DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1943 str. 34     <-- 34 -->        PDF

/ Ing. Vsevolod A 1 a b o v s k i, v. š. pristav


DG


V
IX. č. r. od Rš. u Tuzli za upravitelja šumarije
u Vla^enlci;
Ing. Ljudevit R i 1 k e, v. š. pristav IX. č. r.
od šumarije u Sanskom Mostu, kod RŠ. u Novoj
Gradiški;


Ing. Karlo Franke, š. vježbenik X. č. r.
od Rš. u Banjoj Luci, kod Rš. u Krv. Mitrovicu;


Ing. Vasilije S k r : p k o, š. pristav X. č.


r. od šumarije u Bos. Novom kod šumarije u
Varešu;
Marija F i a 1 a, manipul. vježbenik XII. ć.


r. od Glavnog ravnateljstva za šumarstvo u
Zagrebu kod Rš. u Banjoj Luci;
Ing. Branko M i 1 a n o vi ć , šum. pristav X.
č. r. od šumarije u Srednjem, kod šumarije u
Podgrab;


Ing. Emanuel V i 1 č e k, šum. pristav X. č.


r. od šumarije u Daruvaru, kod RŠ. u Vin
kovcima;
Ing, Ante Duić, šum. v. pristav IX. č. r.
J
J
od Rš. u Mostaru kod RŠ. u Travniku;
Ing. Robert Matuzović, šum. vježbenik


X. č. r. od RŠ. u Gospiću, kod RŠ. u Travniku;
Milan D o p u d j a, podšumar XII. č. r. od
RŠ. u Zagrebu, kod šumarije Pokupje u Glini.


IMENOVANJA


Više stegovno povjerenstvo za lugarsko
osoblje. Naredbom gospodina ministra narodnog
gospodarstva br. 3. Steg. .L. 1943. Glavnog
ravnateljstva za šumarstvo Ministarstva
narodnog gospodarstva dd 16. veljače 1943. na
temelju čl. 6. t. 3. i 4. Naredbe kojom se protežu
odredbe o organizaciji j službi čuvarskolugarskog
osoblja kod uprave državnih šuma


M. S. broj 853-39. od 27. VIII. 39. na području
banovine Hrvatske od 11. IX. 40. br. 1289.-V.40.
kao i na temelju čl. 6. Uredbe M. S. broj
853-39. od 27. VII. 1939. a u vezi s §-om 12.
zakonske odredbe o ocjenjivanju i stegovnoj
odgovornosti državnih službennika od 6. II.
1942. broj: XLIII-341-Z-1942. određeni su za
god. 1943. članovi višeg stegovnog
povjerenstva za lugarsko osoblje
kod Glavnog ravnateljstva za šumarstvo Ministarstva
narodnog gospodarstva i to:
Ing. Juraj Petrak , šum. savjetnik;
Ing. Josip F e y, šum. savjetnik;
Ing. Makso Hranilović, šum. savjetnik;


. Ing. Stjepan Lončarević, šum. viši


pristav;
Ing. Bozo P e t r a č i ć, šum. viši pristav;
Za stegovnog tužitelja imenovan je Ing.


Zvonimir Slović , šum. savjetnik, a za njegovog
zamjenika Ing. Stjepana F r a n č i šk
o V i ć, šum. nadzornika.


Službu perovodje vršit će Dr. Margareta
B u z 1 ć, šumarski pravni pristav.
Kao zamjenika članova tog povjerenstva
određeni su:


Preuzels u službu:


Ing. Marijan Matijašević, tajnik Min.
vanjskih poslova VIII. č. r. za šum. v. pristava
kod Glavnog ravnateljstva za šumarstvo u
Zagrebu.


Zahvalllisuse:
Ing. Dušan K 1 e p a c, šum. vježbenik X. č.


V. kod Glavnog ravnateljstva za šumarstvo u
Zagrebu;
Ing. Dragutin L a s t r i e, šum. nadzornik


VI. e. r. kod Rš. u Travniku;
Ođpuštenisu:


Ing. Jurij O g 1 o b 1 i n, šum. vježb. X. č
kod Rš. u Otočcu;
Slavko Ležaić, oficial XI. č. r. kod Rš. u
Ogulinu (biv. ogul. im. obć.).


/


Prestanak državne službe:


Vladimir B a n i ć, manipul. vježbenik XII.
č. r. kod Glavn. R. za Š. u Zagrebu (radi odsluženja
djelatnog dorflobranskog razdoblja).


Odluka o ođpustu stavljena izvan
krleposti:


Damjan M r a o v i ć, akcesista X, č. i-. kori
Rš. I. banske I. Q. u Glini;


POVJERENSTAVA


1. Ing. Josip Radošević, šum. viši pristav
; ;
2. Ing. Oskar P i š k o r i ć, šum. viši pristav,
a kao zamjenika perovodje Miju K u j a-
v a c, oficijal.
Povjerenstvo za riešavanje utoka za ocjenu
tiržavnlh službenika. Naredbom gospodina ministra
narodnog gospodarstva Dra Josipa Balena
br. 1. P. 0.-43. Glavnog ravnateljstva za
šumarstvo Ministarstva narodnog gospodarstva
od 16. veljače 1943. temeljem propisa §-1. Zakonske
odredbe o ocjenjivanju i stegovnoj odgovornosti
državnih službenika od 6. veljače
1942. broj XLIII-341-Z-1942. i okružnice predsjednlčtva
vlade, od 2. lipnja 1942. broj: 14859
-11-76-1942. određeni su u Glavnom ravnateljstvu
za šumarstvo Ministarstva narodnog gospodarstva
u povjerenstvo za riešavanje
utoka podnesenih protiv
odluka o ocjeni državnih službenika
za god. 1943. i to:


1. Ing. Petar O s t o j i ć, šum. savjetnik;
2. Ing. Petar Valentić, šum. savjetnik;
3. Ing. Slavko Lovrić . šum. nadzornik;
a kao zamjenici:
1. Ing. Aleksandar Despot , šum. nadzornika;
2. Ing. Matija H e 1 m a n, šum. nad5wrnika.
Za perovođju povjerenstva određena je Dr.
Margareta B u z i ć, šumarsko-pravni pristav,
a zamjenikom perovodja Ing. Stjepan T o m1
j e n o V1 ć, šum. vježbenik.


Urednik Dr. Ing, Josip Balen. — izdalo Hrvatsko šumarsko družtvo u Zagrebu, Vukotinovićeva
ulica 2. — Tisak Narodne tiskare, Zagreb. Kaptol 27. — Za tiskaru odgovara Ruđolf Veđo,
Zagreb, Kaptol 37.


0)(i