DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1943 str. 33     <-- 33 -->        PDF

nadzorna služba vršila bi se po izvjestiteljima
sa strane ravnateljstva šuma te bi prema tome
bila samo jedna vrst službenika, a ne kao do
sada onih kod uprave državnih šuma i onih
kod općih upravnih oblasti. Cielo pitanje izjavljuje
predsjednik bit će uskoro riešeno.


Nakon toga skupština je izvještaj primila
jednoglasno u cielosti. /^


U među vremenu ušao je u dvoranuygosp.
Ing. Ivica P r k o v i ć ministar državni ^^ećnik
kojega skupština burno pozdravlja i ^kojemu
družtveni predsjednik upućuje pozdravne rieči.


B) Izvještaj blagajnika:


Izvještaj blagajnika glasi:


STANJE BLAGAJNE 7. XII. 1942.


Gotovina:


Kn. b.
U blagajni nalazi se gotovog novca 39.440.47
Efekti :
ček. rač. kod Poštanske štedionice 22.318.60
Kod Grad. šted. ulonžica br. 114015 87.237.19


„ „ 114016 157.839.82
Kod I. Hrv. šted. ulož. br. 120418 24.294.17


„ 120420 3.904.23


„ 308614 164.33E.29


U efektima ukupno 459.926.30


STANJE ZAKLADE


Pripomoćna Kereškenjijeva


zaklada


Kn. b.
Kod Gradske šted. ulož. br. 115265 96.448.69
Kod I. Hrv. šted. ulož. br. 310758 103.082.10
Tri obveznice 7% investicionog zaj


ma glaseće na 11.500.—


´ Ukupno 211.030.79


Literarna Borošićeva zaklada
Kod Grad. šted. ulož. br. 113788 3.482.07


OSTALI POSLOVI


Stanarina : za iznajmljene prostorije u
šumarskom domu prema najamnom ugovoru
od 1. siječnja 1942. broj ex. 152/1942. zaprimljena
je potpunoma.


Porez i državni 1 gradski podmireni su
do svršetka 1942. godine.


Zaključni računi 1941. god. predlažu
se t. j . bilanca, obračun primitaka 1 izdataka
i stanje imovine god. 1941. Računi su
pregledani zajedno sa cielim blagajničkim poslovanjem
dne 16. srpnja 1942. po nadzornom
odboru i pronađeni u potpunom redu. Izvještaj
nadzornog odbora prileži kod zaključnih računa.
Temeljem toga moli se za razrješnicu.


Zaključni računi kao i izvještaj nadzornog
odbora otisnuti su u Hrvatskom šumarskom
listu broj 6.-7.-1942. stranica 209., 212. do 215.


Izdaci u 19Ii2. godini. Proračuni za ovu godinu
sastavljeni su u mjesecu kolovozu, a odobreni
u rujnu 1941., kad se nije moglo predvidjeti,
da će ciene toliko porasti, pa je uslied
toga došlo do prekoračenja koci pojedinih stavaka.


Do konca studena o. g. izdano je 416.298.81
Kuna, proračunom je predviđen izdatak za ovu
godinu sa 428.500.— Kuna, nu kako se imade
ovaj mjesec platiti jošte tisak Hrvatskog šumarskog
lista broj 9.—12. i kako je za popravak
krova na šumarskom Domu, a koji se je
morao izvesti radi sačuvanja zgrade plaćeno
oko 14.000 Kuna više nego što je proračunom
predviđeno)* to će izdatci ove godine biti veći,


31


nego što je proračunom predviđeno za oko


35.000 Kuna.
Primitci do konca mjeseca studenog iznašaju
422.731.58 Kuna 1 to bez svote od 43.700
Kuna, koja je u proračunu primitka za ovu
godinu odobrena, da se podigne od glavnice
koja je određena za redovite potrebe. U ovom
mjesecu imade jošte stići pripomoć od Ministarstva
narodnog gospodarstva, članarina,
pretplata za Hrvatski šumarski list, to će ta
svota iznositi oko 30.—40.000 Kuna.


Iz napred navedenog vidljivo je, da ako su
veći izdatci, da su i veći primitci, pa da se p&
svoj prilici neće trebati podizati novac od glavnice
prem je to odobreno.


Upravni odbor na sjednici od 8. prosinca
1941., a u skladu po Zakonskoj odredbi državnog
ureda za oblikovanje cijena i nadnica povisio
je družtvenoj namještenici plaću, za mjesečno
600 Kuna to se stavlja do znanja.


Dne 20. listopada 1942. uselio je u šumarski
Dom dekanat poljodjelsko-šumarskog fakulteta,
kome su ustupljene dvije dvorane šumarskog
muzeja u II. katu i to uz mjesečnu
najamninu od 3.000 Kuna, pa će i time đružtvo
povećati svoj prihod.


Predlaže se na odobrenje proračun primitaka
i izdataka za god. 1943. koji su otisnuti
u Hrv. šum. Listu broj 6.—7. 1942. str. 216
i 217.


Kako se ciene još nisu ustalile to se moli,
da se dozvoli t. zv. prebacivanja (virmani) u
granicama odobrenog proračuna.


Članarine do konca studena 1942. unišlo je:


od redovitih članova . . Kuna 98.621.25
izvanrednih članova . . 2.020.—
pomladak 3.550.—
utemeljitelji i dobrotvori 2.400.—
Ukupna članarina Kuna 106.591.25


pretplate na Hrv. šumarski list
unišlo je Kuna 29.169.35
oglasne pristojbe , 8.009.50


Ukupno Kuna 143.770.10


Uplata članarine odkad istu ubiru ravnateljstva
sređuje se sve više, samo je jako slab
ođzlv na uplati starog duga članarine.


U Zagrebu, 7. prosinca 1942.
Blagajnik:
Oskar D r e m i 1, s. r.
Izvještaj blagajnika skupština jedno glasno
prihvaća.


III. BAZPRAVA O PRORAČUNU ZA
GODINU 1943.
Proračun za 1943. godinu skupština prihvaća
jednoglasno onako kako je tiskan u Hrvatskom
šumarskom listu broj 6.—7. 1942. godine,
s time da se u proračunu dozvoljavaju prebacivanja
(virmani).


Nakon prihvata proračuna predsjednik ing.
Abramović izvješćuje skupštinu da je na sjednici
upravnog odbora od 7. XII. o. g. zaključeno,
predložiti skupštini na prihvat da se od
družtvene potrošive glavnice koja iznosi 459.000
Kuna okruglo Izluči svota od 200.000 Kuna,
koja bi se izvan prihvaćenog proračuna upotriebila
za popunjenje i uređenje knjižnice,
kupnju papira i drugih predmeta. Predsjednik
po ovom priedlogu otvara raspravu i moli da
se donese po tome zaključak.


Dr. N. Neidhardt predlaže kupnju papira
za šumarski List za cielu godinu.
Ing. Stjepan B r i x i misli da se ovdje radi


o nepotrošivoj glavnici, te veli da ovu ne bi