DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1943 str. 27     <-- 27 -->        PDF

´58 to odstupanje zbog kakvoće di´veta ili izvov;nih
okolnosti postoje opravdani razlozi.


Prodaja drveta različite kakvoće, raznili
duljina i debljinskih razreda po prosječnoj
cienl nije dozvoljena.


Oblikovanjem utvrđene clene vriede za proizvađača
kao i- za prvog preuzimača ne samo
kod pogodaba »ab šuma« nego također i kod
drugih pogodaba. Dokazani troškovi razvrstavanja
trupaca, prelaganja, prevažanja i t. d.
smiju se dodati dozvoljenim oblikovanim cienama.
Gdje gulenje deblovine ili izvlačenje
drveta po proizvađaču ni^e uobičajeno, to .se
nadnice za taj posao također mogu dodati oblikovanim
cienama. Za svaku prodaju drveta
mora prodavaoc izpostavitl račun u koji moraju
biti uneseni — razlučeno — svi podatci
potrebni za izračunavanje ciena.


Za čitav Reich ustanovljena su pojedina područja
ciena,. koja se niti promjenom granica
političkih kotareva po obćoj državnoj upravi,
ne mogu mienjati.


Po skrižaljkama oblikovanih ciena pojedinih
vrsta drveća i sortlmenata za svaki je razred
dotičnog sortimenta, osim srednje clens
(Mittelpreise, Richtpreise) naznačena još i najniža
te najviša ciena, koja nije dozvoljena prekoračiti.
Te srednje ciene vriede za razred kakvoće
B. Ciene sortimenata kakvoće A ustanovljuju
se dodavanjem izvjestnog postotka
cienama razreda kakvoće B, dok se ciene razreda
kakvoće C određuju odbijanjem izvjestnog
postotka od tih srednjih ciena. Na ovim izloženim
principima sastavljene su skrižaljke
oblikovanih ciena za drvne sortimente pojedinih
vrsta drveća. Tako su na primjer prema
prilogu A naredbe o sječi i unovčenju drvet
u šumsko gospodarskoj godini 1939. (Holzeinschlag
und Holzvenvertung im Forstvvirtschaftsjahr
1939. Rđ. Eri. đ. Rfm vom 1. X.
1938.-III-9100), oblikovane ciene za bukovu đeblovinu,
i u skrižaljci naznačene najniže, srednje
i najviše ciene drveta kakvoće B za »Homa
klase« 2, 3 i 4 i to posebno za svako od 37
područja ciena na koja je teritorij Njemačke
u tu svrhu bio razdieljen. Te su se ciene kretale
prema debljinskim razredima i području
između 9 i 30 RM za 1 ms izrađenih bukovih
trupaca kakvoće B izvučenih na šumsko slagalište.
Ciene za deblovinu razreda kakvoće
A (koja nije sposobna za Ijuštenje, pa se v´
može unovčiti putem dražbe) dobiju se tako
da se ciene naznačene za drvo kakvoće B povećaju
za najviše 30%, dok se ciene za drvo
kakvoće C ustanovljuju snižavanjem tih srednjih
ciena za najviše 50%.


Slično se ustanovile i ciene za izrađenu
borovu deblovinu koje se kreću od 11 do 41
RM i ta se ciena prema vrsti i kakvoći pojedinog
đebljinskog razreda povisuje odnosno
snižava do 50%.


Za smrekovu i jelovu deblovinu kakvoće B
svrstanu u »Homaklase« 2—6 kretale su se
srednje ciene u okviru od 8 do 30 RM. Za neke
dimenzije predviđena su povišenja do 20%, a
za i´azred kakvoće C sniženje do 50%. Na osnovu
istog principa oblikovane su i ciene rudnog
te celuloznog drveta svih vrsta drveća iz
kojih se ti sortimenti izrađuju. Naredbom od


15. slečnja 1940. oblikovane su clene za I razred
kakvoće borovih, ariševih i bukovih željezničkih
pragova i skretnica. Ciene II razreda
ovog sortimenta niže su za 10% od utvrđenih
ciena I razreda. Za oblikovanje ciena borovog,
ariševog, jelovog i smrekovog piljenog drveta
izdana je 1940. posebna obširna naredba (Verordnung
tiber die Preisbildung fiir inlandlsches
Nadel — Schnittholz vom 12. I. 1940. — RGB
1. I. S-59), koja uz skrižaljke ciena sadržaje
obširne i točne upute za klasifikaciju svih vrsta
piljenih sortimenata navedenih vrsta drveća.
Ciene za piljenu bukovinu oblikovane su samo
u Ostmarku, a inače ne.


Glavne naredbe o sječi i izradi drveta, te
oblikovanju ciena obnavljaju se svake godine
uz potrebne izmjene i dopune, koje se odnose
na visinu etata, sječu i izradu drvnih sortimenata,
razdiobu prodajnih područja, način prodaje
nekih sortimenata, te na druge zbog promjene
prilika i potreba, za šumsko gospodarstvo
važne okolnosti, dok jednom utvrđene
ciene ostaju u glavnom nepromjenjene pošto
se niti odnos vriednosti između drveta i svih
ostalih za život potrebnih proizvoda održao nepromienjen.
Na taj se način održava za obću
korist potreban trajan sklad između šumskog
gospodarstva i svih ostalih grana njemačkog
narodnog gospodarstva.


Čitava ova uzpješna šunrskogospodarska
djelatnost ne bi bila
moguća, da nije potpomognuta i da se
obilno ne koristi rezultatima intenzivnog
rada šumarskih znanstvenih
iztraživačkih i pokusnih
zavoda . Njemački su šumarski i gospodarski
stručnjaci već odavno izpravno shvatili, da,
je znanstveno prožimanje preduzeća sredstvo,
koje je najjeftinije, a ujedno i najbrže djeluje
da se ovo intenzivira, jer svako iztraživanjein
postignuto poboljšanje vodi odmah do ušteda
na velikim šumskim površinama. Zato se već
prije posvetila velika pažnja izgradnji i radu
šumarskih znanstvenih zavoda i pokusnih postaja.
Na području predratne Njemačke
postoje i rade 7 pokusnih
postaja i 15 šumarsko-iztraživački
h zavoda . Obsežni rad tih brojnih pokusnih
postaja i zavoda nije moguće u okviru ovog
članka niti približno prikazati. Organizacija i
rad nekih od njih prikazani su u prijašnjim
godištima Hrvatskog šumarskog lista. Tako" su
u broju 12 šumarskog lista godine 1939. poimence
navedene sve šumske pokusne postaje
i znanstveni zavodi koji su tada na području
Njemačke postojali, te je dalje potanko opisana
organizacija bavarske pokusne postaje u
Miinchenu, kao i obšimo prikazan rad zavoda
za istraživanje prihoda i prirasta u Ebersvv^
alde-u. U broju 11 šumarskog lista godine
1938. te broju 11 godine 1939. prikazan je rad
zavoda za nauku o šumskom radu (Institut
fiir forstliche Arbeitswissenschaft — skraćeno
»Iffa«). Ovom ćemo pak prilikom navesti nekoliko
zanimljivih pojedinosti iz područja rada
prošlih godina nekih drugih zavoda.


U Eberswalde-u je godine 1936. osnovan
zavod za izpitivanje svojstava drveta pod imenom
»Preussisches Holzforschung - institut ,<,
koji posjeduje za izpitivanje mehaničkih svojstava
drveta suvremeno konstruirane sprave
na električni pogon pomoću kojih se ta izpitivanja
vrše lako, brzo i točno. Jedni od mnogih
posljedaka (rezultata) ovakovih iztraživanja
su najnovije tvorevine drveta lignofol i
lignoston.


Lignofo l se proizvodi na taj način, da
se 0,2 mm tanki bukovi listovi SIEIŽU jedan na
drugi (smjerovi vlakanaca moraju im teći uzporedo).
Između svaka dva lista dolazi sloj
ljepila, pa se tako složena masa od drveta i
ljepila izvrgne u trajanju od nekoliko sati tlaku
od 500 atmosfera, uslied čega se bukovi listovi
i ljepilo međusobno tako sljube, da nastaje
čvrsta masa veće specifične težine od najtešeg
drveta. Ta masa ima tako izvrstna svojstva,
da se iz nje izrađuju zubčani kotači, kao
i pojedini dielovl strojeva, koji su se do sada
izrađivali iz željeza.


89