DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1943 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Prva skupina odbora nosi naslov »čovjek i
zemlja«, a sfistoji se iz ovih odbora:


1.
Zemljištno-pravni,
2.
Kulturna tehnika i komasacija,
3.
Agrarna reforma i kolonizacija,
4.
Promičba (gospodarska),
5.
Gospodarska prosvjeta,
6.
Ustrojstvo gospodarske službe (agronomska
služba),
7.
Obnova sela (podizanje obće razine života
na selu),
8.
Krš (posebni gospodarski i družtvovni
odnosi na kršu).
Druga skupina odbora s naslovom »proizvodnja
« obuhvaća sve grane poljodjelske proizvodnje
i onih struka, koje su u izravno vezi
s proizvodnjom. U toj skuipni su stručni odbori
za ova pitanja:


1.
Uloga državnih i posebničkih većih posjeda,
2.
Biljna proizvodnja,
3.
Voćarstvo,
4. Vinogradarstvo i vinarstva,
5.
Povrtlarstvo i hortikultura,
6.
Zaštita bilja,
7.
Stočarstvo i planinsko gospodarstvo,
8.
Mljekarstvo,
9.
Ribarstvo i ribnjićarstvo,
10. Veterinarstvo,
11. Gospodarsko zgradarstvo.
12. Seljačko šumarstvo,
13. Osiguranje usjeva i stoke,
14. Gospodarski sustavi.
Izkorištavanje đrveta


Treća skupina s naslovom »tržište i promet
« obrađuje ona pitanja, koja se tiči obrta,
veleobrta, trgovina, prometa i novčarstva, ali
samo u koliko se odnose na poljodjelsku proizvodnju,
preradbu i razpodjelu. U toj skupini
su odbori:


1.
Zadrugarstvo,
3.
Gospodarski veleobrt,
3.
Gospodarski veleobrt,
4.
Elektrifikacija i strojarstvo,
5. Tarifna i carinska politika,
6. Unutarnje i vanjsko tržište,
7.
Skladišta, silosi, hladnjače, sušione i dr.
živićeva osnova o imovnim zajednicama
, koje bi obuhvatile zemljištne zajednice,
obćinska zemljišta u Dalmaciji, te mere
i baltallke u Bosni i Hercegovini, iznieta je u
Hrvatskom šumarskom listu br. 6.—7. (str.
204.), pa je sada potanje ne prikazujemo.


Između ostale suradnje istaći je članak
Ing. Stj, Frančiškovića: Prirodni temelji
šume (u br. 8.), u kojem je iznieta bit
prirode šume i razlike između poljodjelske i
šumske proizvodnje, te je po tome dobro došao
u ovom stručnom časopisu.


Obćenita vriednost šume iztakn
u t a j e i u prikazu o nekim elementima
gospodarske krize u Sjedinjenim državama
Sjeverne Amerike, iz kojeg su podatci prikazani
u br. 4. šumarskog lista iz 1942. godine.


Završujući ovaj kroničarski prikaz Gospodarskog
glasnika, bilježimo, da se ovo godište
nalazi i u knjižnici Hrvatskog šumarskog
družtva.


Ing. O. Piškorić


NOVI NAČINI ISKORIŠTAVANJA DBVETA


Proizvodnja drvnog šećera. Na sastanku
podružnice za brandenburšku marku
Deutscher Forstverein-a održanom 1942. godine
razmatrane su mogućnosti i vriednost
izkorištavanja šumskih proizvoda za ljudsku
hranu i za prehranu stoke. Tako je Dr. W a-
p e s govorio o temi šuma i izbrana naroda
, u kojem je obradio izkorištavanje šumskih
nuzproizvoda (gljiva, malina, šipka i
dr.), a prof. L i e s e prikazao je mogućnosti i
načine upotrebe lišća i grančica za
izbranu stoke. Posebno je razmotrena
mogućnost upotrebe drveta kao sirovine
za dobivanje hrane i krmiv
a kemijsko-tehnološkim putem i to u predavanju
Dr. Inga K 1 a u d i t z-a, koji je iznio
rezultate radova na tom području usredotočenih
u Državnom zavodu za šumarska iztraživanja
u Eberswalde-u.


Osnovica za dobivanje hraniva iz drveta
jesu ugljohidrati, kojih drvo sadrži od 65 do
75neposrednu upotrebu kao hraniva poput ugljohidrata
poljodjelskih biljaka, ali se kemijskim
načinom dadu preraditi na podesnu hranu ili
krmivo. Tehnološki danas je ova prerada
u cielosti riešena, a za praktič


ku primjenu postignutih rezultata stoji sada
na putu samo pitanje rentabiliteta proizvodnje.
Prema njemačkim proizvodnim troškovima
100 kg drvnog krmiva (Futterhefe) stoji
60 do 70 RM naprama proizvodnim troškovima
za istu količinu sojine prekrupe (šrota) od 16
RM ili ribjeg brašna od 20 RM.


(Der Deutsche Forstwlrt, 1942. br. 93./94.)


Gradnja aeroplana iz đrveta. Prema jednoj
viesti u »Internationaler Holzmark-u
u posljednje vrieme počeli su u Englezkoj
izvjesne tipove ratnih aeroplana izrađivati
podpuno iz drveta. Prednost ovih aeroplana,
kod kojih su metalne konstrukcije
zamienite drvenom sastoji se u njihovoj manjoj
težini, što ima za posljedicu povećanja
akcionog radiusa ili povećane nosivosti koristnog
tereta.


Jestivo ulje iz smrekovog sjemena. Prema
jednoj viesti u časopisu Der Deutsche
Forstwirt šumarniku docentu Dru R o h-
m e d e r-u uspjelo je iz smrekovog
sjemena dobiti ulje, koje se može
upotriebiti za jelo. Iskorištavanje iznosi oko
30o/o. Iako je to početak, vriedno je zabilježiti
i ovaj način izkorištavanja plodova šume.


91