DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Ing. ROMAN SARNAVKA (Zagreb):


BILJNA STAVILA I ŠTAVLJENJE KOŽA


(DIE PFLANZLICHEN GERBMITTEL UND DIE GERBUNG MIT PFLANZENGERBSTOFFEN)


U današnje vrieme, kada se opet kao i za vrieme svjetskog rata na svakom
koraku osjeća nestašica sirovina za štavljenje´ koža, biti će možda od koristi, da se
malo potanje pozabavimo sa tim sirovinama, sa t. zv. štavilima, sa važnom ulogom,
koju ona igraju u isvjetskom priradu i trgovini a posebno u našoj. Ali nije dosta,
da se samo upoznamo sa pojedinim vrstama štavila i sa njihovom ulogom u našoj
i svjetskoj trgovini. Moram_o se upoznati sa cielim nizom činbenika, koji su u vezi
sa raznim vrstama štavila i koji zapravo s?.činjavaju jednu cjelinu. Za šumskog
stručnjaka nije dovoljno da zna samo kako se izrađuje taninsko drvo, kako se guli
i suši omorikova kora, kako se sabire rujevo lišće i t. d. On mora znati, barem u
glavnim crtama i to, kako se te sirovine dalje prerađuju, kako se upotrebljavaju,
od kakvog velikog značenja je vrsta i kakvoća sirovina za njihove prerađevine i za
kakvoću izrađene kože. Cieli ovaj niz radaja, koje su među sobom tiesno povezane,
počevši od uzgoja i izrade sirovina pa do prerade u razne ocjedke (ekstrakte) pa
dalje do štavljenja koža mora također šumarskom stručnjaku biti poznat, ako želi
pravilno ocieniti značenje i važnost svoga rada oko proizvodnje sirovina ne samo
na polju šumskog prirada, nego i na polju obćeg prirada. Proizvodnja ma kakove
sirovine ne može se ni zamisliti bez znanja, kako se ona prerađuje i čemu ona
služi. I šumski prirad moći će pristupiti smišljenoj proizvodnji sirovina za štavljenje
koža podrazumjevajući tu i stručan uzgoj i stručnu izradu tih sirovina tek
onda, kada uvidi važnost svoga rada i značenje toga rada u obćem priradu. Nestašica
na sirovinama za štavljenje koža ne osjeta se samo danas. Ona će se tako osjećati
i nekoliko godina poslije rata. Zato šumski prirad mora odmah pristupiti rješavanju
pitanja proizvodnje sirovina za štavljenje kože za sada barem u onim količinama,
koje će biti potrebne za trajno podmirivanje vlastitih potreba, pa ma kakove prilike
nastupile. Pri tome dakako treba uviek držati na umu, da su štavila do sada
bila naš izvozni artikal, pa da to moraju i ostati. Ne smije se zaboraviti, da je proizvodnja
ocjedaka od hrastovog drveta u našoj državi do sada zauzimala u svjetskoj
trgovini prvo mjesto, kako ćemo kasnije još vidjeti.


I. BILJNE SIROVINE ZA ŠTAVLJENJE KOŽA
Štavljenje koža sa biljnim štavilima bilo je poznato već starim narodima. Prve
bilježke o štavljenju koža napisane su još na sanskritskom jeziku. Slike na izkopanim
egipatskim grobnicama i hramovima dokazuju, da su Egipćani već 2.000 godina
prije Krista znali za štavljenje koža sa biljnim štavilima. Biblija i Homerova
Ilijada svjedoče također, u kakove raznovrstne svrhe su već najstariji narodi upotrebljavali
izrađenu kožu. Starim Grcima i Rimljanima štavili su kožu robovi sa
iztoka, jer je kožarski obrt u Aziji, a osobito u Mezopotamiji i Perziji, već u staro
doba bio na glasu.


Za štavljenjie koža upotrebljavali su .svi ti narodi ono drveće i bilje, koje im
je sama priroda dala, kao borovu, johovu i šipkovu koru, rujevo lišće, hrastov žir i
šiške i dr. Iz ustmene predaje i iz opažanja kod divljih naroda našega doba moglo
bi se međutim zaključiti, da su u najstarije doba kože stavljene uljima i mastima
raznih riba i životinja. Lovci su kože i krzna ubijenih životinja prerađivali raznim
uljima i mastima, a onda osušenim i uštavljenlm kožama davali mehaničkim putem
željenu gibkost i mekoću. Za takvo štavljenje mogu se upotriebiti samo ona ulja
i masti, koja na zraku lako oksidiraju i brzo se osuše. Tek kasnije, možda i pukim
slučajem, pronašli su stari narodi, da se za štavljenje koža mogu upotriebiti također
plodovi, lišće i kora raznog drveća. Tako je onda malo po malo otvoren put biljnom
štavljenju kože. Mineralno štavljenje je novija tekovina, koju su Mauri u srednjem
vieku donieli u Europu, ali je štavljenje sa stipsom bilo poznato već starim
narodima.


I u srednjem vieku služio se je kožarski obrt domaćim biljnim štavilima. Ali
srednji viek nije kožarskom obrtu ništa novo dao. Sustavni razvoj kožarskog obrta


´ U Bosni se govori: činjenje, učinjanje i sirojenje koža.


38
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 9     <-- 9 -->        PDF

počinje tek početkom XIX. stoljeća. Istom tada je naglim napredkom tehnike, a
osobito kemije nastupio preokret u kožarskom obrtu. Mali obrt počeo je uvoditi
strojeve za preradu koža, a njegovo do tada čisto empiričko i konzervativno obilježje
počelo se je sve više i više gubiti pod jakim pritiskom znanosti. Kožarski
obrt postaje veleobrt sa velikim tvornicama Icoža u srednjoj, zapadnoj i sjevernoj
Europi kao i u sjevernoj Americi. Domaća štavila nisu više mogla podmirivati velike
potrebe veleobrta. Ona su i odviše siromašna treslovinama, koje kod štavljenja
koža u glavnom i dolaze u obzir. To pomanjkanje potrebnih sirovina za štavljenje
koža dovelo je do toga, da su se u prekomorskim zemljama počele tražiti nove
količine sirovina. Takve sirovine su se brzo našle u zemlja sa toplo-vlažnim podnebljem
tropske i subtropske zone i to sirovine koje su kudikamo bile bogatije
treslovinama, nego li domaće sirovine. U Argentini i Paraguayu se je našao quebracho
i urunday drvo. U jugoiztočnoj Australiji pronađena je kora mimoza,
iztočna Indija dala je myrobalane, gambir i katechu, a zemlje Sredozem.nog Mora
i blizki iztok valonee i rujevinu. Na tropskim obalama Australije, Afrike i Amerike
osobito u poplavnim krajevima i na ušćima velikih rieka nađena su ogromna
područja posebne biljne formacije, koja se zove mangrove, a može odlično poslužiti
kao sirovina za štavljenje, jer su pojedine vrste drveća tih šuma veoma bogate
treslovinama. Kada su pronađena ta nova bogata nalazišta sirovina sa velikim postotkom
treslovina, odvojilo se je izkorišćivanje tih sirovina od kožarskog obrta,
koji je do tada sam izluživao treslovine iz dobivenih sirovina ili ih je izravno upotrebljavao
kao triesla, a štavila su tada postala predmetom svjetske trgovine.


S t a su štavila? Pod štavilima podrazumievaju se po Dr. Ing.
Gnamu materije organske ili anorganske prirode, koje sirove
životinjske kože prevode u takovo stanje, u kojem
se više ne mogu rožnato osušiti, u kojem se djelovanjem
vruće vode ne jnogu više pretvoriti u tutkalo (klij u), niti
mogu više iztrunuti.


Prema tome, kakve su prirode štavila,možemo ih podieliti u:


1. biljna (vegetabilna) štavila;
2. životinjska štavila: ulja i masti raznih riba i sisavaca;
3. rudna (mineralna) štavila: alaunska, kromna i željezna;
4. umjetna štavila dobivena sintetičkim i kemičkim putem.
Mi ćemo se ovdje u glavnom pozabaviti sa biljnim štavilima. Pojedini dielovi
drveća i bilja mogu se usitnjeni ili izravno upotriebiti za štavljenje koža t. zv.
triesl a (njem. Lohe), na pr. samljevena kora i plodovi raznog drveća, zdrobljene
šiške i dr., ili služe kao sirovina za proizvodnju štavila, na pr. hrastovo i kestenovo
drvo. One tvari u raznim dielovima drveća i bilja, koja pretvaraju sirovu životinjsku
kožu u prerađenu t. zv. stavljenu (učinjenu) kožu, zovu se treslovine .
Uza sva nastojanja kemije, one kemički još nisu dovoljno izpitane. Svako drvo,
svaka biljka, pa i razni dielovi istog drveta imaju svoju posebnu treslovinu, što se
i empirički lako može ustanoviti po tome, što svako biljno štavilo daje slavljenoj
koži druga svojstva, koja se bitno među sobom razlikuju. Dakako, da kod procesa
štavljenja koža igraju važnu ulogu i razne druge tvari, koje se nalaze u štavilima,
i kože također utječu na svojstva učinjene kože, a osim toga i način upotrebe štavila.


Neke osebine i reakcije su zajednčke svim treslovinama. Treslovine su spojevi
slični kiselinama, koje sa bazama daju soli. One ne kristaliziraju niti daju spojeve,
koji kristaliziraju. Opora su okusa, kupe usta, daju sa željeznim solim.a obojene
taloge, a sa raztopinama tutkala (klija), bjelančevina ili alkaloida amorfne taloge.
Kože sisavaca, kao i kože riba, zmija, guStera, krokodila i dr. primaju treslovine iz
njihovih raztopina i pretvaraju se u stavljenu kožu. Razne treslovine daju koži različita
svojstva; treslovine iz kora proizvode na pr. druge kože, nego treslovine iz
drveta ili plodova, a treslovina iz hrastove kore djeluje opet na kožu posve drugačije
nego treslovina iz kora mimoza i t. d.


Treslovine se u kemiji najčešće diele u dvije velike skupine
i to u pyrogallol treslovine i pyrocatechin treslovine (proto-
catechu-treSlovine) prema tome, da li pri zagrijavanju izlučuju pyrogallol 1 pyrocatechin.


Na osnovi zasebno izrađene metode dieli K. Freudenberg treslovine u one, koje
se mogu hidrolizirati (Hydrolisierbare Gerbstoffe) i u kondenzirane (Kondensierte


39
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Gerbstoffe). U prvu grupu računa treslovine oblike estera i glukosida, a u drugu
catechine. U drugu grupu spadaju kore gotovo svih vrsta drveta osim hrastovekestenove kore, koje zapravo ne spadaju ni u jednu grupu. Ako se obje podjele
uzporede, onda se u velikim potezima pyrogallol-grupa slaže sa treslovinama, koje
se mogu hidrolizirati, a pyrocatechin-grupa sa kondenziranim treslovinama. U
jednu treću grupu svrstava Freudenberg sve one treslovine, za koje još ne postoje
nikakva izpitivanja, tako da je njihova kemička priroda sumnjiva ili uobće
nepoznata.


Treslovine, koje se ne mogu hidrolizirati, diele se dalje na dva razreda: na
razred tanina i razred ellag-kiseline, koja se iz treslovine izlučuje. U prvi razred
spadaju treslovine, koje se dobivaju iz hrastovih babušaka (Gallen), zatim iz ruja
1 šišaka (Knoppern). U drugi razred spadaju valonee, trillo, myrobalane, dividivi,
algarobila, kestenovo i hrastovo drvo.


U štavila sa kondenziranim treslovinama spadaju osim katechu-a i gambira,
koji sadržavaju prave catechin-treslovine, štavila iz kora omorike, mangrova, maletta,
mimoza, hemlocka, jele, ariša, vrba, breze, topole, zatim quebracho, canaigre
i druga manje važna štavila.


Pod taninima se danas obćenito razumiju treslovine iz biljaka, što nije točno.
Tanin je treslovinaiz hrastovih babušaka. Kemički sastav toga
tanina je najbolje proučen. Kemička priroda toga tanina ne slaže se posve sa drugim
taninima. Ova treslovina ne dolazi u obzir za štavljenje, jer je koža stavljena
sa ovim taninom prazna i neupotrebljiva. Zato se hrastove babuške i ne upotrebljavaju
za pravljenje ocjedaka, nego služe pored myrobalana i ruja jedino za proizvodnju
tanina. Iz ovog razloga hrastove babuške i ne ulaze ovdje u opis štavila.


Za određivanje količine treslovina u štavilima predloženi su mnogobrojni postupci,
ali većina ih ne daje dovoljno pouzdane podatke. U novije doba određuje
se količina treslovina pomoću kožnog praha, koji se predhodno mora preparirati sa
hromovim solima, da koža ne bi izlučila topive tvari. Taj preparirani kožni prah
namoči se onda u vodenu raztopinu treslovine. Ako se zna količina topivih tvari,
tada se može iz razlike svih topivih tvari i topivih tvari, koje kožni prah nije uza
se vezao, odrediti količina treslovine. Postoje dvije metode za određivanje sadržaja
treslovine neke raztopine. Po prvoj metodi se raztopina sa kožnim prahom
mućka u zgodnoj posudi (Schiittel-methode). Nakon nekog vremena zadrži kožni
prah treslovinu, a raztopina ostaje čista nakon filtriranja praha. Po drugoj metodi
filtrira se raztopina treslovine polako u zvonu za filtriranje napunjenom kožnim
prahom, te se na taj način raztopina dekolorira. To je metoda filtriranja (Filtriermethode).
Prvobitno se je upotrebljavala metoda filtriranja, dok nije 1.907. godine
metoda mućkanja priznata kao oficielni postupak. Uza sve to se u Europi većinom
upotrebljava metoda mućkanja. Razlike u količinama treslovine dobivene po obim
metodama nisu jednake za sva štavila a mienjaju se i kod štavila iste vrste, ako
je pokus učinjen sa raznim uzorcima. Razlike su međutim kod iste vrste štavila u
prosjeku pojednake, tako da se podatci dobiveni po jednoj metodi lako mogu preračunati
na podatke po drugoj metodi. Između pristaša jedne i druge metode razvila
se je oštra borba, koja ni sada još nije odlučena. O obim metodama postoji
već čitava literatura, te se borba po svoj prilici u dogledno vrieme ne će ni odlučiti.
Kakve razlike postoje između podataka dobivenih po jednoj i po drugoj metodi
razabrati će se najbolje iz donjeg sastava najvažnijih biljnih štavila po
Freibergu. (Vidi .skrižaljku na str. 41.)


Podjela štavila mogla bi se izvršiti i s drugog stanovišta a ne s kemičkog. Štavila
bi se mogla razvrstati i 1) po načinu prodaje (ekstrakti, kora, drvo, lišće, plodovi,
korienje); 2) po svojstvima, koja dobiva koža štavljenjem; 3) po podrietlu,
odakle štavilo dolazi, (to bi bila geografska podjela); 4) po botaničkim familijama,
što bi bilo opravdano, ali veoma nepregledno; 5) po kemičkim momentima. Ova je
podjela najopravdanija, te je zato i ovdje primienjena, iako je i ona podvržeha izmjenama,
dok za tako malo treslovina znamo njihovu kemičku strukturu.


A. STAVILA S TRESLOVINAMA KOJA SE MOGU HIDROLIZIRATI
a) Razred tanina


1. Hrastova babuška. U opis babušaka na hrastovom lišću i grančicama, koje
sadržavaju 30—eo^/n tanina (kinezke do 70´Vo), ne ćemo se upuštati, kako je već
gore iztaknuto, jer one služe samo za proizvodnju čistoga tanina. Tanin se dobiva
40
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Metoda muć kanja Metoda filtriran a


C3 .2, c a a,


C _o c _6 0) Đ B a


>


to c -o


>


ŠTAVILA


m 10 ´5,— (0


li Ci 0 i; T3


40)=
-r c CiJ > a t.4 0) !» O


2o o i 0! -s: O J-S o S


fr^ -> i^ H Z ´^ Z"^ > « ai° ´^


z ´^ z~


0 0/ 0 1)


/o /o "l´o Vo 0 /o /o 0 /o


n


/o


hrastova kora 9,0 G,5 71.6 13.0 6-16 10.0 5.6 71,5 13,0 6—17 1,0
smrčeva kora 9,& 9,0 67,0 14,6 6—16 11,5 7,0 67,0 14,5 7-18 2 0
mimoza kora 34,5 9,0 42,0 14,6 20—46 36,0 7,6 42 0 14,6 22-48 1.5
mangrove kora izt. 34,6 10,5 40,5 14,5 28-4 8 36,0 9,0 405 14,5 30-60 1,5
mangrove kora zap. 22,6 10,5 465 14,6 14-28 24,0 15,0 46,6 14,5 16-30 1,6
maleto kora 38,0 11,0 36,5 14,6 31—52 42.0 7,0 36,5 14,5 35 56 -i.O
valonee 27,0 12,0 46,5 14,5 14-36 29,0 10.0 46,5 14,5 16-38 2,0
trilo 37,0 15,6 32,0 14 5 31-47 40,0 12,6 32,0 14,6 34-50 30
mirobalane 30,0 18,0 39,0 13,0 21—U 34,0 140 39,0 13,0 26—48 4,0
mirobalane, izpučene 46,0 22,5 19,5 130 35-53 60,0 17,6 19,5 13,0 40-58 6.0
dividivi 3S,5 24,6 26,0 13,0 20—45 416 19,6 26.0 13,0 26-60 5.0
algarobiki 38,0 26,5 23,0 12,5 30—47 430 21,5 23,0 12,5 35-62 5,0
šiške 27.5 10,0 46,0 16,6 21—37 30,0 76 46.0 16.5 24-40 2,5
sicil. ruj 24,0 16,0 48,0 12,0 20—33 26,0 14,0 48,0 12,0 22-35 2,0
quebracho 19,0 26 61,0 17,6 13—25 20,0 1.6 61.0 17.6 14-2 6 1.0
kesten drvo 8,4 2,6 74,6 14,5 6—14 9,0 2,0 74,6 14.6 6-16 0,6
hrast drvo 5,9 2,f> 77,0 14,6 3—10 6,6 2,0 77.0 145 33-10 0,6 1


1


ekstrakcijom babušaka sa razvodnjenim eterom u obliku bjelkastog ili svietložutog
praha ili lističave tvari.


2. Rujevina. Za nas je od mnogo veće važnosti rujevina, jer lišće i mladi
izbojci raznih grmova iz porodice anacardiacea daju jedno od najplemenitijih štavila.
Za štavljenje dolazi u prvom redu u obzir Rhu s coriari a L., koji raste
u zemljama Sredozemnog Mora. U našim krajevima kao uobće u južnom dielu srednje
Europe i u Maloj Aziji nalazi se R h u s c o t i n u s L., koji ima mnogo veće lišće
od prvoga, ali nije tako bogat treslovinama. U jugozapadnoj Europi i u sjevernoj
Francuzkoj raste Rhu s myrtifoli a L., koji u trgovini dolazi pod imenom
provansalski sumah ili rodoul. Pojedine se vrste nalaze i u Americi kao i u sjevernoj
Europi. Najvažnije vrste rujeva, koje u trgovinu dolaze obično sa oznakom podrietlo
po zemljama, jesu po Eitneru sliedeće:
Rhus coriaria — talijanski, španski, južno francuzki, grčki i anatolski sumah,
Rhus pentaphvlla — alžirski sumah
Rhus typhina ( ,. ,
Rhus glabra ( virzmski sumah
Coriaria myrtifolia — srednje francuzki sumah
Fihus copallina — amerikanski sumah
Rhus cotinus — tirolski sumah
Rhus lucida I , , ,
Rhus viminalis I kaplandski sumah


Po Wagneru potječe švedski sumah odArctostaphylos uva ursi i često
je pomiešan sa lišćen vakcinija.


Najviše se cieni sicilijanski sumah osobito onaj iz Palerma zbog visokog postotka
trieslovine i zbog svietle boje. Mnogo se cieni i toskanski, a u Spaniji onaj iz
Malage.


Ruj ne stavlja velike zahtjeve na tlo. Najviše mu prijaju glinena i kamenita
vapnena tla srednje dubljine. Osobito dobro uspieva na vulkanskim tlima. Brežuljk3.
sti tereni osobito na strmim stranama (padinama), koje su zaklonjene od vjetra,
daju najbolju rujevinu. Mraz i previše kiše ne podnosi. Na Siciliji raste najbolje
do 700—800 m nad morem.


Najvriedniji ruj dobiva se iz posebnih nasada (kultura). Taj ruj iz nasada najbogatiji
je na treslovinama. Glavne nasade nalaze se na Siciliji i to u pokrajinama
Palermo, Trapani i Catania. Zato je Sicihja glavni proizvođač rujevine na
svjetskom tržištu.


Nasade se obično podižu u prosincu Ui siečnju mladicama iz starih panjeva.
Sjeme riedko kada dozrieva pa se zato i ne sije. Mladice se sade 60—70 cm razda


41
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 12     <-- 12 -->        PDF

leko, tako da na ha dolazi oko 25.000—20.000 biljaka, ali se u nekim krajevima ne
prelazi preko 10.000 po ha. Nasade treba brižljivo okopavati i redoviti pljeviti.
Prve godine treba nasadi da miruju ili se biljke režu samo na 15 cm od zemlje.
U drugoj i trećoj godini režu se na 2—3 cm od zemlje. Prava berba počinje tek u
trećoj godini, ali se već i lišće jedno- i dvogodišnjih biljaka upotrebljava, iako još
ne sadrži mnogo treslovine. Biljke izdrže prema sastavu tla, podneblju i njezi
25—50 godina. Cim prirod oslabi zbog manje količine lišća, moraju se nasade
obnoviti.


Za berbu je od najveće važnosti da se u pravo vrieme
obavi, kada lišće ima najviše treslovine. Eitner je izpitivanjem na
bosanskom ruju, a Macagno na viržinskom dokazao, da se sadržaj treslovine u lišću
povećava iz mjeseca u mjesec do svoga maksimuma, a tada se opet smanjuje do izvjestne
granice. Kod sicilijanskog ruja pada maksimum u mjesec lipanj do kolovoza.
Bosanska rujevina sadržava najvišetreslovine koncem
lipnja i u mjesecu srpnju, dok maksimum pada u prvu polovinu srpnja.
Za vrieme toga maksimuma ubrani ruj daje štavljenoj koži čistu i svietlu boju, dok
kasnije ubrano zrelije lišće daje koži tamniju boju. Ova se pojava tumači stvaranjem
kverticina u prezrelom lišću. Najpovoljnije vrieme za trganje lišća je ono,
kad počinje rujiti. Kad lišće postane jasno crveno, kad dobije svoje karakteristično
crvenilo, već mu je manja vriednost. Pošto je lišće navriednije, kad
počinje rujiti, najbolje je trgati 3—4 puta godišnje. U mjesecu
svibnju ili lipnju trgaju se najdonji listovi, u srpnju sliedeći gornji, u kolovozu još
viši, a u rujnu najviši. Kod ove posljednje berbe u rujnu odsieku se i grančice zajedno
sa lišćem. Na Siciliji se grančice režu srpovima. Izdanci iz panja sa jačim
granama sieku se u mjesecu prosincu i siečnju. Dakako da je ovakav način postepene
berbe skup. Zato se berba može i odjednom provesti u vrieme, kada je veći dio
lišća zreo za berbu. Ako se berba na taj način provodi, onda se biljke režu u visini
od 15 cm. Tanje grančice se odrežu od većih i zajedno s lišćem vežu u snopiće.
Jače grane se također oberu i vežu u snopove, a upotrebljavaju se za ogrjev. Ovaka
berba je mnogo jeftinija, ali ima i mnogo nedostataka. Svi listovi nisu naime
jednako zreli, jedni su već prezreli, a drugi još nisu dovoljno zreli. Osim toga slabi
se na ovaj način jako izdanačka snaga panjeva, jer se rezanje obavlja sred ljeta za
vrieme sušnih perioda. S time u vezi prikraćuje se i vrieme trajanja nasade. Količina
prihoda ovisi mnogo od staništa, vremena i od načina gospodarenja. Na Siciliji
računa se 750—850 kg/ha a najviše 1.250 kg/ha suhog lista.


Sušenju lišća, koje traje prema vremenu 2—6 dana, treba osobitu
pažnju posvetiti. Za vrieme sušenja ne smije ga uhvatiti kiša, jer mnogo
gubi na kvaliteti. Ruj može od kiše i posve pocrniti i tada je uobće neupotrebljiv.
Sušenje se obično vrši na suncu u velikim hrpama, koje se moraju često pregrtati.
Još je bolje, ako se sušenje obavlja u nadKrivenim šupama, jer tada lišće nije izloženo
ni kiši ni suncu. Ovaj način sušenja traje dakako duže i skuplji je, te se zato
još ne upotrebljava svagdje. Da se lišće brže osuši i da u lišće ne dospiju grudice
zemlje i piesak, vješaju se u okolini Palermo snopovi lišća često o živice ili o
grane.


Osušeno lišće se mlati običnim mlatom ili valjkom za vršenje na sunčanim, od
vjetra zaštićenim i kamenom popločanim gumnima, da zemlja i piesak ne bi došli
među lišće. Za vrieme mlaćenja, koje se opetuje 4—5 puta, odstranjuju se vilama
i grabljama grane, grančice, peteljke, sjemenje, zemlja i druge primjese. Kadkada
se još jedno čišćenje poduzme sa ventilatorima. Želi li se ruj dobiti u listu, ne smije
se lišće previše osušiti. Zato se takav ruj mlati rano izjutra. Ako li lišće treba samljeti
u prah, onda se mlati za najveće žege u podne i popodne. Suho lišće
(f oglio ) razašilja se hidrauličkim presama zbijeno u balama od jute težkim oko
250 kg kao campagna . Ako je lišće čišćeno od raznih primjesa i ventilirano dolazi
u trgovinu pod imenom ventilato . Osušeno lišće dolazi u glavnom u tvornice
za pravljenje ocjedaka.


U tvornice koža razašilje se u prah samljeveno lišće (moli to). Lišće se melje
u mlinovima sa žrvnjevima od veoma tvrdog mlinskog kamenja. Željezni mlinovi
nisu prikladni jer i najmanje čestice željeza prave mrlje na koži. Bolje vrste se
čiste od zemlje i pieska u ventilatorima, kadkada i dva puta. Jaka struja zraka u
ventilatorima odnosi laki prah, a teži mineralni sastojci ostanu. Mljeveni ruj dolazi
u trgovinu u vrećama od 75 kg kao žućkastocrvenkasti prašak. Skladišta, u koja se
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 13     <-- 13 -->        PDF

ruj mora možda kadkada spremati, moraju biti suha i mračna, jer se treslovine na
svietlu raztvaraju. U vlazi prelazi ruj ´ako u vrienje ili se na njemu uhvati
pliesan, te gubi na kvaliteti. Takav se ruj poznaje po tamnoj boji, a i po tome, što
gubi svoj tipični miris.


Rujev prašak se često patvori na taj način, da mu se primieša samljeveno lišće
od Tamarix africana sa 9^/» ili od Pistacia lentiscus sa 10—15"/o ili od Ailantus
glandulosa sa 11—Iž^/o treslovine. I smokvin list i list od vinove loze služi za patvorenje.
Po Paessleru dolazi u trgovinu i prah bez ikakve rujevina sa 7—10,5´´/o
treslovine. Kada je broj netopivih treslovina veći od lO^/o, može se sa sigurnošću
uzeti, da je prašak patvoren. Patvorine se najlakše mogu razpoznati pod sitnozorom
(v. Collegium 1905. god. 184. str. sa mnogobrojnim mikroslikama sumaha).
Da bi se zaštitila čistoća praha, doniela je Italija 1897. godine posebnu zakonsku
odredbu. Na čistoću pazi sama talijanska vlada, dok se kod praha drugog podrietla
mora uviek računati sa patvorinama.


Cesto se u rujevu prašku nalazi i do 2"/o primjese zemlje i pieska, koji su zbog
nedovoljne pažnje kod sušenja ostali u li5ću, ili su prilikom mljevenja došli u prašak.
Ovakve primjese mogu se najlakše ustanoviti spaljivanjem Dobar, čist ruj ima


6,5—9,0*´/o, prosječno S.O^/o pepela. Ako ima više, onda sigurno potiče od zemlje i
pieska, puževa i si.


Mnogo su neprijatniji komadići željeza, jer ostavljaju na koži tamnomodre
mrlje, koje se ne mogu odstraniti. Prisutnost željeza može se odrediti jednostavnim
pokusom sa dvie staklene ploče od 13-18 cm. Na jednu se ploču položi filtar namočen
u veoma raztanjenu raztopinu tanina, koji se onda pospe sa 1 gr rujeva praška, dok
se na drugu ploču položi filtar namočen u P/o-noj raztopini sirćetne kiseline. Ova
se druga ploča pritisne na prvu i nakon kratkom vremena ostanu na filtru prve
ploče tamnomodre do crne mrlje. Ako se na prvoj ploči nalaze samo dvije mrlje,
cnda se to ne uzima u obzir, ali ako se nalazi 3—5 mrlja na ploči, onda se kod piodaje
to mora,posebno iztaknuti. Na prašak sa više od 5 mrlja mogu se staviti prigovori.
iZeljezni prah može se odstraniti ventiliranjem preko magneta.


Prosječni sastav talijanskog ruja po Freibergeru


Metoda filtriranja Metoda mućkanja


granice ",\, prosjek »/o granice % prosjek "/„


treslovina 22-S6 26 20--33 24
topive netreslovine 12-18 14 U-20 16
netopive tvari . . . 48 48
voda . 12 12
razne vrsti šećera 4.,"5


Sastav raznih vrsta rujevina po Paessleru


ruj iz Bugarske 22,5% treslovine, 12,0"/o netreslovina, 53,5"/o netopivog


» » Bugarske 24,5»/o » 14,00/« » 49,0% »


» » Crne Gore 20,5«A) » 13,0% » 48,5% »


» » Kavkaza 23,00/o » 17,5% » 47,5% »


» » Turske 20,5«/o » 14,0% » 53,5% »


» » Tirola 17,0»/o » 17,00/o » 54,00/o »


» » Spanije 23,0»/o » 25,0%) » 42,0%) »


» » Spanije 17,5«/o » 32,5% » 38,0%) »


» » Spanije 14,0»/o » 41,5% » 32,60/0 »
Sadržaj treslovine bosanskog ruja kreće se po Eitneru prema
mjesecima, u kojima je lišće trgano, izmedju 17 i 23%.
Rujevina se lako da izlužiti, te se i bez posebnog postupka mogu napraviti
ocjedci od 25" Be" gustoće. U Italiji, Njemačkoj, Švicarskoj i Francuzkoj prave se
ocjedci tvornički. Za pravljenje ocjedaka mora se uzeti dobra, nepatvorena sirovina
i mora se postupati sa velikim oprezom, jer se ni za izluživanja ni za ukuhavanja


- Be skraćsno od Baume (čit. Bome) je oznalia za stepene gustoće na areometrima po
Baumž-ovom sistemu.
43
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 14     <-- 14 -->        PDF

(ugušćivanja) ne smiju upotrebljavati visoke temperature. Kod visokih temperatura
se treslovine raztvaraju, uslied česa se u ocjedcima nagomilavaju netopive tvari
i netreslovine, od kojih koža dobija tamniju boju. Ocjedci se moraju podvrći brižljivom
čišćenju i dekoloriranju pomoću olovnih, barijevih i magnezijevih soli. Tekući
ocjedci dolaze obično u trgovinu sa 22—30° Be gustoće. Ocjedke treba držati na
hladnom mjestu, da se ne raztvore. U najnovije vrieme pravi se i tvrdi ekstrakt u
prahu sa 65—BS^/o treslovine, koji zadržava sva dobra svojstva kao i svietlu boju
najbolje rujevine. Ricevuto ističe, da upotreba dobrog ekstrakta pruža mnogo prednosti,
jer koža prima iz štavila svu količinu treslovine, dok pri upotrebi samljevenoglista ostaje ipak oko 5—V/o treslovine neiskorišćeno. Kožari opet s druge strane
naročito ciene mehaničko djelovanje samljevenog list. Neizkorišćena treslovina
može se naknadno lako izlužiti kod tempeiature od 40—50".


Prosječni sastav tekućih ocjedaka:


22´´ Be 26" Be 30" Be


0 ´
; 0


´o


treslovina ... . 23,6 27,0 30.0
netreslovine . . . 11,0 13,0 16,0
netopivo 0,5 1,0 1,0
voda 65,0 59,0 64,0


100,0 100,0 100,0


Suhi ocjedak sadrži 64,0´´/o treslovine, 29´Vn netreslovina, P/o netopivih tvari i
6´Vo vode.


U trgovinu dolazi rujevina uviek sa oznakom kraja, odakle potječe: sicilijanska,
južno i srednje talijanska, španska, portugalska, grčka, anatolska, francuzka,
dalmatinska, tirolska, madjarska, bugarska, crnogorska, kavkazka, švedska, kaplandska
idr. Najviše se cieni sicijanska rujevina zbog brižljivog
i stručnog rukovanja za vrieme berbe i sušenja lista. Mnogo
tome doprinose i povoljne prilike za razvoj. Sicilijanski ruj dolazi u trgovinu pod
imenom masculato i mascolino, ako potječe iz Palerma ili Trapana, i f e min
e lio, ako potječe iz Catanije. I jedan i drugi ruj dobiva se od iste vrste, ali
se prvi više cieni, jer je zbog povoljnijih prilika bogatiji treslovinama. Najvažnije
tržište na Siciliji je Palermo. Sicilija garantira za rujevinu 24—28´´/o treslovine po
metodi filtriranja, a u Palermu se garantira i dvostruko ventilirana.


Tekući ocjedak prodaje se u buradima cea 200 kg netto težine, a tvrdi u vrećama
ili buradima od 100 kg netto. Za tekući ocjedak garantira se 25"/o, a za tvrdi 65 do
TO^/o treslovine po metodi filtriranja.


Stavila od rujevine daju najsvjetlije kože, kojima se
boja ne mienja ni za zraku ni na suncu.


Sa rujevinom stavljene kože su osobito meke i ugodnog opipa. Kozje se kože
preradjuju sa rujevinom u prave, a ovčje u neprave safijane,´´ marokine^ i kordovane.´*
Osim toga se često upotrebljava za naknadno stavljene, da se finijim kožama
slavljenim drugim štavilima da svjetlija boja (sumahiranje).


Ciene za rujevinu variraju veoma. Godine 1929. bila je ciena cif Hamburg za
sicilijansku rujevinu sa 26´´/o treslovine oko 27—30 M za 100 kg, za 100 kg tekućegocjedka 56—60 M, a za 100 kg tvrdog 195 M.


Iako nema točnih podataka, cieni se godišnja proizvodnja rujevine približno na


30.000 t, od čega polovina odpada na Siciliju. Njemačka je 1929. g. uvezla 2.059 t,
a od toga 1848 t iz Italije, 1930. g. 2.110 t, a od toga 2.035 t iz Italije. God. 1929. po*
Safijani (po gradu Safi u Marol^u. gdje su se najprije izradjivali) su obojene kože (samo
ne crno), malo ili nimalo mašćene, stavljene rujevinom. Rado se uzimaju boje, koje se preiievaju,
a upotrebljavaju se za najfinije ženske cipele, za uvezivanje knjiga i za galanterijsku
robu. Pravi safijani se izradjuju od kozjih koža, a nepravi od ovčjih.


Marokini (po Maroku) su crni safijani
s Kordovani (po gradu Kordovi) su safijani sa osobito iztaknutim licem kože.
44
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 15     <-- 15 -->        PDF

trošila je Njemačka 3.635 t tekućeg i 1890 t tvrdog ocjedka, dok je U. S. A. iste godine
potrošila 1431 t tekućeg i 252 t tvrdog ocjedka, a osim toga 2.480 t u listu. Englezka
je 1925. g. uvezla 6.127 t, od toga potječe iz Italije 85´´/o.


Nema podataka, koliko se rujevine nabere u našoj državi
. Veliki dio osobito u Bosni potroše domaći kožari za vlastitu potrebu. N a
svaki način bi se proizvodnja mogla povećati barem u onim
krajevima, gdje se rujevina samonikla pojavljuje, i to umjetnim
zasadjivanjem, odgovarajućom njegom i stručnim trganjem i sušenjem lista,
kako se to radi na Siciliji. Ti bi se radovi lako mogli obaviti u vlastitoj režiji sa
dobrim novčanim uspjehom. Tako bi režija proširila svoje djelovanje i na izkorišćavanje
šumskih nuzužitaka. Potreba za intenzivnim izkorišćavanjem šumskih nuzužitaka
se odavna osjeća, a ta me je potreba i nagnala, da napišem ovaj članak. U
južnoj Dalmaciji moglo bi se pokušati sa zasadjivanjem
grm a Rhu s coriaria , koji je mnogo bogatiji treslovinom od domaćeg ruja
(Rhus cotinus).


Ako bi ti pokusi uspjeli, stvorilo bi se za tamošnji narod novo vrelo prihoda.


3. Šiške su jasno žute do tamno smedje okruglaste ili nepravilne kvrgave izrasline
sa promjerom od 1,5—2,5 cm, koje se nalaze na raznim hrastovima osobito na
Quercus pedunculata i Quercus sessiliflora. Siške se sastoje od
velikih paremhinskih čelija, koje sadržavaju treslovinu. Nastaju od uboda ose C y nip
s calyci s u zametak žira, kamo ose snesu svoja jajašca. Ličinke se hrane
tkivom i tako proizvode nadražaj, od koga nastaje hipertrofija časke i žira, koji
posve zakršljaju. Te šiške su odlično sredstvo za štavljenje koža, za koje su već
znali stari Egipćani i Rimljani.
Za dobar prirod potreban je obilan cvat i osim toga mnogo osa. Jako kišne i
jako vjetrovite godine nisu povoljne za obilan prirod. Vrieme treba da je toplo, ali
ne odviše sušno. Najveći urod nalazimo na osamljenom drveću, najmanji u sklopljenim
šumama. Šiške sazrijevaiu početkom rujna i onda same odpadaju sa drveta.
Odpale šiške kupe žene i djeca idući u redovima kroz šume. Sakupljene šiške pune
u vreće i nose na sušaru. Ako je urod obilan, sakuplja se šiška svaki drugi dan
prolazeći u redovima i više puta kroz šumu. Sakupljanje se plaća po hl. Naj više
se cieni šiška, koja od pada sa drveta pa do sabiranja
nij e pokisla . Urod je veoma promjenljiv. Sa dobrim urodom može se računati
svake 5—9 godine u prosjeku svake 7 g. U mješovitim hrastovim šumama može se
sakupiti 20—50 kg šišaka po ha.


Kad se šiške skupe, onda se u šumi i suše i očiste od raznih primjesa. U tu
svrhu napravi se na sunčanom mjestu pod od dasaka, koji je u sredini malo izdignut.
Na taj pod naslažu se šiške 10—12 cm visoko i pregrću drvenim lopatama
4—5 puta dnevno tako, da se šiške u protivnom smjeru zračne struje bacaju. Teže
šiške odlete pri tome najdalje, dok lakše šiške, žir, piesak i zemlja padnu odmah
na tlo, pa se skune i odstrane. Sušenje traje 3—9 dana. Sto je vrieme toplije, tim
se brže i osuše. Pri sušenju treba osobito paziti, da šiške ne pokisnu, te se zato i
pokrivaju, kad se sprema na kišu. Na nedovoljno suhim šiškama se lako uhvati
nliesan. a takve su šiške neupotrebljive. Kad se šiške osuše, spremaju se u ham-
bare. gdie se takodjer moraju nedjeljno bar 1—2 puta pregrtavati, da se na šiškama
ne uhvati pliesan.


Paessler daje sliedeći srednji sastav za šiške:


treslovina SOO^/o (granice 24—40«/n)
topive netreslovine . . 7.5´´/o (granice 5— 9^/o)
netopive tvari ... . 46,5´´/o
voda 16,00/o


Izluživanje treslovine može se vršiti pri običnoj temperaturi, ali se ocjedci
obično ne prave, zbog malih količina šišaka. Do sredine 80-tih godina prošloga stoljeća
bile su šiške vrlo važno štavilo za Austro-Ugarsku i za balkanske zemlje,
dok ih nisu potisnule jeftinije valonee i mirobalane. Za vrieme svjetskog rata počele
su zbog nestašice štavila ponovo igrati važnu ulogu. Poslije rata se je proizvodnia
opet smanjila. Uslied nestajanja hrastovih šuma gube šiške sve više važnosti,
iako ih kožari zbog odličnih svojstava vrlo rado upotrebljavaju.


Iako šiške sadržavaju malo šećera do 0,5*´/o, ipak lako prelaze u vrienje, te
štavilu brzo daju potrebnu kiselinu. Šiške brzo proštave kožu, te se zato upotreblja


45
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 16     <-- 16 -->        PDF

vaju osobito u početnoj fazi štavljenja. Kože stavljene sa šiškama postaju mekane i
savitljive, i dobivaju prljavo smedju boju.


Siške dolaze u trgovinu poglavito iz Hrvatske i Madjarske, te se ove vrste najviše
i ciene. Siške iz Bosne, Donje Austrije, Štajerske, Koruške, Srbije, Bugarske,
Rumunije daju razne i promjenljive kvalitete. Razašilju se u vrećama od 50—60
kg. Najvažnija su tržišta za šiške Beč i Pešta. U trgovini se razlikuje la, Ila i Illa.
Prima ši.ške moraju biti liepe, svietle žute boje i ne smiju imati ni tragove pliesni,
dok su Ila i Illa tamnije sa manje ili više tragova pliesni.


Ciena im je 1929. god. bila cif Hamburg 200 M za 100 kg. Ciene treslovine kod
šišaka drže se nekako u sredini izmedju ciena treslovine hrastove i smrčeve kore.


Prirod je vrlo nestalan, zato ciene i variraju jako u pojedinim godinama. U
dobrim godinama može se sakupiti do 15.000 t, a u slabijim samo 3.000 t. Prosječno
se računa sa prirodom od 8.000 t. Kako je već gore rečeno, proizvodnja šišaka opada
zbog nestajanja hrastovih šum_a. Zbog toga i zbog nestalnog priroda i zbog jakog
kolebanja ciena upotrebljavaju se šiške sve rjedje i rjedje, iako daju izvrsno štavilo,
koje je 3 piita bogatije treslovinom od hrastove kore.


b) Razred elagkiseline.


Mnoga važna štavila daju koži neku posebnu svietlu boiu, koja u većini slučajeva
potieče od tankog taloga elagkiseline. Iako se taj siai u kozarstvu jako cieni kao
znak dobrog štavljenja, smeta on mnogo pri boienju koža, jer stvoreni tanki talog
elagkiseline ne prima boju ili je veoma shibo prima. Stavila sa elagkiselinama, koie
.se lako odcjepliuju od treslovina, su većinom plodovi ili dielovi plodova iz iužnih
zemalia kao valonee i trilo, mirobalane,dividivi, algarobila. Elaskiselina se izlučuje
i iz treslovina hrastovog i kestenovog drveta i kore, koje koži takodier daiu pomenutu
svietlu boju. I treslovina šipka, graba i još mnogo drugih biljaka, koje kao
štavila ne dolaze u obzir, sadržavaju elagkiselinu. Stavila klase elagkiseline, ukoliko
su plodovi, odlikuiu se visokom postotkom treslovina.


1. Valonee i trilo. Mnoge vrste zimzelenih hrastova u Maloj Aziii i na iužnom
dielu Balkana osobito u Grčkoj rode plodovima mnoffo većim od npših. koii daju
vrlo dobra štavila. U trgovinu dolaze pod imenom valonee i trilo. Najvažniii hra.
stovi, koji daju valonee jesu Quercus v a Ione a, Quercus macrolepis,
Ouercus aegilops, pa i Quercus graeca, Quaercus oophera,
U n g e r i. Valonee, koje se sastoje iz žira i časke, u koioi je žir gotovo sav zarastao,
prodaiu se i kao levantske ili maloaziiske šiške. iako su valone pravi plodovi
a ne bolestne i hipertrofirane izrastline kao šiške. Koii hrastovi daiu zapravo
naibolie valonee. niie do sada još točno izpitano. Za kožarski veleobrt bilo bi od
velike važnosti, kad bi se znanstveno ustanovilo, koje su vrste hrastova naibolje
za proizvodnju valonea, pa da se samo te najbolje vrste uzgajaiu. Ovi hrastovi ne
dolaze u sastoiinama, nego u manjim ili većim grupama do 100 stabala u razmacima
6—10 m. Rastu u ravnicama i u planinama. Plodovi planinskih
hrastova su bolji. Ovi hrastovi rode već u 15.—16. godini. Stabla su osietliiva
i prema jakoj studeni i prema velikoj vrućini. Obie ekstremne temperature
slabe petelike žira, tako da žir lako odpada. Plodovi sazrievaiu u kolovozu i ruinu
drupe godine. Oni su često- 2—6 cm veliki. Svieži plodo^n su tamno zlatnožute boie
sa lakim prelazom u zeleno. Poslije postaiu sivosmeđi. Caške su veoma velike i debele
sa velikim, iakim. unatrag savijenim kukastim liuskama. a žir iz niih samo
malo proviruie. Te časke, a osobito pomenute velike liuske, koie u trf?ovinu dolaze
i posebno pod imenom trilo (drillot, tur. tirnak), su glavni nosioci treslovina.
Zreli plodovi se omlate sa stabala drvenim motkama, kadkada se rukom
oberu, da se ne oštete stabla i plodovi. Pokazalo se je naime, da rukom obrana
stabla bolje rađaju. Sakupljeni plodovi se suše na suncu u 15 cm visokim naslagama,
koje treba često pregrtati, osobito ako se suše pod krovom, jer se inače lako
upale. Prije se je žir i hotomice ostavljao da se upali, da se tako popravi boia, ali
se je sada od toga odustalo, jer upaljeni žir gubi mnogo treslovine. Za vrieme sušenja
treba osobito paziti, da plodovi ne pokisnu. jer takovi plodovi mnogo gube na
kakvoći. Osušeni žir izgubi polovinu svoie veličine i težine i dobila sivosmeđu bo
iu. Prilikom pregrtanja izpada mnogo žira, koii se daie sviniama i služi za nrehranu
domaćem pučanstvu. Osušeni plodovi odpremaiu se u vrećama do naibliže
želiezničke stanice. Glavna sabirna stanica za valonee ie Smirna. gdie postoje
veliki magazini. Tu žene, djeca i starci ponovo pregrću plodove, naknadno ih suše i


46
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 17     <-- 17 -->        PDF

soi´tiraju. Cesto se tu izbiraju plodovi i po veličini i po boji, jer se kvaliteta u trgovini
jako nijansira. Sadržaj treslovine ovisi o zrelosti plodova, te se ovi po zrelosti
i klasificiraju na chamadina, chamada, rabdista i chondra. Chondra su najzreliji
plodovi sa najmanje treslovine. Najmanje razvijeni plodovi su chamadina sa najviše
treslovina. Ipak se chamadina riedko bere, jer je prirod po masi mnogo manji.
Chamadina važe samo 1/6—1/8 zrele valonee.


Prirod je jako nestalan, jer ovisi o vremenu ali i o postupku sa drvećem prilikom
berbe. U maloj Aziji iznosi urod po Parkeru 400—600 kg od stabla, a u
dobrim godinama i 800 kg.


Prosječni sastav za valonee i trilo po metodi filtriranja po Paessleru


valonee trilo


prosjek "/„ granice % prosjek % granice "/(,


treslovina 29,0 16-38 40,0 34—50
topive netreslovine 10,0 8-12 10,6 9-13


46.5 3?i,0
voda 14,6 14,5
100,0 1000


26 4,0 pepeo
svega topivoga 2,0 — 2,5
šećeri , 3,0 3,5


Razpodjela treslovine u čaški, ljuskama i žiru po Paessleru


časka ljuska žir ciela valonea


100 dielova valonee sastoje se od bez žira sa žirom


50 dielova 30 dielova 20 dielova


/o 10


/o /o


treslovina ... . 23,5 45,6 15 5 32,0 28,5
topive netreslovine . 12,0 14,5 9.5 12,6 120
netopiva 50,0 25 5 60,5 41,0 45,0
voda 14,5 14,5 14,6 14,6 14.6


100.0 100,0 100,0 1QO.O 100,0
šećeri 2,0 2,7 3,1 2.3 2,4
Iz ovih se podataka jasno vidi, kako su valonee i trilo bogati treslovinama.
Valonee imaju tri puta, a trilo četiri puta više treslovina nego hrastova ili smrčeva
kora. Ipak je mogućnost stvaranja kiselina slabija, nego što je to slučaj kod štavila
od hrastove i smrčeve kore, jer je sadržaj šećera manji u omjeru prema treslovini.


I ova se štavila često patvore, a naročito trilo. Patvori se na taj način, da se
dobroj robi primieša slabija, i da se umjetnim načinom povećava sadržaj trila
grubo samljevenim grančicama i žirom. I sam trilo se na taj način patvori.


Od valonee prave se također tekući i tvrdi ocjedci. Prva tvornica za proizvodnju
ocjedaka podignuta je u Smirni 1907. godine. Onda se je podigla i druga
tvornica u Carigradu, pa onda kod Atene i u Mitileni. I u srednjoj Europi podignuto
je nekoliko tvornica. Sirovina za proizvodnju ocjedaka mora biti dobrasa pravilnom mješavinom valonee i trila. Kod sortiranja robe kreće se težina trila
između 10—25^/0. Količina trila ne smije prekoračiti ^/s ukupne težine. Izluživanje
se mora oprezno izvršiti pri nizkim temperaturama. Najpoznatiji ocjedci dolaze u
trgovinu pod imenom Valex (Smirna) i Velotan. Osobita odlika ovih ocjedaka leži
u lakoj topivosti svih sastojaka štavila već pri običnoj temperaturi. Paessler drži,
da ocjedci od valonee spadaju među najbolje od svih proizvoda ocjedaka. I tvrdi


47
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 18     <-- 18 -->        PDF

ekstrakti u prahu dolaze u trgovinu sa malim postotkom vode. Njihov prosječni
sastav je: treslovina 69"/o, netreslovine 21´Vo,, netopivo l´Vo, voda GVo (pepeo 5´´/o).


Valonee čine kožu čvrstom i žilavom, te se zato upotrebljavaju
za štavljenje koža za podplate i remenje. I boja
kože je svietla. Sa samom valoneom se riedko štavi, jer je to odviše skupo, obično
s-e mieša sa štavilima iz hrastove i smrčeve kore.


Prodaje se u vrećama od 65 kg brutto težine ili kao standard po tipovima ili
po uzorcima. Glavno tržište za valonee je Smirna, a najvažnija uvozna tržišta su
Hamburg, London i New York. Trilo se prodaje sam za sebe pod imenom prim a
sa garantiranim postotkom treslovine od 42´*/o po metodi filtriranja. Tvornice u
Smirni i Grčkoj prodaju suhi ekstrakt u prahu u vrećama od 80 kg sa garantiranih
65"/o treslovine. Ciene su u godini 1929. iznosile u L po toni cif Hamburg za
crible 9—11, extra unaqua 8—9, unaqua 7,10—8,10, la naturale 7—8, naturale
6,10—7,10, uso inglese 6—7, inglese 5,10—6,10, refuso 5—6, za trilo 9—11, a za
ocjedak 33.


Crible (mezzana fine ili uso trieste) sadržava najveće, najljepše i najsvjetlije
časke, po mogućnosti jednolične, bez žira i bez ikakvih drugih primjesaka nečistoće.
Druga vrsta zove se uso inglese ili inglese, a sastoji se od manjih i srednjih
češki i smije imati malo žira. Refuso je slabija roba od oštećenih, manjih plodova.
Ostale pobrojene vi´ste dolaze između ovih. Najslabija vrsta je caramana.


Godišnja proizvodnja varira veoma jako, te se samo približno može ocieniti.
Proizvodnja valonee, koja se sakuplja u Smirni, iznosi prosječno 40.000—45.000 t
godišnje, ali se prema godinama kreće od 30 000—100.000 t. Berba je iznosila u
godini 1927 ~ 36.000 t, 1928. — 43.500 t, 1929. — 40.000 t, 1930. — 30.000 t. Proizvodnia
u Grčkoj iznosi godišnje oko 10.000 t. Turske tvornice koža troše oko
20—25´´/o sabrane količine. Od 40.000 t sakupljenih u godini 1929. u Smirni izvezeno
je oko 36.000 t i to:


Rusija . . .
U. S. A. . .
Englezka
Njemačka . .
Italija . . .
. . 10.220 t
. . 5.830 t
. . 5.390 t
. . 4.410 t
. . 2.9.´^0 t
28.780 t
Egipat . .
Holandija .
Francifzka
ostale zemlje
+
1.930
1.660
1.170
2.7´>0
t
t
t
t
7.480 t 36.260 t
Izvoz ociedaka iz Turske iznosio je u« godini 1924. — 300 t, 1925. — 2.660 t,


1927. — 4.480 t, 1928. — 5.160 t.
Njemački uvoz valonee iznosio je u godini 1927. — 8.019 t, 1928. — 6.457 t,
1929. — 6.006 t, 1930. 7.877 t.


2. Mirobalane su suhi plodovi raznih vrsta terminalia iz familije comdretacea.
U glavnom potječu plodovi od Terminalia chebula (crne mirobalane), Terminalia
citrica, Terminalia bellarica fžute mirobalane). llDotrebliavaju
se i plodovi od Phyllanthus emblica. Postojbina im je Indija do Himalaje,
Ceylon, Stražnja Indija. Raste kao drvo 13—17 m visoko. U novije vrieme
se umjetno sadi u velikoj mjeri, jer je i drvo veoma dobro. Godine 1852. prenesene
su neke vrste i u Egipat, gdje sada daju glavno štavilo. Mirobalane su orasi, malo
zašiljeni, slični šljivi, dugi prosječno 3 cm a 1,5—2,0 cm široki. Težina ploda je oko
4.5 g, od čega odpada na orah 2,5 g, a na meso 2,0 g. Mladi nepovriedjeni
plodovi su zelenkastobieli, kasnije postaju žuti. Oštećeni plodovi su smedji do crni.
Bolje vrste se trgaju, ostale se tresu, onda se suše i prije nego što se saspu u vreće
sortiraju se na pet vrsta. Cienjene svietle mirobalane potječu od još nezrelih plodova,
tamnije od zrelih plodova. Posve zreli plodovi su najbogatiji treslovinama, a pošto
tamna boja ne utječe na kožu, sakupljaju se većim dielom samo zreli plodovi. Orasi
.su bezvriedni za štavljenje, jer je samo kora, meso oko oraha, bogato treslovinama.
Zato se orasi često izpuče i. odstrane. Sada se puče samo zreli plodovi i to posebnim
valjcima, koji orahe iz mesa izgnieče. Dobiveno meso se dalje suši, a orasi se
zbog velikog sadržeija ulja upotrebljavaju za ogrjev. Sastav mirobalana se veoma
mienja prema vrstama drveta. Prosječni sastav iznosi po Freibergu:
48
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 19     <-- 19 -->        PDF

tieslovina ...´´... . SOjO^/o za izpučene mirobalane 34,C/o za neizpučene
topive netreslovine . . . 17,5% ,, „ ,, 14,0"/o ,,
netopive tvari ig.SVo ,. „ „ 39,00/0 „
voda 13,0»/o „ ,_, 13,0»/o „


100,0´"o 100,0o/o
Od 100 dielova ti´eslovine odpada na šećere 16 dielova.


Od mirobalana prave se i ocjedci i to tekući u Europi i Sjevernoj Americi, a
tvrdi u Indiji. Tekući ocjedci dolaze u trgovini sa 20—28° Be gustoće i sa 24—34*´/o
treslovine, a tvrdi sa SS^/o treslovine uz 14´^/o vode. Raztopine štavila se vrlo brzo
mienjaju, jer se od njih odcjepljuje hebulinkiselina. Paessler je ustanovio, da su
raztopine mnogo postojanije, ako se steriliziraju višekratnim zagrijavanjem na
70^—80", kako se to iz donje skrižaljke jasno razabire.


sterilizirana štavila nesterilizlrena štavila


treslovine netreslovine treslovina netreslovine


0/


°/ ,´0 "L


početna raztooina 52 0 18,0 5-?.0 ]8,0
nakon 2-dnevnog stajan.ia . . . 50,8 17,4 43,0 19,4
nakon 5-dnevnog stajanja . . . 50,4 17.0 42,7 16,4
nakon 10-dnevnog stajanja . . 50,4 18,2 40,6 16,8


Mirobalane sačinjavaju vrlo važno štavilo, iako ne veoma plemenito. Iz toga
razloga ne spadaju ni u veoma skupa štavila. Učinjena koža je meka i svietla ali
prazna i bez ugodnog opipa, te se zato mirobalane obično upotrebljavaju sa quebrachom,
mimozom, smrčevom i hrastovom korom.


Glavna sabirališta za mirobalane jesu Bombay, Kalkuta i Madras. Tu se sortiraju
po boji, veličini i izgledu, tovare u vreće i odpremaju u London, Liverpool,
Hamburg i New York. Većinom se prodaju cieli orasi, jer tada se mogu lakše razpoznati
vrste, ali se trguju i izpučeni orasi. Pučenje se vrši u zemljama proizvodnje
i tom se prilikom primiešaju i mnogi nezdravi plodovi, te zato kupci pučene
mirobalane ne uzimaju rado. Prodaju se u većim vrećama od 60—80 kg, ili u malim
vrećama zvanim pocket (pokit), od 25—30 kg. Suhi ekstrakti dolaze u trgovinu u
vrećama od 50 kg sa garancijom za 580/0 treslovine.


Ciene za nepučene mirobalane iznosile su u godini 1929. po toni cif Hamburg;
la — 8,5 — 9, Ila 6,0 — 6,10, za pučene: crushed I — 12,0 — 12,10, crushed II —
9,0 — 9,15, a za ocjedke 22—23 L po toni.


Godišnja proizvodnja mirobalana u Indiji iznosi prosječno 63.000 t.


Izvoz mirobalana iznosio je u god. 1925/26 u:
Englezku 23.332 t odnosno 44,70/0 ukupnog izvoza


U. S. A 14.376 t 27,50/0
Njemačku ....... . 4.153 t 7,80/o
Francuzku ....... . 3.412 t 6,60/o
ostale zemlje 6.938 t 13.40/0
Svega: 52.211 t 100,00/0


Uvoz u Njemačku iznosio je u god.:


1913 11.722 t 1929 5.723 t


1925 5.958 t 1930 6.627 t


1927 8.610 t


Englezka je glavni potrošač mirobalana i njenih ocjedaka i vlada cielom trgovinom
sa mirobalanama.


3. Dividivi su suhi mahunasti plodovi 7—10 m visokih grmova od C a e s a 1pini
a coriara . Postojbina im je južna Amerika, osobito Venezuela i Kolumbija,
onda Haiti i Meksiko. Grm, koji dostigne 100 godina starosti je posve razvijen
tek u 20-toj godini, ali nosi plodove već u 5-toj godini. Mahune su 7—8 cm duge i
49
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 20     <-- 20 -->        PDF

1,5 cm široke. Kada se osuše savijaju se kao slovo S. Treslovinom su bogate samo


mahune i to njezini vanjski dielovi. Sjemenje je siromašno treslovinom. Urod je


različit, jer ovisi od starosti grma, od podneblja i sastava tla. Prosječno se godišnje


ubere sa jednog grma 10—50 kg, a u najpovoljnijem slučaju do 130 kg suhog


ploda. Plodovi se suše i sortiraju po veličini i po boji. Sto su mahune veće i mesna


tije, to su vriednije. Dolazi u trgovinu u gustim vrećama od 40—50 kg i od 25 kg,


da usitnjeni prah, koji se odvaja od mahuna, ne izpadne.


Dividivi mahune se sastoje u prosjeku od: treslovine 41,5"/n, netreslovina


IS.OVo, netopivog 25,4´´/o i vode 13,5´´/o. Sadržaj šećera iznosi 8.4´´/o.


Cesto se od svih primjesaka očišćene mahune bez sjemena i bez dielova, koji
su siromašni treslovinama, melju i onda prosijavaju. Tako samljevene mahune sadržavaju
62,2´´/o treslovine, 13,7"/o netreslovina, 13,l*´/o netopivih tvari i ll,0*/o vode,
a dolaze u trgovinu pod imenom casumo. U Venezueli su neko vrieme izrađivali
tablete sa SO^/o treslovine i IG^/o šećera.


Zbog srazmjerno malih količina mahuna kao i zbog njihovog bogatstva treslovinama
ne prave se od plodova dividivi ocjedci kao ni od šišaka ni od algarobile.
Ciena je mahunama u god. 1929. bila za 100 kg cif Hamburg 13 Hol. Gul.
(22 M).


Proizvodnja je god. 1925. iznosila 8.400 t, kod toga odpada na Venezuelu 4.000
t, Kolumbiju 2.300 t, a na republiku San Domingo i Haiti 1.500 t. U. S. A. potrošila
je god. 1925. — 3.423 t, 1927. — 1.117 t. Mnogo se izvozi i u Englezku.


4.AIgarobila. Razni grmovi, a osobito C a e s a 1 p i n i a b r e v i f o 1 i a, iz Srednje
i Južne Amerike (Čile) daju vrlo dobra štavila pod imenom algarobila. To su 5
cm duge i 1,1—1,5 cm debele mahune, koje su veoma bogate treslovinama. Pri
transportu se često mahune na površini ozliede, te se u staničnom tkivu vide velike
ćelije izpunjene crvenožutom svietlom ma-om, koja je puna treslovine. Ova se
rnasa pretvori u prah i skuplja na dnu vreća. U pojedinim dielovima mahuna nalaze
se veoma različite količine treslovina. U staničnom tkivu ima 45"´/o, u prahu iz
ćelija 63´´/o, a u sjemenu 5—6"/o treslovine. Prosiečni sastav štavila iznosi: treslovina
43,8"/o (35—52»/o), topive netreslovine 20,4»/o, netopivo 21,4»/o, voda 14,4"/n.
Na pepeo odpada 2,5%, a na šećere 8,0"/o.


Algarobila prodire brzo u kožu i čini je mekom i blagom. Svježe i dobro sačuvane
mahune daju koži svietlu, žućkastu boju, dok starije ili pokvarene mahune
daju koži tamniju, crnosmeđu boju. Ima slično svojstvo kao i rujevina, naime da
tamno stavljene kože čini svietlijim. Ocjedci se od algarobile ne prave, nego se
upotrebljava kao trieslo kao i šiške.


U trgovinu dolazi u mahunama i to u vrećama od 40—50 kg. Prodaje se samo
u jednoj kvaliteti. Ciena je god. 1929. iznosila cif Hamburg 14—15 L po-toni. Troši
se najviše u Englezkoj i Njemačkoj. Za svjetsku trgovinu nema većeg značaja zbog
malih količina. Godišnia proizvodnja iznosi samo 3.000 t.


5. Pitomi kesten (Castanea vesca) služi samo za proizvodnju ocjedaka iz drveta
i kore. Na domaći kesten kao sirovinu za proizvodnju štavila upozorio je za vrieme
svietskog rata Paessler, kada je prestao uvoz kestenovih ocjedaka iz Francuzke i
Italije.
Pitomi kesten, kao jedini europski zastupnik od 30 poznatih vrsta, prostire se
preko ciele južne Europe od Portugala do Grčke, osim toga raste u Kavkazkim
zemljama (Castanea sativa), u sjevernoj Africi i u U. S. A. (Castanea dentata). Po
Pliniiu je kesten došao u Europu sa iztoka oko 500 god. orije Krista, te je to
mišljenje prilično razšireno. Klein m.eđutim ne dieli to mišljenje obzirom na njegovu
ogromnu razprostranjenost u Alžiru i Sporniji. Sjeverna granica njegovog prirodnog
prostiranja ide obroncima Jure preko Švicarske, južnog Tirola, Koruške i
Štajerske do Mađarske, gdje djelomice tvori velike sastoiine kao i u nekim našim
krajevima, ali su je već Rimljani prilično daleko potisnuli na sjever osobito u srednjem
i gornjem toku Rajne. Kao voćka mlazi se u cieloi južnoj Njemačkoj u zaštićenijim
položajima, a kao ukrasno drvo siže do južne Skandinavije. Kesten traži
duboka, raztresita, umjereno svježa tla. Mokra staništa kao i plitka kršna tla izbjegava.
Da plodovi mogu dozrieti potrebno mu je kao vjernom pratiocu vinove loze
blago toplo podneblje. Kasne i rane mrazeve ne podnosi.


Mlada kestenova biljka raste u početku veoma sporo, ali kasnije bujno napreduje
do 50 god., kada dosegne visinu 20—25 m naročito u sklopljenim sastojinama.
U 40—50 godina prestaje njegov rast u visinu, ali rast u debljinu može trajati i


50
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 21     <-- 21 -->        PDF

preko 1.000 godna. Takvo stablo postoji na Etni sa obsegom od 26 m. Orijaši od
nekoliko stotina godina na Korzici daju 50—60 pr. m drveta. Starija stabla lako
trunu u sredini. Po gustoj krošnji sličan je bukvi, po krajnim granama više hrastu.
Mnogobrojni izdanci iz panja rastu neobično brzo, te dostignu za 15 godina visinu
5—1> m, a sa 20—z5 godina 10—12 m. Izbojnu snagu zadržava do u starost. Kora
jednogodišnjih grana je sjajna, crvenkastosmeđa sa bielim lenticelama, kasnije
postaje maslinastosmeđa. Između 15—20 godina stvara se mrtva kora (Borke), koja
je sivosmeđa i po duljini mrežasto izpucana. Od kestenovih stabala odpada na koru
l,S^/o, na biel 39,3"/o, a na srdce 52,9"/o. Svježe drvo sadržava eO"/© vode, šumskosuho
35—40"/o, a zračnosuho 15<´/o.


Pitomi kesten strada često od gljivica Blepharospora cambivora P.
Napadnuta stabla izlučuju na odanku ili na debljim žilama crnoljubičastu ili crnožutu
tekućinu, od koje se i zemlja oko sta´ila crno oboii. Od infekcije sporama ili
micelijem nastaje trulež debljih žila. Tru´ež se dalje širi odozdo prema gore, dok
stablo ne ugine. Prvi simptomi zaraze p ikazuju se na resama, koje ne sazrievaju
nego odpadnu. U srpnju požuti lišće na*)adnutih stabala. Na slabom tlu uginu napadnuta
stabla kadkada već u 2-goj godini, a na boljem tlu u 3.—5. godini. Bolestna
stabla treba odmah posjeći, a okolno zemljište desinficirati raztopinom modre
galice. Preporučuje se osobito u početku zaraze i okopavanje zemljišta oko žila,
jer gljivice obamru na zraku, svietlu i ve´:oj toplini. U Francuzkoj se sadi japanski
kesten, koji je mnogo odporniji protiv gljivice od domaćeg kestena. U posljednje
vrieme pobrinula se je i ostala Europa da stručnim radom osigura sebi podmladak.


Još i više nego domaći kesteni stradavaju amerikanski i to od pepelnice, koju
prouzrokuje gljivica Endothia parasitica. Može se uzeti, da su u Americi
3/5 kestenovih šuma uništene od pepelnice. Spore prodiru kroz ozlieđena mjesta u
koru, gdje se razvije micelj i brzo razširi kroz vanjski i nutarnji dio kore. Za
dvije do šest godina obuhvati micelj cielo stablo, koje onda ugine. Stabla, koja su
uginula od pepelnice još prije 20—30 godina, pokazuju vrlo malo smanjenje treslovina,
te se za proizvodnju ocjedaka mogu upotriebiti. Pošto u Americi ima sastojina,
u kojima je 50—lOO^/o stabala uginulo od pepelnice, dolaze na tržište velike
količine kestenovih ocjedaka. Bolest sada naglo opada.


Pitomi kesten je vrlo korlstno drvo. Iako se drvo u tehničke svrhe zbog okruž-
Ijivosti manje upotrebljava od hrastovog drveta, cieni se mjestimice drvo zbog njegove
nosivosti i trajnosti, te se u suhom upotrebljava kao dobro građevno drvo.
Osim toga služi i za izradu dužica. Od mladih izbojaka izra´^uju se vrlo žilavi i
trajni obručevi, a od starijih štapovi i vinogradarsko kolje. Kalorička vriednost
drveta ravna je od prilike onoj hrastovog drveta. Obilan urod ploda daje ukusnu
hranu. A osim svega toga daje kesten i sirovinu za proizvodnju vrlo dobrog štavila.


Sadržaj treslovine ovisi u prvom redu od staništa i podneblja,
a onda od diela stabla i od starosti stabala, jer se sa starošću
sadržaj treslovine povećava. Biel i srdce imaju od prilike podjednako treslovine,
dok je kora, što je značajno (karakteristično) za kesten, bogatija treslovinama.
I natrulo srdce može se po najnovijim iztraživanjima upotriebiti za proizvodnju
ocjedaka, ali to pitanje nije još dovoljno razčišćeno.


Sastav kestenovog drveta po dielovima stabla
kora biel srdce
ukupno
drvo
drvo sa
korom
treslovina ... .
topive netreslovine .
netopive tvari . .
12,5
6,2
66,8
14,5
7,4
1,7
76,4
14,5
8,7
1,7
75,1
14.5
8,2
1,7
75,6
14,5
8,5
2,1
74,9
14,5


Sadržaj treslovine u stablu varira i prema visini, kako se jasno razabire iz
donje skrižaljke, gdje 1 označuje najdonji odrezak pri korienu. Podatci su preračunani
za sadržaj vode od 14,5´´/o.


51
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 22     <-- 22 -->        PDF

drv o kor a
Odrezak
stabla tresl. 7„ netresl. % svega
šećera % tresl. "/„ netresl. "/,, svega
šećera %
1. 5,1 0,7 0,6 13,5 5,0 2,7
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
4,1
3,5
3,4
3,7
2.8
2,9
25
1,0
0,7
0,9
0,9
0,9
0,8
0,9
1,0
1,4
0,3
0,4
0,3
0,4
0,4
0,5
0,4
0,6
12.3
12,5
12,0
12,9
13,3
12,5
12,9
13,5
5,8
5.2
5,4
5,6
5,6
5,9
6,6
6,1
3,3
3,4
3,1
3,2
3,1
30
3,0
3,3


Sadržaj treslovine u drvetu opada sa visinom. Drvo pri korienu je najstarije,
zato i najbogatije treslovinom, jer se sa starošću treslovina povećava, kako ćemo
odmah vidjeti. U drvetu gornjih dielova stabla ima mnogo manje treslovine nego
u drvetu donjih dielova, tako da se izkorišćavanje treslovine iz gornjih dielova
stabala ne bi ni rentiralo. Kora ne nokazuje toliko kolebanja u sadržaju treslovine.
U hrastovoj kori naprotiv opada sadržaj t eslovine sa visinom. Podatci u skrižaljci
nisu posve točni zbog neizbježivih greš ika kod izpitivanja, ali ipak mogu poslužiti
kao obćeniti prikaz razpodjele treslov´ine u stablu.


Kako je već rečeno, sadržaj treslovine iz kestenovog drveta raste sa starošću
stabla, ali sadržaj treslovine u kori opada često sa starošću, što ovisi o debljini
mrtve kore. Podatci variraju vrlo jako, jer sadržaj treslovine ne zavisi samo o starosti,
nego i 0 staništu i klimatskim prilikama.


Kako se vidi iz donje skrižaljke sadržaj treslovine iz stare kestenove kore
jednak je po prilici sadržaju treslovine mladih hrastovih šuma guljača. Paessler je
sastavio donju skrižaljku za sadržaj treslovine u kestenovom drvetu po starosti:


Starost d r V o kor a drvo sa korom
drveta
god. tresl. 7,, netresl. "/o tresl. 7„ netresl. "´o tresl. "/„ netresl. "/„
8 1,3 3,5 12,3 10,4 4,0 5,2
9
11
12
13
14
13-16
16
16-18
27
37
71
2,4
3,5
2,7
3,4
3,6
6,9
5,0
6,3
8,8
10.0
10,1
2.7
2,5
2,6
2,2
2.4
1,3
1,1
1,7
1,2
1,0
1.1
10,4
11,5
11,4
10,2
9,5
7,4
6,2
8,6
13,5
12,5
11.0
9,7
10,3
10,8
10,1
9,8
7,4
6,2
7,5
6,4
6,0
4,5
3.9
4,9
42
46
4,5
7,3
6.0
6,5
9,2
10,2
10,8
4,1
4,0
3,9
3,4
3,5
1,9
1,7
2,3
1,5
1,4
1,7


Ove razlike u sadržaju treslovine dr veta raznih starosti igraju kod proizvodnje
ocjedaka važnu ulogu. Okruglo se može uzeti, da kestenovo drvo ima između 10
do 20 godina 5—lOVo treslovine (kod 14,5 "/o vode), dok hrastovo drvo ima u isto
doba samo 0,5 —IjS^/o treslovine. Kesten ova kora ima prosječno 11—12´´/o, a u pojedinim
slučajevima i 16*´/o treslovine. Ke itenovo drvo sa korom ima između 15—25
godina 6—10°/o, a hrastovo samo 2,5—3,5 "/o treslovine. Bodljikave ljuske ploda sadržavaju
10—20"/o, a smeđa kora ploda 7—D^/o treslovine.


Drvo i kora kestena upotrebljava se većim dielom samo za proizvodnju ocjeđaka.
Oni daju jedno od najvažnijih štavi la. Samo vrlo riedko se strugotina drveta
ili samljevena kora upotrebljava kao tri eslo, iako je samljevena kora za trieslo
vrlo prikladna. Treslovina je u kestenovo m drvetu odkrivena istom 1818. godine, te
se je prvobitno upotrebljavala za bojenje svile. Tek koncem 70-tih godina prošlog
stoljeća počeli su se izrađivati i ocjedci za štavljenje koža. Ocjedci se uglavnom


52
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 23     <-- 23 -->        PDF

proizvode u Francuzkoj, na Korzici, u Italiji, Hrvatskoj, Spaniji, Švicarskoj, a najviše
u U. S. A., jer se tamo sieče 3—4 puta više, nego što iznaša godišnji prirast, i
što su mnoge sastojine napadnute i uništene od pepelnice.


Za proizvodnju ocjedaka upotrebljavala su se ranije samo starija stabla preko
60—70 godina. Takva su stabla uz 35"/o vode imala 7—g^/o, iznimno i 12´´/o treslovine,
i 1,5% netreslovina. Starih stabala ima sada još samo u Italiji. Kada su stara
stabla bila u velikoj mjeri već izkorišćena pribjeglo se je izkorišćavanju i mlađih
stabala, koja brzo narastu. Iz posječenih stabala tjera brzo nova šuma panjača, koja
je nakon 30 godina opet zrela za sječu drveta sposobnog za pravljenje ocjedaka.
Taka stabla imaju uz SS^/o vode samo 6—l^/o treslovine i l,3´´/o netreslovina, ali se
danas uglavnom, prerađuje samo takvo mlađe drvo. Iako je postotak treslovine
takvog drveta mnogo manji od postotka treslovine starog drveta, ipak su o c j e d c i
mlađeg drveta svjetliji, te daju prema tome i svjetliju kožu, mnogo se
lakše tope i ne stvaraju tako mnogo taloga kao ocjedci iz starog drveta.


Drvo se poslije obaranja obično očisti od kore i trulih dielova, razreze u trupčiće
duge 1,25—1,50 m, u našim krajevima 1,2 m, i ciepa u cjepanice. Kad se drvo
prosuši, odprema se u tvornice, gdje se drvo dalje suši, jer se svježe i vlažno drvo
težko obrađuje, i onda pomoću posebnih strojeva usitni oštrim noževima sa čeone
strane.


Ocjedci se obično prave u otvorenim drvenim kacama spojenim u baterije od
12—16 kaca. Mnogo su bolji zatvoreni bakreni ekstraktori u baterijama od 6—8
kazana. U otvorenim kacama traje izluživanje duže vremena i iziskuje mnogo
vode, koja se može zagrijati samo do 100° C. U zatvorenim baterijama upotrebljava
se za svježu sirovinu t. j . pri kraju procesa luženja temperatura od 80—85" C, dok
se za većim dielom izluženu sirovinu povećava temperatura na 125—130" C. Luženje
pri ovoj povišenoj temperaturi ne smije trajati dulje od 10—25 min., da se
ne bi povećao postotak netreslovine, koji se stvara iz celuloze drveta. Izluživanjem
dobivena raztopina ima gustoću od 2—4" Be, a teža je 1,5—2,0 puta od upotrebljene
količine drveta. Prije ugušćivanja mora se raztopina izbistriti, zato se najprije
ohladi na 20—30" C i pomieša sa jedno 10 1 goveđe krvi na okruglo 3.500 1 raztopine.
Onda se ponovno zagrije na 75° C, da se krv zgruša. Zgrušena krv pada na
tle i povlači sobom svu nečist iz raztopin3. Taj se proces zove koaguliranje. Kad je
raztopina ostala bistra, onda se tek zgušćuje (ukuhava) na 25" Be. Da se sprieči
vrienje i daše raztopina dekolorira, dodaj a se još l*´/o natrij evog bisulfita (sulfitiranje).
Gotov ocjedak puni se u burad. Ojjedak se može u posebnim aparatima i
dalje ukuhati, da postane posve tvrd. Od 100 t drveta dobiva se 17 t tekućeg
ocjedka sa 30*´/o treslovine ili 8,5 t tvrdog ekstrakta sa BO^/o treslovine.


Sastav tekućih i tvrdih ocjedaka


tekući ocjedci tvrdi ocjedci


europski američki


25" Bć 28" Bć 30« Bć


0/ u blokovima u pratiu


"/o /o /Cl


7o "/


/o


treslovina ... . 30,4 35,2 38,8 64,6 715
netreslovine ´. . . 80 8,7 95 14.0 18 9
netopivo ... . 0,6 0,6 0,7 1,4 2,6
61,0 55.5 51,0 20,0 7,0


100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
0,5 0,6 0,7 1,3 3,0


Kestenov ocjedak vrlo je sličan hrastovom, te se često i podmeće za hrastov.
Patvori se sa melasom, ali se to lako razpoznaje po velikoj količini šećera. Pravi
ocjedak ima samo 2,8´´/o šećera.


Kestenovi ocjedci proštave kožu, t. j . prodiru u kožna vlakna, brže od svih
štavila, ali koža slabo nabubri. Obično se miešaju sa drugim štavilima, da koža
bude punija. Cesto sadrže razne tvari, od kojih koža postaje tamna i dobija mrlje
osobito, ako na njima ima još dosta kreča.


53.


ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Tekući ocjedci dolaze u trgovinu u buradima 250 kg bruto težine. Na taru odpada
36 kg. U U. S. A. prodaje se često u cisternama. Tvrdi ekstrakti su ili kruta
masa ili se prodaju u prahu, koji ima manje vode, pa je zato i bogatiji treslovinama.
Razašiljaju se u vrećama od 70 kg ili u sanducima od 100 kg. Za sve ocjedke
garantira se minimalna količina treslovins i to za tekući 30—41´´/o, a za tvrdi
60—12´^la. Razlike su prilično velike, a potječu od načina proizvodnje. U trgovinu
dolaze ocjedci obično čišćeni (bistreni) ili dvostruko bistreni i dekolorirani (clairifie
i double clairifie et decolore), ali često S2 prodaju i naravni, nepreparirani ocjedci.
U novije vrieme dolazi u Europu i američ´ci u prahu sa 68—72"/o treslovine. Razlikuje
se nepreparirani ocjedak standart i preparirani blutan. Osim minimalnog postotka
treslovine navodi se i podrietlo: francuzki, talijanski, hrvatski, američki.


U god. 1930. prodavali su se kestenovi ocjedci uz sliedeće ciene;
a) francuzki i talijanski tekući ocjedak sa min. 30"/o treslovine po metodi
filtriranja, dekoloriran, 100 kg neto cif. Hamburg 7,50 $


b) dvostruko bistren (double clairifie) i krvlju dekoloriran tekući ocjedak
sa min. 35"/o treslovine po metodi filtriranja 100 kg neto cif Hamburg 8,50 $


c) tekući američki ocjedak u cisternama sa 25"/o treslovine u New Yorku,
1 engl. funta (0,453 kg) 1,5 cts
dok je u isto vrieme ocjedak od Hemloka stajao uz iste uvjete . . . 3,0 cts


d) tvrdi europski ocjedak u vrećama sa min. 60"/o treslovine po metodi filtriranja,
100 kg cif Hamburg 12—14 Dol.


e) američki tvrdi ocjekak sa garantiranim 68"/o treslovine, 100 kg cif
Hamburg
standard . cea 12 $
blutan , 15 $


Godišnja proizvodnja kestenovih ocjedaka ne može se u zemljama, gdje se proizvode
i hrastovi ocjedci posve točno odrediti, jer se obično podatci za jedne i druge
ocjedke daju zajedno. U god. 1925. izrađeno je u:


U. S. A 110.0001. Njemačkoj 7.0001.
Italiji 80.0001. Španiji 6.9001.
Francuzkoj ... . 78.6001.
Svjetska proizvodnja iznosila je prema tome 1925. god. 282.500 t. Proizvodnja kestenovih
ocjedaka stoji u svjetskoj trgovini odmah iza quebracha t. j . na drugom
mjestu.


U god; 1930. iznosio je uvoz kestenovih ocjedaka u Njemačku iz:


Italije 3.6271 Hrvatske 1.2151
Francuzke 1.731 t Švicarske 5461
Spanije 2.639 t U. S. A 915 t


Ukvipno je uvezeno 10.673 t


(Nastavit će se.).


54