DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1943 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Najjače se pak zahvat državne vlasti očitovao
u trgovini drvetom. Za reguliranje
pokrivanja potreba na drvetu te potrošnje
drveta kao i drvnog tržišta osnovan je
državni ured za drvo (Reichssteile
fiir Holz) koji je izravno podređen Reichsforstmeisteru.
Taj središnji državni ured za
drvo ima u pojedinim kotarevima svoje posebno
uređeno šumsko-i drvarsko-gospodarske
urede. Svi ti uredi rade u skladu sa državnom
šumskom upravom. Njemačka nema dovoljno
drveta za pokriće svoje normalne potrebe, pa
manjak mora uvažati. Da taj uvoz bude što
manji nastojalo se racionalizirati potrošnju i
raspodjelu drveta unutar zemlje, te ujedno
drvo potrebno za pokriće svakodnevnih narodnih
potreba, povući iz kruga spekulativne slobodne
trgovine. Stoga je za drvo po načelima
upravljanog narodnog gospodarstva uveden
tržn i re d (Marktordnung), kojim je točno
ustanovljen način dobave drveta od proizvođača
do potrošača, uz princip, da ni jedan pri
tom ne bude oštećen ili pak uslied izvanrednih
ratnih prilika izrabljen. Da se to postigne
ustanovljene su i visine nadnica, a drvetu i
njegovim sortimentima prodajne ciene .Pri tom
su uzete za osnovu kao i kod svih drugih za
narodni život i narodno gospodarstvo potrebnih
proizvoda stopirane predratne ciene na taj način,
da je novčani odnos u vriednosti između
drveta 1 njegovih prerađevina te ostalih životnih
namirnica ostao nepromienjen, što je vrlo
povoljno djelovalo na stvaranje tržnog reda i
omogućilo da se taj red održi i ustali.


Uzpostava reda na području šumskog i drvarskog
gospodarstva temelji se na posebnom
zakonu izdanom 16. listopada 1935. god.
(Gesetz iiber đie Marktordnung auf dem Gebiete
der Forst und Holzvvirtschaft vom 16.
oktober 1935. R. G. BI. I. S-1239). Na osnovu
tog zakona izdana je dne 1. travnja 1936. naredba
o izradi, premjerbi i sortiranju drveta li
njemačkim šumama, (Die Verordnung iiber die
Aushaltung, Messung und Sortenbildung des
Holzes in dan deutschen Forsten) s kojom moraju
biti u skladu sve naredbe, koje u vezi sa
izradbom drveta i oblikovanjem propisuju nadležne
ustanove za svaku šumsko-gospodarsku
godinu unaprieđ. Propisi tih naredaba vriede
za sve šumoposjednike bez razlike. U tim se
propisima određuje i visina etata, daju važno
upute za izradu pojedinih sortimenata, određuje
način prodaje drveta za koje ciene nisu
ustanovljene, te način prodaje kao i visina prodajnih
ciena onog drveta i drvnih sortimenata
za koje je određeno, đa se ciene moraju oblikovati.


Pošto je način oblikovanja ciena na drvnom
tržištu u današnjem upravljanom priradu od
velike važnosti za narodno gospodarstvo gotovo
svih evropskih država, to ćemo ukratko
primjera radi iznieti neke zanimljive pojedinosti
sa tog područja njemačkog šumsko-drvarskog
gospodarstva.


Po propisima Njemačkog tržnog reda izuzeto
-je od oblikovanja ciena svo vrijedno i
skupocjeno di´vo (Wertholz und Formvvertholz)
među koje spada u prvom redu sva skupocjena
za izradu furnira sposobna hrastova đeblovina
(ako ima i samo 3% drvne mase za furnirie)
te hrastova đeblovina razreda kakvoće A (pilanska
stabla). Ovamo spada i za Ijuštenje sposobna
bukova, javorova, jasenova, briestova,
brezova, johova, trepetljikina, lipova, grabova


bagremova đeblovina propisanih minimalnih ^
dimenzija i određenih kakvoća kao i borovi, ´
ariševi, smrekovi i jelovi trupci . određenih
kvaliteta i dimenzija. Ovo se drvo prodaje pntem
ustmene dražbe, a u pojedinim sluča.ie
vima niesu isključene niti pismene ponude. Ta


ko je pi´ema odredbama naredbe o cienama
predviđeno, da cienu navedenog vriednog drveta
oblikuju sami kupci. Ipak je neopravdano
povišenje ciena i špekulacija i ii ovom slučaju
zapriečena, jer kupac i ako može kupiti dx*vo
po cieni, koju si on sam kalkulacijom odredi,
ne smije na dražbi kupljeno drvo odnosno iz
tog drveta izrađene gotove proizvode prodati
skuplje nego, što su oni bili na dan kada su
ciene stopirane, (za stari Reich vrieai dan stopiranja
17. listopada 1936., za Ostmark 17.
ožujka 1938.). Tako svaki trgovac kod predavanja
ponuda uviek dobro promisli koju cienu
mogu podnieti njegovi gotovi proizvodi koji
podliežu naredbi o stopiranju ciena.


Ovaj način određivanja izvjestne gornje granice
najviših ciena vriednog drveta opravdan
je, dok je trajno održavanje te gornje granice
moguće samo zato, što su, kao što je već napried
rečeno, visine nadnica kao i svih životnih
namirnica također ostale na predratnoj
stopiranoj visini, pa je stoga izključeno, da bi
tim postupkom bio šumoposjednik novčano
oštećen. Prodajom pak ovog vriednog drveta
putem dražbe dana je ipak mogućnost, da se
dobije stvarna vriednost za ono skupocjeno
drvo, koje se često po kvaliteti, porieklu, teškoći
izvoza, načinu izrade i mogućnosti unovčavanja
njegovih prerađevina znade kod jedne
te iste vrsti drveta i sortimenta međusobno
tako znatno razlikovati, da je kod oblikovanja
ciena nemoguće sve te okolnosti uzeti u obzir.
Stoga je i opravdano, da za takovo vriedno i
skupocjeno drvo utvrđuju kupovnlnu — dražbom
— u međusobnom natjecanju sami kupci
koji kod takovog načina prodaje mogu po svojim
kalkulacijama ustanovit} i dati onu cienu
koja odgovara stvarnoj vriednosti drveta, a Ja
ne bude pri tom prodavaoc novčano oštećen.


Putem dražbe unovčuje se u krugu ograničenog
broja potrošača i građevno drvo određeno
za podmirenje vlastitih potreba mjestnih
potrošača ili maloobrtnika, ali uz strogu zabranu
preprodaje takovog drveta trećim licima.


Sve ostalo sirovo drvo smije se prodavati
samo u okviru oblikovanih ciena. Te ciene podliežu
odredbama naredbe o zabrani povisivanju
ciena (Die Verordnung tiber das Verbot von
Preiserhohung vom 26. november 1936.). One
su obćenito ustanovljene za drvo izrađeno u
šumi kod- panja odnosno privučeno na šumsko
slagalište.


Kod oblikovanja ciena za bukovu i crnogoričinu
deblovlnu uzela se kao polazna točka i
temelj srednja ciena drveta (Mittel-M-Preise)
razreda kakvoće B (Reichs-Holzmessanwe!sungen)
3 koja vriedi za normalni položaj izvoza.
Te ciene služe za ravnanje (Richtpreisen), te
se od njih unutar stanovitog određenog raspona
(okvira) ciena smije samo onda odstupiti, ako


´ Po toj uputi za izmjeru i razvrstavanje
drveta (skraćeno nazvano Reichshoma) dieli
se izrađena đeblovina po kakvoći na razrede
A, B i C. U razred kakvoće A spadaju trupci,
koji se iztiču s ovim dobrim svojstvima: koji
su zdravi ravni, punodrvni, čisti i gotovo čisti
od grana, bez grješaka ili samo sa malim
grješkama i oštećenjima, ili sa grješkama, koje
ne utječu na njihovu uporabnu vriednost. U
razred kakvoće B spadaju obični, zdravi, također
i od suhara izrađeni komadi sa manjim
grješkama koje izravnava bolja kakvoća drveta.
U razred kakvoće C spadaju jako granati
trupci sa velikim padom promjera ili jako
usukani kao i malodrvni i granati ovršci, te
bolesni komadi u koliko su još sposobni za tehničko
drvo, osobito komadi sa duboko uraslim
trulim granama, sa crvenom i bielom truleži,
te sa jačom okružijivostl.


88