DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1943 str. 5     <-- 5 -->        PDF

od njih nadijelila petinom od ukupne drvne gromade »koja se u budućnosti mogla
očekivati«.


Pošto se u priebornoj šumi ne može budući prihod odrediti kao u jednako staroj
visokoj šumi t. j . da se sadanjoj drvnoj gromadi pojedine sastojine određene
starosti pribroji prirast do polovice periode u kojoj ta sastojina dolazi na sječu, to
se za obračun budućeg prihoda nije mogla uzeti kao temelj konkretna drvna gromada
pojedine nejednako stare sastojine i njezin prirast, već se taj prihod uz redukciju
na prosječni obrast od 0,8 obračunao iz drvnih gromada za 150 godišnje sastojine
navedene u napried spomenutim skrižaljkama, uzevši pri tom u obzir vrst
drva, smjesu i bonitet. Tako obračunata drvna gromada jednako je razpodieljena
na vremenska razdoblja svih pet obhodnjica, ali na taj način, da se drvnoj gromadi
dodieljenoj prvoj obhodnjici pribrojio višak konkretne drvne gromade nad normalnom
odnosno od nje odbio manjak, za koji je konkretna drvna gromada bila manja
od normalne. Sastojine sa malom drvnom gromadom kao i one bez drvne gromade


t. j . čistine, koje se imaju tek pošumiti izlučene su iz izkorištavanja u prvoj odnosno
drugoj, a neke i u trećoj obhodnjici. Ovaj način obračuna budućeg prihoda
objasnit će nam najbolje ovaj primjer: U odsjeku 1 okružja I. prvog sjekoreda, velikom
47,02 k. jutra na stojbini prvog razreda mjestnih skrižaljaka, u mješovitoj
sastojini obrasta 0,7, u kojoj je zastupana bukva i jela u jednakom omjeru procienjena
konkretna drvna gromada iznaša 210 m^ po jutru. Normalna drvna gromada
po odgovarajućem V. stojbinskom razredu Feistmantelovih tabela za 150 godišnju
obhodnju sastojina iste smjese jest 206 m*.
Prema tome višak konkretne drvne gromade nad normalnom iznaša 4 m^.


Kao prihod, koji se ima tokom buduće 150 godišnje obhodnje očekivati, uzeta
je iz istih skrižaljaka drvna gromada jednako stare 150 godišnje sastojine iste
smjese uz prosječni obrast od 0,8, koja obračunana za ovaj primjer iznaša 325 m^
po jutru. Kako se predvidjelo taj prihod izkoristiti na taj način, da se tokom svake
od pet obhodnjica užije ´/^ te drvne gromade, to je na pojedinu obhodnjicu odpao
prihod od 65 m^ Ovoj se količini za prvu obhodnjicu dodala i drvna gromada od
4 m^ t. j . naprijed obračunati višak konkretne drvne gromade nad normalnom tako,
da ukupni prihod dodieljen prvoj obhodnjici iznaša 69 m´, dok se svakoj od četiri
daljnje obhodnjice dodijelilo 65 m^.


Takav je obračun drvnih gromada proveden za svaku sastojinsku jedinicu t. j .
sekciju (odsjek). Za svako razdoblje t. j . obhodnjicu ustanovljene drvne gromade
posebno su zbrojene, te za svaki distrikt (okružje) i sjekored — kao i konačno u
šumarijumu — za čitavu gospodarstvenu jedinicu izkazane kako sliedi:


u I. obhodnjici na površini od 14536,05 jut. imalo se izkoristiti 959.784 m´
u II. » » » » 16112,28 » » » » 849.284 »
u III. » » » » 16509,85 » » » » 882.597 »
u IV. » » » » 1662 7,40 » » » » 882.593 »
u V. » » » » 16627,40 » » » » 893.997 »


Ukupno se za vrieme čitave 150 god. obhodnje imalo u 5
sječa izkoristiti 4,468.255 m´.


Na osnovu tih podataka ustanovljena je visina godišnjeg etata u I. obhodnjici
tako, da se ukupna drvna gromada dodijeljena I. obhodnjici — što u stvari predstavlja
periodički etat — podijelila sa brojem godina obhodnjice:


959784iu3


31.993 ms
30


Ustanovljena normalna drvna gromada iznaša 2,798.871 m´´ te se neznatno razhkuje
od procienjene konkretne drvne gromade (t. j . samo za 8865 m^). Obračunati
normalni etat iznaša 37329 m^ pa je od gore ustanovljenog konkretnog etata za
5336 m^ veći, što je znatna razlika.


Prva je posebna porabna osnova sastavljena za vremenski period od god. 1882.
do 1891. U njoj su po sjekoredima i stanovitom sječnom redu razvrstane sve sastojine
u kojima je tokom ovog prvog desetgodišta bila predvidjena sječa. Kod sječe
redovitog godišnjeg etata imala su se u pravilu doznačivati bukova stabla iznad 40
cm prsnog promjera — jelova iznad 50 — a u nekim slučajevima i iznad 45 cm
prsnog promjera.


Uzgojnom osnovom sastavljenom za čitavu I. obhodnjicu t. j . od 1882. do 1911.
god. predviđen je u svim sječinama prirodni način pomlađenja bukovim i jelovim