DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 25     <-- 25 -->        PDF

PREGLED


PRISTUP NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE MEĐUNARODNOM POVJERENSTVU
ZA DRVO


23. siečnja 1942. godine predstavlja datum
ostvarenja europskom veleprostora u šumskom
i drvnom gospodarstvu. Toga je dana podplsan
u Berlinu Između Danske, Finske, Njemačke 1
švedske Sporazu m o osnivanju danskonjemačko-
flnskj-š/cdskog povjerenstva za zajedničko
postupanje u pitanju pokrića potreba
na drvetu u zemljj. na prostora Istočnog 1 Sjevernog
mora. Svrha, kao 1 sredstva za postignuće
te svrhe czaaCene su u prvih pet točaka
ovog sporazuma, a koje glase:
»Cl. I.: U svrhu zajedničkog savjetovanja
u pitanjima šumskog 1 drvarskog gospodarstva,
kao i nauke, zatim u svrhu Iztraživanja predpostavki
za, pravilnu izmjenu vlšaka drveta
uztraja se povjerenstvo, u koje svaka od odgovarajućih
vlada izašilje svog zastupnika kao
člana.


Cl. II.: Povjerenstvo zasieda u jednoj od zemalja
podpisnica ugovora u mjestu, koje će se
od slučaja do slučaja prema potrebi odrediti.


Poslovnica povjerenstva nalazi se u Berlinu.
Troškove izašiljanja članova i stručnjaka
snosi svaka vlada za sebe.
Cl. III.: Potrebne priedloge povjerenstvo
predlaže pojedinim vladinim odborima, koji su
u pojedinim zemljama uztrojeni za provedbu
dvostrukih gospodarskih ugovora. Ti odbori
odlučuju o provedbi takovih prledloga.
Čl. IV.: Postoji sporazum o tome, da postoji
zajednički probitak o potrebi pravilne izmjene
drvnih viškova na što široj osnovici.
Stoga je poželjno, da i ostale europske države
pristupe po ovom sporazumu.
Pristup se saopćava diplomatskim putem
njemačkoj vladi i stupa u kriepost čim se kod
njemačke vlade polože izprave o pristupu.
Njemačka saopćuje pristup ostalim ugovarajućim
državama.
Cl. V.: Ugovorna država, koja ovaj sporazum
želi odkazati, dužna je to saobćiti njemačkoj
vladi, koja obavješćuje odmah ostale ugovorne
države uz naznaku dana, kojeg je primila
ođkaz.


Odkaz stupa na snagu za dotičnu državu
tek poslije jedne godine dana, od kako je odkazno
pismo primljeno kod njemačke vlade.>5


Krajem 1942. god. pristupila je ovom sporazumu
1 Nezavisna država Hrvatska. Na osnovu
t. IV. sporazumu tokom 1942. pristupile su
pored Nezavisne Države Hrvatske i Italija, Mađarska,
Rumunjska i Slovačka. Time je prvobitna
namjera stvaranja dvaju područja tj. jednog
oko Sjevernog i Iztočnog mora i drugog
Dunav-Jadran-Sredozemno more zamjenjena
stvaranjem jedinstvenog veleprostora, u koji će
se morati uključiti i još preostale države.


Ovaj sporazum, koji predstavlja ostvarenje
sustavnog gospodarstva u sektoru šumarstva i
drvarstva gospodarskog života, zasnovan je na
bazi suradnje između država uvoznica drveta i
država izvoznlca, a sa svrhom pravilne i racionalne
obskrbe drvetom svih sudionika fOvog
veleprostora. U tome je i razlika ovog sporazuma
od prijašnjih pokušaja stvaranja analognih
međunarodnih ustanova (na pr. iz 1923.
godine prigodom viećanja u Bratislavi Između
Austrije, Francuzke, Italije, Jugoslavije, Njemačke,
Nizozemske, Mađarske, Rumunjske i
Rusije o problemu prometa drvom ili Komiteta
pet država osnovanog u Beču između Austrije,
ćehoslovačke, Jugoslavije, Poljske i Rumunjske)
jer ove nisu imale zadaću uređenja odnosa
proizvodnje i potrošnje, nego zaštite jednostranih
probitaka pojedinih skupina odnosno
skupina država proizvađača i izvoznika (Komitet
pet država).


Prvo zasiedanje povjerenstva u 1943. godini
bilo je od 11. do 14. siečnja 1943, u Berlinu na
kojem ae razpravljalo o obskrbi Italije s mekim
drvetom. Na zasjedanju postignut je podpunl
sporazum po tom pitanju. Sa strane NezavisneDržave Hrvatske ovom viećanju prisustvovaoje Ing. Krešimir K a t i ć, viši savjetnik Glavnog
ravnateljstva za šumarstvo kao predstavnik
Nezavisne Države Hrvatske u ovom povjerenstvu.


s.
/


/


:/f€>


U


^ . 6/1


MEĐUNARODNO POVJERENSTVO ZA UPOTREBU DRVETA


Na posljednjem zasjedanju Međunarodne
središnjice za šumarstvo (CIS) održanom dne
8.—12. rujna 1942. u Beču jednoglasno je zaključeno
osnivanje Međunarodnog
povjerenstva za upotrebu drveta
u okviru CIS-a. Prema odredbama prihvaćenih
statuta zadaća je novo osnovanog povjerenstva
u ovom: a) znanstveno istraživati sve suvremene
probleme sa područja mehanlčko-tehnološke
i kemijsko-tehnološke upotrebe drveta,
kao i osigurati međunarodnu izmjenu dobivenih
rezultata istraživanja; b) služiti kao savjetodavni
organ CIS-a za sva pitanja sa područja
mehaničke i kemijske tehnologije drveta; c)
objavljivati rezultate pojedinih istraživanja. Za
predsjednika je izabran prof. dr. M. L e v o n,
rektor visoke tehničke škole u Helsinki-u, a
podpredsjednikom prof. dr. ing. F. K o 11 m a n,
ravnatelj mehaničko- tehnološkog instituta državnog
zavoda za istraživanje drveta i profesor
visoke šumarske škole-u Eberswalde-u. U povjerenstvu
se nalaze kao redoviti članovi od
svake države članice CIS-a po jedan službeni
predstavnik. Predstavnik Nezavisne Države


Hrvatske jest Ing. Ante Abramović, pročelnik
Odjela Glavnog ravnateljstva za šumarstvo.
Za rješavanje posebnih pitanja
mogu biti na prledlog predsjednika povjerenstva
pozvani na suradnju pojedini kvalificirani
stručnjaci. Njihov broj nije ograničen.


Novo osnovano povjerenstvo održalo je dne


23. i 24. studenog 1942. u Berlinu i Ebersvvalde-
u svoje prvo zasjedanje. Na tom zasjedanju
bili su prisutni sliedeći predstavnici pojedinih
zemalja: Njemačka , prof. dr. ing.
K o 11 m an n. Bugarska: dr. ing. S 1 r a-
k o V, glavni ravnatelj šumarstva; Hrvatska :
ing. Abramović, pročelnik odjela za šumarstvo;
španjolska: ing. Rodrigues
T o r r e s, glavar statističke i pokusne službe;
Finska: prof. dr. L e v o n; Francuska:
prof. Campređon , ravnatelj središnjeg zavoda
za istraživanje drveta; Mađarska : savjetnik
ministarstva Rado , ravnatelj šuma;
Italija: prof. dr. Sala, general-major talijanske
šumske vojnice; ..Norveška: dr.
Kl em, pročelnik odjela; Nizozemska: dr.
ing. Lobry de Bruyn, ravnatelj glavnog


55