstva i
time istovremeno stvarati čvrste temelje za
našu poslieratnu izgradnju. Dok ćemo s jedne
strane tražiti što jače djelatno sudjelovanje seljačtva,
istovremeno ćemo nastojati, da što više
zaštitimo probitke seljačtva i to u prvom redu
onih, koji sa svoje strane izvršuju svoju narodnu
dužnost predajom viškova hrane za
prehranu i uzdržavanje života onih dielova naroda,
koji tih namirnica nemaju i ne proizvode.


Našu prehranbenu proizvodnju povećati
ćemo ne samo povećanom sjetvom žita i mahunastih
plodova, već i sijanjem industrijskog
bilja i podizanjem proizvodnih mogućnosti
obradive zemlje, bez obzira gdje se ona nalazi
u selu ili u gradu.


Pokraj što veće obradbe neobradivih površina,
osobitu brigu posvećujemo povećariju po- vršina
putem poboljšnih radova. Komasacijom
zemlje omogućiti ćemo povećanje proizvodnje
već za vrieme sliedeće žetve, jer će se svim
sredstvima pospješiti dovršenje glavnih kanalizacionih
radova tokom ove godine, a to iznosi
okruglo do 54 tisuće kat. jutara.


UzDoređo s povećanom proizvodnjom mora
ići štednja svega i na svim područjima. Smisao
štednie. sviesti i odgovornosti prema narodu i
državi treba vladati ne samo u svakom podu?:
eću. već i u svakom hrvatskom domu i u svakom
hrvatskom kućanstvu. Ova sviest i osjećaj
dužnosti trebao bi biti osobito razvijen kod
enih građana, koji imaju dostatno živežnih namirnica,
a usprkos toga dižu kruh znajući ili
ne znajući, da na taj način mosuće treaju posliedniu
koricu kruha onoj našoj braći u nežitorodnim´
krajevima, edje su potežkoće prehrane,
uzprkos najvećih napora državnog gospodarskog
vodstva, daleko teže.


Najnovije mjere naše veleobrtne
politik e idu u smjeru pojačanja veleobrtne
proizvodnje, važne za naše gospodarstvo, a u


...... redu idu za veleobrtnom proizvodnjom
onih grana, koje razpolažu potrebnim sirovinama
u našoj zemlji. Ovo je pitanje A^ažno ne
samo radi namirenia potreba naše zemlje, nego
i zbog izmjene dobara s drugim zemljama od
kojih možemo u toj izmjeni dobiti one sirovine.
koJe nama nedostaju, ili gotove proizvode,
koie sami ne proizvodimo. Zahvaliujući
pravilnom djelovanju prehrane veleobrtnog
radničtva. kao i sviesti hrvatskog radničtva. sa
zadovoljstvom mogu ustanoviti, da je onaj dio
našpga veleobrta. gdje smo bili u mogućnosti
Priskrbiti sirovine znatno povećao svoju dosadanju
proizvodnju, što će svakako povoljno
utjecati na našu vanjsku trgovinu.


Uzroke visoke sviesti hrvatskog radničtva 1
osiećaja za narodnu borbu, koju on pokazuje u
sadašnjim vremenima, moramo tražiti svakako
u činienici. što hrvatski radnik nije danas, a
niti u prošlosti bio proleter i bezkućnik. Kako
smo mi Pretežno seljačka zemlja, to i hrvatsko
radničtvo proizlazi posredno ili neposredno
sa sela. Većina našeg radničtva odlazi sa svoje
zemlje na rad u gradove ili druge kraieve. ali
zemlja i dom njegove porodice ostaiu i čekaju
na njega i on nije radnik bezkućnik. a niti je
izvrgnut težknćama i časovitim krizama radnog
tržišta. U njemu je razvijena duboka narodna
sviest i ljubav za zemlju, za svoju grudu,
pa makar bila ona kadkada i oskudna, pa bio
on i primoran, da traži drugdie zarade, ali je
ona ipak njegova i on ju voli. jer su tamo
njegova braća ili roditelji, jer je u njoj —


153