DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1943 str. 25     <-- 25 -->        PDF

u kazan odmah iznad grijača. Grijači zagriju raztopinu do ključanja, ali je temperatura
ključanja niže od normalne, jer zračna sisaljka odvodeći neprestano paru
smanjuje pritisak nad raztopinom. ´Živim razvijanjem pare u raztopini, koja ključa
pri sniženoj temperaturi, postaje ova sve gušća. Razvijena para odvodi se u kondenzatore,
gdje se zgusne u vodu. Da bi se brže radilo i uštedilo na pari, povezu
se 2, 3 pa i više aparata, koji su* na najraznovrsnije načine konstruirani, zajedno
fdouble - triplle - effets) sa sve jačim vakuumom, tako da ie na pr. kod 4 kondenzatora
u prvom temperatura ključanja kod 80—90" C. u drugom kod 65—70" C,
u trećem kod 50—55" C, a u četvrtom kod 35-—40" C. Raniie se je radilo diskontinuirano.
Raztopina se je vodila iz jedne posude u drusu. dok u posliednoj nakon 4—6
sati nije postignuta željena gustoća od 25—30" ... U novije vrieme radi se neprekinutim
tokom (kontinuirano), tako da u aparat ulaz´ raztopina kod 3—4" .., a na
kraju aparata neprestano teče ukuhani ekstrakt uviek približno jednake gustoće.


Još vrući ukuhani ekstrakt salieva se.u burad, koja se odmah čvrsto zatvara.
To se radi zato, da se sprieči razvijanje pliesni. Ako i dođu spore pliesni u bure,
one ili uginu, čim dođu na ekstrakt, koji je još zagrijan na oko 60", ili obamru, da
je za dulje vrieme spriečen njihov razvitak.


Tvrdi ekstrakti dobiju se tako, da se ekstrakti ukuhani na 30" .. još dalje
ugušćavaju u posebnim vakuum-aparatima. Aparat se sastoji od kruškastog kazana,
u koje mzračna sisaljka razrjeđuje zrak nad masom, koja se odozdo zagrijava parom.
Masa se neprestano mieša spiralno savijenim grijačem, koji se okreće oko
svoje osovine. I spiralni grijač zagrijava masu. Masa se mora neprestano miešati,
jer se inače na površini uhvati kora, koja prieči izparavanje i olakšava štetno pregrijavanje
mase. Ima još i drugih aparata, koji ukuhavaju ekstrakt u tvrdu masu.
Gusti ekstrakt salieva se u sanduke, koji su zbog higroskopičnosti ekstrakta obloženi
papirom ili u vreće od jute po 50 kg težine.


Ali i ®vi ekstrakti sadržavaju još 20—25´´/o vode, koja poskupljuje prievoz. I
ova se voda može odstraniti ako se tvrdi ekstrakt samelje i onda dalje suši u posebnim
sušionicama u vakuumu. U novije vrieme sagrađeni su raznovrsni prilično
složeni aparati, da se postotak vode što više smanji. Jedan takav aparat sastoji se
od vodoravnog valjka, koji se okreće oko svoje osovine, a donjim dielom prolazi
kroz raztopinu. Valjak se iznutra zagrijava, te se tako tanki sloj raztop-ne na njemu
suši. Tanku suhu navlaku, koja se hvata na valjku, skidaju onda posebni noževi.
Sušenje i skidanje suhe navlake obavlja se u vakuumu. U drugom aparatp
pada raztopina u tankom mlazu na sredinu vodoravne- ploče, koja se okreće sa
5.000—10.000 okretaja u minuti. Raztopina se razširi po ploči do ruba, gdje je centrifugalna
sila silnom brzinom odbacuje i pretvara u prah, koji se odmah izsuši u
toploj zračnoj struji, koja struji u zatvoreni aparat. Na ovaj način može se postotak
vode sniziti na 5*´/o. Ovakav ekstrakt u prahu razašilje se i u dvostrukim gustim
vrećama. ... . ^´.^i; ,.


151