DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 12     <-- 12 -->        PDF

leko, tako da na ha dolazi oko 25.000—20.000 biljaka, ali se u nekim krajevima ne
prelazi preko 10.000 po ha. Nasade treba brižljivo okopavati i redoviti pljeviti.
Prve godine treba nasadi da miruju ili se biljke režu samo na 15 cm od zemlje.
U drugoj i trećoj godini režu se na 2—3 cm od zemlje. Prava berba počinje tek u
trećoj godini, ali se već i lišće jedno- i dvogodišnjih biljaka upotrebljava, iako još
ne sadrži mnogo treslovine. Biljke izdrže prema sastavu tla, podneblju i njezi
25—50 godina. Cim prirod oslabi zbog manje količine lišća, moraju se nasade
obnoviti.


Za berbu je od najveće važnosti da se u pravo vrieme
obavi, kada lišće ima najviše treslovine. Eitner je izpitivanjem na
bosanskom ruju, a Macagno na viržinskom dokazao, da se sadržaj treslovine u lišću
povećava iz mjeseca u mjesec do svoga maksimuma, a tada se opet smanjuje do izvjestne
granice. Kod sicilijanskog ruja pada maksimum u mjesec lipanj do kolovoza.
Bosanska rujevina sadržava najvišetreslovine koncem
lipnja i u mjesecu srpnju, dok maksimum pada u prvu polovinu srpnja.
Za vrieme toga maksimuma ubrani ruj daje štavljenoj koži čistu i svietlu boju, dok
kasnije ubrano zrelije lišće daje koži tamniju boju. Ova se pojava tumači stvaranjem
kverticina u prezrelom lišću. Najpovoljnije vrieme za trganje lišća je ono,
kad počinje rujiti. Kad lišće postane jasno crveno, kad dobije svoje karakteristično
crvenilo, već mu je manja vriednost. Pošto je lišće navriednije, kad
počinje rujiti, najbolje je trgati 3—4 puta godišnje. U mjesecu
svibnju ili lipnju trgaju se najdonji listovi, u srpnju sliedeći gornji, u kolovozu još
viši, a u rujnu najviši. Kod ove posljednje berbe u rujnu odsieku se i grančice zajedno
sa lišćem. Na Siciliji se grančice režu srpovima. Izdanci iz panja sa jačim
granama sieku se u mjesecu prosincu i siečnju. Dakako da je ovakav način postepene
berbe skup. Zato se berba može i odjednom provesti u vrieme, kada je veći dio
lišća zreo za berbu. Ako se berba na taj način provodi, onda se biljke režu u visini
od 15 cm. Tanje grančice se odrežu od većih i zajedno s lišćem vežu u snopiće.
Jače grane se također oberu i vežu u snopove, a upotrebljavaju se za ogrjev. Ovaka
berba je mnogo jeftinija, ali ima i mnogo nedostataka. Svi listovi nisu naime
jednako zreli, jedni su već prezreli, a drugi još nisu dovoljno zreli. Osim toga slabi
se na ovaj način jako izdanačka snaga panjeva, jer se rezanje obavlja sred ljeta za
vrieme sušnih perioda. S time u vezi prikraćuje se i vrieme trajanja nasade. Količina
prihoda ovisi mnogo od staništa, vremena i od načina gospodarenja. Na Siciliji
računa se 750—850 kg/ha a najviše 1.250 kg/ha suhog lista.


Sušenju lišća, koje traje prema vremenu 2—6 dana, treba osobitu
pažnju posvetiti. Za vrieme sušenja ne smije ga uhvatiti kiša, jer mnogo
gubi na kvaliteti. Ruj može od kiše i posve pocrniti i tada je uobće neupotrebljiv.
Sušenje se obično vrši na suncu u velikim hrpama, koje se moraju često pregrtati.
Još je bolje, ako se sušenje obavlja u nadKrivenim šupama, jer tada lišće nije izloženo
ni kiši ni suncu. Ovaj način sušenja traje dakako duže i skuplji je, te se zato
još ne upotrebljava svagdje. Da se lišće brže osuši i da u lišće ne dospiju grudice
zemlje i piesak, vješaju se u okolini Palermo snopovi lišća često o živice ili o
grane.


Osušeno lišće se mlati običnim mlatom ili valjkom za vršenje na sunčanim, od
vjetra zaštićenim i kamenom popločanim gumnima, da zemlja i piesak ne bi došli
među lišće. Za vrieme mlaćenja, koje se opetuje 4—5 puta, odstranjuju se vilama
i grabljama grane, grančice, peteljke, sjemenje, zemlja i druge primjese. Kadkada
se još jedno čišćenje poduzme sa ventilatorima. Želi li se ruj dobiti u listu, ne smije
se lišće previše osušiti. Zato se takav ruj mlati rano izjutra. Ako li lišće treba samljeti
u prah, onda se mlati za najveće žege u podne i popodne. Suho lišće
(f oglio ) razašilja se hidrauličkim presama zbijeno u balama od jute težkim oko
250 kg kao campagna . Ako je lišće čišćeno od raznih primjesa i ventilirano dolazi
u trgovinu pod imenom ventilato . Osušeno lišće dolazi u glavnom u tvornice
za pravljenje ocjedaka.


U tvornice koža razašilje se u prah samljeveno lišće (moli to). Lišće se melje
u mlinovima sa žrvnjevima od veoma tvrdog mlinskog kamenja. Željezni mlinovi
nisu prikladni jer i najmanje čestice željeza prave mrlje na koži. Bolje vrste se
čiste od zemlje i pieska u ventilatorima, kadkada i dva puta. Jaka struja zraka u
ventilatorima odnosi laki prah, a teži mineralni sastojci ostanu. Mljeveni ruj dolazi
u trgovinu u vrećama od 75 kg kao žućkastocrvenkasti prašak. Skladišta, u koja se