DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1943 str. 4     <-- 4 -->        PDF

dioba i razgraničenje tih suma na taj način, da je polovica šuma po vriednosti


ostala u vlastničtvu države, dok je druga, naseljima bliža polovica, pripala pravo


užitnicima. Taj je posao bio dokončan god. 1878. nakon čega se pristupilo omeđa


šenju državnih šumarija i sastavu privremenih gospodarstvenih osnova. Ljeti go


dine 1882. t. j. upravo prije 60 godina sastavljena je za šumske


sastojine ogulinske državne šumarije prva gospodarstvena


osnova . Sadržaj te osnove pisan je na njemačkom jeziku.


Sastojine ogulinske državne šumarije dio su cjelovitog kompleksa šuma gorskog


masiva Velike Kapele. Područje, koje one zapremaju leži u visinskom pojasu od


500 do 1289 m nadm. visine, a počimlju između Crne i Biele Kose nad mjestom


Vrbovsko, te se prostim u duljini od 25 i širini od 3—6 km prema jugu i jugo


iztoku preko Josipovca i Drugomišlja obuhvaćajuć Crni Vrh, što leži između Mo


druša i Drežnice, sve do puta koji vodi iz Modruša u Zrnić Poljanu. Najistaknutije


gorske kose ovog područja su Crna Kosa (1004 m), Biela Kosa (1289 m), Smolnik


(1219 m), Mirkovica (1283 m), Grbin Vrh (904 m), Lisac (904 m) i Crni Vrh


(1102 m).


Šumske sastojine čitavog tog područja imaju sva poznata obilježja bukovih i
jelovih sastojina našeg visokog krša. U njima se od davnine vodila neuredna prieborna
sječa, kod koje su u pristupačnim predjelima izkorištavana samo najbolja i
najvriednija za izradu građevnog drveta, te ciepanje krovne daske, sposobna jelova
stabla. Bukova su se stabla izkorištavala samo u bližim predjelima i to većinom u
svrhu izrade ogrjevnog drveta, proizvodnju drvenog ugljena i pepela, dok se tek
iz pojedinih vriednih cjepkih stabala izrađivala vesla i vratila. Od puteva udaljenije
i nepristupačne sastojine rasle su kao prašume, pa se u njima još do nedavna
nailazilo na pojedina, 400 do 500 god stara jelova stabla. Uzimajući u obzir bioložke
osebine jele i bukve, te zaštitni karakter sastojina visokog krša, već su sastavljači
prve gospodarstvene osnove odabrali prieborni način gospodarenja,
te propisali, da se sa neuredne priebome sječe prieđe na urednu.


Kako u uređajnom operatu ove gospodarske osnove nije bio priložen uređajni
zapisnik, niti mi je bio na razpoloženju bilo kakav opis zasnovanog načina gospodarenja,
to su svi izneseni podatci uzeti iz skrižaljaka pojedinih sastavnih dielova
gospodarske osnove, t. j . iz opisa sastojina, obće porabne osnove i ostalih priloga.


Područje čitave ogulinske šumarije, koje je tada zapremalo površinu od 16.656
kat. jutara, uzeto je kao jedna gospodarstvena jedinica. Radi elastičnijeg vođenja
sječa razdielila se čitava ta gospodarstvena jedinica u šest sjekoreda, a sjekoredi u
okružja (distrikte), kojih je bilo svega 36. Svako je pak okružje bilo razdieljeno u
odsjeke (sekcije), koji su kod opisa sastojina činili najmanje prirodne jedinice.
Međe sjekoreda i okružja bile su hrbtovi gorskih kosa, te ravne umjetne linije, koje
su na terenu bile crnom bojom na stablima obilježene, dok se međe odsjeka redovno
nisu posebno označivale. Svaki je odsjek predstavljao jedinstvenu sastojinu
za koju je u opisu sastojina bila naznačena površina, vrst drva, omjer smjese,
zbiljna drvna gromada i svi ostali podatci.


Konkretna drvna gromada čitave gospodarstvene jedinice procjenjena je primjernim
plohama svega na 2,807.736 m^ od čega je odpalo eS^/o na bukovinu,
a 37´´/o na jelovinu.


Unutarnja struktura sastojina, rast stabala, te zbiljni tekući i prosječni prirast
nije izpitivan.
Obračun budućih prihoda u posebnoj porabnoj osnovi temelji se na podatcima
obćih t. j . Feistmantelovih skrižaljaka za bukvu i jelu, iz kojih su podatci za V.,


VII. i IX. bonitetni razred uzeti kao podatci za I., II. i III. bonitetni razred skrižaljaka
sastavljenih za tu gospodarstvenu osnovu. U tim su prihodnim skrižaljkama,
osim drvne gromade za jednako stare sastojine do 150 god., te tekućeg i prosječnog
prirasta, izkazane i po Presslerovoj formuli obračunate prosječne normalne drvne
gromade tih sastojina po jutru.
Premda je izabran prieborni način gospodarenja, ipak za obračun
budućih prihoda i razpored sječa nije uzeto samo vrijeme odabrane obhodnjice
od 30 god., već je osim toga uztanovljena i obhodnja od 150 god., te je za svih 5
obhodnjica unapried određena sječiva drvna gromada i tako sastavljena obća porabna
osnova za čitavo trajanje prve obhodnje, t. j . od god. 1882. do 2.032.


Radi osiguranja potrajnosti prihoda drvne gromade primienila se ovdje modificirana
Hartigova metoda rašestarenja drvnih gromada. To se činilo na taj način,
da su se razdoblja svih pet obhodnjica uzela kao pet perioda od 30 godina i svaka