DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Ing. ROMAN SARNAVKA (Zagreb):


BILJNA STAVILA I ŠTAVLJENJE KOŽA


(DIE PFLANZLICHEN GERBMITTEL UND DIE GERBUNG MIT PFLANZENGERBSTOFFEN)


U današnje vrieme, kada se opet kao i za vrieme svjetskog rata na svakom
koraku osjeća nestašica sirovina za štavljenje´ koža, biti će možda od koristi, da se
malo potanje pozabavimo sa tim sirovinama, sa t. zv. štavilima, sa važnom ulogom,
koju ona igraju u isvjetskom priradu i trgovini a posebno u našoj. Ali nije dosta,
da se samo upoznamo sa pojedinim vrstama štavila i sa njihovom ulogom u našoj
i svjetskoj trgovini. Moram_o se upoznati sa cielim nizom činbenika, koji su u vezi
sa raznim vrstama štavila i koji zapravo s?.činjavaju jednu cjelinu. Za šumskog
stručnjaka nije dovoljno da zna samo kako se izrađuje taninsko drvo, kako se guli
i suši omorikova kora, kako se sabire rujevo lišće i t. d. On mora znati, barem u
glavnim crtama i to, kako se te sirovine dalje prerađuju, kako se upotrebljavaju,
od kakvog velikog značenja je vrsta i kakvoća sirovina za njihove prerađevine i za
kakvoću izrađene kože. Cieli ovaj niz radaja, koje su među sobom tiesno povezane,
počevši od uzgoja i izrade sirovina pa do prerade u razne ocjedke (ekstrakte) pa
dalje do štavljenja koža mora također šumarskom stručnjaku biti poznat, ako želi
pravilno ocieniti značenje i važnost svoga rada oko proizvodnje sirovina ne samo
na polju šumskog prirada, nego i na polju obćeg prirada. Proizvodnja ma kakove
sirovine ne može se ni zamisliti bez znanja, kako se ona prerađuje i čemu ona
služi. I šumski prirad moći će pristupiti smišljenoj proizvodnji sirovina za štavljenje
koža podrazumjevajući tu i stručan uzgoj i stručnu izradu tih sirovina tek
onda, kada uvidi važnost svoga rada i značenje toga rada u obćem priradu. Nestašica
na sirovinama za štavljenje koža ne osjeta se samo danas. Ona će se tako osjećati
i nekoliko godina poslije rata. Zato šumski prirad mora odmah pristupiti rješavanju
pitanja proizvodnje sirovina za štavljenje kože za sada barem u onim količinama,
koje će biti potrebne za trajno podmirivanje vlastitih potreba, pa ma kakove prilike
nastupile. Pri tome dakako treba uviek držati na umu, da su štavila do sada
bila naš izvozni artikal, pa da to moraju i ostati. Ne smije se zaboraviti, da je proizvodnja
ocjedaka od hrastovog drveta u našoj državi do sada zauzimala u svjetskoj
trgovini prvo mjesto, kako ćemo kasnije još vidjeti.


I. BILJNE SIROVINE ZA ŠTAVLJENJE KOŽA
Štavljenje koža sa biljnim štavilima bilo je poznato već starim narodima. Prve
bilježke o štavljenju koža napisane su još na sanskritskom jeziku. Slike na izkopanim
egipatskim grobnicama i hramovima dokazuju, da su Egipćani već 2.000 godina
prije Krista znali za štavljenje koža sa biljnim štavilima. Biblija i Homerova
Ilijada svjedoče također, u kakove raznovrstne svrhe su već najstariji narodi upotrebljavali
izrađenu kožu. Starim Grcima i Rimljanima štavili su kožu robovi sa
iztoka, jer je kožarski obrt u Aziji, a osobito u Mezopotamiji i Perziji, već u staro
doba bio na glasu.


Za štavljenjie koža upotrebljavali su .svi ti narodi ono drveće i bilje, koje im
je sama priroda dala, kao borovu, johovu i šipkovu koru, rujevo lišće, hrastov žir i
šiške i dr. Iz ustmene predaje i iz opažanja kod divljih naroda našega doba moglo
bi se međutim zaključiti, da su u najstarije doba kože stavljene uljima i mastima
raznih riba i životinja. Lovci su kože i krzna ubijenih životinja prerađivali raznim
uljima i mastima, a onda osušenim i uštavljenlm kožama davali mehaničkim putem
željenu gibkost i mekoću. Za takvo štavljenje mogu se upotriebiti samo ona ulja
i masti, koja na zraku lako oksidiraju i brzo se osuše. Tek kasnije, možda i pukim
slučajem, pronašli su stari narodi, da se za štavljenje koža mogu upotriebiti također
plodovi, lišće i kora raznog drveća. Tako je onda malo po malo otvoren put biljnom
štavljenju kože. Mineralno štavljenje je novija tekovina, koju su Mauri u srednjem
vieku donieli u Europu, ali je štavljenje sa stipsom bilo poznato već starim
narodima.


I u srednjem vieku služio se je kožarski obrt domaćim biljnim štavilima. Ali
srednji viek nije kožarskom obrtu ništa novo dao. Sustavni razvoj kožarskog obrta


´ U Bosni se govori: činjenje, učinjanje i sirojenje koža.


38