DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1943 str. 31     <-- 31 -->        PDF

E) Briest


Bi-iest (Ulmus campcstris, Ulmus montana,
Ulme. Ruste) sieče se samo zimi.


Trupci:


a) Trupci za oplatu. — Kao kod hrasta,
ali od 4.b debljinskog podrazreda i dalje.


b) Trupci za piljenje. — Trupci kakvoće A
spadaju u 3. debljinski razred i dalje, s najmanjom
dužinom od 2.50 m.


Trupci kakvoće . spadaju u 3. debljinski
razred i dalje s najmanjom dužinom od 2 m.


F) Javor


Javor (Acer pseudoplatanus, Ahorn, Acer
platanoides, Spitzahorn) sieče se samo zimi.


Trupci:


a) Trupci za oplatu. — Kao kod hrasta,
ali od 4. debljinskog razreda i dalje. Dozvoljava
se zdrava jezgra do najviše i/., promjera na
tanjem kraju.


b) Trupci za Ijuštenje jesu trupci kakvoće
A od 4. debljinskog razreda i dalje i s najmanjom
dužinom od 2 m. Dozvoljava se zdrava
jezgra do ´/. promjera na tanjem kraju.


c) Trupci za piljenje. — Trupci kakvoće A
spadaju 3. debljinski razred i dalje s najmanjom
dužinom od 2 m. Dozvoljava se zdrava
jezgra do ´/, promjera na tanjem kraju.


Trupci kakvoće . spadaju u 2.b debljinski
podrazred i dalje s najmanjom dužinom od
2 m. Dozvoljava se zdrava jezgra do najviše
polovine promjera na tanjem kraju. Trupci
se imaju dobaviti najkasnije do 31. svibnja.


G) Grab


Grab (Carpinus betulus, Weissbuche) sieče
se samo zimi.


Trupci :


a) Trupci za oplatu. — Kao kod hrasta, ali


od 3. debljlnskoga razreda i dalje, samo ne
smiju biti rebrasti.


b) Trupci za piljenje. — Trupci kakvoće A
spadaju u 2.b debljinski podrazred i dalje, s
najmanjom dužinom od 2 m bez crne jezgre.
Trupci 2.b debljinskog podrazreda ne smiju
biti rebrasti s uraslom korom.


Trupci kakvoće . spadaju u 2. debljinski
razred i dalje, s najmanjom dužinom od 1,5 m.
Trupci 2. debljinskog razreda ne smiju biti
rebrasti s uraslom korom.


Trupci se imaju dobaviti najkasnije do 31.


svibnja.


.) Orah


Orah (Juglans regia, Nuss) sieče se samo


zimi.


Trupci :


a) Trupci za oplatu. — Po pogodbi.


b) Trupci za piljenje. — Trupci kakvoće´ A


spadaju u 3. debljinski razred i dalje, s naj


manjom dužinom od 2 m.


Trupci kakvoće . imaju dimenzije kao


trupci kakvoće A. Dozvoljava se do 25% koli


čine sa dužinom 1,5 m do 1,9 m.


/; Voćke


Kruška (Pirus comunis, Birne), trešnja
(Prunus cerarus, Klrsche), breskva (Persica
vulgaris, Pflrslch), oskoruša (Sorbus domestica,
Sperbeere), jarebika (Sorbus aucuparia,
Eberesche) i brekinja (Sorbus torminalis,
Elsbeere) izrađuju se samo po naručbi,
a mogu se primieniti odredbe za kakvoću A,
Al, 1 .. Sječa se vrši samo zimi. Trupci se
imaju dobaviti najkasnije do 30. lipnja.


II. Meke listače
A) Lipa


Lipa (... grandifolia, Tilia parvifolia,
Linde) sieče se samo zimi.


Trupci:
a) Trupci za Ijuštenje jesu trupci kakvoće
A od 3. debljinskog razreda i dalje s najmanjom
dužinom od 2 m. Dozvoljava se zdrava
smeđa jezgra do =/3 promjera na tanjem kraju
i šuplje srdce najviše 20% promjera. 10% komada
dobavljenih trupaca može imati dužinu
1,4 m do 1,9 m.
b) Trupci za piljenje. Trupci kakvoće -A
spadaju u 2.b debljinski podrazred i dalje, s
najmanjom dužinom od 3 m. Dozvoljava se
zdrava smeđa jezgra.
Trupci kakvoće . spadaju u 2. debljinski
razred i dalje s najmanjom dužinom od 2 m.
Dozvoljava se zdrava smeđa jezgra.
Trupci se imaju dobaviti najkasnije do 30.
lipnja.


.) Joha


Joha (Alnus glutinosa, Erle) sieče se samo
zimi.
a) Trupci za Ijuštenje. Kao kod lipe, ali
od 2.b debljinskog podrazreda i dalje.


b) Trupci za piljenje. Trupci kakvoće A
spadaju u 2. debljinski razred i dalje, s najmanjom
dužinom od 2 m. Dozvoljava se zdrava
jezgra.


Trupci kakvoće . spadaju u 2. debljinsKi
razred i dalje s najmanjom dužinom od 2 m.
Dozvoljava se zdrava crna jezgra.


Trupci se imaju dobaviti najkasnije d c 30.
lipnja.


C) Topola i vrba


Topola (Populus alba, Populus nigra, Populus
tremula, Populus canadensis, Pappel) i
vrba (Salix, Weidel) sieku se samo zimi.


Trupci:


a) Trupci za Ijuštenje kao kod lipe, ali od


3.b debljinskog podrazreda i dalje.
b) Trupci za piljenje. Trupci kakvoće A
spadaju u 3. debljinski razred i dalje, s najmanjom
dužinom od 3 m. Dozvoljava se
zdrava jezgra.


Trupci kakvoće . spadaju u 2. debljinski
razred i dalje, s najmanjom dužinom od 2 m.
Dozvoljava se zdrava smeđa jezgra do ´ ´., promjera.


D) Breza


Breza (Betula verrucosa. Betula pubesceris,
Birke) sieče se samo zimi.


Trupci :


a) Trupci za Ijuštenje kao kod lipe, ali od


2.b debljinskog podrazreda i dalje.
b) Trupci za piljenje. Trupci kakvoće A


spadaju u 2.b debljinski podrazred i dalje s


najmanjom dužinom od 3 m. Dozvoljava se


zdrava jezgra.


Trupci kakvoće . spadaju u 2. debljinski


razred i dalje s najmanjom dužinom od 2 m.


Dozvoljava se zdrava smeđa jezgra do ´ 3 Pro


mjera.


Trupci se imaju dobaviti najkasnije do 30.
lipnja.


O p a z k a : Od svih gornjih propisa za
tvrde i meke listače pod I. i pod II. izključenl
su stari t, ZV. slavonski hrastovi, ikričavi i
rebrasti javor, jasen i djeverasta topola. Ovo
se drvo dobavlja slobodno po ugovorenim uvjetima.


III. Četinjače
Četinjače dobavljaju se kao meko drvo, a
ovamo spEidaju: jela (Abies pectinata, Tanne),
smreka (Picea excelsa, Pichte), bor (Pinussilvestris,
Pinus nigra, Pinus leucodermis, Kiefei)
i ariš (Larix europea, Lfirche).


125