DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1943 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Izkorištavanjc drveta


. IZDANJU HRVATSKIH NORMA ZA NEOBRAĐENO DRVO


Početkom godine 1941. osnovan je kod nas
»Savjetodavni ođboi´ za normalizaciju«. Njegova
je zadaća da posredovanjem omogući 1
olakša proučavanje i izrađivanje normi za sva
područja suvremenog gospodarstva, tehnike i
znanosti. Rad ove ustanove odvija se u Vieću
savjetodavnog odbora za normalizaciju i u
stručnim povjerenstvima. Stručno povjerenstvo
ima zadaću, da izvrši sav rad oko donošenja
prvog priedlega neke norme. Taj se
priedlog tada razašilje zanimanim krugovima
na mišljenje i možebitne protupriedloge. Nakon
izmlnuća određenog roka sastaje se ponovno
stručno povjerenstvo za proučavanje stiglih
odgovora i protupriedloga. Tek sada dolazi do
sastava konačnog teksta nove norme. Taj konačni
tekst norme predlaže se na prihvat
vieću. Kada je norma na sjednici Vieća prihvaćena
dolazi ona u tisak kao definitivna
norma.


Stručno povjerenstvo za neobrađeno drvo,
kojem je stavljeno u dužnost da sastavi norme
za neobrađeno drvo, osnovano je u rujnu 1941.
godine. .. tom povjerenstvu bile su zastupane
po svojim predstavnicima ove ustanove: Ministarstvo
narodnog gospodarstva. Glavno ravnateljstvo
za šumarstvo, Hrvatsko šumarsko
družtvo, Hrvatsko družtvo inžinjera, Inžinjerska
komora odsjek ovlaštenih šum. inžinjera.
Trgovinska komora Zagreb, Ministarstvo oružanih
snaga, vojno-tehnički odio kao i predstavnici
šumskog veleobrta.


U proljeće 1942. završen je pr^-i dio rada
oko sastava normi i objavljen je priedlog norma
za neobrađeno drvo 1 to za razvrstavanje
i izmjeru tehničkog i ogrjevnog drveta (HN
116) te za dobavne uvjete za tehničko i ogrjevno
drvo (HN 117). Tekst priedloga HN 116 i
HN 117 bio je objavljen u Tehničkom vjesniku
Zagreb 1942., br. 1—3, str. 86. (u posebnom
prilogu HN-Viesti).


Rad oko konačne redakcije teksta HN 116
i HN 117 nastavljen je u jesen 1942. god. i završen
je u stručnom povjerenstvu za neobrađeno
drvo u mjesecu siečnju o. g. Nakon prihvata
tog teksta po Vieću savjetodavnog odbora
za normalizaciju izašle su početkom mjeseca
ožujka iz tiska definitivne norme HN 116
i HN 117.


Kako su ove norme od vrlo velike važnosti
po naše šumsko gospodarstvo, osvrćemo se na
njih ovim prikazom.


HN 116. Razvrstanje i izmjena tehničkog i
ogrjevnog drveta


Ova norma sadrži osnovne propise o tehničkom
i ogrjevnom drvetu. Norma dieli tehničko
drvo prema namjeni i prema vrstama
(sortimentima). Prema debljinsklm razredima
diele se trupci u 6 razreda. Prema potrebi mogUf
,ae stvarati daljnji debljinski razredi. U
prva tri razreda dozvoljeni su još i podrazredi.
Prema kakvoći razvrstava norma trupce u tri
razreda A, . i C. Za trupce za oplatlcu predviđa
norma posebni razred kakvoće A-1. Daljnji
propisi za tehničko drvo odnose se na način
izmjere. Izmjera se vrši u kubnoj i prostornoj
mjeri. Za neke sortimente jedinica mjere
je broj komada, svežanj, kola, breme i t. d.


Ogrjevno drvo dieli norma na tvrdi ogrjev,
mekani ogrjev, mlešani ogrjev i ogrjev četinjača.
Ogrjev se izrađuje u cjepanice, oblice,
cjepane oblice, sječenice i gule. Norma propisuje
za kakvoću ogrjeva tri razreda. Nadalje
za ogrjev može doći u obzir panjevina i kora,
zatim odpadci dobiveni kod prerađivanja i


obrađivanja (na pr. pilanski odpadci, teševina).
Ogrjev se mjeri u prostornoj mjeri. Dozvoljava
se nadmjera u šumi od 10%, izvan
šume nema nadmjere. Slaganje u križ nije dozvoljeno.


To su osnovni propisi za tehničko i ogrjevno
drvo. Ti se propisi u glavnom oslanjaju na
odredbe Zagrebačkih uzansa i na njemačke
propise Homa (Holzmessanvveisung) iz 1936.
godine.


Norma HN 116 sadrži kratke, jezgrovite 1
jasne odredbe o razvrstavanju i izmjeri tehničkog
i ogrjevnog drveta. Njeno primjenjivanje
znatno će pojednostavniti rad i omogućiti
uštede na sirovini.


Ograničiti ćemo se ovdje samo na neko
primjedbe o razlikama u propisima HN 116
s jedne strane i Zagrebačkih uzansa i Homapropisa
s druge strane.


´ Zagrebačke uzanse i Homa propisi ne po2maju
razdiobu tehničkog drveta prema namjeni
(točka 2. HN 116). Taj propis izgleda
čitaocu suviše općenit. On stvarno ništa ne
normira. Zato je po našem mišljenju mogao
izostati iz konačnog teksta HN 116. Ova norma
ne bi pri tome ništa izgubila na zaokruženosti
i cjelovitosti materije, koju normira.


HN 116 dieli tehničko drvo prema vrstama
(sortimentima) na krupnu deblovinu, ´ tanku
deblovinu i sitnu građu te trupčiće i drugo tehničko
drvo za obrtne i veleobrtne svrhe. Smatramo
da ova razdioba ne vodi dovoljno računa
o razlici između pojma sortimenta i pojma
deblovine. Pojam sortimenta daleko je složeniji
od pojma deblovine. Za pojam deblovine
odlučan je samo promjer odnosno debljina. Za
sortimenat naprotiv od važnosti su vrst drveta,
presjek odnosno tehnika izrade, dimenzije, kakvoća
i tolerancije. Sa tog gledišta mogli bi
trupčiće svrstati i u krupnu i u» tanku deblovinu,
a isto tako tanka i krupna deblovina
može poslužiti za tehničko drvo u obrtne i veleobrtne
svrhe. Homa dieli neobrađeno drvo na
krupno drvo (iznad 7 cm promjera) i sitno
drvo (izpod 7 cm promjera). Tehničko drvo
po istim propisima dieli se na tehničko drvo,
koje se mjeri kubnom mjerom (Langnutzholz),
i na tehničko drvo, koje se mjeri prostoi´nom
mjerom (Schichtnutzholz).


Kod propisa o Jcakvoći trupaca ´ sastavljači
su se u glavnom oslonili na propise Zagrebačkih
uzansa o kakvoći hrastovine. Homa propisi
diele razred C u dva podrazreda i to prvi sa
oznakom C u koji spadaju trupci sa greškama
ali inače zdravi; dok u drugi podrazred sa oznakom
C* spadaju, trupci sa greškama, koji
su nešto i natruli. Homa propisi traže, da se
razred kakvoće u šumi kod razvrstavanja označi
na čelo trupca. HN 116 u tom smislu ne
daje nikakvih smjernica.


U HN 116 ništa se ne govori kako
treba razvrstati trupce, koji potječu
od sušac a. Homa propisi svrstavaju
trupce od osušenih stabala u . razred.
Ali samo od onih stabala, koja su se tokom
ljeta osušila, a u zimskoj su sječi iste godine
oborena i izrađena. Kora takovog stabla mora
čvrsto prianjati uz drvo, a samo drvo ne smije
biti napadnuto po gljivama razaračima drveta.


Kod ogrjevnog drveta HN 116 zadržala je
propis Zagrebačkih uzansa i propisala nadmjeru
od 10%. Homa propisi dozvoljavaju kod I
složaja ogrjevnog drveta nadmjeru od samo ´
4 posto. ».V


121