DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1943 str. 22     <-- 22 -->        PDF

uz izvjesne okolnosti, kao njezina neminovna
prirodna potreba.


Rietko kada dozive šumske sastojine toga
područja svoju fizičku starost te postepeno
propadanje stare drvne mase. Njih redovno
već ranije uništavaju katastrofalni šumski požari.
Ovo se grotovo redovno zbiva kod sastojina
sastavljenih od crnogoričnlh vrsta drveća,
dok bukove stare sastojine obično nestaju
uslied napadaja gljiva 1 pustošenja orkanskih
vjetrova kako je to već napried pobliže razloženo.


Tok ^ prirodnog pomlađenja
šumskih sastojina sastavljenih
od svietlo - zahtievajućih vrsta
drveća , kao na pr. bielog bora i trepetljike
mnogo se razlikuje od prirodnog
pomlađenja sastojina koje sačinjavaju
zasjenu podnašajući vrste
, kao na pr. smreke i jele. I sam je izgled
paljevina neposredno nakon požara raznolik.
Budući da borovina zbog sadržaja na smoli
gotovo potpuno izgara, to kod uništenja borovih
sastojina nastaju odmah gole površine sa
relativno malo drvne mase, ali sa velikom
količinom alkalija. Naprotiv, kod požara jelovih
i smrekovih sastojina ne izgara potpuno
sva drvna masa već na paljevini ostaju dulje
vremena veće količine drvne mase, koje postepeno
trunu, dok se tlu nalazi razmjerno
malo alkalija. —


Gole površine nastale požarom borovih sastojina
uopće ne miruju, jer borovo sjeme
počimlje odmah klijati tako, da redovno ne
dolazi do obrazovanja među — sastojine mekanih
vrsta drveća. Na taj način počimlje
pomladjenje bielog bora na pepelu stare generacije,
te nakon primarnog pomlađenja površine
nastaje i sekundarno, jer borova stabla
rano rode sjemenom tako, da za razmjerno
kratko pomladno doba nastaju na velikim površinama
približno jednako stare borove sastojine.


Kod obnove čistih i mješovitih jelovih
i smrekovih sastojina odvija.
se proces prirodnog pošumljena požarom
ogoljelih površina drugačije. Pisac nije
imao prilike da proučava sve faze prirodnog
pošumljenja velikih požarnih površina nastalih
izgaranjem starih jelovih i smrekovih prašuma,
ali je pratio ponovno prirodno pošumljenje površina
preko kojih je požar prešao nakon izkorišćavanja
drvnih masa po čovjeku, pa ga u
pet faza prikazuje ovako:


1. Faza : Nakon požara nastalo golo mineralno
tlo naseli Epilobium koJi ga u čistoj
i gustoj .formaciji pokriva prvih 5 godina.
2. Faza : Za vrieme đalnjih 5 godina uzrastu
na čitavoj površini trepetljike, breze i
vrbe, te formiraju doskora potpuno sklopljenu
sastojinu; istovremeno ispod krošanja te sastojine
potpuno nestaje biljni pokrov tla dočim
se mineralno tlo pokrije tankim slojem listinca
navedenih mekanih vrsta drveća; drvna
masa koja je iza požara na površini preostala
počinje da trune i da se razpada. Ovaj listinac
što ga stvaraju trepetljike, breze i vrbe razlikuje
se od listinaca ostalih listača po svojoj
karakterističnoj crnoj boji, kao i po tom što
se u tankim krpama lako skida sa svoje mineralne
podloge. Pod tim se listincem nalazi
vrlo rahli crni prašinasti sloj dobro mineraliziranog
šumskog humusa.
3. Faza: Nakon 10 i više godina, 6—8 m
visoko uzrasla sastojina mekanih vrsta drveća
još je sklopljena. — Crni, rahli mlneralizirani
humus pokriva u crnu trulež pretvoreni listinac.
Potpunom neutralizacijom alkalija u tlu
i raspadojn ostataka drvnih masa u trulež —
stvoreni su povoljni uvjeti pomlađenja smreke
i jele, pa se u toj fazi na truležu stare geđe-.
racije podiže smrekov i jelov podmladak.


4. Faza : Nakon 25 i više godina postaje
rast smrekovog 1 jelovog podmladka sve brži,
te on sve jače prodire kroz krošnje svoje brezove,
trepetljikine i vrbove nadstojne sastojine,
dok konačno tu sastojinu ne preraste 1 sasma
ne potisne. Pod gustim jelovim i smrekovim
krošnjama potisnuta stabalca ovih listača
trunu, prelamaju se i izvaljuju tako, da konačno
ostaje na čitavoj površini približno jednako
stara smrekova i jelova sastojina. —
Ova se mlada sastojina na strunutom drvnom
humusu bujno dolje razvija. Na staru generaciju
crnogoričnog drveća podsjeća još jedino
već podpuno trula drvna masa starih stabala,
kao i pougljeni ostatci drveta na koje se tu i
tamo na tlu nailazi.
5. Faza : Prema primjerku u Rili planini
takova sastojina nakon 50 godina, u svojoj konačnoj
fazi pomlađenja daje sliku gotovo jednako
stare čiste sastojine crnogoričnlh vrsta
drveća, razlika u starosti pojedinih stabala iznaša
20—30 godina. — Trepetljikina, brezova i
vrbova stabla već su potpuno iz ts mlade sastojine
izlučena, dok pojedina rietka iza požara
preostala stabla stare generacije crnogorice
takodjer iz nje postepeno nestaju bilo da
se suše bilo da ih vjetar nagorjele i natrule
prevaljuje. Na nekadanju sastojinu listača
podsjećaju još samo truli ostatci njihovih izvaljenih
stabalaca. Mlada sastojina crnogorice
pokazuje snažan rast — krošnje su joj u jednoj
visini — vremenom se sva mlada i zaostala
stabla posve izlučuju i ginu tako, da ta
novo uzrasla mlada sastojina kada pređe u
srednjodobnu postaje gotovo jednako stara čista
crnogorična sastojina: Još se dulje vremena
iza nestanka generacije listača opaža
njihovo povoljno djelovanje na sastav tla tako,
da tlo pokazuje neku kombinaciju izmedju
tipa tla nastalog pod krošnjama čiste šume listača
i onog nastalog u čistoj crnogoričnoj sastojim.
Na tlu još uviek trunu ostatci nailazi
se na rahli sloj dobro mineraliziranog crnosmeđjeg
šumskog humusa.**)
Kada se potpuno krošnje mlade sastojine
sklope i potpuno potisnu mlađi razredi, što se
zbiva obično izmedju 40 i 60 godine, tada se
smatra, da je prirodno pomlađenje sastojine
završeno. — Time stupa prašuma u stadij zatvorene
sastojine, koja se održava sve do fizičke
granice starosti. Za to se vrieme, zbog pomanjkanja
na svietlu, pod gusto sklopljenim
krošnjama ne razvija nikakav podmladak uz
izuzetak slučajno progaljenih mjesta. Njezino
pomladjenje počimlje na čitavoj površini tek
tada, kada se krošnje starih stabala na bilo
koji način polome i u progaljenu sastojinu uđe
više svjetla.


Prema tome označuje stanje sastojinskog
sklopa krošanja glavni biološki momenat za


**) Analogno pomlađivanje od požara nastradalih
smrekovih i jelovih sastojina vrši se
i u našim prašumama. Tako se u četvrtoj fazi
pomladjivanja 1935. godine nalazila jedna paljevina
od oko 1905. godine u šumi čagljevina
na području šumarije u čajniču. U sastojini punog
sklopa breze i jasike nalazila se isto tako
dobrog obrasta nešto niža sastojina smrekovog
i jelovog podmladka. Visina brezove i jasikove
sastojine iznosila je prosječno 10 met.,
a one smrekove d jelovine za 2—3 metra manje
(opazka Ing. O. P.-a).


116