DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 31     <-- 31 -->        PDF

z


HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŽTVO
ZAPISNIK


SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŽTVA ODRŽANE DNE


7. PROSINCA 1943. GODINE U ZAGREBU
PRISUTNI I DNEVNI RED


Sjednici upravnog odbora od 7. prosinca
1942. godine, koja je održana u družtvenim
prostorijama u Zagrebu od 17 do 19 sati, prisustvovali
su: Ing. Ante Abramović, predsjednik;
Ing. Petar Ostojić , podpredsjednik;
Ing. Oskar P i š k o r i ć, tajnik; Oskar D r em
i 1, blagajnik; Dr. Josip B a 1 e n, urednik;
kao i odbornici — šumarski inženjeri: Ivo G o-
d e k, Mihovil M a r k i ć, Krešimir K a t i ć i
Milan R o s a n d i ć. Ostalim odbornicima izpričana
je odsutnost s razloga ograničenja u putničkom
prometu na državnim željeznicama, pa
isti nisu mogli doći u Zagreb.


Sjednica je održana po ovom dnevno m
redu:


1. Otvaranje sjednice;
2. Izvještaji tajnika, blagajnika i urednika;
3. izbor odbora za sliedeće đvogođište;
4. prieđlozi za skupštinu;
5. promjene u članstvu;
6. možebitnosti.
I. OTVARANJE SJEDNICE
Sjednicu otvara predsjednik u 17 sati, koji
iznosi, da je odbornicima izvan Zagreba bilo
nemoguće doći na ovu sjednicu uslied prometnih
ograničenja na državnim željeznicama, ali
sjednica uslied sutrašnje skupštine mora ise
održati. Smatra, da se sjednica razmotri samo
najžurnije — tekuće predmete, dok bi se naredna
sjednica sazvala u što kraćem roku nakon
uvođenja normalnog prometa na željeznicama.


Predsjednik naročito pozdravlja Dra Josipa
B a 1 e n a, koji po prvi puta prisustvuje sjednici
upravnog odbora kao ministar narodnog
gospodarstva i ministar šumarstva.


II. IZVJEŠTAJ TAJNIKA
1. Ovjerovljuje se po Ing. Kr. Katiću i Ing.
P. Ostojiću zapisnik sjednice upravnog odbora
od 19. srpnja 1943C´ godine.
2. Popravci na domu. U smislu zaključka
sjednice od 19. VII. o. g. (t. II./3.) na družtvenom
domu izvršeno je: Obći popravak krova i
to ploha nad glavnim dielom zgrade izmjenom
polupanih i napucanih pločica škriljevca s cielim
pločicama. Ove ciele pločice dobile su skidanjem
i pokrajnih krovova (nad stubištima),
koje su plohe po^rite novim salonlt-pločama.
Tim pločama pokrita je površina od 77 m-´.
Uporedno s pokrivačkim poslovima obavljeni
su limarski radovi (žljebovi, podvlačni limovi
i si.) tako, da je krov sada uređen za dulje
vremena. Cjelokupni trošak popravka iznosi
62.557.20 Kuna. Kao privremeno sklonište
obieljena je jedna prostorija u podrumu.
3. Posjet Ing. O. Klučara. Na jesenju izložbu
Zagrebačkog zbora kao predstavnik slovačke
vlade stigao je iz Bratislave Ing. O.
K 1 u č a r, šumarski savjetnik slovačkog Ministarstva
narodnog gospodarstva. Tom prilikom
Ing. Klučar posjetio je i Hrvatsko šumarsko
družtvo (dne 8. rujna), gdje ga je u ime odsutnog
predsjednika pozdravio odbornik Ing.
M. M a r k i ć.
4. Tiskanje Hrvatskog šumarskog lista u
1943. Radi izbora tiskare za tiskanje Hrvatskog
šumarskog lista u 1943. godini zatražene
su ponude od 10 zagrebačkih tiskara. Od ovih
deset dvie su odgovorile, da obzirom na zaposlenost
ne mogu preuzimati nikakve nove poslove,
tri su poslale ponude, dok ostale nisu
uobće odgovorile. Između stiglih triju ponuda
najpovoljnija je ona Narodne tiskare t. j . dosadanje,
pa se zaključuje, da se njoj povjeri
tiskanje Hrvatskog šumarskog lista i u 1943.
godini (br. 947./42.).


5. Zakladnica Družtva gospodarskih 1 šumarskih
činovnika u Osieku. L. Krišković, kao
posljednji predsjednik Družtva gospodarskih i
šumarskih činovnika u Osieku predložio je Hrvatskom
šumarskom družtvu nacrt zakladnice,
po kojoj cjelokupnu imovinu prvog družtva
preuzima Hrv. šum. družtvu time, da iz nje
izplaćuju podpore prema odredbi same zakladnice
(br. 696./42.). Zaključuje se, da se
konačni zaključak donese na sjednici, na kojoj
će biti prisutni i ostali odbornici.
6. Klub šumara u Banjoj Luci. Klub šumara
u Banja Luci održao je dne 6. IX. o. g. redovitu
glavnu skupštinu, te je o istoj predložio
zapisnik (br. 872./42.). Zaključak : Zapisnik
skupštine, kao izvještaj o radu Kluba u
smislu čl. 3. Poslovnika za osnivanje i rad
klubova Hrvatskog šumarskog družtva uzimia
se na znanje ti´me, da se odtisne u Hrvatskom
šumarskom listu.
7. Zaštita šuma. Tajnik čita dopis Ing. Luke
P o d u j e upravitelja državne šumarije u Novom
Vinodolu o potrebi zaštite šuma u Hrvatskom
Primorju od nerazumne sječe (br. 778./
42.). Po priedlogu Dra J. B a 1 e n a zaključuj
e se s dopisom upoznati Ministarstvo narodnog
gospodarstva. Glavno ravnateljstvo za
šumarstvo.
8. Promičba šumarstva. Kako ovogodišnji
božični brojevi glavnijih hrvatskih novina ne
bi ostali bez članaka s područja šumarstva, to
je sa strane Hrvatskog šumarskog družtva
organizirana izrada članaka, u kojima bi bila
naglašena obća važnost šuma, te naročita
vriednost hrvatskih šuma uz naglašavanje posljedica,
koje iz te spoznaje izlaze (br. 924./
42.). Zamoljeni članovi svi su se odazvali pozivu,
te će članke izraditi: Dr. M. Anič, Ing.
P. Pukarek, Ing. Stj. Frančišković, Dr. I. Horvat,
Ing. S. Omanovič, Ing. O. Piškorić, Ing.
M. špiranec i Dr. Zl. Vajda. Zaključak :
izvještaj se uzima na znanje.
9. Žalba Ing. Kutleše i drugova, Ing. Stjepan
K u 11 e š a s još 5 šumarskih inženjera
poslao je družtvu prepis žalbe upućene Ministarstvu
šumarstva i rudarstva u Zagrebu krajem
rujna o. g. radi »nepotrebnih premještenja
« (br. 864./42.). Zaključak : Obzirom,
da se stvari, koje se navode u ovoj žalbi nalaze
na rješavanju kod nadležnih vlasti i disciplinskog
suda, to upravni odbor smatra, da se
o predmetu kao »sub judice« ne može sada
raspravljati.
10. Pokloni i zamjene za družtvenu knjižnicu
i šuniarslu list.
a) Pokloni: Ing. A. Wundszam poklonio
je družtvu 47 komada knjiga i godišta časopisa
(br. 802./42.), pa se poklon uzima na
znanje time, da se na istom darovatelju zahvali.


Knjižnica je nadalje primila ove nove
knjige: Od Dra Ive Horvata , sveučilištnog
asistenta poseban ođtisak njegove disertacije
»Iztraživanja o specifičkoj težini i utezanju


61




ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 32     <-- 32 -->        PDF

\o´^


slavonske hrastovine« (br. 710./42.); Od Dra M.
A n i ć a, sveuč. docenta njegovu knjigu o razprostranjenosti
europskog pitomog kestena
(br. 1038./42.), a od Međunarodne središnjice
za šumarstvo (CIS-a) knjigu W. Grottian: Dle
Umsatzmengen im Weltholzhandel. Knjige se
nalaze u družtvenoj knjižnici: Dra Anića pod
br. 1748., Dra Horvata pod br. 1742., a W.
Grottlana pod br. 1737. - - Pokloni se primaju
sa zahvalnošću.


b) Zamjene Hrvatskog šumarskog listo:
Zamjenu za svoja izdanja predložili su listovi:
Hrvatska bibliografija (br. 881./42.), Internationale
Agrar-Runđschau (br. 952./42.) i
Glasonoša (br. 988./42.), Zaključak : Obzirom,
da Hrvatski šumarski list po svom sadržaju
ne odgovara ovim časopisima, to se zamjena
ne odobrava.


Nadalje se ne odobrava ni bezplatno davanje
Hrvatskog šumarskog lista Zemaljskom
komasacionom povjerenstvu (br. 824.;42.).


11. Spomenica iz 1936. godine. Zaključuje
se, da se Spomenica iz 1926. godine može prodavati
samo domaćim šumarima, dok se kao
neko reprezentativno hrvatsko šumarsko djelo
za inozemstvo ova spomenica ne može smatrati,
pa prema tome s njOm kao takovom ne može
ni računati.
12. Podjela pripomoći stručnim piscima.
Tajnik izvješćuje, da je proračunom osigurana
svota od 2000 Kuna kao pripomoć stručniin
piscima, pa smatra, da bi se ova svota ove
godine trebala podieliti Dru M. Aniću za njegovu
knjigu O razprostranjenosti pitomog kestena.
Zaključa k : Proračunom osigurana
svota neka se isplati u obliku odkupa odgovarajućeg
broja knjiga.
II. IZVJEŠTAJ BLAGAJNIKA
1. Prvi dio izvještaja blagajnika ujedno je
izvještaj i za skupštinu, te taj dio ulazi u zapisnik
skupštine. U vezi tog diela izvještaja
Ing. K a t i ć je mišljenja, da bi bilo potrebno
od skupštine zatražiti ovlaštenje, da se izvan
proračuna od razpoložive potrošive glavnico
odvoji svota od 200.000 Kuna, koja bi se upotriebila
za popunu knjižnice, za nabavi: papira
i eventualno još koji korlstni uložak. Zaklju čak
: Izvještaj uzima se na znanje, a po priedlogu
Ing. Katića. da se isti usvaja time, da
se iznese na sutrašnju glavnu skupštinu.
2. Logor slušača šumarstva zamolio je, da
im se proračunom osigurana svota od 2000
Kuna izplati (br. 1042.-42.). Zaključak :
Neka se izplata izvrši.


3. Blagajnik nadalje izvješćuje, da su za
podjelu pripomoći iz Kereškeniljeve prlpomoćne
zaklade zamolile ove «:đe: Mila Baličević,
Dragica Brossig.V Milka Girtler,
Judita Maksić i Zora Prstec. Na reizpoložbi
imade iznos od 4.600 Kuna, koji se prema pravilniku
zaklade može podieliti. Zaključa k :
Moliteljici Juditi Maksić obzirom na neobskrb-
Ijenu djecu podjeljuje se 1.600 Kuna, a ostaliin
inoliteljicama po 750 Kuna.
4. Tajnik iznosi molbu družtvene činovnice
Ljubice Jozić za isplatu trinaeste plaće (br.
1055./42.). Zaključak : Kao trinaesta plaća
neka se isplati iznos jednomjesečne plaće 1 to
na račun stavke 21. proračuna za 1942. godinu.
III. IZVJEŠTAJ UREDNIKA
Urednik Dr. Josip B a 1 e n izvješćuje o stanju
uređivanja Hrvatskog šumarskog lista,
koji izlazi još .naij?6dovitije između hrvat


skih stručnih listova. Sada je u tisku trobroj
kojim bi bilo završeno ovo godište. Kako je
bio u posljednje vrieme zaposlen. Izjavljuje dalje
urednik, to su na poslovima uredništva sudjelovali
tajnik, blagajnik i družtvena činov
nica, pa lm. stoga ustupa svoj honorar za Vjijse
sec studeni 1 prosinac. Zaključak: Ir
štaj urednika prima se na znanje.


IV. IZBOR ODBORA ZA SLIEDECE
DVOGODIŠTE
Obzirom, da će na skupštini od 8. o. mj.
biti prisutan mali broj, član Ing. K a t i ć smatra,
da bi izbor odbora bilo najpovoljnije odgoditi
do skupštine na kojoj će sudjelovati i
ostalo družtveno članstvo. Sadanji odbor bit
će u ostavci, te bi vršio strogo tekuće poslovanje.
Zaključak : Obrazloženje Ing. Katića
prihvaća se.


V. PROMJENE U ČLANSTVU
1. Za redovite članove primaju se:
Ing. Vlado Tregubov, šum. pristav Glavnog
ravnateljstva za šumarstvo u Zagrebu (br.


709. ,42.);
Ing. Franjo S e n i č a r, šum. vježbenik u
Novoj Gradiški (br. 843./42.);
Ing. Karlo Franke , šum. vježbenik u Banja
Luci (br. 863./42.);
Ing. Vasillje Polferov , šum. viši pristav
u Banja Luci (br. 863./42.);
Ing. Jerko D o š e n, šum. vježbenik Ravnateljstva
šuma u Zagrebu (br. 1041./42.).
Ing. Roman Sarnavka, šum. savjetnik
Glavnog ravnateljstva za šumarstvo u Zagrebu
(br. 1052./42.);


2. Za izvanrednog člana prima se Vitomir
L a s t r i ć, đrv. veleobrtnik u Banja Luci.
3. Za članove pođmlatka primaju se:
Nikola Hranilovlć, stud. šum. u Zagrebu
(br. 768./42.);
Petak Lukić , stud.- šum. u Zagrebu (br.
910./42.);
Miloš S 1 o v n i k, stud. šum. u Zagrebu (br.
798./42.);
Stojan Trošt , stud. šum. u Zagrebu (br.
821./42.);
Jure Kulaš , stud. šum. u Zagrebu (br.
1005./42.);
Hinko F o r s t i n g e r, stud. šum. u Za.
grebu (br,- 1057./42.).


4. Iz družtva izstupio je Ing. Zv. špoljarić
(br. 1033./42.), dok je Ing. Nusret Šerbić prema
obaviesti pošte umro (br. 776./42.).
Tajnik nadalje iznosi popis članova pod br.
1062./42., kojima je članstvo prestalo po čl. 11.
al. 5. družtvenih pravila.


čita se dopis Kluba šumara u Banja Luci
br. 1./42., po kojemu je prestao biti družtveniitj
članom Ing. Đorđe Strockl (br. 619.-42.).


Zaključak : Sve iznijete promjene uzimaju
se odobrenjem na znanje.


5. Prledlog Kluba šumara u Banja Luci od
27. VI. 1942. radi odplsa starog dugovanja članovima,
koji izjavljuju, da se ne smatraju obvezatnim
plaćati tu članarinu s razloga, jer
nisu primili šumarske listove ne usvaj a se-
Time bi se uvela nejednakost među Članstvom,
jer je ostalo članstvo dug podmirilo, a zatim,
ako tko nije primao Šumarski list trebao ga
je pravodobno požurivati (br. 619./42.).
V. MOŽEBITNOSTI
Kako je prednjim bio dnevni red izcrpit, to
je predsjednik u 19 sati zaključio sjednicu.


Br. 1068./42.


Tajnik: Predsjednik:
Ing. O. P i š k o r i ć, Ing. A. A b r a m o v i ć, s. r.


62