DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 9     <-- 9 -->        PDF

počinje tek početkom XIX. stoljeća. Istom tada je naglim napredkom tehnike, a
osobito kemije nastupio preokret u kožarskom obrtu. Mali obrt počeo je uvoditi
strojeve za preradu koža, a njegovo do tada čisto empiričko i konzervativno obilježje
počelo se je sve više i više gubiti pod jakim pritiskom znanosti. Kožarski
obrt postaje veleobrt sa velikim tvornicama Icoža u srednjoj, zapadnoj i sjevernoj
Europi kao i u sjevernoj Americi. Domaća štavila nisu više mogla podmirivati velike
potrebe veleobrta. Ona su i odviše siromašna treslovinama, koje kod štavljenja
koža u glavnom i dolaze u obzir. To pomanjkanje potrebnih sirovina za štavljenje
koža dovelo je do toga, da su se u prekomorskim zemljama počele tražiti nove
količine sirovina. Takve sirovine su se brzo našle u zemlja sa toplo-vlažnim podnebljem
tropske i subtropske zone i to sirovine koje su kudikamo bile bogatije
treslovinama, nego li domaće sirovine. U Argentini i Paraguayu se je našao quebracho
i urunday drvo. U jugoiztočnoj Australiji pronađena je kora mimoza,
iztočna Indija dala je myrobalane, gambir i katechu, a zemlje Sredozem.nog Mora
i blizki iztok valonee i rujevinu. Na tropskim obalama Australije, Afrike i Amerike
osobito u poplavnim krajevima i na ušćima velikih rieka nađena su ogromna
područja posebne biljne formacije, koja se zove mangrove, a može odlično poslužiti
kao sirovina za štavljenje, jer su pojedine vrste drveća tih šuma veoma bogate
treslovinama. Kada su pronađena ta nova bogata nalazišta sirovina sa velikim postotkom
treslovina, odvojilo se je izkorišćivanje tih sirovina od kožarskog obrta,
koji je do tada sam izluživao treslovine iz dobivenih sirovina ili ih je izravno upotrebljavao
kao triesla, a štavila su tada postala predmetom svjetske trgovine.


S t a su štavila? Pod štavilima podrazumievaju se po Dr. Ing.
Gnamu materije organske ili anorganske prirode, koje sirove
životinjske kože prevode u takovo stanje, u kojem
se više ne mogu rožnato osušiti, u kojem se djelovanjem
vruće vode ne jnogu više pretvoriti u tutkalo (klij u), niti
mogu više iztrunuti.


Prema tome, kakve su prirode štavila,možemo ih podieliti u:


1. biljna (vegetabilna) štavila;
2. životinjska štavila: ulja i masti raznih riba i sisavaca;
3. rudna (mineralna) štavila: alaunska, kromna i željezna;
4. umjetna štavila dobivena sintetičkim i kemičkim putem.
Mi ćemo se ovdje u glavnom pozabaviti sa biljnim štavilima. Pojedini dielovi
drveća i bilja mogu se usitnjeni ili izravno upotriebiti za štavljenje koža t. zv.
triesl a (njem. Lohe), na pr. samljevena kora i plodovi raznog drveća, zdrobljene
šiške i dr., ili služe kao sirovina za proizvodnju štavila, na pr. hrastovo i kestenovo
drvo. One tvari u raznim dielovima drveća i bilja, koja pretvaraju sirovu životinjsku
kožu u prerađenu t. zv. stavljenu (učinjenu) kožu, zovu se treslovine .
Uza sva nastojanja kemije, one kemički još nisu dovoljno izpitane. Svako drvo,
svaka biljka, pa i razni dielovi istog drveta imaju svoju posebnu treslovinu, što se
i empirički lako može ustanoviti po tome, što svako biljno štavilo daje slavljenoj
koži druga svojstva, koja se bitno među sobom razlikuju. Dakako, da kod procesa
štavljenja koža igraju važnu ulogu i razne druge tvari, koje se nalaze u štavilima,
i kože također utječu na svojstva učinjene kože, a osim toga i način upotrebe štavila.


Neke osebine i reakcije su zajednčke svim treslovinama. Treslovine su spojevi
slični kiselinama, koje sa bazama daju soli. One ne kristaliziraju niti daju spojeve,
koji kristaliziraju. Opora su okusa, kupe usta, daju sa željeznim solim.a obojene
taloge, a sa raztopinama tutkala (klija), bjelančevina ili alkaloida amorfne taloge.
Kože sisavaca, kao i kože riba, zmija, guStera, krokodila i dr. primaju treslovine iz
njihovih raztopina i pretvaraju se u stavljenu kožu. Razne treslovine daju koži različita
svojstva; treslovine iz kora proizvode na pr. druge kože, nego treslovine iz
drveta ili plodova, a treslovina iz hrastove kore djeluje opet na kožu posve drugačije
nego treslovina iz kora mimoza i t. d.


Treslovine se u kemiji najčešće diele u dvije velike skupine
i to u pyrogallol treslovine i pyrocatechin treslovine (proto-
catechu-treSlovine) prema tome, da li pri zagrijavanju izlučuju pyrogallol 1 pyrocatechin.


Na osnovi zasebno izrađene metode dieli K. Freudenberg treslovine u one, koje
se mogu hidrolizirati (Hydrolisierbare Gerbstoffe) i u kondenzirane (Kondensierte


39