DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 26     <-- 26 -->        PDF

zavoda za istraživanje tvorina; Rumunj ska
: prof. dr. D r a c e a, ravnatelj zavoda za
šumske pokuse; Slovačka: ing. B i n d e r,
ravnatelj šuma; švedska : prof. dr. ing. D:´.


h. c. H a g g 1 u n đ, profesor visoke tehničke
škole u Stockholmu; švicarska: Winkolm
a n n, ravnatelj šuma i predsjednik saveza
za šumsko gospodarstvo.
Međunarodna središnjica za šumarstvo bila
je na tom zasjedanju zastupana po svom predsjedniku
baronu K. von Waldbott-u, pođpredsjedniku
F. A 1 p e r s - u, državnom tajniku
za šumarstvo Reich-a i ravnatelju ureda
prof. dr. J. K 6 s 11 e r - u.


Nakon otvaranja zasjedanja i pozdravnih
govora održan je niz predavanja. Tako je prof.
dr. K 6 s 11 e r održao predavanje: O značenju
međunarodne sarađnje na području upotrebe drveta;
prof. dr. L e v o n: O istraživanju drveta
u Finskoj; dr. Golay : O sastavu i organizacije
povjerenstva za upotrebu drveta; prof. dv.
ing. Kollmann : O organizaciji i rezultatima
istraživanja drveta u Njemačkoj. Nakon toga


Kn.iiževnost


su prof. dr. Hagglund, prof. dr. Sala, prof.
Campredon i ravnatelj Winkelmann izvjestili
učesnike zasjedanja o stanju i rezultatima iztraživanja
drveta u švedskoj, Italiji, Francuskoj
1 švicarskoj.


Na zasjedanju je zaključeno da se odmah
pristupi rješavanju sliedećih pitanja: a) klasifikacija
piljenog drveta; b) normiranje proba
za Istraživanja drveta; c) racionalna upotreba
i iskoriščavanje gorivog drveta; d) kemijsko
iskorišćavanje gorivog drveta listača (uključivo
i pougljavanje); e) iztraživanje upliva neprave
srži bukovine na tehnološka svojstvaf) iztraživanje upliva uzgojnih mjera na proizvodnju
celuloznog drveta.


Nakon završetka zasjedanja učesnici su pod
vodstvom prof. ing. Kollmann-a pregledali državni
zavod za istraživanje drveta u Eberswalde-
u.


Izvještaj sa ovog zasjedanja kao i tekst
održanih predavanja bit će objavljen u 8. broju
edicije CIS-a Sliva orbis.


I. H-t.
INTERSYLVA II. GODIŠTE BROJ 3.


Ti´eći broj drugog godišta časopisa Međunarodne
središnjice za šumarstvo I n t e r-
s y 1 V a donosi četiri članka s čijim sadržajem
je vriedno upoznati 1 hrvatske šumare. Sadržaje
članaka iznosimo redom, kako su tiskani
u Intersylvi.


1. Člankom prof. Waltera W i 11 i c h - a :
O mogućnosti pošumljen ja ze n)-
Ijišta formacije Old-Red-Sandstone
u Irskoj (Ueber die Moglichkeit
einer Aufforstung von Boden der Old-Red-
Sandstone-Formation in Irland) upoznajemo
se s pošumljavanjem goleti na »zelenom otoku <

u Irskoj.
Zemljišta formacije »Old-Ređ-Sandstone«
geoložki pripadaju Devonu odnosno t. zv. mlađim
gromačama. Prostiru se na južnom I
jugozapadnom dielu Irske. Podpuno su neplodna
pa se već dulje vrieme radi na njihovoj
melioraciji. Prema današnjem stanju poks,zuju
ova tla ekstremni podzolni profil, pa je
veliki dio pokušaja pošumljenja ostao bez uzpjeha.
Za razliku od analogne formacije na
englezkoj obali, koja je u najvećem dielu maritimnog
podrietla i bogata na mineralnim hr;inivima,
ova formacija u Irskoj predstavlja jezersku
sedimentaciju (»the sediment of lakes
«), vrlo siromašnu na vapnu a razmjerno
bogatu na kremenu. Podneblje je vlažno s
hladnim ljetom i potom nepovoljno za raztvorbu
vegetabilnog detritusa. Posljedica je
toga stvaranje debelog humoznog zapravo tresetnog
sloja na ogromnim prostorima, prozvanim
»mountain or heath-peat«. Horizont izpiranja
(horizon of edolcoration) dopire do 25
cm dubine. Sliedeči, snažno sgusnuti horizont
(congensenđ horizon) debljine oko 40 cm bogatiji
je na sitnim česticama od navedenog
sloja izpiranja. Tek izpod ovog horizonta dolazimo
na mjestanac (The hard pan, Ortstein)
debljine 7—10 cm, koji uslied svoje vanredne
tvrdoće zaustavlja daljnje propadanje čestica,
pa se ona slažu iznad njega. Mjestanac djeluje
kao oklopna ploča i oštro dieli gornje horizonte
od mineralne podloge. Tabele u tekstu
pod br. 1—4 prikazuju rezultate fizikalne i kemijske
analize za tipični profil ovog zemljišta.
Nažalost nijesu još izvršena iztraživanja o
bioložkom stanju, ali nema sumnje, da će i to
stanje biti u svakom pogledu nepovoljno.


Zemljište je podvrgnuto vrlo jakom procesu
raztvorbe. Uvjeti su izbrane, kako to pokazuju
izpitivanja o razdiobi sorpcionih kompleksa,
vjerojatno vrlo nepovoljni. Ipak sama ova
okolnost nije dovoljna, da objasni dosadanji
podpuni neuzpjeh borovih kultura. Zapravo
odlučnu ulogu u tome vrše nepovoljne fizikalne
oseblne ovih degradiranih zemljišta i to upravo
zbog nepropustnostl mjestanca, koji -je uzrok
periodičnim zamočvarenjima.


Nepropustnost je mjestanca zajedno s periodičkim
zamočvarenjima uzrokom abnormalno
plitkom razvoju borovog korienja, koje
prodire najviše 5—10 cm u dubinu. Razumljivo
je, da biljke s ovakovim korienjem jedva
životare i predstavljaju u svakom pogledu zakržljavjele
individue, koji prije ili kasnije moraju
uginuti.


Svakako je prvi uvjet uzpješne melioracije
probijanje odnosno odstranjivanje mjestanca,
da bi se omogućio porozitet a s njim
i prodiranje korienja u niže slojeve tla.


Autor navodi radove na melioraciji jako
podzoliranih zemljišta u Danskoj, Holandiji i
zapadnoj Njemačkoj, gdje se poboljšavanje
zemljišta provelo na taj način, da se horizont
izpiranja nakon odstranjenja mjestanca izpromiešao
s horizontom prikupljanja. Tek nakon
toga je izvršeno mineralno gnojenje i to prije
svega vapnom, kako bi se mogli stvoriti bazama
zasićeni .soipcionl kompleksi.


U Trpkoj je međutim nemoguće odstranjenje
mjestanca, jer leži suviše duboko, a krševiti
opet teien spriečava mehaničku obradu.
Ipak bi se donekle i ovo tlo moglo poboljšati,
da se makar 1 napusti odstranjenje duboko postavljenog
mjestanca, pa da se melioracija
ograniči na miešanje dvaju gornjih horizonata
i na gnojenje vapnom. Ali to je moguće samo
tamo, gdje se nalaze jake tresetne naslage i
gdje se rr.ji´stance nalazi naročito duboko. I
tako bi Se unatoč malog prostora za razvoj
korienja moglo i ovo tlo učiniti korlstnim. Naravno,
da je ovakova melioracija za šumarstvo
preskupa, pa u obzir dolazi upotreba tla samo
za svrhe poljskog gospodarstva. Inače prema
cianašnjen. stanju mogu donekle uzpievati Pi-
nus contoita, montana a možda i larlcio.


2. Karl O r t h u članku šumarska
naobrazba u Njemačkoj (Die Aus56
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 27     <-- 27 -->        PDF

bildung fiir den Forstdienst in deutschen
Reich) prikazao je posljednje razdoblje šuinars.´
te naobra,^be u Ajemačkoj. Kako je danas 1
kod nas nr, driL:vi:oiii ledu isto pitanje, zanimivo
je bai.-i´.i pogled na njegovo rješenje u
Ni´ii´iačkoj


U Njemačkoj trebalo je izvršiti unificiranje
šumarske naobrazbe, jer je ova bila različita
prema pojedinim bivšim pokrajinama
(vojvodstvima, kraljevstvima). To je izvršeno
u razdoblju od 1937. do 1940. godine, u kojem
je razdoblju Reichsforstamt za područje čitavog
Reicha nove unificirane propise o šumarskoj
pređnaobrazbi raznih stupnjeva na osnovi
zakona od 3. srpnja 1934. (Gesetz zur Ueberleitung
des Forst- und Jagdwesens auf das
Reich) i uredbe od 28. veljače 1939. (Verordnung
iiber die Vorbildung und die Laufbahnen
der deutschen Beamten).


Tečaj studija za vodeću šumarsku službu
(Hohere Forstdienst) reguliran je uredbom od


11. listopada 1937. (Verordnung iiber die Ausbildung
fiir den hoheren Forstdienst). Na njoj
se bazira nastavna osnova, izpiti i priprava za
vodeću šumarsku službu. Program je sliedeći:
Nakon položenog izpita zrelosti te obavljene
radne i vojničke službe ulazi kandidat u pripravni
studij (Vorstudium) u trajanju od 3
semestra, nakon čega sliedi prvi izpit (Vorpriifung),
koji obuhvata svega 12 disciplina.
Pripravnom se naukovanju dodaje praksa (die
praktische Lehrzeit) kod naročitih šumarija
(Ausbildungsfor.stamt) pa tek tada slušač dolazi
na čisto stručni studij (Fachstudium) u
trajanju od 4 semestra. Zaključnim se izpitom
(Hochschulschlusspriifung), koji isto tako obuhvata
12 stručnih disciplina stiče akademski
stepen »Diplom Forstvvirt«. Iza zaključnog izpita
sliedi vježbenička služba (Vorbereitungsdienst)
u trajanju od 2i/´! godine, nakon koje
je vježbenik (Forstreferendar) dužan položiti
praktični izpit, koji odgovara našemu izpitu za
samostalno vođenje šumskog gospodarstva (die
grosse forstliche Staatsprufung) i nakon uzpješno
položenog izpita postaje pristav (Forstassessor).


Izobrazba pomoćnog šumarskog osoblja
(gehobener Forstdienst) uređena je propisima
posebnog zakona od 26. kolovoza 1938. (Wehrmacht-
Fiirsorge- und Versorgungsgesetz) i
uredbe od 20. rujna 1939. (Verordnung uber
die Ausbildung fur den gehobenen Forstdienst).
Prema propisima je 50% svih položaja u ovoj
službi rezervirano za pripadnike vojne sile.
Program je sliedeći: Nakon navršenih 6 razreda
srednje ili njoj ravne stručne škole sliedi
praktično naukovanje u trajanju od dvije godine,
zatim drž. častna radna služba i vojni
rok u kadru te napokon jedna godina obuke
u šumarskoj ili vojnoj stručnoj školi (Heeresfachschule
fiir Forstwirtschaft). Iza ove spremo
kandidat se podvrgava konačnom izpitu


(Hilfsforsterprufung) a nakon tri godine vježbeničke
službe posebnom praktičnom izpitu,
koji mu daje kvalifikaciju »Reichsforstera«.


Izobrazba se lugarskog osoblja (der mit


´ tlere Forstdienst) osniva također na propisima
navedenog zakona od 26. kolovoza 1938. U
ovoj se službi 90% svih mjesta rezervira za
pripadnike vojne sile. Obuka se vrši prema
posebnim propisima od 18. srpnja 1940. (Verordnung
iiber die Ausbildung fiir mittleren
Forstdienst) i 12. studenog 1940 (Ausbildungsvorschriften
fiir den mittleren Forstdienst). U
obzir za naukovanje dolaze kvalificirani šumski
radnici, koji su iza navršene pučke škole
bili 2 godine zaposleni kao pomoćni radnici i
imaju poseban izpit. Iza toga sliedi pripravna
služba, koja traje dvije godine. Ovamo spada
ne samo praktični rad nego i obuka u radnom


logoru te četveromjesečna obuka u lugarskoj
školi. Na koncu kandidat polaže poseban izpit,
koji ga osposobljava za vršenje lugarske
službe (Forstwartspriifung).


3. Zaštita prirode i čuvanje ljepote krajobraza
ima u šumarstvu duboko opravdanje s
gledišta gospodarskog i kulturnog. Njihovi
zahtjevi i potrebe ne stoje u protivnosti s načelima
šumskog gospodarstva, jer ono prema
današnjim stručnim nazorima mora u svim
svojim poslovima sliediti prirodu. Jedan je od
glavnih zadataka šumarstva u ovom pravcu
zaštita i njega ljepote krajobraza, koja se očituje
u mjerama čuvanja i estetskog oblikovanja
krajine. Sredstva su za postignuće postavljene
svrhe dana u odabiranju a) vrste uzgoja,
b) načina sječe, c) načina pomlađenja i
d) vrste drveta.
O toj temi piše Richard I m m e 1 u članku
Zaštita prirode i njega krajobraza
u šumarstvu (Naturschutz und
Landschaftsflege in der Forstvvirtschaft), dajući
ova temeljna načela;


Treba se kloniti čistih sječa i uzgoja jednolikih
shematičnih kultura, jer djeluju monotono
i umanjuju karakter krajine. Kod tog treba
uvažiti, da čiste i mješovite sastojine jače
utječu na ljepotu kraja što su više raznodobnije.
Zato s ovog gledišta ima preborno gospodarenje
prednost pred svim ostalima tipovima.
Upravo prebornoj šumi odgovara umjetnička
predočba šume iz doba romanticizma. Ovoj s.e
važnosti prebora približuju oni gospodarski tipovi,
koji imaju za konačni cilj pomoću dugačkih
pomladnih razdoblja stvoriti trajnu šumu
(Dauervvald) pa kod toga izbjegavaju prekidanja
sklopa i stvaranja progala. Posebnu
važnost ima za ljepotu kraja gospodarenje u
pričuvcima u koliko ima dobar podrast. Vrlo
je važno, da se u interesu ljepote kraja podržavaju
pojedinačna stabla, koja daju naročitu
draž svojoj okolini. Ne moraju to uviek biti t.
ZV. »Tausendjahrlge Eichen« ili »Riesentannen
«, jer će u danorh slučaju jednaku ako ne
možda i jaču impresiju Izvesti kakova gušasta


(kropfige) lipa ili deformirani (formschlechte
schirmkronige) bor.


Uzporedno s navedenim treba paziti na
ljepotu kraja kod izgradnje šumskih prometala
a naročito kod uređenja šumskih rubova odnosno
međe sa zemljištem druge vrste težatbe.


šumske se ceste i putevi u unutrašnjosti
Sume ne smiju izvađati tako, da arhitektonski
djeluju individualno pa da se oštro odvajaju
od ostale šumske cjeline. Te se građevine moraju
uzkladiti s obćim dojmovima šume. Napose
treba izbjegavati ravne pravce kod puteva
i prosjeka a pogotovo stvaranje pravokutnih
figura taksacione podjele, koje su i inače
u današnjem zališnom gospodarenju posve nepotrebne.
Što se pak tiče uređenja šumskih
rubova, valja napomenuti, da je međa šume
važnija za ljepotu kraja nego šumska prometala.
Tu se moramo držati direktivo: stepenasta
kompaktnost, florističko bogatstvo i izjednačeno
vođenje linija. Mimo estetskih prednosti
ovakav rub šume ima veliku važnost kao zaštita
ptica i sklonište divljači.


Kako vidimo, oblikovanje se krajobraza osniva
u šumarstvu na izrazito prirodnim elementima
a tek posredno na utjecaju čovjekovo
umjetničke djelatnosti. Ali razumljivo, da se ni
ovaj zahvat ne smije podcjenjivati. On dola/ci
do izražaja kod gradnja šumarija, lugarnica i
skloništa, zatim kod izgradnje prometnih objekata
(viadukti, mostovi), tehničkih naprava
(pregrade, drenaže) i lovnih građevina. U pi-avilu
sve ovakove građevine djeluju negativno
na ljepotu okoliša, pogotovo ako su izgrađene
u betonu i kamenu. Tu vriedi načelo, da ova


57