DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1943 str. 26     <-- 26 -->        PDF

PREGLED


PRAVAC NASE GOSPODARSKE IZGRADNJE


Prigodom druge obljetnice uspostave Nezavisne
Države Hrvatske održao je na zagrebačkom
krugovalu ministar narodnog gospodarstva
prof. Dr ing. Josip . a1
e n pod gornjim naslovom predavanje, kojega
u cielosti prenosimo i u Hrvatskom šumarskom
listu, kako sliedi:


Razvoj i izgradnja hrvatskog gospodarstva
uvjetovano je u prvom redu geopolitičkim položajem
naše države, njenom gospodarskom
strukturom i prirodno gospodarskim preduvjetima.


Nezavisna Država Hrvatska,
obzirom na strukturu stanovničtva zemlje,
pretežno je poljodjelska zemlja.
No pokraj poljodjelstva razmjerno su dobro
razvijene i ostale grane, osobito važne
za narodno gospodarstvo, a koje izviru
većinom iz prirodnog bogatstva zemlje,
kao što je šumarstvo i rudarstvo.
Bez njih se ne može ni zamisliti makar samo
i skromni industrijski rad u zemlji.


Područja Podunavlja, dinarskog spleta i primorskih
krajeva, u gospodarskom se pogledu
upodpunjuju i čine zdravu i mnogostranu gospodarsku
cjelinu. Nizki predjeli sjevei´ne Hrvatske
imadu razvijeno ratarstvo i stočarstvo,
a za Slavoniju i Sriem možemo reći, da su naša
žitnica. Rudno se blago nalazi, u glavnom, na
srednjem i južnom dielu naše države. U dinarskom
gorju dolaze goleme šu mske
površine, koje predstavljaju
jedno od najvećih bogatstva Hrvatske
. Imamo znatno obilje rudnog blaga,
osobito ugljena 1 željeza, a u krškom se području
nalaze veliki ležaji bauksita, u čijoj smo
proizvodnji na trećem mjestu u svietu. Sva su
ta prirodna bogatstva zdrava osnovica za mogućnost
gospodarskog upodpunjenja zemlje.


Zemljopisni položaj naše domovine s jedne
strane, a presudna razdoblja naše prošlosti,
s druge, pokazuju nam prirodne pravce naših
gospodarskih težnja. Imajući pred očima, da
se na zapadu naslonila uz Jadransko more. a
da sjevernim djelom protječe najvažniji dio
naiveće europske rieke Dunava, predstavlja
naša Država važno sjecište gospodarskog prometa
iztoka i zapada, kao i mogućnost posrednika
između visoko industrijalizirane srednje
i zapadne Europe i njenih pretežno poljodjelskih
jugoiztočnih dielova. I u prošlosti i u sadašnjosti
ovo je područje važno stjecište različitih
težnja, a to će biti i u budućnosti. Ml ne
smijemo zadržati stav promatranja, nego. naprotiv,
spremiti se i osposobiti za ulogu neposrednog
sudionika u gospodarskim i političkim
djelatnostima, kamo nas zovu prirodne prilike
i poseban položaj-u sklopu ostalih naroda.
Svoje poglede obzirom na budućnost hrvatskog
gospodarstva moramo usmjeriti nutem svojih
poviestnih. prirodnih i geopolitičkih težnja, jer
ćemo samo na taj način moći biti značajan
činbenik Nove Europe.


Razdoblje od dvie godine obstanka Nezavisne
Države Hrvatske ne znači u životu naroda
mnogo. Ali možemo reći. da je za našu
zemlju, za naš narod, a nanose za naše narodno
gospodarstvo ovo razdoblje iznunjeno i
velikim borbama . velikim izkušenjima. Održanje
i izgradnja hrvatskog gospodarstva odvija
se danas, u doba gigantske borbe različitih
pogleda na sviet. život i dužnost pojedinaca,
naroda i zajednice. Rad na sređivanju države
i narodnog gospodarstva u takovim pri


likama osobito je težak, rekao bi čak i mukotrpan.
On stavlja ne samo vodstvo države, već
i na cjelokupan narod dužnost osjećaja najveće
sviesti, požrtvovno.´^ti i samopriegora. Nije dostatno,
pa i najboljim gospodarskim mjerama
promieniti strukturu gospodarstva, već je potreban
i drugi preduvjet t. j . duhovno preoblikovanje
i razvijeni osjećaj dužnosti svakog
stališa i pojedinca, da se stvori sustav rada,
reda, sviesti i odgovornosti, kako bi kroz ova
ratna vremena prošli sa što manje potežkoća
i nenadoknadivih posljedica, kako bismo temelje
svoje samostalnosti, svoga gospodarstva,
što više učvrstili.


Svakako, prije nego bacim pogled na mjere
u našem današnjem narodnom gospodarstvu,
smatram potrebnim, da ponovno u z t v r d i m
neminovnu potrebu upravljanog
gospodarstva, jer još uviek imade pojedinaca,
koji su mišljenja, da bi u današnja
težka ratna vremena moglo gospodarstvo dobro
djelovati bez bilo kakovog jačeg utjecaja
Države. Naš nolitički sustav temelji se na načelu
autoritativne države, a to nužđno dovodi
sa sobom načelo upravljanog vodstva u gospodarstvu
i gospodarskoj politici. Sv e glavn e
niti gospodarske politike, moraju
biti u rukama državnog vodstva,
da se postigne i održi što veća skladnost, da se
omogući život narodne cjeline.


Dok s jedne strane pojedinci shvaćaju
onravdanost jedinstvenog Dolitičkog vodstva,
dotle izgleda, da s druge strane u gospodar,
.... dielu narodnog života nijesu s time na
čistu, da su u autoritativnoj državi gospodarska
politika i družtvovna nolitika samo dielovi
obće narodne politike, kojima je vrhovni cilj:
obći nrobitak narodne cjeline, u kojemu će biti
zaštićeni i probitci pojedinaca i pojedinih stališa
i razreda.


Pustiti danas slobodu bez državnog nadzora
u nroizvodnii i razpođjelbi moglo bi se samo
kod onog diela narodne obskrbe. gdje bi postojalo
izravnanje ponude i potražnje, odnosno
tamo. gdje bi ponuda bila veća od potražnje.
A toga danas gotovo i nema. Kod većine životnih
potrebština je nerazmjerno veća potražnja
od ponude. U .slobodnom gosnodarstvu, bez ikakovog
zahvata države, došlo bi sigurno do
nsromnog skoka ciena. koji se još povećava
čitavim lancem prekunaca i nezakonitih trgovacai
Ovakav ogromni skok ciena dovodi sa
sobom nužđno umanjenje vriednosti novca,
tako. te bi. družtveni posliedak bio taj. da bi
moffla živjeti sarno koja hiljada pojedinaca velikih
prihoda. Konačni bi nosljedak bio neminovni
obći gospodarski pad.


Istina je. da neki upravliano-gospodarski zahvati,
primjenjeni u pojedinim dielovima naše
obskrbe nisu imali nođpuno stopostotni uzpjeh,
te je određeni nostotak odlazio nezakonitim putem
do različitih potrošača. AH je 1 činjenica,
da je najveći dio nroizvodnje zahvaćen uz određene
Ciene DO državi, koja prehraniuje oružanu
snagu, nežitorodne krajeve i radničtvo najvažnijeg
veleobrta, a najnužnijim količinamaostalo pučanstvo.


Mnogo ratno-gosDodarske potežkoće: do nedavno
Qtvoreno gosDodarsko nodručje, nemogućnost
pođpunog zahvata države u narodnu
nro^zvodniu. oromet i raznodielbu dobara zbog
djelovanja odmetnika, a u savezu s tim i prometne
potežkoće — uvjetovale su stanje u kome
državno gospodarske? vodstvo, uzprko^ ....


m
ŠUMARSKI LIST 5/1943 str. 27     <-- 27 -->        PDF

bolje zamišljenog sustava 1 najvećih napora,
nije moglo imati svuda baš podpuni, željeni
uspjeh. A gdje se danas u svietu željeni, podpuni
uspjeh postiže? Upravljano gospodarstvo
zahtjeva i savršeno djelovanje upravnog aparata,
što se kraj postojećih prilika nije u podpunosti
moglo postići. Nema toga gospodarskog
sustava na svietu, koji bi kraj svih sadašnjih
potežkoća i okolnosti mogao djelovati sa stopostotnim
uspjehom.


Osnivanjem ministarstva narodnog
gospodarstva stvoren je nuždnj
preduvjet za pravilnu izgradnju
jedinstvenog gospodarstvenog
vodst v´a u našoj državi. Na taj
naCin moguće je danas sustavno, po osnovi.
prema važnosti, potrebi i prilikama, osnivati i
voditi djelovanje pojedinih česti državne gospodarske
politike. To se odnosi u prvom redu
na proizvodnju dobara, koja služe za narodnu
obskrbu u najvišem smislu te rieči. Ta je najuža
suradnja na jednoj strani u poljodjelskom,
a na drugoj strani u prehranbenom području,
jer je snažno poljodjelstvo, obzirom i na strukturu
naše zemlje, i na naše potrebe, prvi preduvjet
i temelj uspješnog djelovanja narodnog
gospodarstva uobće. a samoobskrbe naroda napose.
Pojedine mjere našeg upravljanog gospodarstva
imale su kadkađa dobre, a kadkada
nepodnune posljedke. Danas provodimo nuždne
izpravke, usmjerujemo rad određenim putem


— što je svakako razumljivo obzirom na veliki
niz zadataka, koji stoje pred nama i koji su
Cesto izvan našeg dohvata.
Cesto smo se našli pred nizom pitanja, koje
ie trebalo s najvećom gibkošču i žurnošću riešiti.
kako bi se spasila narodna imovina i izbjegle
nepoželjne Dosljedice — pa su pojedine
naredbe bile vrlo često od časovite nedužnosti,
ier su ih i časovite potrebe iziskivale. To, svakako,
ne znači nedosljednost u provedbi glavnih
načela naše gospodarske politike.


Kako od prehrana naroda ovisi mogućnost
rada u raznim pravcima narodnog života, a
kako sama prehrana ovisi u prvom redu od
obće narodne proizvodnje., djelatnost naše gospodarske
politike usmjerena ie oko što jačeg
povećanja naše proizvodnje. Nameće nam se
stoga na gospodarskom polju velika dužnost,
da na svaki način i u svim granicama mogućnosti
pridonesemo sve. kako bismo postigli povećanje
naše proizvodnje. Ovo se tiče i proizvodnje
životnih namirnica uobće. a tiče se u
jednakoj mjeri i proizvodnje veleobrtnog bilja.
Ako našu sadanju proizvodnju povećamo do
skrajnih granica mogućnosti, moći ćemo u velikoj
mjeri odgovoriti svim zahtjevima, koje na
nas postavlja suvremeno doba, koje. zbog svojih
težkoća. traži od svih teže i veće dužnosti
, nego što traže i što su ikada tražila
mirnodobska vremena.


Državna vlast poduzima sve mjere, da putem
zakonskih propisa, ustrojstvom rada, savjetom,
davanjem pripomoći u obliku radne
snage, sjemenja, poljodjelskih strojeva pomaže
djelatnost u tom pravcu. I ako je rad državnih
vlasti u tom pogledu od velike važnosti još je
važnije djelovanje i rad naših seljaka, koji će
provesti u život ono, što Država traži.


Mi gotovo i nemamo danas velikih posjeda.
Za to naše vriedno seljačtvo. sa svojim posjedima,
učestvuje najjače u zadovoljenju potreba
države i oko obskrbe.


Usavršenim sustavom naše gospodarske politike
omogućit ćemo djelatno sudjelovanje
seljačtva u vođenju
narodnog gospodarstva. Kod toga,
kao najjača poluga služiti će ... z a d . u


g a r s t v 0. Duboko razvijenu sviest našega
naroda kao i zadružni pokret uklopiti ćemo
postepeno u što većem obujmu u djelatno sudjelovanje
u vodjenju narodnog gospodarstva i
time istovremeno stvarati čvrste temelje za
našu poslieratnu izgradnju. Dok ćemo s jedne
strane tražiti što jače djelatno sudjelovanje seljačtva,
istovremeno ćemo nastojati, da što više
zaštitimo probitke seljačtva i to u prvom redu
onih, koji sa svoje strane izvršuju svoju narodnu
dužnost predajom viškova hrane za
prehranu i uzdržavanje života onih dielova naroda,
koji tih namirnica nemaju i ne proizvode.


Našu prehranbenu proizvodnju povećati
ćemo ne samo povećanom sjetvom žita i mahunastih
plodova, već i sijanjem industrijskog
bilja i podizanjem proizvodnih mogućnosti
obradive zemlje, bez obzira gdje se ona nalazi
u selu ili u gradu.


Pokraj što veće obradbe neobradivih površina,
osobitu brigu posvećujemo povećariju po- vršina
putem poboljšnih radova. Komasacijom
zemlje omogućiti ćemo povećanje proizvodnje
već za vrieme sliedeće žetve, jer će se svim
sredstvima pospješiti dovršenje glavnih kanalizacionih
radova tokom ove godine, a to iznosi
okruglo do 54 tisuće kat. jutara.


UzDoređo s povećanom proizvodnjom mora
ići štednja svega i na svim područjima. Smisao
štednie. sviesti i odgovornosti prema narodu i
državi treba vladati ne samo u svakom podu?:
eću. već i u svakom hrvatskom domu i u svakom
hrvatskom kućanstvu. Ova sviest i osjećaj
dužnosti trebao bi biti osobito razvijen kod
enih građana, koji imaju dostatno živežnih namirnica,
a usprkos toga dižu kruh znajući ili
ne znajući, da na taj način mosuće treaju posliedniu
koricu kruha onoj našoj braći u nežitorodnim´
krajevima, edje su potežkoće prehrane,
uzprkos najvećih napora državnog gospodarskog
vodstva, daleko teže.


Najnovije mjere naše veleobrtne
politik e idu u smjeru pojačanja veleobrtne
proizvodnje, važne za naše gospodarstvo, a u


...... redu idu za veleobrtnom proizvodnjom
onih grana, koje razpolažu potrebnim sirovinama
u našoj zemlji. Ovo je pitanje A^ažno ne
samo radi namirenia potreba naše zemlje, nego
i zbog izmjene dobara s drugim zemljama od
kojih možemo u toj izmjeni dobiti one sirovine.
koJe nama nedostaju, ili gotove proizvode,
koie sami ne proizvodimo. Zahvaliujući
pravilnom djelovanju prehrane veleobrtnog
radničtva. kao i sviesti hrvatskog radničtva. sa
zadovoljstvom mogu ustanoviti, da je onaj dio
našpga veleobrta. gdje smo bili u mogućnosti
Priskrbiti sirovine znatno povećao svoju dosadanju
proizvodnju, što će svakako povoljno
utjecati na našu vanjsku trgovinu.


Uzroke visoke sviesti hrvatskog radničtva 1
osiećaja za narodnu borbu, koju on pokazuje u
sadašnjim vremenima, moramo tražiti svakako
u činienici. što hrvatski radnik nije danas, a
niti u prošlosti bio proleter i bezkućnik. Kako
smo mi Pretežno seljačka zemlja, to i hrvatsko
radničtvo proizlazi posredno ili neposredno
sa sela. Većina našeg radničtva odlazi sa svoje
zemlje na rad u gradove ili druge kraieve. ali
zemlja i dom njegove porodice ostaiu i čekaju
na njega i on nije radnik bezkućnik. a niti je
izvrgnut težknćama i časovitim krizama radnog
tržišta. U njemu je razvijena duboka narodna
sviest i ljubav za zemlju, za svoju grudu,
pa makar bila ona kadkada i oskudna, pa bio
on i primoran, da traži drugdie zarade, ali je
ona ipak njegova i on ju voli. jer su tamo
njegova braća ili roditelji, jer je u njoj —


153
ŠUMARSKI LIST 5/1943 str. 28     <-- 28 -->        PDF

kako liepo veli narod — zaorana krv njegova
oca i njegovih djedova.


Savezno s time idu i sve naše gospodarske
politike u šumarstvu i
rudarstvu, jer je povećanje naše
veleobrtne proizvodnje skoro najviše
vezano na mogućnost izkorišćavanja
šuma i ruda. i niz nuzproizvoda,
koii iz tog proizlaze. Istina, ovaj dio
naše narodne proizvodnje najviše osjeća ratne
potežkoće i to izravno na terenu tako i u sa-
n-iom prometu.


Politikom ciena. čije se djelovanje
nsobito ođrazuie na narodnoj valuti nastojimo,
što je više moguće zaustaviti svako Dovišenje.
ali s druge strane pazimo, da se kod toga ne
ukoči obća narodna proizvodnja. Kod obćeg
oblikovania ciena potrebno je polaziti od same
nroizvodnje, a to je moguće samo. ako veleobrtna
Droizvodnja bude što jetfinija i to tako
da se što više proizvodi u istom vremenu i s
istim radnim snagama. Onemogućiti će se nastojanje
nojedinaca. koji su do sada kupovali
što skuDlju robu i sirovine, jer im ie tako bila
omogućena i veća zarada, buduć da je zarada
bila određena u postotcima. U tom smislu ne
će više dozvoljavati, da se glavni dio zarade
određuje u postotcima, jer se samo tako može
suzbiti navedeno nastojanje kupovanja što
skunlje robe.


Politika ciena može biti podDuna i uznješna
samo onda. ako iztovremeno nadzire cielokupnu
nroizvodniu. razpodjelbu i potrošnju. To je moguće
postići usavršavanjem postavljenog sustava
u najužoj vezi s zaustavlianjem nadnica
i plaća, koje se opet predbježno temelje na
pravilnom djelovanju naše prehrane. Ova će
se pitanja rješavati u najužoj povezanosti sa
našom družtvovnom politikom, jer je u unrav-
Ijanom gospodarstvu svaka gospodarska mi era
uvjetovana družtvovnim gibanjima i zaštitom
družtvovnih nrobitaka cjelokurme zaiednice,
a ne samo nojedinaca ili pojedinih stališa.


Savjest i dužnost mi nalaže, da se ovom
"rilikom osvrnem i na rad nekih pojedinaca,
i^oji u svom dielovanju u pohleni za bogatstvom,
u časovitoj ratnoj konjunkturi prelaze
preko probitaka zajednice i borbe naroda. Stanoviti
poremećaj, a negdje i trenutačno nedjelovanje
narodne obskrbe dalo je mogućnost, da
pojedinci mimo zakona iskoriste to u svoje
vlastite probitke. Ima ljudi, koji se danas
obrtimice bave kriomčarenjem bilo kakove
robe, te na taj način umjetno stvaraju visoke


Sviptli Drim .i pri


ciene. Te ljude nalazimo kod mnogih stališa,
na žalost neki nose 1 naslov hrvatskog priradnika.
U ovo vrieme, oni su najviše neprijatelji
gospodarske slobode svoga naroda, jer onemogućuju
svom vlastitom narodu pravednost u
obskrbi što je danas, pokraj oružane snage,
najveći zadatak državnog vodstva. Ti su ljudi
ne samo na štetu zdravog i poštenog prirađnika,
obrtnika, radnika i seljaka, već su začetnici
i širitelji korupcije i često daleko gori od
onih, koje je zaslugom borbe poštenih hrvatskih
sinova bilo potrebno onemogućiti u njihovom
ne narodnom radu.


No dok s jedne strane neprijatelj naše narodne
slobode i gospodarske samostalnosti želi
najbezđušnije uništiti gospodarska dobra hrvatskoga
naroda, dotle s druge strane, usprkos
sviju potežkoća, hrvatski narod dokazuje svoju
gospodarsku sposobnost i životnu snagu. Svaki
onaj, koji malo poznaje prilike, u kojima danas
djeluje hrvatsko, gospodarstvo, mogao se
je uvjeriti, kako je ono sposobno, da samostalno
živi i kolike nam ogromne mogućnosti
razvitka i stvaranja blagostanja daje naša domovina.
Svi pojedinci, kojima nije u probitku
gospodarska samostalnost hrvatskog naroda,
moraju uvidjeti, da je njihova borba bezuspješna,
da hrvatski narod na cjelokupnom
području svoje Države uzpostavlja svoju upravu,
kako bi u miru mogao izgrađivati svoje
gospodarstvo i tako doprinositi koristan udio
gospodarskoj suradnji europskih naroda.


Sve su to najvažnija pitanja, s kojima ulazimo
u treću godinu obstanka i djelovanja našeg
samostalnog gospodarstva, i koja će velikim
naporom i borbom sviju nas naći svoje
pravo rješenje. Suradnjom sviju stališa, a nanose
djelatnim sudjelovanjem našega seljačtva
i radničtva, vođeni načelom, da su probitci zajednice
iznad probitaka nojedinaca. koja u današnja
vremena u borbi našega naroda mora
biti daleko veća i protkana dubokom sviesti i
nacionalizmom, hrvatski narod, dokazuje svoju
gospodarsku sviest i gospodarsku sposobnost
svoje vlastite države.


Puni pouzdanja u Boga i u mudro vodstvo
Poglavnika, okriepljeni tolikim žrtvama, koje
su iz koljena u koljeno kriepile i uzdržavale
naše narodno biće, pa uz pomoć svojih velikih
saveznika i prijatelja hrvatski narod ulazi^sa
svojim gospodarstvom u treću godinu odlučujući
čvrsto uložiti svu svoju snagu, da svoje
gospodarstvo, svojim sjiagama izgrađuje i čuva.


USPOMENI SIME BALENA


7. travnja o. g. preminuo je na Sušaku šumarski
oficijal um . Si me . a 1 e n. Skroman
radnik, ali svietao primjer, kako se dobrom
voljom može mnogo učiniti i kad bi Sime
Balen imao samo nekoliko sliednika naš sivi
Krš za kratko \´rieme zaodjeo bi se zelenim
plaštem obnovljene šume. kao prvog nosioca i
najglavnijeg stupa svega gospodarskog života
na našem Kršu. Sime Balen bio je
onaj, koji je misao svog oca ..riše
seljaka-samouka o potrebi
kao i o mogućnosti pošumljavanja
goleti krša. priveo na djelo u
branjevinama Šator — Veliki Vrh
i Tomišina Draga na domaku svog rodnog
mjesta Krmpote, u kojima je služio neprekidno
blizu 30 godina.
Zelene oaze u krmpotskoj obćini, u kojoj
je Sime Balen 1865. god. ugledao svietlo ovog
svieta, vječan su spomenik ovog nenametlji


vog radnika na narodnoj niivi. radnika na kakovima
nočiva narod i država. Zato nije neobično,
da i jedan od njegovih sinova, nastavlja,
možemo s punim pravom reći. šumarsku
tradiciju svoje obitelji, te posvećuje svoj život
zelenoj struci, a svoj rad naročito ulaže u zgradu,
kojoj su temelje udarali njegov djed ..


rlša i otac Sime, u pošumljavanje goleti hrvatskoga
krša. Taj sin jest P r o f. Dr J o s i p . a1
e n, današnji ministar narodnog gospodarstva,
koji zaokruženo i s ispravnim načelima ,
pisano djelo Naš goli krš (Zagreb, 1931.) po-svećuje
»uspomeni svog djeda Bariše seljaka
samouka, koji je devedesetih godina prošloga
stoljeća širio ideju o pošumljavanju golet´
Krša«,


Našem uredniku Prof. Dr ing. Josipu Balonu,
ministru narodnog gospodarstva naše
saučešće, a pepelu Sime Balena mir u zemlji
njemu dragog Krša!


154