DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1943 str. 33     <-- 33 -->        PDF

7. Tanka d´ebloviha i sitna
građa;
Motke, letve (neobrađene), stožine, kolje za
voće, kolje za vinograde, štapovi, ručice, držala
za razno oruđe, obruči — dobavljaju se po
komadu i prema ugovorenim uvjetima.


šiblje za pletenje, fašine, pleter, granje i
klće dobavlja se na svežnjeve ili kola prema
ugovorenim uvjetima.


8. Smrekova kora za štavljenje:
Smrekova kora uzima se od mladih gladklh
stabala,´ a mora biti zdrava, suHa i spremljena
na suhom mjestu. Krajevi kore mogu biti
bieli ili svietlo žuti. Smrekova se kora naziva
»oštećenom«, ako je izprana kišom ili je pro-


OPAZKA. HN 116 i HN 117 pretiskane su´
uz odobrenje Sav. odb. za norm. pri Min. nar.
gospodarstva. Za točnost teksta ovdje pretiskane
norme uredničtvo ne odgovara. Mjerodav-


Zaštita šuma


MJERA ZA SUZBIJANJE SUŠENJA


U prikazu, koji je tiskan u trećem ovogodišnjem
broju Hrvatskog šumarskog lista
uvukla se tiskarska grješka, koja bitno mienja
smisao, pa se ovim izpravlja. Ta pogrješka
nalazi se na str. 93. u drugom stupcu u 23.
redu, gdje treba mjesto »okopavanje« stajati
»o k 0 r a v a n j e«. Prema tome za suzbijanje


kisla, ako na unutarnjoj površini ima pljesnivih
pruga ili ako je na, prelomu crvenosmede
ili crne boje. »Manje vriednosti« smatra
ce, ako je od pridanka, ako je podgrizana od
podkornjaka, većinom Ijuskava ili znatno zarasla´
mahovinom.


Dobavlja se po težini.


OGRJEVNO DRVO


1. Drvo za ogrjev sieče se zimi i ljeti.
2. Plavljeno kao i ljeti sječeno ogrjevno
drvo dobavlja se samo, ako je naročito ugovoreno.
3. Drvo za ogrjev sječeno u prošloj zimskoj
sječi smatra se suhim od rujna dalje.
ni su samo originalni listovi norma HN 116 i
HN 117, koji se mogu dobiti kod Savjetodavnog
odbora za normalizaciju,
Z a g r e b, . r g^ .. b r. 4.


HRA STOVIH I BRIESTOVIH ŠUMA


puze hrastove panjeve ´treba okorati , a ne
okopati.


Ujedno se izpravlja grješka u istom stupcu,
a u 63. redku, u kojem mjesto »postojeća«
treba stajati »s t o j e ć a« t. j. radi se o stojećim
i oborenim stablima, a ne o postojećiivi.


Uredničtvo


HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŽTVO


UPLATA ČLANARINE U MJE SECU VELJAČI 1943. GODINE


Redoviti članovi:
Kuna 240.—: Krišković Lambert, Kundrat


J
Emil, Mirth_ Karlo, Helebrand Adolf, škorić
Vladimir, (iz Zagreba) ; Šebetić Marko,
Vukovar, Pintarić Konrad, . r v. . i fr ovica;
Plčman Dragutin, Karlovac ; šooš
Djuro, Križevci ; Plesa Vinko, Beltram
Vladimir, Kohut Ladislav, (iz Senja) ; Šafar
Josip, Crikvenica;


Kuna 220.—: Lovrić Ninoslav, Zagreb;
Kuna 140.—: Jal Vilim, Zagreb;
Kuna ICO.—: Kovačić Pero, Jastrebarsko;


Perušić Andrija, Zagreb;
Kuna 100.—: Seničar Franjo, Nova Gra


diška; Butkovlć Matej, Tuzla;
Kuna 90.—: Hradil Dragutin, Zagreb;
Kuna 70.—: Krpan Rudolf, Zagreb;
Kuna 60.—: Tomašegović Zđenko, Zagreb;
Kuna 40.—: Drnlć Milan, Podsused; Djer


zlć Salih, Tuzla; Korica Vladimir, Gola;
Kuna 20.—: Jozić Josip, Benić Emil, Sei-
del Oskar, Weinsenzell Eđuard, Ivančan Cvjetko,
Franješ Eugen, Filipan Franjo, Haramija
Viktor, Foreyt Edo, šavor Ivan, žiromski Nikola,
Gavranić Branimir, Rožić Adolf, Milić
Žarko, Polkovnikov Fedor/ Hang Ladislav, Ivković
Stjepan, Drndelić Milan, Ileković Matija,
Mikša Stjepan, šanđrovčan Mijo, Lipovac
Josip, Brkljačić Nikola, Majer Dragutin, ..laić
Mijo, Grahli Ljubomir, Miiller Djuro, Herman
Josip, Janković Mirko, Milinković Ivan,
(svi iz Bjelovara); Novoselac Franjo, Podr.
Slatina ; Kreč Franjo, Pšorn Josip, Vi


rovitica; Janković Ilija, Našice; šooš Đuro,
Križevci; Mihić Josip, Koprivnica;
škopacStj., Lončar Milutin, Gavran Ljubomir,
Marković Ivan, Gjurković Matija, Knez Antun,
Štetić Vladimir, Balkovski Aleksande^/ Suru-(./0-6
liz Muhamed, Kral Franjo, Kreso Sejdo, Novak
Aleksander, Francišković Hrvoje, Jerbić
Zdravko, Novaković Mladen, Androšević Mihajlo,
Vilćek Emanuel, Blaževac Maksimilijan,
Petek Franjo, Katić Josip, Rogina Tugomil,
Lakić Ivan, (svi iz Nove Gradiške); Tregubov
Svevlad, Zagreb ; Balić Mehmed.
Fitze Karlo, Juzbašić Mato, (svi iz Tuzle) ;
Postnikov Aleksije, . 1 a d a nj; Sprečkić Ante,
Olovo; Imanović Husein, Tešanj; Kudović
Sulejman, Tuzla ; Mehić Mustafa, V ozuća;
čubelić Slavko, Zvornik;


Članovi pomlatlia:
Kuna 120.—: Ferić Antun, Lukman Ferdinand,
Pliverić Krešo, Rikati Mladen, Zagreb;
Kuna 100.—: Ivanišević Miroslav, Madjer
Ignjac, Zagreb;
Kuna 70.—: Tumbi Josip, Zagreb;
Kuna 60.—: Ogulinac Stjepan, Zagreb;


P r e đ p 1 a t a:
Kuna 480.—: Slaveks d. d, Zagreb;
Kuna 360.—: žakman d. d. Zagreb;
Kuna 340.—: Dr. Edo Danda, Brod na Sa


vi;
Kuna 240.—: Kranik Djordje, Jarak-Hrtkovci;
Kotarska oblast Jastrebarsko; Destilacija
drva d. d. Teslić; Njemačka trgovinska
komora u Hrvatskoj, Zagreb;


127
ŠUMARSKI LIST 4/1943 str. 34     <-- 34 -->        PDF

OSOBNE


PROMJENE V SLUŽBI


Imenovanisu:


Marija Kost , za manlpulativnog vježbenika
XII. č. r. kod Glav. ravnateljstva za šumarstvo,
Zagreb;


Nada ž a g a r, za uredskog vježbenika XII.
č. r. kod Glav. ravnateljstva za šumarstvo u
Zagrebu;


Premješteni su:
Ing. Ragib . o 1 a k o V i ć, š. v. pristav


VIII. č. r. od RŠ u Sarajevu kod Rš u Mostaru;
Ing. Teodor P e 1 eš, š. pristav X. č. r. od
RŠ u Tuzli kod šumarije u Novsko Brdo u
Novskoj;


Ing. Pavle J o V i ć, šum. pristav X. č. r. od
RŠ u Tuzli kod šumarije Garjevica u Garešnici;


Ing. Radoslav Novakov i ć, š. vježbenik


X. č. r. od RŠ u Tuzli kod šumarije u Lipov-
Ijanima;
Ing. Ivo J e 1 e n i ć, š. v. pristav VIII. č. r.
od RŠ u Hrv.
Mitrovici kod RŠ u Vinkovcima;
Ing. Branimir G a v r a n i ć, šum. v. pristav


IX. č. r. od RŠ u Bjelovaru kod šumarije
Psunj u Okučanima;
Ing. Ivan Bastjančić, šum. pristav X.
č. r. od RŠ u Vinkovcima kod šumarije u
Daruvar;


Ing. Vjekoslav Cvltovac, kot. šumar


VII. č. r. od kot. oblasti u Samoboru za šum.
nadzornika kod šumarije u Samoboru;
Dane . a t a I i n i ć, akcesista XII. č. r. od
RŠ u Banjaluki kod Glavnog ravnateljstva za
šumarstvo u Zagrebu;


Marija . i k š i ć, šum. vježbenik XII. č. r.
od RŠ u Zagrebu kod Glav. ravnateljstva za
šumarstvo u Zagrebu;


Marko . o k o, v. š. povjerenik VIII. č. r.
od RŠ. u Tuzli kod šumarije u Sinju;
Ing. Zvonimir Car, šum. v. pristav IX. č.


r.
od šumarije Virovitica, kod šumarije u Petrinji
;
Ing. Rudolf Š 1 m i ć, šum. v. pristav IX. č


r. od šumarije u Zemunu, za upravitelja šum
rije Bosut u Moroviću;
Ing. Franjo . o š ć a k, šum. v. pristav IX.
č. r. od šumarije Bosut u Moroviću, kod šumarije
u Koprivnici;


Ing. Vladimir . a b i ć, kot. šumar X. č. r.
od kotarske oblasti u Zagrebu, kod kotarsjče
oblasti u Ivancu; /


Ing. Velimir S t a n i č, šum. vježbenik . ..


r. od RŠ u Gospiću, kod RŠ u Travniku ;\/
VIESTI
(DO 17. III. 1943.)


Ing. Josip A1 i ć, šum. pristav X. č. r. od
šumarije u Priedoru, za upravitelja šumarije
u Vinkovcima;


Ing. Stjepan Horvat , šum. pristav X. č.


r. od šumarije Mala Kapela u Vrhovinama za
upravitelja šumarije u Priedoru;
Ing. Stjepan L u 1 i ć, kot. šumar IX. č. r.
od kot. oblasti u Velikoj Gorici, kod RŠ u Hrvatskoj
Mitrovici;


Ing. Mirko š p i r a n e c, kot. šumar IX. č.


r. od kot. oblasti u Sv. Ivanu Zelini, kod kot.
oblasti u Velikoj Gorici;
Ing. Stjepan . e r t i ć, šum. v. pristav IX.
č. r. od šumarije Studva u Moroviću, za upravitelja
šumarije u Zemunu;


Ing. Petar L u k a č i ć, kot. šumar X. č. r.
od kot. oblasti u Ivancu, kod šumarije u Karlovcu;


Ing. Juraj Krpan, šum. pristav X. č. r. od
šumarije Apatišan u Krasnu, kod šumarije u
Pleternici;


Ing. Juraj Lipovšćak, šum. vježbenik


X. č.´ r. od šumarije u Petrinji, za upravitelja
šumarije u Virovitici;
Ing. Fedor Polkovnikov, šum. vježbenik
X. č. r. od RŠ u Bjelovaru, kod RŠ u Za
grebu;


Ing. Gustav Stlglmajer, šum. pristav


X. č. r. od glavnog ravnateljstva za šumarstv´
u Zagrebu, kod RŠ u Vinkovcima;
Ing. špiro V u č e t i ć, kotarski šumar VII.
č. r. od kot. oblasti u Dubrovniku, kod šumarije
u Dubrovnik time da i nadalje vrši dužnost
š. izvjestitelja kot. oblasti u Dubrovniku;


Ing Nikol
NikolNikola
aa .
.. e
ee 1
11 e
ee c k
c kc k i
ii,
,, kot
kotkot.
.. šuma
šumašumar
rr VIII


ng.
.. VIII.
č. r od kot. oblasti u Makarskoj, kod šumarijeu Makarskoj tim
timtime
ee d
dda
aa i
ii nadalj
nadaljnadalje
ee vrši


[akarskoj,
,, dužnost ^
šum. izvjestitelja kod kot. oblasti u Makarskoj;


Ing. Josip š a f a r, kot. šumar VIII. č. r.
od kot. oblasti u Crikvenici, kod šumarije u
Crikvenici time, da i nadalje vrši dužnost š.
izvjestitelja kod kot. oblasti u Crkvenici;


Ing. Ante R o s i ć, š. vježbenik X. č. r. od
kot. oblasti na Hvaru, za upravitelja šumarije
na Hvaru time, da i nadalje vrši dužnost šum.
izvjestitelja kod kot. oblasti na Hvaru;


Ing. Božidar D a 1 b e 1 o, š. vježbenik X. č.


r. od kot. oblasti u Sinju, za upravitelja šumarije
u Sinju time, da i nadalje vrši dužnost
šum. izvjestitelja kod kot. oblasti u Sinju;
Odpuštenl su:
Mijo Serdar , uredski vježbenik XII. ć. r.
kod šumarije u Majuru;


/


/´.(,.^


´// 4"


IZPITNO POVJERENSTVO ZA DRŽAVNI STRUČNI IZPIT


Ministar narodnog gospodarstva g. prof. Zamjenikom predsjednika: Ing. Antu P r e-
Dr. Ing. Josip Balen odlukom od 15. XII. mužića ;
1942. br. 37.444-Š-1942. imenovao je Izpitno Članovima izpitivačima: Ing. Petra V a-^
povjerenstvo za polaganje državnog stručnog lentića ; Ing. Petra Ostojića ; Ing. Ivana
.izplta za godinu 1943. kako sliedi: C e o V 1 ć a; Ing. Aleksandra Despota .


Zamjenicima članova izpitivača imenujem:


Na temelju propisa čl. 8. Pravilnika o po


Ing. Mihajla IVf u j d r i c u; Ing. Marijana


laganju državnog stručnog izplta šumarskih


Majnarića; Ing. Maksa Hranilovića;


vježbenika s fakultetskom naobrazbom ime


Ing. Vilima . e s t a 1 a.


nujem za 1943. godinu sliedeće izpitno povje


Perovodjom povjerenstva imenujem Ing.


renstvo :


Romana C h . 1 a k šumarskog višeg pristava
Predsjednikom: Ing. Mihovila Markića ; Glavnog ravnateljstva za šumarstvo.


Urednik Dr. Ing. Josip Balen. — Izdalo Hrvatsko šumarsko družtvo u Zagrebu, Vukotinoviceva
ulica 2. — Tisak Narodne tiskare, Zagreb. Kaptol 27. — Za tiskaru odgovara Rudolf Veđo,
Zagreb, Kaptol 27.


.13