DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1943 str. 28     <-- 28 -->        PDF

HN 117. Dobavni uvjeti za tehničko 1
ogrjevno drvo


Dobavni uvjeti su doneseni za tvrd e list
a č e : hrast, bultva, jasen, briest, javor,
grab, orah 1 voćkarice; meke listače:
lipa, joha, topola i vrba, breza; četinjače:
jela, smreka, bor 1 ariš; razno : kolarska
građa, rudničko drvo, drvo za celulozu i drvninu,
drvo za talašiku, taninsko drvo, stupovi
i motke za hmelj i duhan, tanka deblovina i
sitna građa, smrekova kora za štavljenje; 1
ogrjevno drvo.


Za pojedine vrste drveća propisani su dobavni
uvjeti za sliedeće sortimente: Kod hrasta
za pilote, trupce za oplatice, trupce djelomično
sposobne za oplatice (polufurnirski trupac),
trupce za piljenje A, . i C kakvoće.
Propisi za stupove za vodove istovjetni su sa
propisima za stupove za vodove iz drveta četinjača.
Kod bukve za trupce za oplatice, trupce
za Ijuštenje i trupce za piljenje A i . kakvoće.
Kod jasena za trupce za oplatice 1 trupce
za pilenje A, . i C kakvoće. Kod briesta
za trupce za oplatice, trupce za piljenje A i
. kakvoće. Kod javora za trupce za oplatice,
trupce za Ijuštenje i trupce za piljenje A i .
kakvoće. Kod oraha za trupce za oplatice i
trupce za piljenice A i . kakvoće. Voćke se
izrađuju samo po naručbl, a mogu se primieniti
odredbe za kakvoću A, A-1 i .. Kod mekih
listača lipe, johe, vrbe i breze za trupce
za Ijuštenje i trupce za piljenje A i . kakvoće.
Kod četinjača za trupce za piljenje, stupove
za lazila (skele), pilote, stupove za vodove,
jarbole i okrižice te za dugačku građu.


I Kod sastava ovih dobavnih uvjeta sastavljači
su se držali trgovačkih običaja, koji vladaju
na našem drvnom tržištu, a koji su sažeti
u propisima Zagrebačkih uzansa. HN 117
pokazuje samo neke neznatne razlike od propisa
Zagrebačkih užansa. Te su razlike u dimenzijama,
kakvoći i dozvoljenim odstupanjima
(tolerancijama). HN 117 sadrži posebne
propise za hrastove trupce djelomično sposobne
za oplaticu (polufurnirski trupci) i posebne
propise za trupce za Ijuštenje kod bukve, javora,
lipe, johe, topole, vrbe i breze. Trupci za
Ijuštenje su kakvoće A i slabijeg promjera
nego trupci za oplatice. Ovih propisa nema u
zagrebačkim uzansama.


Smatramo da je u ovom prikazu potrebno
spomenuti, da je pažnji sastavljača norme HN
117 izbjegla opće poznata činjenica, da smeđi
jasen (Fraxinus omus), koji se u hrvatskoj
botaničkoj i dendrološkoj literaturi naziva crnim
jasenom, nema u nijednom slučaju takoi^e
dimenzije iz kojih bi bilo moguće izraditi trupce
za oplatice promjera iznad 40 cm. Fraxinus
ornus (Blumenesche, Mannaesche) submediteranska
je vrsta. Njegove su dimenzije: visina
najviše 8—15 m, a prsni promjer najviše 20
do 30 cm (Prof. Dr. Petračić, Uzgajanje šuma).
Rieđki su primjerci, koji imadu prsni
promjer iznad 30 cm.


Kod ovih propisa o smeđem jasenu dani su
i njemački termini Braunesche i Bergesche.
Ovi termini nisu ni za stručnjaka-šumara dovoljno
jasni. Pregledom specialne stručne literature
nismo mogli te termine nigdje naći.
Kako se ovdje sigurno radi o terminima, koji
su uobičajeni u našoj trgovini drvetom, potrebno
je bilo, da su sastavljači u posebnoj
bilježci točno definirali što misle pod Braunenesche,
a što pod Bergesche. U zbirci furnira
Zavoda za uzgajanje šuma´ postoji
više uzoraka furnira sa oznakom »Slavvonlsche
Braunesche«. To je trgovački termin,
koji se odnosi na jasen sa tamnom (smeđe)
obojenom srži. To je drvo običnog jasena (Fra


xinus excelsior), kod kojeg, kao što je poznato,
počinje proces osržavanja tek u 60—70 godini,
a iznimno već i u 40-toj godini. Taj je
jasen poznat u njemačkoj stručnoj literatuii
pod nazivom »Braunkernlge Esche« (vidi F.
Kollmann, Dle Esche und ihr Holz, Berlin
1941. i R. Trendelenburg, Das Holz als Rohstoff,
Berlin 1939.). O uzrocima te pojave osržavanja
(neprave srži) kaže F. Kollmann u
naprled navedenoj knjizi na str. 26. sliedeće:
»Dle Ursachen fiir dle Bildung des walzen-.
formigen mittigen Kerns slnd noch umklar,
jedoch wird vorherrschend angenommen, das
es sich um keine normale Erscheinung >
handelt«.


Kod nas je to ime smeđi jasen (Braunesche)
udomaćeno samo u nekim trgovačkim krugovima
i u nijednom slučaju ne može se odnositi
na Fraxinus ornus kako se to u normi
HN 117 navodi.


HN 117 pod hrastovinom razumieva drvo
svih vrsta hrasta (Quercus) osim cera (Quercus
cerris) i granice (Quercus hungarica).
Ovim propisom izjednačeno je drvo granice
(slatke granice, sladuna) po svojim tehnoložkim
svojstvima sa drvetom cera. Iako
je sladun u našim šumama zastupan vrlo
malo, tek nešto oko Kutjeva 1 u šumama
bivše Petrovaradinske imovne općine (Kupinovo,
Matijevica), te on nema za praktično
izkorišćivanje šuma većeg značenja, ipak je
potrebno iztaći, da se izjednačavanje drveta
sladuna sa drvetom cera i njegovo izlučivgmje
izpod pojma hrastovine ne osniva, po našem
mišljenju, na izpravnim predpostavkama.
Poznato je, da cer uslied loših mehaničkih
svojstava i male trajnosti svog drveta nije
upotrebljiv kao tehničko drvo. Naprotiv je
drvo sladuna po našim podatcima 1 po podatcima
Iz stručne literature po svojim tehnoložkim
svojstvima vrlo bliz drvetu hrasta kltnjaka
odnosno lužnjaka.


Iztaknuti nam je, da bi izpravan sud o tehničkoj
upotrebljivosti sladuna mogli dobiti tek
na osnovu istraživanja njegovih tehničkih
svojstava: Takova iztraživanja za drvo sladuna
nisu mogla kod nas biti do danas provedena.
Na ovom mjestu navodimo samo neke po-~
datke iz stručne literature. Tako Jankai nakon
opisa tehnoložkih svojstava drveta hrasta lužnjaka
i kitnjaka kaže ovo: »Am nachsten
kommt diesen beiđen Eichenarten die ungarische
Eiche (Quercus conferta)«. Gayer,-
Langs i "SVlesner* smatraju drvo sladuna zbog
visoke trajnosti osobito podesnim za pilote,
stupove za vodove, rudničko drvo, željezničke
pragove, kolarsku građu 1 t. d. Za finije radove
(pokućtvo) drvo sladuna nije upotrebljivo
jer vrlo jako razpucava. Odredba HN 117


o slađunu nije dakle u skladu sa navedenim . ´
podatcima iz literature. * ^
Na kraju podvlačimo da propisi o sladunu
i smeđem jasenu nisu bili sadržani u svojevremeno
objavljenom tekstu priedloga normi
HN 116 i HN 117.


Kod celuloznog drveta zadržani su u HN
117 propisi zagrebačkih uzansa. Homa propisi
razvrstavaju celulozno drvo u četiri razreda.


Kod dobavnih uvjeta za ogrjevno drvo doneseni
su propisi o zimskoj ili .ljetnoj sječi, o
plavljenom drvetu 1 o vremenu u kojem se može
ogrjev zimske sječe smatrati suhim. /. H-t


1 G. Janka: Die Harte der Holzer, Wien 1915.


- S. Gayer: Die Holzarten und ihre Vervvendung
in der Technik, Leipzlg 1928.
! G. Lang: Das Holz als Baustoff, Wiesbaden
1915.
+ J. "VViesner: Die Rohstoffe des Pflanzenrciches,
II. Banđ, Leipzig 1918.
122