DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 16     <-- 16 -->        PDF

vaju osobito u početnoj fazi štavljenja. Kože stavljene sa šiškama postaju mekane i
savitljive, i dobivaju prljavo smedju boju.


Siške dolaze u trgovinu poglavito iz Hrvatske i Madjarske, te se ove vrste najviše
i ciene. Siške iz Bosne, Donje Austrije, Štajerske, Koruške, Srbije, Bugarske,
Rumunije daju razne i promjenljive kvalitete. Razašilju se u vrećama od 50—60
kg. Najvažnija su tržišta za šiške Beč i Pešta. U trgovini se razlikuje la, Ila i Illa.
Prima ši.ške moraju biti liepe, svietle žute boje i ne smiju imati ni tragove pliesni,
dok su Ila i Illa tamnije sa manje ili više tragova pliesni.


Ciena im je 1929. god. bila cif Hamburg 200 M za 100 kg. Ciene treslovine kod
šišaka drže se nekako u sredini izmedju ciena treslovine hrastove i smrčeve kore.


Prirod je vrlo nestalan, zato ciene i variraju jako u pojedinim godinama. U
dobrim godinama može se sakupiti do 15.000 t, a u slabijim samo 3.000 t. Prosječno
se računa sa prirodom od 8.000 t. Kako je već gore rečeno, proizvodnja šišaka opada
zbog nestajanja hrastovih šum_a. Zbog toga i zbog nestalnog priroda i zbog jakog
kolebanja ciena upotrebljavaju se šiške sve rjedje i rjedje, iako daju izvrsno štavilo,
koje je 3 piita bogatije treslovinom od hrastove kore.


b) Razred elagkiseline.


Mnoga važna štavila daju koži neku posebnu svietlu boiu, koja u većini slučajeva
potieče od tankog taloga elagkiseline. Iako se taj siai u kozarstvu jako cieni kao
znak dobrog štavljenja, smeta on mnogo pri boienju koža, jer stvoreni tanki talog
elagkiseline ne prima boju ili je veoma shibo prima. Stavila sa elagkiselinama, koie
.se lako odcjepliuju od treslovina, su većinom plodovi ili dielovi plodova iz iužnih
zemalia kao valonee i trilo, mirobalane,dividivi, algarobila. Elaskiselina se izlučuje
i iz treslovina hrastovog i kestenovog drveta i kore, koje koži takodier daiu pomenutu
svietlu boju. I treslovina šipka, graba i još mnogo drugih biljaka, koje kao
štavila ne dolaze u obzir, sadržavaju elagkiselinu. Stavila klase elagkiseline, ukoliko
su plodovi, odlikuiu se visokom postotkom treslovina.


1. Valonee i trilo. Mnoge vrste zimzelenih hrastova u Maloj Aziii i na iužnom
dielu Balkana osobito u Grčkoj rode plodovima mnoffo većim od npših. koii daju
vrlo dobra štavila. U trgovinu dolaze pod imenom valonee i trilo. Najvažniii hra.
stovi, koji daju valonee jesu Quercus v a Ione a, Quercus macrolepis,
Ouercus aegilops, pa i Quercus graeca, Quaercus oophera,
U n g e r i. Valonee, koje se sastoje iz žira i časke, u koioi je žir gotovo sav zarastao,
prodaiu se i kao levantske ili maloaziiske šiške. iako su valone pravi plodovi
a ne bolestne i hipertrofirane izrastline kao šiške. Koii hrastovi daiu zapravo
naibolie valonee. niie do sada još točno izpitano. Za kožarski veleobrt bilo bi od
velike važnosti, kad bi se znanstveno ustanovilo, koje su vrste hrastova naibolje
za proizvodnju valonea, pa da se samo te najbolje vrste uzgajaiu. Ovi hrastovi ne
dolaze u sastoiinama, nego u manjim ili većim grupama do 100 stabala u razmacima
6—10 m. Rastu u ravnicama i u planinama. Plodovi planinskih
hrastova su bolji. Ovi hrastovi rode već u 15.—16. godini. Stabla su osietliiva
i prema jakoj studeni i prema velikoj vrućini. Obie ekstremne temperature
slabe petelike žira, tako da žir lako odpada. Plodovi sazrievaiu u kolovozu i ruinu
drupe godine. Oni su često- 2—6 cm veliki. Svieži plodo^n su tamno zlatnožute boie
sa lakim prelazom u zeleno. Poslije postaiu sivosmeđi. Caške su veoma velike i debele
sa velikim, iakim. unatrag savijenim kukastim liuskama. a žir iz niih samo
malo proviruie. Te časke, a osobito pomenute velike liuske, koie u trf?ovinu dolaze
i posebno pod imenom trilo (drillot, tur. tirnak), su glavni nosioci treslovina.
Zreli plodovi se omlate sa stabala drvenim motkama, kadkada se rukom
oberu, da se ne oštete stabla i plodovi. Pokazalo se je naime, da rukom obrana
stabla bolje rađaju. Sakupljeni plodovi se suše na suncu u 15 cm visokim naslagama,
koje treba često pregrtati, osobito ako se suše pod krovom, jer se inače lako
upale. Prije se je žir i hotomice ostavljao da se upali, da se tako popravi boia, ali
se je sada od toga odustalo, jer upaljeni žir gubi mnogo treslovine. Za vrieme sušenja
treba osobito paziti, da plodovi ne pokisnu. jer takovi plodovi mnogo gube na
kakvoći. Osušeni žir izgubi polovinu svoie veličine i težine i dobila sivosmeđu bo
iu. Prilikom pregrtanja izpada mnogo žira, koii se daie sviniama i služi za nrehranu
domaćem pučanstvu. Osušeni plodovi odpremaiu se u vrećama do naibliže
želiezničke stanice. Glavna sabirna stanica za valonee ie Smirna. gdie postoje
veliki magazini. Tu žene, djeca i starci ponovo pregrću plodove, naknadno ih suše i


46