DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1943 str. 34     <-- 34 -->        PDF

trebalo trošiti nego samo kao takovu upotrlebltl.
Blagajnik Oskar D r e m 11 razlaže, da se
radi ne o nepotrošlvoj glavnici nego o glavnici
za redovite potrebe, koja se prema tome može
bez uštrba na imovinu družtva trošiti.


Ing. Krešimir K a t i ć, predlaže da se upravni
odbor ovlasti, na raspoložbu s time novcem
prema svom nahođenju.


Ing. Mihovil Pećina , predlaže, da se dade
upravnom odboru ovlaštenje o raspoložbl
prema svom nahođenju ne samo sa svotom od
200.000, nego sa cjelokupnom svotom od 459.000
Kuna.


Ing. Jure P e t r a k predlaže, da se Iz ovoga
novca upotpuni 1 šumarsko-lovački muzej.
Na ovaj prledlog ing. Petraka predsjednik poziva
tajnika ing. Plškorlća, da obaviesti
skupštinu o sadanjem stanju muzeja. Ing. Piškorlć
saopćuje skupštini, da je za veći razvoj
muzeja potrebno veće prostorije i da će to pitanje
moći biti riešeno tek nakon prestanka
današnjeg rata. Nadalje saopćuje da je od dosadanjlh
prostorija muzeja, kako je to navedeno
u izvještaju blagajnika jedan dio uztup-


Ijen Poljodjelsko-ušmarskom fakultetu, koji s6
je morao izselltl iz zgrade na kazališnom trgu.
Prledlog g. Ing. Petraka bit će međutim razmotren
na sjednici upravnog odbora. Konačno
tajnik poziva članove da mogu 1 naknadno
upravnom odboru dostaviti svoje mišljenje 1
prledloge radi eventualne upotrebe predmetnog
novca.


Nakon ove ra.sprave po skupštini jednoglasno
usvojen je prledlog ing. M. Pećine, te
skupština ovlašćuje upravni od-,
bor da s cielom družtvenom potrošlvom
glavnicom ovaj raspolaže
tako, kako je najpovoljnije za druž
t V o.


IV.
IZBOR MJESTA ZA SKUPŠTINU
1943. GODINE
Skupština jednoglasno zaključuje da se prepušta
odboru izbor mjesta za sliedeću glavnu
godišnju skupštinu.


Time je dnevni red iscrpljen te se predsjednik
zahvaljuje prisutnima na odzlvu 1 zaključuje
ovu glavnu skupštinu.


U Zagrebu,
dne 8. prosinca 1942. godine.


Predsjednik:
Tajnik:


Ing. Ante A b r a m o v i ć, v. r.
Ing. Oskar P i š k o r i ć, v.


Zapisničari:


Ing. Robert M a s c h a, V. r.


Ing. Jerko D o š e n, i . r.


DRŽAVNI STRUČNI IZPIT ŠUMARSKI H VJEŽBENIKA U JESENSKOM ROKU
1942. GODINE


Državni stručni izpit šumarskih vježbenika
s fakultetskom naobrazbom u jesenskom roku
1942. godine održan je od 6. do 10. studenoga.


Izpltnom povjerenstvu predsjedao je zamjenik
predsjednika povjerenstva, šum. savjetnik
Ing. Ante Premužlć , Izpltivall članovi povjerenstva
šum. savjetnici Ing. Petar V a 1 e n11
ć, Ing. Ivo č e o V i ć, šum, nadzornik, Ing.
Vilim B e s t a 11, te zamjenik člana Izpltlvača
šum. savjetnik Ing. Marijan M a j n a r 1 ć. Zapisnik
o toku Izplta vodio je perovođa povjerenstva,
V. šum. pristav Ing. Roman C h y 1 a k.


Izpitu su pristupili ovi kandidati šumarski
inženjeri: Makslmllljan Blaževac , Behmen


f/l S 1 d 1 kl , Ivan P a b 1 j a n i ć, Pavao P u


t i k a r e Jj/ dr. Ivo H o r v a t, Matija 11 e k o v 1 ć,
Dušan K 1 e p a c, Petar Matkovlć, žarko
M i 11 ć 1 Pavao š 1 n k a^


Pismeni dio izplta održan je dne 6. 1 7.
s ovim zadatcima:


Iz I. skupine predmeta: »Bukova sastojlna
120 godina stara mjestimično je pomlađena s
trogodišnjim podmladkom 1 Imade se Izraditi
u vlastitoj režiji. Pošto postoje svi preduvjeti,
želi se čista bukova sastojlna pretvoriti u mješovitu
sastojinu sa smjesom bukve 0,7 1 hrasta
0,3. 1. Koji se kulturni radovi imadu obaviti
prije sječe, za vrleme sječe 1 poslije sječe? 2.
Odrediti način, vrst i intenzitet sječe? 3. Opišite
organizaciju režijskog poslovanja.«


Iz II. skupine: »Jedan veći suvisli kompleks
u brdovitom terenu obrastao je mješovitim i
čistim sastojlnama koje su osim toga razne
starosti, obrasta 1 boniteta. Taj posjed ima se
podlelltl u tri diela, i to prema vriednostl u
omjeru 4:5:6, ali tako, da svaki aio bude u
jednom komadu. Za taj šumski kompleks ne
postoji nlkakovi uređajnl elaborat. Postoji jedino
katastralna izmjera. Na koji način 1 kako
bi Vi ovu podjelu izvi´šlU ? Kod toga opišite
redom sve one radove, koje ćete morati provesti,
da bi ovu diobu mogli izvršiti.«


32


Iz III. skupine: »Odaberite pod a) do c) po
volji jedno prometalo, odnosno građevni objekat
i to: a) šumsku izvoznu željezničku prugu,
ili šumski Izvozni -put sa pomoćnim napravama,
b) projektiranje 1 gradnju lugarnice ili gospodarske
zzgrade, c) kanalizaciju nizinskih predjela,
ili uređenje opuzine. Opišite sve činbenike
(faktore) koji utječu na izbor 1 način
Izvedbe pojedinog građevnog objekta, tehničku
stranu izvedbe i konačno pojedine dielove 1
i priloge građevnog elaborata. Napomenuti
treba 1 razne dozvole koje je potrebno Izhodlti
prije i nakon završene gradnje; od koga se
traže i što se sve prilaže zamolnicama.«


Iz IV. skupine: »Opišite cleli postupak oko
ustanovljavanja 1 zaokruživanja občinskih lovišta
u jednoj upravnoj obćini, nakon što su
već izlučena posebnička lovišta. Nadalje cleli
postupak dražbe občinskih lovišta u jednom
kotaru t. j . tko taj postupak provodi 1 kada,
što mora sadržavati oglas dražbe, sam dražbenl
čin, tko može učestvovati na dražbi, tko
biva proglašen dostalcem, što mora sadržavati
odluka o dražbi, kao i sve ostalo, što je u vezi
sa takovom dražbom. Nakon opisa postupka
kod dražbe občinskih lovišta, sastavite zapisnik


o dražbi, na kojoj su bila dražbovana tri občlnska
lovišta i kojoj je pristupilo sedam
dražbovatelja. Zapisnik se ima sastaviti po
propisu zakona o obćem upravnom postupku.«
U s t m e n 1 dio drž. stručnog Izplta održan
Je dne 9. i 10. studenoga. Taj dio izplta završen
je 10. studenoga }i podne, pa je istog (Kposlije
podneva završen i terenski di´o stručnog
izplta 1 to u Maksimiru.


jzpit je položilo .´^vih de.set kandi^lata,. i to i
jedan sa izvrstnlm uspjehom, tri sav?lo do- /
brlm, četiri sa dobrim i dva sa dovoljnim us-[
pjehom. Iza saopćenja uspjeha čestitao je zamjenik
pied.sjtdi.ika povjerenstva kandidatima
na uspjehu, to od´žao liep prigodni govor, na
kom se predstavnik kandidata zahvalio usrdnim
rlečima. *