DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1943 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Normalizacija


HRVATSKE NORME ZA NEOBRAĐENO DRVO


HN 116: Razvrstanje i izmjena teliničliog
i ogrjevnog drveta,


(D . 634.928 331.5/6: 634.928.55)


1. Neobrađeno drvo dieli se u drvo za teh-´
ničku upotrebu (tehničko drvo) 1 drvo za gorivo
(ogrjevno drvo, ogrjev).
TEHNIČKO DRVO


2. Prema namjeni tehničko drvo dielimo u
ove
skupine:
a) drvo za građevinarstvo,
b) drvo za gospodarstvo i šumarstvo,
c) drvo za obrt,
d) drvo za veleobrt.


3. Prema vrstama (sortimentima) dieli se
tehničko drvo ovako:
A) Krupna deblovina sa najmanjim promjerom
14 cm na udaljenosti 1 m od debljeg
kraja:


a) trupci za oplatu i piljenje,


b) dugačka građa, lazila, jarboli, stupovi
za vodove, piloti, rudnlčko drvo, kolarska građa,
stupovi za hmelj i stupovi za duhan.


B) Tanka deblovina i sitna građa izpod 14
em promjera, na udaljenosti 1 m od debljeg
kraja:


a) tanka deblovina (motke, letve, stožine,
kolje za voće i t. đ.),


b) sitna građa (kolje za vinograde, štapovi,
ručice, držala za razno oruđe, obruči,
šiblje za pletenje, fašine, pleter, granje, kiće
i t. d.).. Sitna građa ima u pravilu izpod 7 cm
promjera na udaljenosti 1 m od debljeg kraja.


C) Trupčiči i drugo tehničko drvo za obrtne
i veleobrtne svrhe:


a) trupčiči su komadi tehničkog drveta,


koji se po svojoj dužini ne mogu ubrojiti u


trupce. Upotrebljavaju se u obrtne i vele


obrtne svrhe za proizvode nastale clepanjem,


tesanjem, piljenjem, Ijuštenjem i tokarenjem,


b) oblo i ciepano drvo (birane cjepanice i
tehničke oblice), koje se upotrebljavaju u
svrhe obrta i kućnog obrta, te za proizvodnju
celuloze, drvnine, drvne vune i drvnih vlakanaca.


4. Prema promjeru razvrstavaju se trupci
u ove debljinske razrede:
razred do uključivo 19 cm


od 20 „ 29 cm p,X


„ 30 „ 39´ cm


„ 40 „ 49 cm


„ 50 „ 59 cm s tu


,, 60 cm i više


Daljnji debljlnski razredi na pr. 7., 8. i t. đ.


mogu se, prema potrebi, nastaviti po istom


načinu stepenovanja.


U 1., 2. i 3. debljlnskom razredu dozvoljeni


su
još, ovi podrazredi:


l.a
podrazred do uklj. 14 cm "
il


l.b „ od 15 „ 19 cm
2.a ,, „ 20 ,, 24 cm br^
2.b „ „ 25 „ 29 cm
... ´ „ „ 30 „ 34 cm
u


3.b „ ,, 35 „ 39 cm
Drugi debljlnski razredi mogu se samo iznimno
dleliti u podrazrede.


5. Prenla kakvoći razvrstavaju se trupci
ovako:
Kakvoć a A. — Trupci posve zdravi,
ravni, ravne žice, punodrvni (jedri), bez kvrge;


ne smiju biti okružljivi, zimotreni, truli i mušičavi.
Dozvoljava se jedna ravna razpuklina
ne dulja od polovice srednjeg promjera trupca
ili jedna razpuklina od zimotrenosti.


Kod trupaca preko 3 m dugih dozvoljava
se zakrivljenost na jednu stranu sa najviše 10
cm visine luka, te na svakom daljnjem metru
po jedna zdrava dobro otesana kvrga, sa
najviše 10 cm promjera a s najmanjom udaljenosti
1 m od sredine jedne do sredine druge
kvrge.


Kakvoć a Al. — Trupci za oplatu pored
gore označenih svojstava moraju imati pravilne
i fine godove, jednoličnu boju, srdce približno
u sredini. Kvrge moraju biti u jednom
smjeru, razpuklina od zimotrenosti se ne
dozvoljava.


Kakvoć a .. — Trupci zdravi, malodrvni.
Dozvoljava se na svakom metru po jedna dobro
otesana zdrava kvrga najviše do 20 cm
promjera, jednostrana zakrivljenost do 20 cm
visine luka, manja zasukanost, po jedna ravna
razpuklina na svakom kraju, ali ni jedna dulja
od srednjeg promjera, te nešto crvotočlne od
cvilidrete na jednoj strani, djelomična mušičavost,
dvie zimotrene razpukline 1 okružljivost
do V4 promjera. Umjesto kvrge dozvoljava
se po jedna sliepica do 10 cm promjera.


Kakvoća C. — Trupci zdravi a većim
pogrješkama, malodrvni, natrull, s više kvrga,
s trulim kvrgama, okružljivi i razpucanl, ali
samo s takovim pogrješkama, koje ne izključuju
sposobnost za tehničku upotrebu: za piljenje,
ciepanje ili tesanje.


Od gore navedenih pogrješaka smiju bit)
kod kakvoće A najviše dvle, a kod kakvoće .
najviše tri na istom trupcu.


6. Za jelove i smrekove trupce, kao i ´-a
debljinske razrede 1. i 2. svih vrsti drveta preporučuje
se izostaviti razvrstavanje razreda
po kakvoći.
7. Trupci se dobavljaju po m^, a mjere se
tako, da se pojedinačno mjeri dužina i promjer,
te se iz tih veličina ustanovi kubični
sadržaj na dvie decimale.
Dužina se trupca mjeri na najkraćem mjestu
zaokružene na clele decimetre tako, da st´
dielovi decimetra ne uzimaju u obzir.


Promjer se mjeri bez kore u sredini trupca
unakrst (najveći 1 najmanji), te se uzme aritmetička
sredina na ciele cm zaokružena na
niže. Ako se u sredini trupca, gdje bi se imao
mjeriti promjer, nalazi koja kvrga ili odeblanje,
mjeri se promjer unakrst izpred i iza toga
mjesta na jednake udaljenosti i uzme aritmetička
sredina.


Kod trupaca 1 dugačke građe preko 6 m
dužine ima se na zahtjev bilo prodavača bilo
kupca ustanoviti sadržaj po sekcijama.


Ostalo tehničko drvo dobavlja se u prostornim
metrima, te na komade, odnosno svežnjeve
s određenim brojem komada, a najsitnije na
kola, svežnjeve, bremena i si. Način dobave
kod svake vrste ima se navesti u dobavnim
uvjetima.


OGRJEVNO DRVO -- OGRJEV


8. Ogrjevno je drvo, koje´ upotrebljavamo
za proizvodnju topline. Izrađuje se od svih
vrsta drveća, a samo od onih dielova stabla,
koji nisu sposobni za Izradbu tehinčkog drveta.
9. Tvrdi ogrjev je bukovo, grabovo,
hrastovo, jasenovo, brestovo i cerovo ogrjevno
drvo, a dobavlja se zajedno ili svako zasebno.
123