DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1943 str. 26     <-- 26 -->        PDF

PREGLED


PRAVAC NASE GOSPODARSKE IZGRADNJE


Prigodom druge obljetnice uspostave Nezavisne
Države Hrvatske održao je na zagrebačkom
krugovalu ministar narodnog gospodarstva
prof. Dr ing. Josip . a1
e n pod gornjim naslovom predavanje, kojega
u cielosti prenosimo i u Hrvatskom šumarskom
listu, kako sliedi:


Razvoj i izgradnja hrvatskog gospodarstva
uvjetovano je u prvom redu geopolitičkim položajem
naše države, njenom gospodarskom
strukturom i prirodno gospodarskim preduvjetima.


Nezavisna Država Hrvatska,
obzirom na strukturu stanovničtva zemlje,
pretežno je poljodjelska zemlja.
No pokraj poljodjelstva razmjerno su dobro
razvijene i ostale grane, osobito važne
za narodno gospodarstvo, a koje izviru
većinom iz prirodnog bogatstva zemlje,
kao što je šumarstvo i rudarstvo.
Bez njih se ne može ni zamisliti makar samo
i skromni industrijski rad u zemlji.


Područja Podunavlja, dinarskog spleta i primorskih
krajeva, u gospodarskom se pogledu
upodpunjuju i čine zdravu i mnogostranu gospodarsku
cjelinu. Nizki predjeli sjevei´ne Hrvatske
imadu razvijeno ratarstvo i stočarstvo,
a za Slavoniju i Sriem možemo reći, da su naša
žitnica. Rudno se blago nalazi, u glavnom, na
srednjem i južnom dielu naše države. U dinarskom
gorju dolaze goleme šu mske
površine, koje predstavljaju
jedno od najvećih bogatstva Hrvatske
. Imamo znatno obilje rudnog blaga,
osobito ugljena 1 željeza, a u krškom se području
nalaze veliki ležaji bauksita, u čijoj smo
proizvodnji na trećem mjestu u svietu. Sva su
ta prirodna bogatstva zdrava osnovica za mogućnost
gospodarskog upodpunjenja zemlje.


Zemljopisni položaj naše domovine s jedne
strane, a presudna razdoblja naše prošlosti,
s druge, pokazuju nam prirodne pravce naših
gospodarskih težnja. Imajući pred očima, da
se na zapadu naslonila uz Jadransko more. a
da sjevernim djelom protječe najvažniji dio
naiveće europske rieke Dunava, predstavlja
naša Država važno sjecište gospodarskog prometa
iztoka i zapada, kao i mogućnost posrednika
između visoko industrijalizirane srednje
i zapadne Europe i njenih pretežno poljodjelskih
jugoiztočnih dielova. I u prošlosti i u sadašnjosti
ovo je područje važno stjecište različitih
težnja, a to će biti i u budućnosti. Ml ne
smijemo zadržati stav promatranja, nego. naprotiv,
spremiti se i osposobiti za ulogu neposrednog
sudionika u gospodarskim i političkim
djelatnostima, kamo nas zovu prirodne prilike
i poseban položaj-u sklopu ostalih naroda.
Svoje poglede obzirom na budućnost hrvatskog
gospodarstva moramo usmjeriti nutem svojih
poviestnih. prirodnih i geopolitičkih težnja, jer
ćemo samo na taj način moći biti značajan
činbenik Nove Europe.


Razdoblje od dvie godine obstanka Nezavisne
Države Hrvatske ne znači u životu naroda
mnogo. Ali možemo reći. da je za našu
zemlju, za naš narod, a nanose za naše narodno
gospodarstvo ovo razdoblje iznunjeno i
velikim borbama . velikim izkušenjima. Održanje
i izgradnja hrvatskog gospodarstva odvija
se danas, u doba gigantske borbe različitih
pogleda na sviet. život i dužnost pojedinaca,
naroda i zajednice. Rad na sređivanju države
i narodnog gospodarstva u takovim pri


likama osobito je težak, rekao bi čak i mukotrpan.
On stavlja ne samo vodstvo države, već
i na cjelokupan narod dužnost osjećaja najveće
sviesti, požrtvovno.´^ti i samopriegora. Nije dostatno,
pa i najboljim gospodarskim mjerama
promieniti strukturu gospodarstva, već je potreban
i drugi preduvjet t. j . duhovno preoblikovanje
i razvijeni osjećaj dužnosti svakog
stališa i pojedinca, da se stvori sustav rada,
reda, sviesti i odgovornosti, kako bi kroz ova
ratna vremena prošli sa što manje potežkoća
i nenadoknadivih posljedica, kako bismo temelje
svoje samostalnosti, svoga gospodarstva,
što više učvrstili.


Svakako, prije nego bacim pogled na mjere
u našem današnjem narodnom gospodarstvu,
smatram potrebnim, da ponovno u z t v r d i m
neminovnu potrebu upravljanog
gospodarstva, jer još uviek imade pojedinaca,
koji su mišljenja, da bi u današnja
težka ratna vremena moglo gospodarstvo dobro
djelovati bez bilo kakovog jačeg utjecaja
Države. Naš nolitički sustav temelji se na načelu
autoritativne države, a to nužđno dovodi
sa sobom načelo upravljanog vodstva u gospodarstvu
i gospodarskoj politici. Sv e glavn e
niti gospodarske politike, moraju
biti u rukama državnog vodstva,
da se postigne i održi što veća skladnost, da se
omogući život narodne cjeline.


Dok s jedne strane pojedinci shvaćaju
onravdanost jedinstvenog Dolitičkog vodstva,
dotle izgleda, da s druge strane u gospodar,
.... dielu narodnog života nijesu s time na
čistu, da su u autoritativnoj državi gospodarska
politika i družtvovna nolitika samo dielovi
obće narodne politike, kojima je vrhovni cilj:
obći nrobitak narodne cjeline, u kojemu će biti
zaštićeni i probitci pojedinaca i pojedinih stališa
i razreda.


Pustiti danas slobodu bez državnog nadzora
u nroizvodnii i razpođjelbi moglo bi se samo
kod onog diela narodne obskrbe. gdje bi postojalo
izravnanje ponude i potražnje, odnosno
tamo. gdje bi ponuda bila veća od potražnje.
A toga danas gotovo i nema. Kod većine životnih
potrebština je nerazmjerno veća potražnja
od ponude. U .slobodnom gosnodarstvu, bez ikakovog
zahvata države, došlo bi sigurno do
nsromnog skoka ciena. koji se još povećava
čitavim lancem prekunaca i nezakonitih trgovacai
Ovakav ogromni skok ciena dovodi sa
sobom nužđno umanjenje vriednosti novca,
tako. te bi. družtveni posliedak bio taj. da bi
moffla živjeti sarno koja hiljada pojedinaca velikih
prihoda. Konačni bi nosljedak bio neminovni
obći gospodarski pad.


Istina je. da neki upravliano-gospodarski zahvati,
primjenjeni u pojedinim dielovima naše
obskrbe nisu imali nođpuno stopostotni uzpjeh,
te je određeni nostotak odlazio nezakonitim putem
do različitih potrošača. AH je 1 činjenica,
da je najveći dio nroizvodnje zahvaćen uz određene
Ciene DO državi, koja prehraniuje oružanu
snagu, nežitorodne krajeve i radničtvo najvažnijeg
veleobrta, a najnužnijim količinamaostalo pučanstvo.


Mnogo ratno-gosDodarske potežkoće: do nedavno
Qtvoreno gosDodarsko nodručje, nemogućnost
pođpunog zahvata države u narodnu
nro^zvodniu. oromet i raznodielbu dobara zbog
djelovanja odmetnika, a u savezu s tim i prometne
potežkoće — uvjetovale su stanje u kome
državno gospodarske? vodstvo, uzprko^ ....


m