DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 19     <-- 19 -->        PDF

tieslovina ...´´... . SOjO^/o za izpučene mirobalane 34,C/o za neizpučene
topive netreslovine . . . 17,5% ,, „ ,, 14,0"/o ,,
netopive tvari ig.SVo ,. „ „ 39,00/0 „
voda 13,0»/o „ ,_, 13,0»/o „


100,0´"o 100,0o/o
Od 100 dielova ti´eslovine odpada na šećere 16 dielova.


Od mirobalana prave se i ocjedci i to tekući u Europi i Sjevernoj Americi, a
tvrdi u Indiji. Tekući ocjedci dolaze u trgovini sa 20—28° Be gustoće i sa 24—34*´/o
treslovine, a tvrdi sa SS^/o treslovine uz 14´^/o vode. Raztopine štavila se vrlo brzo
mienjaju, jer se od njih odcjepljuje hebulinkiselina. Paessler je ustanovio, da su
raztopine mnogo postojanije, ako se steriliziraju višekratnim zagrijavanjem na
70^—80", kako se to iz donje skrižaljke jasno razabire.


sterilizirana štavila nesterilizlrena štavila


treslovine netreslovine treslovina netreslovine


0/


°/ ,´0 "L


početna raztooina 52 0 18,0 5-?.0 ]8,0
nakon 2-dnevnog stajan.ia . . . 50,8 17,4 43,0 19,4
nakon 5-dnevnog stajanja . . . 50,4 17.0 42,7 16,4
nakon 10-dnevnog stajanja . . 50,4 18,2 40,6 16,8


Mirobalane sačinjavaju vrlo važno štavilo, iako ne veoma plemenito. Iz toga
razloga ne spadaju ni u veoma skupa štavila. Učinjena koža je meka i svietla ali
prazna i bez ugodnog opipa, te se zato mirobalane obično upotrebljavaju sa quebrachom,
mimozom, smrčevom i hrastovom korom.


Glavna sabirališta za mirobalane jesu Bombay, Kalkuta i Madras. Tu se sortiraju
po boji, veličini i izgledu, tovare u vreće i odpremaju u London, Liverpool,
Hamburg i New York. Većinom se prodaju cieli orasi, jer tada se mogu lakše razpoznati
vrste, ali se trguju i izpučeni orasi. Pučenje se vrši u zemljama proizvodnje
i tom se prilikom primiešaju i mnogi nezdravi plodovi, te zato kupci pučene
mirobalane ne uzimaju rado. Prodaju se u većim vrećama od 60—80 kg, ili u malim
vrećama zvanim pocket (pokit), od 25—30 kg. Suhi ekstrakti dolaze u trgovinu u
vrećama od 50 kg sa garancijom za 580/0 treslovine.


Ciene za nepučene mirobalane iznosile su u godini 1929. po toni cif Hamburg;
la — 8,5 — 9, Ila 6,0 — 6,10, za pučene: crushed I — 12,0 — 12,10, crushed II —
9,0 — 9,15, a za ocjedke 22—23 L po toni.


Godišnja proizvodnja mirobalana u Indiji iznosi prosječno 63.000 t.


Izvoz mirobalana iznosio je u god. 1925/26 u:
Englezku 23.332 t odnosno 44,70/0 ukupnog izvoza


U. S. A 14.376 t 27,50/0
Njemačku ....... . 4.153 t 7,80/o
Francuzku ....... . 3.412 t 6,60/o
ostale zemlje 6.938 t 13.40/0
Svega: 52.211 t 100,00/0


Uvoz u Njemačku iznosio je u god.:


1913 11.722 t 1929 5.723 t


1925 5.958 t 1930 6.627 t


1927 8.610 t


Englezka je glavni potrošač mirobalana i njenih ocjedaka i vlada cielom trgovinom
sa mirobalanama.


3. Dividivi su suhi mahunasti plodovi 7—10 m visokih grmova od C a e s a 1pini
a coriara . Postojbina im je južna Amerika, osobito Venezuela i Kolumbija,
onda Haiti i Meksiko. Grm, koji dostigne 100 godina starosti je posve razvijen
tek u 20-toj godini, ali nosi plodove već u 5-toj godini. Mahune su 7—8 cm duge i
49