DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1943 str. 23     <-- 23 -->        PDF

prestanak kao i za ponovni početak prirodnog
pomladjenja.


Po Cermaku ne nastaju jednolični sastojinski
oblici smrekovih i jelovih prašuma pomladjenjem
velikih golih ploha, već pravim priebornim
pomlađivanjem. — Sastojinski sklop i
zajednička etaža krošanja nastaje urašćivanjem
mladih stabalnih razreda u veće visine,
opadanjem rasta u visinu starijih- stabala, te
potiskivanjem i prerašćivanjem najmlađih
stabalnih razreda tako, da iz nejednolikih sastojinskih
oblika nastaju jednolični oblici.


Prema Ćermakovim razlaganjima prašuma
se obnavlja obamiranjem pojedinih starih stabala,
koja obamiru isprva pojedinačkl, a kasnije
u većoj množini, dok se konačno sklop na
većoj površini ne progali, te ostanu samo stara
zdrava izolirana stabla kao pričuvci i sjemenjaci
pod čijim se krošnjama tada površiva
potpuno pomlađenje.


Ovdje je karakterističan postepeni prielaz
od priebornog na grupimično pomlađenje, te
konačno prielaz na pomlađivanje pod zastorom
na velikoj površini.


Prema piščevim opažanjima uzrok su postanku
jednoličnih smrekovih i jelovih sastojinskih
oblika u Rili planini katastrofe koje na
velikim površinama uništavaju di4´nu masu
stare generacije, nakon čega se čitave te površine
jednovremeno pomlađuju, a da ne pro


Književnost


HOLZ ALS ROH-


Holz als Roh- und Werkstoff časopis je,
kojemu je svrha objavljivanja razprava s područja
mehaničke i kemijske tehnologije drveta.
U izvršenju te svoje zadaće časopis donosi
radove i priloge, koje obradjuju tehnička
svojstva drveta, njegovu obradbu i oplemenjivanju.


Prvi prikaz radova ovog´ časopisa izniet je


u Hrvatskom šumarskom listu br. 2, iz 1942.


godine, a sad nastavljamo s godinom 1941., da


kasnije prikažemo glavne radove brojeva iza


šlih 1942. godine.


Bujan 1941.


E. Suenson: Die Lage der N u 11 inie
in gebogenen Holzbalken. Autor
je na nizu greda vel. 15X15X450 cm i
mosnica vel. 19,6X7,7X345 cm sa posebnim napravama
iztražio tok naprezanja kod pregibanja.
On je mjerenjem relativnog skraćenja
(Et) i relativnog produženja (Ev), uz predpostavku
da presjek grede kod pregibanja
ostaje isti, došao do zaključka da je kod iztraženih
greda i mosnica neutralna zona iznad
srednje linije grede kod 28»/o greda, ´u
srednjoj liniji grede kod 12% greda, izpod
srednje linije grede kod .../. greda. Položaj
neutralne zone kod pregibanja grede ne ovisi
o količini vlage u drvetu.
W. Klauditz: Zur Zellulosegewinnung
aus Laubholz. Ova radnja
predstavlja izvještaj o jednona novom postupku
za dobivanje celuloze iz drveta listača. U
početku je autor postavio osnovne uslove koji
se traže od postupka za dobivanje celuloze iz
drveta listača. Tim se postupkom mora: a)
dobiti celuloza velike čistoće i visokog stupnja
polimerizacije; b) postići što viši postotak
celuloze; c) ekonomično izkoristiti necelulozne
sastojke drveta; d) upotrebiti .., dobivanje celuloze
takove sortimente, koji se ne mogu izlaze
kroz faw pomlađenja pod zastorom krošanja
starih stabala. — Sjeme za ovo pomlađenje
na velikim površinama daje relativno
mali broj sjemenjaka, koji su iza katastrofe
ostali po čitavoj površini nejednako razbacani.


Na ovo pomlađenje velikih površina djelU´
ju više povoljnih okolnosti, kao što su bogat
urod sjemenom, rietkih sjemenjaka, vjetar
koji sjeme nadaleko rasprostranjuje, strmost
obronaka kojom se povećaje radius razprostranjenja
sjemena, stanje stojbine koje pruža
sjemenu optimalnu mogućnost klijanja i dovoljna
količina za klijanje potrebnog svietla.


Zbog istovremenog pomlađenja na čitavoj
površini imaju ove sastojine već u mladosti
jendoličan izgled koji se kasnije potiskivanjem
najmlađih dobnih razreda još jače izpoljuje.


Iz ovih razmatranja sliedl da se prašume


obnavljaju na tri načina:


1. Istovremenim pomlađenjem velikih površina
sjemenom rietkih sjemenjaka preostalih
nakon katastrofa, kojom je uništena drvnft
masa stare sastojine.
2. na prebomi način;
3. pod zastorom krošanja starih stabala na
velikim površinama.
O danim okolnostima ovisi, na koji će se
od ta tri načina praSuma obnoviti


Dr Zlatko Vajda


UND VVERKSTOFF


koristiti za tvorivo 1 e) moći preraditi sve vrste
listača kao i druge sirovine, koje dolaze u
obzir za dobiVanje celuloze. Na osnovu svojih
iztraživanja autor dolazi do zaključka da
svim tim uvjetima odgovara najbolje
sulfitni postupak dobivanja celuloze
. Prednosti normalnog alkaličnog postupka
za dobivanje celuloze ne mogu se izkoristiti.
Po posebnom kombiniranom kiselo-alkaličnom
postupku mogu se ujediniti prednosti
sulfitnog i prednosti alkaličnog postupka. Autor
iznosi rezultate svojih iztraživanja sa tim
kombiniranim kiselo-alkaličnim postupkom.


P. Riisch i P. Sander: Ein b a u c h 1ges
Fass aus Sperrholz. U radionicama
I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen
izrađuju se bačve iz šperovanog drveta. Opisan
je način proizvodnje i prednosti tih bačava
spram onih iz dužica. Bačva iz šperovanog
drveta upoređena sa bačvom iste veličine
građene iz dužica pokazuje znatnu uštedu na
drvu i željezu. Ova ušteda po 1 bačvi iznosi
za drvo 40—67»/o, a za željezo 31—76% već
prema vrsti bačve.
Listopad 1941.


A. Frey—Wyssllng: tJ b e r das
anatomische Gefuge von technischer
iiberbeanspruchtem Holz.
Izvještaj o iztraživanju mikroskopske građe
drveta, koji je uslied djelovanja mehaničkih
sila promlenilo svoj oblik. Iztraženi su: llgnoston,
a zatim oni dielovi drveta, koji su tlačenjem
i natezanjem trajno promlenili svoj
obUk.
.. Staudinger i E. Husemann:


Bestimmung des Zellulosegehal


tes in verschiedenen Holzsorten.


Upoređeni su posljedci iztraživanja kemijskog


sastava drveta raznih autora (Cross-Bevan,


Miiller, Renker, Zeisl-Stritar, Mulđer, Schulze


117
ŠUMARSKI LIST 4/1943 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Henneberg, Schvvalbe, Hoffmeister, Lifschmitz,
Konig, Buhler, Klason, Hagglund). Na osnovu
tog upoređenja autori dolaze do zaključka, da
svi ti postupci razgrađuju celulozu i time smanjuju
njen stupanj polimerizacije. Autori daju
novj postupak iztraživanja kemijskog sastava
drveta pomoću kojeg se dobiva celuloza visokog
stupnja polimerizacije. Tim postupkom izvršena
je analiza drveta smreke, bora, bukve,
breze, javora, biele johe, lipe, musange, crne
topole, kanadske topole, jaslke 1 biele topole.
Posljedci tih iztraživanja su prikazani u slie


dećoj tabeli:


Vrst drveta:


PiceaPlnusFagusBetulaAcerAlnus


excelsa


silvestris


silvatica


alba
pseudoplatanus
incana


Tilia parvifolia
Musanga Smithii
Populus nigra
Populus canadensis
Populus tremula
Populus albaN ^-.


s-^


^ N CJ
u {~


3


~5 0


= " a.


60,6 41,0 1100
62,0 39,7 1000
65;4 37,7 1000
64,2 38,5 1100
64,4 38,2 960
71,4 39,6 1050
71,6 38,6 —
63,0 41,0 1200
69,7 50,3 1200
68,0 44,8 1050
68,0 41,8 1100
64,0 40,3 1100


Iz ovih iztraživanja se vidi da % c e 1 uloze
u pojedinih vrsta drveća nije
jednak . Tako je »/o celuloze crne topole za´
10% viši od postotka celuloze smreke, a za
121>/. viši od % celuloze bukve. Autori zaključuju
da je zadaća budućeg šumarstva uzgajati
one vrste drveća, koje će po 1 ha dati godišnje
najveći prihod celuloze. Potrebno je izpitati
da li ´Vo celuloze ovisi o starosti drveta,


o staništu i drugim čimbenicima.
O. Graf: Aus Versuchen mit Bauholz
und mit holzernen Bauteilen.
Kod izmjena njemačkih normj DIN 1052 i DIN
1074 uvedena je razdioba građevnog drveta na
razrede kakvoće. Kod stvaranja razreda kakvoće
bili su od upliva: prostorna težina drveta
širina godova, kvrge, stupanj vlage itd.
Autor razlaže rezultate svojih iztraživanja
čvrstoće savijanja, smicanja i pritiska obzirom
na oblik presjeka grede, kvrge, razpukline
i usukanost.


Studeni 1941.


.. . u b e r, W. . o 1 d e h e i d e i ..
Raack: Zur Frage der Unterscheidbarkeit
des Holzes von Stiel- und
Traubeneiche. Izvještaj o iztraživanju
razlika u građi drveta lužnjaka i kitnjaka.
Nakon prikaza botaničkih razlika "lužnjaka i
kitnjaka i dosadašnjih iztraživanja na tom području,
autori dolaze na osnovu svojih izpitivanja
do sliedećih zaključaka: Lužnjak naginje
stvaranju šireg (često 4—5 redova) pojasa
pora ranog drveta, pora su eliptičnog
presjeka, pora po svojoj veličini tvore više
manje postepeni prelaz k veličini pora kasnog
drveta, čiji je poredaj vrlo nepravilan; u temeljnoj
masi prevlađuju nasuprot pravim drvnim
vlakancima (libriform) vlaknaste traheide
sa ograđenim jažicama, ove tvore zajedno
sa porama kasnog drveta na tamnoj temeljnoj
masi pravih drvnih vlakanaca široke


(oblika pinije) ili potpuno izprepletene figure.


veta na pretežno iz pravih drvnih vlakanaca
izgrađenoj masi. Prelaz od pora ranog drveta
na pore kasnog drveta je dosta grub, to znači
na velike pore ranog drveta nadovezuje se —
često poslije jedne zone bez sudova — neposredno
sitne pore kasnog drveta. Ekscentricitet
pora ranog drveta (odnos radi jalnog prema
tangecijalnom promjeru pora) iznosi u
prosjeku za lužnjak 0,75, za kitnjak 0,83. Prostorna
težina kod iste širine goda je veća kod
kitnjaka nego u lužnjaka. Do tog je zaključka
došao Trendelenburg na osnovu iztraživanja
Hartiga i Janke. Do istog je zaključka došao
iztraživanjem naše hrastovine Horvat. Kao vrlo
značajnu razliku valja iztaknuti odnos širine
zone samog drveta prema ukupnoj širini
goda. Taj odnos iznosi za lužnjak u prosjeku
0,33, a za kitnjak 0,20. Taj odnos se mjeri
samo kod godova širih od 2 mm. Na osnovu
oznaka: a) odnos širine zone ranog drveta
prema ukupnoj širini goda ili je veći ili manji
od 0,25; b) pore ranog drveta viSeredne ili
jednoredne do dvoredne; c) presjek pora ovalan
ili okrugli; d) poredaj pora kasnog drveta
ili širok i izprepleten ili jasno radijalan i uzak,
autori su sastavili križaljku pomoću koje se
može procieniti da je iztraživano drvo lužnjak
odnosno kitnjak.


.. Egner i .. Sinn: tjber die Holztrocknung
mit Grossschaukeln. U
siečanjskom broju 1940. god. ovog časopisa ..
Egner prikazao je rezultate pokusa za sušenje
drveta na malim njihalkama. U ovom su prikazu
iznieli opise sušenja na velikim njihalkama
t. j . takovim, koje dolaze u obzir za primjenu
u praksi. Iz rezultata tih iztraživanja
može se zaključiti kada i pod kojim uslovima
se mogu očekivati prednosti sušenja drveta
njihanjem.


Utvrđen je upliv njihanja kod sušenj
a na velikim njihalima u sušama, na
slobodnom prostoru, u zatvorenim 1 zagrijanim
sušama kao i upliv načina slaganja na brzinu
sušenja.


Pod povoljnim vremenskim prilikama sušenje
njihanjem u sušama nema nikakove
prednosti. Nasuprot tome je kod nešto nepovoljnijih
vremenskih prilika brzina sušenja
na njihaiu u suši znatno veća nego u složajevima
koji iiisu bili njihani.


Povećanje brzine sušenja ljeti u njihalu na
slobodnom prostoru, kod prosječnih "uslova sušenja,
je znatno. Drvo na njihalu, piljena
smrekovina, osuši se na 20<>,´o vlage unutar i/j
do .. vremena koje je potrebno za sušenje nenjihanog
složaja.


Kod složaja na slobodnom prostoru ne dostigne
se 20»/o vlage ni kod 16 puta većeg trajanja
sušenja od onog u njihalu.


Kod sušenja njihanjem u jesen i zimi vrie


me sušenja je znatno duže nego u ljeti. Kod


složajeva koji nisu njihani ako sušenje počinje


u jesen ili zimi postizava se kraće vrieme su


šenja nego kad sušenje počinje ljeti, jer iza


zime dolazi proljeće sa općenito povoljnijim


uslovima sušenja. Dakle sušenje njihanjem


ovisi o godišnjoj dobi.


Ako se njihanje vrši u zatvorenoj suši, ko


ja se posebno zagrijava može se piljena 25 mm


debela roba sa početnom vlagom od 50—70%


osušiti za nekoliko dana na 15—20% vlage.


Ovako sušena piljena roba odgovara potpuno


onoj kod brižljivo provađanog umjetnog su


šenja u posebnim sušionicama.


Rezultati


iztraživanja su nadalje pokazali


Tome nasuprot kitnjak naginje stvaranju jedda
sušenje okomito složenih složajeva imade
nog manjeg (većinom 1—2 reda) razmjerno stanovitih prednosti od vodoravno složenih slo


užeg pojasa pora okruglog presjeka i jednim žajeva na slobodnom prostoru.


118