DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1943 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Prosinac 1941.


.. Riechers i .. Ygney: Erfahrungen
iiber Vakuumholztrockn
u n g. Izvještaj o Iztraživanju sušenja drveta
vakuum-postupkom. Autori dolaze do zaključka
da vakuum-postupak ne omogućava
pravilno sušenje velikih količina drveta, pa
opisuju uslove pod kojima bi se taj postupak
mogao poboljšati.


N


J. Kisser: Das mikroskpische
Gefugebild des Lignostone. Izvještaj
o mikro- i mikrostrukturi lignostona kao
iztraživanja morfoloških promjena staničja
lignostona.


O. Bleligh´Das Holz im KriegsbrUchenbau
. Autor iztiče prednosti drveta
kao građevnog tvoriva prema drugim tvorivima,
zatim opisuje građevno-tehnička svojstva
drveta osobito težinu, čvrstoću, vlagu i trajnost
obzirom na upotrebu drveta kod gradnje
mostova.


.. Heinrich: Austauschverpackungen
aus Holz oder Holzabk
. m m 1 i n g e n. Autor opisuje zamjenu pri


jašnjih omota za vosak za podove, mast za
kožu, lak, ličila, ulje, kozmetske i farmaceutske
proizvode, živežne namirnice, tablete, dražeje,
voće, povrće, marmeladu, meda, soka
sladorne repe itd. sa omotima iz drva, Ijepenke,
celuloida i dr. Sanduci iz drveta mogu se
zamieniti sa sanducima iz valovite i sive Ijepenke.
Tako se uštede znatne količine željeza
i metala što je za ratno gospodarstvo od osobite
važnosti.


TEHNIČKI VIESTNIK U 1942. GODINI


1. ožujka 1880. godine t. j . tri godine poslije
izlazka prvog broja šumarskog Lista
izišao je prvi broj »Tehničkog vijesnlka« pod
naslovom »Viesti kluba inžinirah i
a r h i t e k t a h«. Kasnije je ovaj tehnički
časopis promjenio ime u »Inženjer« (1914.), da
ga poslije 5 godina izmieni u »Tehnički list«
(1919.), pa 1940. godine opet u »Inženjer« i
na koncu u današnji »Tehnički viestnik«, kojeg
izdaje Hrvatsko družtvo Inženjera.
U cilju što opsežnije saradnje današnje
uredjenje ovoga viestnika je takovo, da je
svakoj struci odredjen poseban prostor. Gradju
ovoga časopisa čini nekoliko karika opsežnog
tehničkog lanca od koji su glavne: arhitektura,
građevinarstvo, kemija, metalurgija,
strojarstvo i elektrotehnika.


59. godište »Tehničkog viestnika«,
kojega uredjuju Ing. Radoslav L, o r k o v 1 ć,
u zajednlcj sa urednicima pojedinih rubrika,
obuhvata u 1942. godini 4 trobroja. Na 417
stranica, sa 565 popratnih slika, donio je ovaj
časopis 22 stručna članka, 2 razprave, ,te mnogo
stručnik i družtvenih viesti iz tehničkog
svieta.
Arhitektonska struka, koju uredjuje
Ing. Krsto Pil´ipović, zastupana je
ovim člancima: 1. Arhitektonska natječaj za
hotel na Plitvicama (Ing. F. Bahovec), 2. Silosii
za zelenu krmu (Ing. Z. Pavešić), 3. Nalaz
temelja stare turske tvrdjave u Petrinji
(Ing. arh. E. Steinman), 4. Sarajevo j njegovi
trabanti (Arh. D. Grabrijan, arh. J. Neidhardt
i prof. Z. Didek) i 5. Natječajni projekt
za novi sofijski kolodvor (Ing. .. Haberle i
Ing. .. Ivacić).


U članku Ing. Zvonimira P a v e š i ć a
»Silosi za zelenu krmu« (broj 4.—6.)
istaknuta je obćenita važnost slliranja, te opisani
pojedini načini gradnje silosa od opeke,
kamenja, nabijenog i armiranog betona, kovina
i drveta. I ako gradnja silosa ne spada u
djelokrug šumarskih inžinjera. Ipak je potrebno
posebno istaći ovaj članak, koji bj mogao
dobro doći mnogom upravitelju šumarije,
već zbog njegovog neposrednog dodira sa seljacima.


Medju stručnim viestlma u ovom dlelu nalaze
se nove odredbe o drvenim
gradnjama te tablicu dopuštenog
naprezanja za gradjevno drvo.


Gradjevinstvo, koje uređuje Ing. ..
F i j e m b e r, zastupano s ovim člancima: 1.
Konstrukcija gradijante ceste ili puta najve-,
ćeg uspona (prof. Ing. S. Flogl), 2. Klizanje


tla zagrebačkih obronaka (Ing. .. Fijember),


3. Prilog hidrografiji primorskog krša (Ing.
.. Gjurašin), 4. Proračun Vierendeel-nosača
metodom prelaznih faktora (Ing. G. Kani), 5.
Prilog izračunavanju upetostl ploče u nosače
zbog torzionog odpora nosača kod monolitnih
željezobetonsklh konstrukcija (Ing. O. Werner),
6. Obrana od poplave na Savi na području
Vodogradjevnog ureda u Sisku (Ing. J.
Bauer).
Iz ove skupine članaka posebno ističemo
članak Ing. Stanka F 1 . g 1 a, profesora šumarskog
fakulteta o konstrukciji puta
najvećeg uspona (broj 1.—3.) i članak
Ing. Mirka Fijembera o klizanju
zagrebačkih obronaka (br. 1.—3.).
Ova se pdsljedna tema povlači već dugi niz
godina po raznim časopisima. Čak je šta više
u javnim dnevnim glasilima palo nekoliko žučnih
napadaja. U ovom članku, koji ima i podnaslov:
Borba inžinjera s prirodom i predrasudama,
pisac konstatira da se klizanj e
zagrebačkih obronaka vrši polagano
uslied kombiniranog djelovanja
mrazova, gravitaciji, kiše
i si. na heterogeno tlo, kakovo su padine
neposredne okolice Zagreba. Nadalje pisac
pozivanjem na Walther Peucka ističe:
»Krivi je nazor da je šuma spriečava« (misli
se ovo puzanje-soliflukciju), pa dalje: »ako
uvažimo još da vjetrovi djeluju preko stabala
takodjer rasklimavanjem na tlo, onda vidimo
što znače stanoviti recepti i vapaji za pošum-
Ijavanjem po novinama od raznih stručnjaka«.
Sva ova klizanja, zaključuje pisac nakon podrobnog
teoretskog razmatranja, nastala su
od uzgona u heterogenom tlu. Po svojem sastavu
tlo ovih puzavih obronaka Zagrebačke
gore čini Ilovača i glina, razne propustljivosti
za vodu, ispresjecane j izmješane s mnogo
preslojaka šljunka. Uslied neuravnoteženosti
dotoka vode u ovakove slojeve i odtoka podzemne
vode nastaju klizanja ovakovih kliznih
ploha, čiju dubinu često puta možemo saznati
i po korienju drveća, koje na toj plohi raste.
Posebno nas pak drveće svojim sabljastim rastom
upozorava na klizavost terena na kojem
raste. Kao mjere osiguranja koje treba poduzeti
u cilju djelomičnog ili podpunog spriečavanja
ovoga puzanja preporuča pisac razne
mjere kao na pr.: nasipe, pilote, vrtanje rupa,
umanjenje strmine, zračnu ventilaciju, prokapnice
i drenažu. Koja će se od ovih mjera poduzeti
zavisi prvenstveno od predhodnog izpitanja
klizavog terena u peđoložkom, geoložkom
i hldrografskom smislu.


119