DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1943 str. 24     <-- 24 -->        PDF

bistri, ako se odmah iz difuzera vodi u sabirnu posudu kroz cievi, preko kojih teče


hladna voda, da se ohladi i onda ostavi da se slegne. Ohladiti se može raztopina i


na taj način, da se kroz spiralno savijenu ciev, koja se smjesti u sabirnim posuda


ma, pusti hladna voda. Na dnu posude se slegnu´mali dielići u prah usitnjene siro


vine kao i teško topive treslovine, koje se talože kao pahuljasti talog, čim se razto


pina ohladi. Gornji bistri dio raztopine seodtoči, ali je racionalnije, da se u posebnim


napravama filtrira (Filterpresse) ili centrifugira. Nakon toga se ili odmah ukuhava


ili se predhodno podvrgava temeljitijem čišćenju odnosno dekoloriranju, što u glav


nom ovisi o vrsti štavila odnosno upotrebij enoj sirovini. Raztopine iz quebracha se


obično odmah u vakuumima koncentriraju i onda se istom prepariraju, da se do


bije ekstrakt, koji se i u hladnoj vodi može topiti. Najbolje i najjeftinije se eks


trakti bistre po Gondolovom postupku goveđom krvi ili raztopinom krvnog albu


mina. Kada se je raztopina ohladila na 35—40° C, ulije se u nju goveđa krv ili 1—3


grama krvnog albumina na litar raztopine. Dobro se izmieša, a onda se polako za


grijava na 60—70". Bjelančevine se kod te temperature zgrušaju, sliežu se u pa


huljiicama i povlače sobom pored malo treslovine sve muljevite tvari i phlobaphe


ne. Onda se čista otočena raztopina ukuhava. Gubitak zna iznositi i do lO^/o. Mu


ljeviti ostatak sadrži 2—.^/. dušika i nešto kalijevih soli, te se prodaje kao gno


jivo. Na ovaj se način obično bistre ekstrakti iz hrastovog i kestenovog drveta.


Svi načini mehaničkog bistrenja su neekonomični. Raztopine se naime moraju


predhodno ohladiti, što znači gubitak na toplini, jer se za ukuhavanje moraju po


novno zagrijati. Osim toga gubi se pri takom bistrenju i prilično mnogo treslovine.


Iz ovih razloga pribjeglo se je kemičkom bistrenju. Počelo se je sa alkalijama
kao sodom, potašom, amonijakom, boraksom i dr., u kojima se teško topive treslovine
istina raztvaraju, ali štavila od njih potamne. Podpuni uspjeh nije se na
ovaj način postigao ni zato, što su se sa alkalijama raztopljene teško topive treslovine
opet izlučile, čim su raztopine postale kisele, a već je naglašeno, da se kože
mogu štaviti samo u kiselim raztopinama. Sve ove gr ješke uklonjene su tek sulfitriranjem
t. j . upotrebom natrijevog sulfita ili natrijevog hisulfita. Ove se soli
dodaju već ugušćenim ekstraktima od 20—25" .., kako dolaze iz kondenzatora, koji
se onda dalje dulje vremena zagrijava na 100—150" C. Na taj način pretvaraju se
teško topive treslovine u lako topive. Sulfitiranje se u velikoj mjeri upotrebljava
za bistrenje ekstrakta quebracha. Natrijevbisulfit, koji ujedno i dekolorira raztopinu,
dodaje se (2—4"/o) tekućim ekstraktima od 25—30" .. i zato, da bi se dulje držali


t. j . da ne bi prevreli i da bi se spriečilo stvaranje pliesni.
Za dekoloriranje, a ujedno i za bistrenje i čišćenje upotrebljavaju se obično
metalne soli osobito aluminijeve, jer su jeftine i jer daju liepe svietle boje. Osim
aluminij evih soli dolaze za dekoloriranje još u obzir soli kroma, olova, antimona,
bari ja i titana. Ekstrakti preparirani prije ili poslije bistrenja ovakim solima dolaze
u trgovinu kao »bistreni i dekolorirani«.


3. Koncentracija raztopina, koje se dobiju izluživanjem, kreće se prema sirovinama
i načinu izluživanja između, 2" i 8" ... Izlužene raztopine sadržavaju dakle
ogromne količine vode, te prema tome ne izpunjavaju sve uvjete, koje se od štavila
u kožarskom priradu traže, u prvom redu da se mogu prevoziti bez većih troškova
i na veće daljine. Iz toga sliedi, da se sadržaj vode mora smanjiti, odnosno
da se gustoća raztopine mora povećati. Veća gustoća postizava se ukuhavanjem
(ugušćivanjem). Prijašnje ukuhavanje u otvorenim posudama bilo je prilično dugotrajno
i skupo. Ono se je osim toga moralo napustiti i zato, jer su raztopine
uslied oksidacije na zraku postajale tamne. Da bi se postupak oko ukuhavanja u
otvorenim posudama ubrzao, moralo se je ukuhavanje vršiti pri temperaturama
od 100" C, pri kojima se neke raztopine manje ili više raztvaraju. Zato se danas
raztopine gotovo uviek ukuhavaju u podtlaku (vakuumu) u bakrenim aparatima.
Ukuhavanje u vakuumu vrši se zato, da se snizi temperatura ključanja, jer čim
je pritisak nad tekućinom manji, prije će proključati. Međutim ne radi se samo o
tome, da se raztopine ukuhaju u što nižoj temperaturi, nego i o tome, da se po mogućnosti
što više skrati vrieme ukuhavanja.


Aparati za ukuhavanje sastoje se uglavnom od bakrenog ili mjedenog valjkastog,
okruglog ili kruškastog kazana, zračne sisaljke za razrieđivanje zraka i kondenzatora
za kondenziranje vodenih para. U donjem dielu kazana smješten je parni
grijač u obliku mnogostruko savijene cievi. Gornji dio kazana, u kojem se vrši
ukuhavanje spojen je sa zračnom sisaljkom, koja najprije izsisa zrak a onda paru,
koja se neprestance stvara i tako opet povećava tlak nad tekućinom. Uslied smanjenog
tlaka u kazanu ulazi raztopina, koja se mora ukuhavati, kroz posebnu ciev


150