DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1943 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Normalizacija


HRVATSKE NORME ZA NEOBRAĐENO DRVO


HN 116: Razvrstanje i izmjena teliničliog
i ogrjevnog drveta,


(D . 634.928 331.5/6: 634.928.55)


1. Neobrađeno drvo dieli se u drvo za teh-´
ničku upotrebu (tehničko drvo) 1 drvo za gorivo
(ogrjevno drvo, ogrjev).
TEHNIČKO DRVO


2. Prema namjeni tehničko drvo dielimo u
ove
skupine:
a) drvo za građevinarstvo,
b) drvo za gospodarstvo i šumarstvo,
c) drvo za obrt,
d) drvo za veleobrt.


3. Prema vrstama (sortimentima) dieli se
tehničko drvo ovako:
A) Krupna deblovina sa najmanjim promjerom
14 cm na udaljenosti 1 m od debljeg
kraja:


a) trupci za oplatu i piljenje,


b) dugačka građa, lazila, jarboli, stupovi
za vodove, piloti, rudnlčko drvo, kolarska građa,
stupovi za hmelj i stupovi za duhan.


B) Tanka deblovina i sitna građa izpod 14
em promjera, na udaljenosti 1 m od debljeg
kraja:


a) tanka deblovina (motke, letve, stožine,
kolje za voće i t. đ.),


b) sitna građa (kolje za vinograde, štapovi,
ručice, držala za razno oruđe, obruči,
šiblje za pletenje, fašine, pleter, granje, kiće
i t. d.).. Sitna građa ima u pravilu izpod 7 cm
promjera na udaljenosti 1 m od debljeg kraja.


C) Trupčiči i drugo tehničko drvo za obrtne
i veleobrtne svrhe:


a) trupčiči su komadi tehničkog drveta,


koji se po svojoj dužini ne mogu ubrojiti u


trupce. Upotrebljavaju se u obrtne i vele


obrtne svrhe za proizvode nastale clepanjem,


tesanjem, piljenjem, Ijuštenjem i tokarenjem,


b) oblo i ciepano drvo (birane cjepanice i
tehničke oblice), koje se upotrebljavaju u
svrhe obrta i kućnog obrta, te za proizvodnju
celuloze, drvnine, drvne vune i drvnih vlakanaca.


4. Prema promjeru razvrstavaju se trupci
u ove debljinske razrede:
razred do uključivo 19 cm


od 20 „ 29 cm p,X


„ 30 „ 39´ cm


„ 40 „ 49 cm


„ 50 „ 59 cm s tu


,, 60 cm i više


Daljnji debljlnski razredi na pr. 7., 8. i t. đ.


mogu se, prema potrebi, nastaviti po istom


načinu stepenovanja.


U 1., 2. i 3. debljlnskom razredu dozvoljeni


su
još, ovi podrazredi:


l.a
podrazred do uklj. 14 cm "
il


l.b „ od 15 „ 19 cm
2.a ,, „ 20 ,, 24 cm br^
2.b „ „ 25 „ 29 cm
... ´ „ „ 30 „ 34 cm
u


3.b „ ,, 35 „ 39 cm
Drugi debljlnski razredi mogu se samo iznimno
dleliti u podrazrede.


5. Prenla kakvoći razvrstavaju se trupci
ovako:
Kakvoć a A. — Trupci posve zdravi,
ravni, ravne žice, punodrvni (jedri), bez kvrge;


ne smiju biti okružljivi, zimotreni, truli i mušičavi.
Dozvoljava se jedna ravna razpuklina
ne dulja od polovice srednjeg promjera trupca
ili jedna razpuklina od zimotrenosti.


Kod trupaca preko 3 m dugih dozvoljava
se zakrivljenost na jednu stranu sa najviše 10
cm visine luka, te na svakom daljnjem metru
po jedna zdrava dobro otesana kvrga, sa
najviše 10 cm promjera a s najmanjom udaljenosti
1 m od sredine jedne do sredine druge
kvrge.


Kakvoć a Al. — Trupci za oplatu pored
gore označenih svojstava moraju imati pravilne
i fine godove, jednoličnu boju, srdce približno
u sredini. Kvrge moraju biti u jednom
smjeru, razpuklina od zimotrenosti se ne
dozvoljava.


Kakvoć a .. — Trupci zdravi, malodrvni.
Dozvoljava se na svakom metru po jedna dobro
otesana zdrava kvrga najviše do 20 cm
promjera, jednostrana zakrivljenost do 20 cm
visine luka, manja zasukanost, po jedna ravna
razpuklina na svakom kraju, ali ni jedna dulja
od srednjeg promjera, te nešto crvotočlne od
cvilidrete na jednoj strani, djelomična mušičavost,
dvie zimotrene razpukline 1 okružljivost
do V4 promjera. Umjesto kvrge dozvoljava
se po jedna sliepica do 10 cm promjera.


Kakvoća C. — Trupci zdravi a većim
pogrješkama, malodrvni, natrull, s više kvrga,
s trulim kvrgama, okružljivi i razpucanl, ali
samo s takovim pogrješkama, koje ne izključuju
sposobnost za tehničku upotrebu: za piljenje,
ciepanje ili tesanje.


Od gore navedenih pogrješaka smiju bit)
kod kakvoće A najviše dvle, a kod kakvoće .
najviše tri na istom trupcu.


6. Za jelove i smrekove trupce, kao i ´-a
debljinske razrede 1. i 2. svih vrsti drveta preporučuje
se izostaviti razvrstavanje razreda
po kakvoći.
7. Trupci se dobavljaju po m^, a mjere se
tako, da se pojedinačno mjeri dužina i promjer,
te se iz tih veličina ustanovi kubični
sadržaj na dvie decimale.
Dužina se trupca mjeri na najkraćem mjestu
zaokružene na clele decimetre tako, da st´
dielovi decimetra ne uzimaju u obzir.


Promjer se mjeri bez kore u sredini trupca
unakrst (najveći 1 najmanji), te se uzme aritmetička
sredina na ciele cm zaokružena na
niže. Ako se u sredini trupca, gdje bi se imao
mjeriti promjer, nalazi koja kvrga ili odeblanje,
mjeri se promjer unakrst izpred i iza toga
mjesta na jednake udaljenosti i uzme aritmetička
sredina.


Kod trupaca 1 dugačke građe preko 6 m
dužine ima se na zahtjev bilo prodavača bilo
kupca ustanoviti sadržaj po sekcijama.


Ostalo tehničko drvo dobavlja se u prostornim
metrima, te na komade, odnosno svežnjeve
s određenim brojem komada, a najsitnije na
kola, svežnjeve, bremena i si. Način dobave
kod svake vrste ima se navesti u dobavnim
uvjetima.


OGRJEVNO DRVO -- OGRJEV


8. Ogrjevno je drvo, koje´ upotrebljavamo
za proizvodnju topline. Izrađuje se od svih
vrsta drveća, a samo od onih dielova stabla,
koji nisu sposobni za Izradbu tehinčkog drveta.
9. Tvrdi ogrjev je bukovo, grabovo,
hrastovo, jasenovo, brestovo i cerovo ogrjevno
drvo, a dobavlja se zajedno ili svako zasebno.
123
ŠUMARSKI LIST 4/1943 str. 30     <-- 30 -->        PDF

´ Mekani ogrjev je lipovo, johovo, topolovo,
vrbovo 1 brezovo ogrjevno drvo, a dobavlja
se zajedno Ili svako zasebno.


Mlešani ogrjev je ogrjevno drvo od
više vrsti llstača koje se dobavlja zajedno.


Ogrjev Četinjača je ogrjevno drvo
svih vrsta četinjača zajedno.


10. Ogrjev se izrađuje u cjepanice, oblice,
ciepane oblice, sječenice i g^ile.
Cjepanic e se dobivaju ciepanjem oblog
drveta, koje je s oba kraja pilom okrajčeno.
Cjepanice su 1 m duge. Dozvoljava se 5 cin
odstupanja od ove dužine na više i na niž?.
Debele su preko 12 cm, mjereno na tetivi luka.


Oblic e se dobivaju od oblog drveta, koje
je s oba kraja pilom okrajčeno. Oblice su duge
kao cjepanice. Promjer 5—10 cm.


Cjepane oblice su polutke ciepane iz
oblica, izrađuju se sa debljinom preko 8 cm,
mjereno na tetivi luka.


Sječenic e se dobivaju od oblog drveta
s oba kraja sjekirom okrajčenog. Duge su
90—120 cm, a promjera izpod 5 cm.


Gule su kvrgavi i nerazcjepivi komadi di-
veta. Gule su duge 50-120 cm, a debele do 40 cm.


11. Razredi kakvoće za ogrjev jesu:
I. razred su cjepanice razne, zdrave, bez pogrješke.
Dozvoljava se, da do 30% cjepanica
imade do dvie dobro otesane. zdrave kvrge.
Ovamo spadaju i cjepane oblice zdrave, ravne
i bez kvrga. Kod suhog bukovog ogrjeva
dozvoljava se naravna prozuklost.
II. razred su oblice zdrave 1 bez kvrga, te
cjepanice s manjim pogrješkama, kao grbav:;,
s više dobro otesanih kvrga, malo natrule i
zatim kvrgave cjepane oblice.
III. razred su sječenice i.gule, te takove
cjepanice i oblice, koje se s obzirom na veće
pogrješke ne mogu uvrstiti u I. i II. razred.
12. Kao ogrjev može doći u obzir i panjevina
i kora, ako nije namienjena tehničkim
svrhama. Panjevina je prizemni i podzemni dio
stabla, koji se krči posebno nakon sječe ili zajedno
sa stablom.
Osim toga služe za ogrjev odpadci dobiveni
kod preradbe (na pr. pilanski odpadci) i
kod obradbe (teševina).


13. Ogrjev se mjeri´ ili po težini ili po prostornom
metru, t. j . u složajima po 1 m visine,
širine i dužine, složeno peižljivo sa što manjim
međuprostorima. Za izsušenje dodaje se u šumi
nadmjera od 10%; izvan šume nema nadmjere.
Slaganje ogrjeva u križ nije dozvoljeno,
već se ima slagati između dvie motke (kolca).
O p a z k a ; Gdje god se u ovoj normi upotrebljava
izraz kvrga, ima se razumjeti kvrga,
grana ili izrastlina.


HN 117: Dobavni uvjeti za tehničko i ogrjevno
drvo


(DK 634.983/5.004.12)
TEHNIČKO DRVO
Sve se listače redovno sieku zimi. Ljetna
sječa mora biti posebno ugovorena.


A) Hrast


Pod hrastovim drvom razumieva se drvo


svih vrsta hrasta (Quercus) osim cera (Quer


cus cerris, Zerreiche) i granice (Quercus hun


garica).


1. Pilot i su odrezci debla kakvoće A
preko 5 m dugi od 2. debljinskog razreda i
dalje. Dozvoljavaju se zakrivljeni komadi, ako
se središta čeonih ploha mogu spojiti pravcem,
koji ide kroz deblo. Izrađuju se s korom ili bez
kore, a mjere se u m^.
2. Trupc i se diele prema upotrebi na
trupce za oplatu i trupce za piljenje.
a) Trupci za oplatu jesu trupci liakvoće Al
od 5. debljinskog razreda i dalje, s najmanjom
dužinom od 2 m. Dozvoljava se 10% količine
u dužinama 1,80 i 1,90 m.


Trupci djelomično sposobni za oplatu (polufurnir)
moraju Imati bar 50% drvne mase
s navedenim svojstvima i uzimaju se od 6.
debljinskog razreda i dalje.


b) Trupci za piljenje. — Trupci kakvoće
A spadaju u 3. debljinski razred i dalje, s najmanjom
dužinom od 3 m.


Trupci kakvoće . spadaju u 3. debljinski
razred i dalje s najmanjom dužinom od 2 m.
Među ove trupce spadaju i trupci 2.b debljinskog
podrazreda bez pogrješaka ali od debla.


Trupci kakvoće C spadaju u 2.b debljinski
podrazred i dalje s najmanjom dužinom od
2 m.


3. S t up o V i za vodove. -- Vidi kod
četinjavog drveta.
.) Bukva


Bukva (Fagus silvatica, Rotbuche) sieče
se zimi i ljeti. Zimi sječeno drvo ima se dobaviti
najkasnije đo 31. svibnja, a ljeti siečeno
drvo najkasnije za četiri tjedna nakon sječe.


Trupci:


a) Trupci za oplatu jesu trupci kakvoće
Al od 5. debljinskog razreda dalje, s najmanjom
dužinom od 2 m. Dozvoljava se zdrava
smeđa jezgra do 1/3 promjera na tanjem kraju
i ravna razpuklina na jednom kraju u dužini
srednjeg promjera.


b) Trupci za Ijuštenje jesu trupci kakvoće
A približno valjkastog oblika od 4. debljinskog
razreda dalje, s najmanjom dužinom od 2 m.
Dozvoljava se zdrava smeđa jezgra do =/3 promjera
na tanjem kraju, šuplje srdce do najviše
10 cm promjera. Sljepice su izključene.
10% sadržine dobavljenih trupaca može biti


3.b debljinskog
podrazreda.
c) Trupci za piljenje. — Ovamo spadaju
trupci kakvoće A i . od 2.b debljinskog podrazreda
i dalje s dužinom od 2,50 m na više.
Dozvoljava se smeđa jezgra do polovine promjera
na tanjem kraju, te ravne razpukllne u
istom smjeru na oba kraja, koje zajedno uzete
ne smiju biti duže od promjera trupca na
debljem kraju.


C) Jasen obični


Jasen (Fraxinus jeKcelsior, Esche, Weissesche),
sieče se samo zimi.
Trupci:


a) Trupci za oplatu kao kod hrasta, ali od
4. debljinskog razreda i dalje. Dozvoljava se
smeđa jezgra do .4 promjera na tanjem kraju
trupca.
b) Trupci za piljenje. — Trupci kakvoće A
spadaju u 3. debljinski razred i dalje s najmanjom
dužinom od 3 m. Dozvoljava se
zdrava smeđa jezgra do najviše V´2 promjera
na tanjem kraju trupca.


Trupci kakvoće . spadaju u 2.b debljinski
podrazred i dalje, s najmanjom dužinom od
2 m. Dozvoljava se zdrava smeđa jezgra neograničeno.


Trupci kakvoće C imaju dimenzije kao
trupci kakvoće ..


D) Jasen smeđi


Jasen smeđi (Fraxinus ornus, Braunesche,


Bergesche) sieče se samo zimi.


Trupci:


a) Trupci za oplatu. — Kao kod hrasta, ali


od
4. debljinskog razreda i dalje. Dozvoljava


se
zdrava smeđa jezgra neograničeno.


b) Trupci za piljenje. — Kao kod običnog
jasena. Dozvoljava se zdrava smeđa jezgra
neograničeno.


124
ŠUMARSKI LIST 4/1943 str. 31     <-- 31 -->        PDF

E) Briest


Bi-iest (Ulmus campcstris, Ulmus montana,
Ulme. Ruste) sieče se samo zimi.


Trupci:


a) Trupci za oplatu. — Kao kod hrasta,
ali od 4.b debljinskog podrazreda i dalje.


b) Trupci za piljenje. — Trupci kakvoće A
spadaju u 3. debljinski razred i dalje, s najmanjom
dužinom od 2.50 m.


Trupci kakvoće . spadaju u 3. debljinski
razred i dalje s najmanjom dužinom od 2 m.


F) Javor


Javor (Acer pseudoplatanus, Ahorn, Acer
platanoides, Spitzahorn) sieče se samo zimi.


Trupci:


a) Trupci za oplatu. — Kao kod hrasta,
ali od 4. debljinskog razreda i dalje. Dozvoljava
se zdrava jezgra do najviše i/., promjera na
tanjem kraju.


b) Trupci za Ijuštenje jesu trupci kakvoće
A od 4. debljinskog razreda i dalje i s najmanjom
dužinom od 2 m. Dozvoljava se zdrava
jezgra do ´/. promjera na tanjem kraju.


c) Trupci za piljenje. — Trupci kakvoće A
spadaju 3. debljinski razred i dalje s najmanjom
dužinom od 2 m. Dozvoljava se zdrava
jezgra do ´/, promjera na tanjem kraju.


Trupci kakvoće . spadaju u 2.b debljinski
podrazred i dalje s najmanjom dužinom od
2 m. Dozvoljava se zdrava jezgra do najviše
polovine promjera na tanjem kraju. Trupci
se imaju dobaviti najkasnije do 31. svibnja.


G) Grab


Grab (Carpinus betulus, Weissbuche) sieče
se samo zimi.


Trupci :


a) Trupci za oplatu. — Kao kod hrasta, ali


od 3. debljlnskoga razreda i dalje, samo ne
smiju biti rebrasti.


b) Trupci za piljenje. — Trupci kakvoće A
spadaju u 2.b debljinski podrazred i dalje, s
najmanjom dužinom od 2 m bez crne jezgre.
Trupci 2.b debljinskog podrazreda ne smiju
biti rebrasti s uraslom korom.


Trupci kakvoće . spadaju u 2. debljinski
razred i dalje, s najmanjom dužinom od 1,5 m.
Trupci 2. debljinskog razreda ne smiju biti
rebrasti s uraslom korom.


Trupci se imaju dobaviti najkasnije do 31.


svibnja.


.) Orah


Orah (Juglans regia, Nuss) sieče se samo


zimi.


Trupci :


a) Trupci za oplatu. — Po pogodbi.


b) Trupci za piljenje. — Trupci kakvoće´ A


spadaju u 3. debljinski razred i dalje, s naj


manjom dužinom od 2 m.


Trupci kakvoće . imaju dimenzije kao


trupci kakvoće A. Dozvoljava se do 25% koli


čine sa dužinom 1,5 m do 1,9 m.


/; Voćke


Kruška (Pirus comunis, Birne), trešnja
(Prunus cerarus, Klrsche), breskva (Persica
vulgaris, Pflrslch), oskoruša (Sorbus domestica,
Sperbeere), jarebika (Sorbus aucuparia,
Eberesche) i brekinja (Sorbus torminalis,
Elsbeere) izrađuju se samo po naručbi,
a mogu se primieniti odredbe za kakvoću A,
Al, 1 .. Sječa se vrši samo zimi. Trupci se
imaju dobaviti najkasnije do 30. lipnja.


II. Meke listače
A) Lipa


Lipa (... grandifolia, Tilia parvifolia,
Linde) sieče se samo zimi.


Trupci:
a) Trupci za Ijuštenje jesu trupci kakvoće
A od 3. debljinskog razreda i dalje s najmanjom
dužinom od 2 m. Dozvoljava se zdrava
smeđa jezgra do =/3 promjera na tanjem kraju
i šuplje srdce najviše 20% promjera. 10% komada
dobavljenih trupaca može imati dužinu
1,4 m do 1,9 m.
b) Trupci za piljenje. Trupci kakvoće -A
spadaju u 2.b debljinski podrazred i dalje, s
najmanjom dužinom od 3 m. Dozvoljava se
zdrava smeđa jezgra.
Trupci kakvoće . spadaju u 2. debljinski
razred i dalje s najmanjom dužinom od 2 m.
Dozvoljava se zdrava smeđa jezgra.
Trupci se imaju dobaviti najkasnije do 30.
lipnja.


.) Joha


Joha (Alnus glutinosa, Erle) sieče se samo
zimi.
a) Trupci za Ijuštenje. Kao kod lipe, ali
od 2.b debljinskog podrazreda i dalje.


b) Trupci za piljenje. Trupci kakvoće A
spadaju u 2. debljinski razred i dalje, s najmanjom
dužinom od 2 m. Dozvoljava se zdrava
jezgra.


Trupci kakvoće . spadaju u 2. debljinsKi
razred i dalje s najmanjom dužinom od 2 m.
Dozvoljava se zdrava crna jezgra.


Trupci se imaju dobaviti najkasnije d c 30.
lipnja.


C) Topola i vrba


Topola (Populus alba, Populus nigra, Populus
tremula, Populus canadensis, Pappel) i
vrba (Salix, Weidel) sieku se samo zimi.


Trupci:


a) Trupci za Ijuštenje kao kod lipe, ali od


3.b debljinskog podrazreda i dalje.
b) Trupci za piljenje. Trupci kakvoće A
spadaju u 3. debljinski razred i dalje, s najmanjom
dužinom od 3 m. Dozvoljava se
zdrava jezgra.


Trupci kakvoće . spadaju u 2. debljinski
razred i dalje, s najmanjom dužinom od 2 m.
Dozvoljava se zdrava smeđa jezgra do ´ ´., promjera.


D) Breza


Breza (Betula verrucosa. Betula pubesceris,
Birke) sieče se samo zimi.


Trupci :


a) Trupci za Ijuštenje kao kod lipe, ali od


2.b debljinskog podrazreda i dalje.
b) Trupci za piljenje. Trupci kakvoće A


spadaju u 2.b debljinski podrazred i dalje s


najmanjom dužinom od 3 m. Dozvoljava se


zdrava jezgra.


Trupci kakvoće . spadaju u 2. debljinski


razred i dalje s najmanjom dužinom od 2 m.


Dozvoljava se zdrava smeđa jezgra do ´ 3 Pro


mjera.


Trupci se imaju dobaviti najkasnije do 30.
lipnja.


O p a z k a : Od svih gornjih propisa za
tvrde i meke listače pod I. i pod II. izključenl
su stari t, ZV. slavonski hrastovi, ikričavi i
rebrasti javor, jasen i djeverasta topola. Ovo
se drvo dobavlja slobodno po ugovorenim uvjetima.


III. Četinjače
Četinjače dobavljaju se kao meko drvo, a
ovamo spEidaju: jela (Abies pectinata, Tanne),
smreka (Picea excelsa, Pichte), bor (Pinussilvestris,
Pinus nigra, Pinus leucodermis, Kiefei)
i ariš (Larix europea, Lfirche).


125
ŠUMARSKI LIST 4/1943 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Ako kupac želi određenu vrstu četinjača ili
određene količine od tih vrsta, mora se točno
navesti^ jer se inače može dobaviti samo jelovina
ili samo smrekovina, odnosno po volji te
vrste pomiešane.


Osim bora, koji se mora dobavljati iz zadnje
zimske sječe, mogu se ostale vrste dobavljati
i.iz ljetne sječe, ako nije izričito zatražena
zimska sječa. Od sječe do dobave ne
smije proći više od dvie godine.


Oblo drvo sječeno ljeti mora biti oguljeno,
a zimi sječeno mora biti okorano.


Kod dobave oblog drveta dozvoljava se odstupanje
od pogođene debljine do 10% srednjeg
promjera na više ili na niže, ali se u tom slučaju
ne može tražiti veča jedinična ciena.


1. Trupci za piljenje:
Trupci moraju biti zdravi i bez jezgre, loma,
raka i ne smiju biti rupičasti (porozni).
Dozvoljavaju se komadi, koji su samo djelomično
zahvaćeni crvenom ili bielom truleži i
to s čeone strane najdublje do 10 cm, a s površine
do 3 cm, zatim okružljivost (mjerena
na tetivi) do najviše i/, promjera > toga čela,
ravna razpuklina najviše do duljine promjera,
a unakrstna do polovine promjera na dotičnom
kraju; zatim usukanost do najviše 1/4 kruga
na dužini 3 m i zakrivljenost u jednom smjeru
najviše 10 cm visine luka na dužini od 3 m.


Trupci za piljenje spadaju u 2. debljisnki
razred i dalje s najmanjom dužinom od 3 m.


2.
Stupovi za lazila (skele) :
Stupovi za lazila moraju biti zdravi, ravni,
približno okrugli, umjereno malodrvni i bez
kore. Ne smiju biti od suhara, natruli, s trulim
granama 111 rakom. Spadaju u l.b đebljinski
podrazred 1 dalje s najmanjom dužinom od 9


m. Na tanjem kraju moraju biti bar 10 cm
debeh.
3.
Piloti;
Piloti su zdrava, ravna debla, s korom ili
bez kore. Dozvoljava se mala krivina na debljem
kraju. Dimenzije su po naručbi i pogodbi.


4.
Stupovi za vodove:
Izrađuju se od hrasta i četinjastog drveta.
Moraju biti zdravi, ravni okorani i na oba
kraja okomito na os okrajčanl. Dobavljaju se
sirovi ili impregnirani, što mora biti naročito
ugovoreno. Dozvoljava se na dielu, koji je 2
m niže od vrha, mala zasukanost, manja zakrivljenost,
po koja zdrava kvrga najviše dq
5 cm promjera, dobro otesana tako, da se ae
umanjuje obod stupa na tom mjestu i da nema
upliva na nosivost. Dobavljati se moraju od
zadnje zimske sječe.


Državne ustanove propisuju uvjete kakvoće
i dimenzije za stupove. Najobičnije su dimenzije
tih stupova kod dužine:


od
5,50 m na tanjem kraju promjer bar 12 cm
6,00 , „ „ 12 „
7,00 13
8,00 13
9,00 14


10,00
14


12,00
14


Promjer debljeg kraja mora biti za trećinu
veći.
Dobavlja se po komadu ili po m^.


5. Jarboli i okrižice:
Kakvoće i dimenzije kao kod stupova za lazila.
Na debljem kraju mogu biti na duljini od
2,25 do 2,55 m osmerokutno otesani. Debljina
se mjeri na vratu, t. j . 5 m judaljeno od ,debljeg
kraja, na polovini duljine i "na tanjem kraju, pa
se od tih triju
mjera uzme aritmetička sredina.
Dobavlja se po komadu ili po ms.


6. Dugačka građa:
Dugačka građa je drvo s najmanjom dužinom .
od 10 m, koje je oblo po cieloj dužini stabla, te
ima okrajčeni vrh. Razvrstava se u 1. đebljinski
razred i dalje, s najmanjom debljinom
od 10 cm na tanjem kraju.


IV. Razno
1.
Kolarskagrađa:
Kolarska građa je oblovina l.b i 2.a đeb-
Ijlnskog podrazreda, s najmanjom dužinom od
3 m. Dolazi u obzir hrast, jasen, briest, bagrem
i breza. Ovo drvo mora biti zdravo i bez kvrga,
a brezovo osim toga ravno.


Kod komada duljih od 3 m dozvoljava se
na svakom daljnjem metru po \jedna mala
zdrava kvrga najviše 1,5 cm debela. Dobavlja
se po ..^ ili po težini.


2. Rudničko drvo:
Izrađuje se od oblovine hrasta, briesta i
četinjača. Mora biti zdravo, bez kore ili s korom.
Dozvdljava se krivina s visinom luka od
srednje debljine, te veće zdrave kvrge.


Debljina komada na tanjem je kraju barem
10 cm bez kore, a dužina od 2—7 m, koja raste
po 50 cm. Hrast i briest dobavljaju se s
korom, a četinjače bez kore.


Dobavlja se po kubnom ili po tekućem
metru. Dobavlja 11 se rudničko drvo ´S korom,
odbija se kod mjerenja debljina kore.


3. Drvo za celulozu i drvninu
(drvenjaču):
Za tu svrhu slbže smreka, jela, bor, bukva
i meke listače. Smrekovo i jelovo drvo mora
biti zdravo i bez kore, te ne smije biti prestaro
ni prhko. Dozvoljava se po koja kvrga.
Ako se ugovori smrekovo drvo, može biti primieSana
i jelovina do 25% ukupne dobavljene
količine. U tu svrhu uzimaju se također cjepanice
i oblice debele 10—24 cm s najmanjom
dužinom od 1 m, koja raste po 50 cm.


Komadi do 2 m dužine dobavljaju se po
prostornim metrima, a duži komadi po m´.
Kod bukovog drveta uzimaju se cjepanice


I. razreda bez kore. Crne se kvrge moraju posve
iztesati.
Drvo mekih listača mora biti zdravo, bez
kore i bez smeđe jezgre. Dozvoljava se po koja
dobro otesana kvrga. U tu svrhu uzimaju se
cjepanice i oblice debljine 10—24 cm, a dužine
1 m.


Dobavlja se po prostornom metru ili po
težini.


4.
Drvo za talašiku (Holzwolle):
U tu svrhu služe četinjače, lipa 1 to()ole.
Mora biti zdrava, pravilna rasta, ravne žice
i bez kore.


Dozvoljavaju se manje krivine i manje _
kvržice. Srednje debljine od 10—24 cm s najmanjom
dužinom od 2 m. Dobavlja se po prostornom
metru ili po kubnom njetru.


5.
. a n i n s k o drvo:´;
Za taninsko drvo služe hrast i kesten. Kod
hrastovog drveta uzimaju se cjepanice, oblice
iznad 12 cm promjera i gule do 120 cm dužine.
Kod kestenovog drveta uzimaju se cjepanice,
oblice i gule do 120 cm duge s korom
ili bez kore piema ugovorenim uvjetima.


Taninsko se ´irvo dobavlja po prostornom
metru . po težiui.


6. Stupovi 1 motke za hmelj i
duhan.
Izrođ´jju se od hrasta i četinjača bez kore.
I>ozvoljav;; .; višestrano malo grbavi komadi,
te granati sa zdi-avim i dobro otesanim kvrgama.
Stupovi za hmelj jesu dužine od 6—9
m, a debljine 8—14 cm na tanjem kraju.


Stupovi za duhan jesu dužine 3—13 m i
debljine 12—25 cm. Dobavlja se po komadu ili
po težini.


126