DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1943 str. 34     <-- 34 -->        PDF

OSOBNE


PROMJENE V SLUŽBI


Imenovanisu:


Marija Kost , za manlpulativnog vježbenika
XII. č. r. kod Glav. ravnateljstva za šumarstvo,
Zagreb;


Nada ž a g a r, za uredskog vježbenika XII.
č. r. kod Glav. ravnateljstva za šumarstvo u
Zagrebu;


Premješteni su:
Ing. Ragib . o 1 a k o V i ć, š. v. pristav


VIII. č. r. od RŠ u Sarajevu kod Rš u Mostaru;
Ing. Teodor P e 1 eš, š. pristav X. č. r. od
RŠ u Tuzli kod šumarije u Novsko Brdo u
Novskoj;


Ing. Pavle J o V i ć, šum. pristav X. č. r. od
RŠ u Tuzli kod šumarije Garjevica u Garešnici;


Ing. Radoslav Novakov i ć, š. vježbenik


X. č. r. od RŠ u Tuzli kod šumarije u Lipov-
Ijanima;
Ing. Ivo J e 1 e n i ć, š. v. pristav VIII. č. r.
od RŠ u Hrv.
Mitrovici kod RŠ u Vinkovcima;
Ing. Branimir G a v r a n i ć, šum. v. pristav


IX. č. r. od RŠ u Bjelovaru kod šumarije
Psunj u Okučanima;
Ing. Ivan Bastjančić, šum. pristav X.
č. r. od RŠ u Vinkovcima kod šumarije u
Daruvar;


Ing. Vjekoslav Cvltovac, kot. šumar


VII. č. r. od kot. oblasti u Samoboru za šum.
nadzornika kod šumarije u Samoboru;
Dane . a t a I i n i ć, akcesista XII. č. r. od
RŠ u Banjaluki kod Glavnog ravnateljstva za
šumarstvo u Zagrebu;


Marija . i k š i ć, šum. vježbenik XII. č. r.
od RŠ u Zagrebu kod Glav. ravnateljstva za
šumarstvo u Zagrebu;


Marko . o k o, v. š. povjerenik VIII. č. r.
od RŠ. u Tuzli kod šumarije u Sinju;
Ing. Zvonimir Car, šum. v. pristav IX. č.


r.
od šumarije Virovitica, kod šumarije u Petrinji
;
Ing. Rudolf Š 1 m i ć, šum. v. pristav IX. č


r. od šumarije u Zemunu, za upravitelja šum
rije Bosut u Moroviću;
Ing. Franjo . o š ć a k, šum. v. pristav IX.
č. r. od šumarije Bosut u Moroviću, kod šumarije
u Koprivnici;


Ing. Vladimir . a b i ć, kot. šumar X. č. r.
od kotarske oblasti u Zagrebu, kod kotarsjče
oblasti u Ivancu; /


Ing. Velimir S t a n i č, šum. vježbenik . ..


r. od RŠ u Gospiću, kod RŠ u Travniku ;\/
VIESTI
(DO 17. III. 1943.)


Ing. Josip A1 i ć, šum. pristav X. č. r. od
šumarije u Priedoru, za upravitelja šumarije
u Vinkovcima;


Ing. Stjepan Horvat , šum. pristav X. č.


r. od šumarije Mala Kapela u Vrhovinama za
upravitelja šumarije u Priedoru;
Ing. Stjepan L u 1 i ć, kot. šumar IX. č. r.
od kot. oblasti u Velikoj Gorici, kod RŠ u Hrvatskoj
Mitrovici;


Ing. Mirko š p i r a n e c, kot. šumar IX. č.


r. od kot. oblasti u Sv. Ivanu Zelini, kod kot.
oblasti u Velikoj Gorici;
Ing. Stjepan . e r t i ć, šum. v. pristav IX.
č. r. od šumarije Studva u Moroviću, za upravitelja
šumarije u Zemunu;


Ing. Petar L u k a č i ć, kot. šumar X. č. r.
od kot. oblasti u Ivancu, kod šumarije u Karlovcu;


Ing. Juraj Krpan, šum. pristav X. č. r. od
šumarije Apatišan u Krasnu, kod šumarije u
Pleternici;


Ing. Juraj Lipovšćak, šum. vježbenik


X. č.´ r. od šumarije u Petrinji, za upravitelja
šumarije u Virovitici;
Ing. Fedor Polkovnikov, šum. vježbenik
X. č. r. od RŠ u Bjelovaru, kod RŠ u Za
grebu;


Ing. Gustav Stlglmajer, šum. pristav


X. č. r. od glavnog ravnateljstva za šumarstv´
u Zagrebu, kod RŠ u Vinkovcima;
Ing. špiro V u č e t i ć, kotarski šumar VII.
č. r. od kot. oblasti u Dubrovniku, kod šumarije
u Dubrovnik time da i nadalje vrši dužnost
š. izvjestitelja kot. oblasti u Dubrovniku;


Ing Nikol
NikolNikola
aa .
.. e
ee 1
11 e
ee c k
c kc k i
ii,
,, kot
kotkot.
.. šuma
šumašumar
rr VIII


ng.
.. VIII.
č. r od kot. oblasti u Makarskoj, kod šumarijeu Makarskoj tim
timtime
ee d
dda
aa i
ii nadalj
nadaljnadalje
ee vrši


[akarskoj,
,, dužnost ^
šum. izvjestitelja kod kot. oblasti u Makarskoj;


Ing. Josip š a f a r, kot. šumar VIII. č. r.
od kot. oblasti u Crikvenici, kod šumarije u
Crikvenici time, da i nadalje vrši dužnost š.
izvjestitelja kod kot. oblasti u Crkvenici;


Ing. Ante R o s i ć, š. vježbenik X. č. r. od
kot. oblasti na Hvaru, za upravitelja šumarije
na Hvaru time, da i nadalje vrši dužnost šum.
izvjestitelja kod kot. oblasti na Hvaru;


Ing. Božidar D a 1 b e 1 o, š. vježbenik X. č.


r. od kot. oblasti u Sinju, za upravitelja šumarije
u Sinju time, da i nadalje vrši dužnost
šum. izvjestitelja kod kot. oblasti u Sinju;
Odpuštenl su:
Mijo Serdar , uredski vježbenik XII. ć. r.
kod šumarije u Majuru;


/


/´.(,.^


´// 4"


IZPITNO POVJERENSTVO ZA DRŽAVNI STRUČNI IZPIT


Ministar narodnog gospodarstva g. prof. Zamjenikom predsjednika: Ing. Antu P r e-
Dr. Ing. Josip Balen odlukom od 15. XII. mužića ;
1942. br. 37.444-Š-1942. imenovao je Izpitno Članovima izpitivačima: Ing. Petra V a-^
povjerenstvo za polaganje državnog stručnog lentića ; Ing. Petra Ostojića ; Ing. Ivana
.izplta za godinu 1943. kako sliedi: C e o V 1 ć a; Ing. Aleksandra Despota .


Zamjenicima članova izpitivača imenujem:


Na temelju propisa čl. 8. Pravilnika o po


Ing. Mihajla IVf u j d r i c u; Ing. Marijana


laganju državnog stručnog izplta šumarskih


Majnarića; Ing. Maksa Hranilovića;


vježbenika s fakultetskom naobrazbom ime


Ing. Vilima . e s t a 1 a.


nujem za 1943. godinu sliedeće izpitno povje


Perovodjom povjerenstva imenujem Ing.


renstvo :


Romana C h . 1 a k šumarskog višeg pristava
Predsjednikom: Ing. Mihovila Markića ; Glavnog ravnateljstva za šumarstvo.


Urednik Dr. Ing. Josip Balen. — Izdalo Hrvatsko šumarsko družtvo u Zagrebu, Vukotinoviceva
ulica 2. — Tisak Narodne tiskare, Zagreb. Kaptol 27. — Za tiskaru odgovara Rudolf Veđo,
Zagreb, Kaptol 27.


.13