DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1943 str. 25     <-- 25 -->        PDF

PREGLED


ŠUMSKO GOSPODARSKA DJELATNOST U NJEMAČKOJ MINULOG DESETLJEĆA


Prikazati šumsko gospodarsku djelatnost u
Njemačkoj prošlih deset godina — u čitavom
njezinom obsegu nemoguće je u okviru jednog
članka, koji je uz to 1 prostorno ograničen.
Ipak, nastojat ćemo, da Iznašanjem podataka
obće vrlednosti, te nekih zanimljivih pojedinosti
pružimo bar približnu sliku plodnog rada
njemačke šumsko gospodarske struke za to
vrieme.


Sama organizacija vrhovne šumarske službe
provedena je u skladu sa opće državnom
upravnom i gospodarskom organizacijom kako
bi se svi postavljeni zadatci mogli rješavati
sigurno i na korist obćeg narodnog gospopđarstva.
Na čelu najvišeg državnog
šumarskog ureda, — Reichsforstamt-
a u kojem se riešavaju sva šumska
i štimsko-gospodarska pitanja, kao i
pitanja lovstva i zaštite prirode jest R e 1 c h sforstmeister
und preussischer Landesforstmeister
sa sjedištem u Berlinu. On ima
položaj ministra. Njegov stalni zamjenik je
»G eneraliforstmeister«. Reichsforstamt
se sastoji iz 4 odjela 1 to od: I.
Središnjeg i osobnog odjela; II. Upravnog i
gospodarskog odjela; III. šumarsko-političkog
odjela; IV. Odjela za lovstvo.


Svaka pak od 15 pokrajinskih uprava ima
svoj šumarski odjel t. zv. Lanđesforstverwaltung
. Pokrajinska šumarska služba
organizirala se prema šumsko gospodarskim
i šumarsko političkim potrebama zajedničkih
pokrajina.


U cilju organizacije šumskog gospodarstva
izdani su počam od god. 1933. brojni zakoni,
zakonske odredbe, naredbe, okružnice, i upute,
što je sve nedavno objelodanjeno u 5 posebnih
svezaka, u kojima je sav taj obsežni materijal
pregledno hronološkim redom 1 po predmetima
svrstan.


Kao na svim područjima gospodarskog života,
tako je i u području šumskog
gospodarstva državna vlast duboko
zahvatila, te već odprlje stvorene
poznate napredne posljedice njemačke šumarske
struke učinila koristnlm za čitavu njemačku
narodnu zajednicu stvorivši ujedno
uvjete i smjernice za daljnji pozitivni rad. Taj
se rad u ovo teško ratno doba — uz izvanredne
prilike, nije mogao dalje razviti onako
intenzivno i onim smjerom, kao što bi se razvio
u mirno doba i uz redovne prilike. Na
mnogim područjima šumskog gospodarstva
morale su se poduzeti izvanredne mjere i prilagođenje
danim prilikama, kao i provesti
usklađenje sa ostalim granama narodnog gospodarstva.
Ipak, unatoč svih zaprleka, pokazao
se na nekim područjima šumarstva posljednjih
10 godina vidan napredak. Nemoguće
je ovim prikazom obuhvatiti 1 predočiti detaljno
što je sve za to vrieme učinjeno, pa
ćemo iztaknutl samo ono, što smatramo, da je
za pojedina područja šumskog gospodarstva
bitno 1 važno.


Na području uzgajanja šuma pojačalo
se nastojanje, da se podigne što više mješovitih
sastojina, tako, da se na primjer u
čiste smrekove sastojlne sustavno umjetno
unašala bukva — kako bi se na taj način popravile
prije učinjene pogrješke, počinjene
osnivanjem čistih cmogoričnih sastojina na
velikim površinama. Kod izbora sjemena jedne
te Iste vrste drveća velika se pažnja obratila


na porieklo i rasu pojedine vrste drveta te
odabirale samo one rase za koje se na temelju
prijašnjih dugotrajnih pokusa ustanovilo, da u
svakom pogledu odgovaraju staništu (bieli
bor, ariš, duglazija i dr.). U tu su svrhu osnovane
mnogobrojne suvremeno uređene stanice
za izpitivanje šumskog sjemena, među kojima
ističemo onu u Miinchenu, kao i osnovane
mnoge nove pokusne plohe, te Izkorišteni rezultati
ranije Izvršenih pokusa na tom polju.i


Nad sabiranjem, prodajom i razpodjelom
šumskog sjemena uvedena je stroga kontrola.


Pristupilo se izradi karata šumskih
staništ a (Standortskarte), koja prikazuje
sve bitne i za šumsko gospodarstvo važne stanlštne
prilike zajedno sa prirodnim tipovima
šuma pojedinih područja (Saska, Thiiringija).
Ove su karte postale nenadoknadivo pomoćno
sredstvo kod umjetnog podizanja sastojina.


Kod njegovanja sastojina nastojalo se češćim,
ali umjerenim proređivanjem pojačati prirast
(kvantltet) drvne mase, da bi se naknadila
pojačana sječa, koja se morala zavesti
zbog povećanih ratnih potreba.


Umjetnim pak čišćenjem stabala od grana
(na pr. kod bora i duglazije) nastojalo se pospješiti
i povećati proizvodnju kvalitativno što
vrlednije drvne mase.


Uređivanje šuma našlo se usUed potrebe
povećanja redovitog godišnjeg etata —
pred težkom zadaćom pa je razumljivo, da se
posebna pažnja obratila održanju potrajnosti
prihoda. Za reguliranje potrajnosti služi rezultat
preciznih snimanja drvnih zaliha i ustanovljivanja
prirasta, pa su u tu svrhu vršena
i mnogobrojna Istraživanja pokusnih postaja
koja su pružila dragocjene podatke.2


Najintenzivniji rad vršio se za posljednjih
10 godina na polju racionalnog izkorišćavanja
šuma. U racionalnoj izradi i
preradi drveta, koja je već i prije bila na visokom
stupnju postignut je daljnji napredak.
Za usavršenje i racionalizaciju samog fizičkog
rada u šumskom gospodarstvu uobće, a posebno
kod izrade šumskih produkata učinilo se
zaista vrlo mnogo.


Znanstveni rezultati Iztraživanja novo osnovanog
zavoda za nauku o šumskom
rad u u Ebersvvaldu, koji su već poznati po
čitavom svletu našli su široku primjenu u
praksi. Cilj te djelatnosti bio je ustanovljivanje
najpodesnijeg oruđa za izvedbu rada i uzdržavanje
oruđa, racionalna izvedba šumskih radova,
te konačno ustanovljenje pravedne zarade.


Širom čitave Njemačke održavani su brojni
tečajevi za šumske radnike u kojima su se
radnici teoretski i praktički temeljito upućivali
u racionalnu izvedbu svih vrsta šumskih radova
— pogotovo u radove oko izrade drveta
u šumi, te kod podizanja i uzgajanja šuma.
Iako su troškovi takovih tečajeva koje je snosila
država bili veliki, ipak oni izčezavaju prema
koristi koju je dobilo od toga šumsko 1
drvno gospodarstvo.


1 Obzirnije o tom razpravljeno je u šumarskom
Listu god. 1939. br. 4.—5. i br. 10., te uŠumarskom Listu br. 10. 1938.


2 Smjernice uređivanja šuma u suvremenoj
Njemačkoj, kao i aerotakracija prikazane su
također opširno u posebnim člajicima prošlih
godišta šumarskog Lista: god. 1940. br. 10.


i 11.


87