DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1943 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Ing. Rasim Bećiraglć, ravnatelj šuma,
Sarajevo.
Ing. Dane B u 1 u t, šumarski savjetnik,
Mostar.
Ing. Vladimir Bosiljević, viši šumarski
pristav. Križ.
Ing. Makso P i s c li e r, ravnatelj šuma,
Vinkovci.
Ing. Ivan G o d e k, viši šumeirski pristav,


Zagreb.
Ing. Josip J o z i ć, ravnatelj šuma, Bjelovar.
Ing. Krešimir K a t i ć, šumarski savjetnik,


Zagreb.


Ing. Mihovil M a r k i ć, šumarski savjetnik,
Zagreb.


Ing. Petar M a t k o v i ć, šumarski pristav,
Makarska.


Ing. Milan R o s a n d i ć, državni tajnik,
Zagreb.


Ing. Stjepan š k o p a c, ravnatelj šuma.
Nova Gradiška.


Zamjene! odbornici:


Ing. Rudolf A n t o 1 j a k, šumarski pristav,
Zagreb.
Ing. Zvonko Badovi*iac, viši šum. pristav,
Zagreb.
Ing. Drago K a j f e ž, šumarski savjetnik,
Zagreb.
Ing. Mirko Medaković, šumarski savjetnik,
Zagreb.
Ing. Božidar P e t r a č ić, viši šum. pristav,
Zagreb.
Ing. Pero Valentić , šumarski savjetnik,
Zagreb.


Nadzorni odbornici:


Ing. Mihovil Pećina , šumarski savjetnik,


Zagreb.
Ing. Vilim P i r š i ć, ravnatelj šuma, Ogulin.
Milan D r n i ć, šumarski nađsavjetnik, Pod


susjed.


Zamjenici nadzornih odbora:


Ing. Mihajlo Mujdrica , šumarski savjetnik,
Zagreb.
Ing. Halid M u f t i ć, šumarski savjetnik,
Zagreb.


ZAPISNIK


65.
(III.) REDOVITE GODIŠNJE SKUPŠTINE HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŽTVA ODRŽANE
8. PROSINCA 1942. GODINE U ZAGREBU
DNEVNI RED SKUPŠTINE BIO JE OVAJ:


I. Otvaranje skupštine po predsjedniku;
II. Izvještaj upravnog i nadzornog đružtvenog
odbora za 1941./42. godinu;
III.
Rasprava o proračunu za 1943. godinu;
IV.
Izbor upravnog i nadzornog odbora za
sliedeće dvogodlšte;
V.
Rasprava o Hrvatskom šumarskolovaokom
muzeju;
VI.
Izbor mjesta za skupštinu u 1943.
godini;
VII. Možebitnosti.
U zakazano vrieme skupilo se u dvorani
Hrvatskog šumarskog doma 70 redovitih članova
družtva, predstavnici drugih đružtava,
štampe i vlasti, te se je odmah započelo sa
radom skupštine.


OTVARANJE SKUPŠTINE


Otvarajući skupštinu družtva predsjednik
Ing. Ante Abramovi ć pozdravlja prisutne
sa pozdravom: Za dom! a skupština uzvraća
sa Spremni!


U prvom redu upućuje predsjednik pozdrav
ministru narodnog gospodarstva g. Ing. Dr.
Josipu B a 1 e n u 1 predlaže, da mu se pošalje
brzojavni pozdrav. Skupština ovaj priedlog prihvaća
burnim odobravanjem.


Zatim predsjednik pozdravlja prisutne goste
i to g. Ing. P. Klenovara i Ing. Kr. B u d i-
m i r o V i ć a kao izaslanike Hrvatskog
družtva agronoma, nadalje izaslanika
Hrvatskog družtva inženjera g.
Ing. J u r i š i ć a, g. Lamberta K r i š k o v i ć a, /
izaslanika Saveza lovačkih družtav-a
kao i izaslanika redarstva pristava g. S 1 j e pč
e v i ć a.


Predsjednik saopćuje da je ova skupština
sazvana za dan 14. IX. međutim se nije mogla
održati radi odsutnosti družtvenog predsjednika
i ministra g. Ing. F r k o v i ć a, te je sazvana
drugi put za današnji dan u vriemo,
kada se nije moglo predviđlti da će biti obustavljen
promet, te tako ovoj skupštini ne prisustvuju
kolege iz pokrajine. Radi toga predsjednik
predlaže da se rad ove skupštine ogra


niči samo na najpotrebnije. To više što je 2?
članova prema članu 18. društvenih pravila
podnielo pismeni prijedlog da se rad ove
skupštine ograniči samo na ove točke dnevnoga
reda:


1. Izvještaj upravnog i nadzornog odbora;
2.
rasprava o proračunu za 1943. godinu;
3.
izbor mjesta za skupštinu u 1943. godini,
dok da se točke dnevnoga reda IV., V.
i VII. Ispuste.
Priedlog se jednoglasno prihvaća, te se s a
dnevnog reda ove skupštine skidaju
predviđene točke: IV. izbor
upravnog i nadzornog odbora za sliedeće dvogodlšte;
V. razprava o Hrvatskom šumarskolovačkom
muzeju; VII. možebitnosti.


Za zapisničare skupštine predsjednik predlaže
kolege Ing. Roberta M a s c h u i Ing.
Jerka D o š e n a, što skupština prihvaća.


Iza toga družtveni predsjednik održao je
ovaj govor:


Dragi kolege!


U govoru održanom na prošlogodišnjoj
skupštini Hrvatskog šumarskog družtva,
označio sam jasno smjernice naše
šumsko-gospodarske politike. Vi se sjećate,
da je tom prilikom postavljeno
načelo stroge potrajnosti
šumskog gospodarenja uz čuvanje
proizvodne snage šumskog zemljišta
i da je naglašena potreba što veće
proizvodnje potrajnih prihoda po kakvoći
i količini, te što racionalnije izkorišćivanje
glavnih i sporednih šumskih proizvoda.
Rečeno je dalje, da se sječe imadu
ravnati prema kapacitetu potraj nosti
šumskog gospodarenja. Ovom prilikom
htio bih spomenuti da naša šumsko gospodarska
politika ostaje i dalje kod postavljenih
principa i da od tih principa


26
ŠUMARSKI LIST 1/1943 str. 29     <-- 29 -->        PDF

ne će odstupiti bez velilce državne po


trebe.


Vama je poznato, da se nalazimo u
vieku najvećeg i najtežeg svjetskog rata
i da je naše šumsko gospodarstvo ukop


^--"cano u upravljano evropsko šumsko gospodarstvo
i da mora sa svoje strane doprinieti
svoj dio na pokriću ratnih potreba.
Osim toga poznato Vam je damnogi
dielovi naših šuma uslied vladajućih
prilika još nisu pristupačni izkorištavanju.
Sječe i izkorištavanja morala
su se ograničiti na slobodne šumske površine
i zbog toga je usliedio u nekim
P9dručjima jači zahvat sječama nego je


\.Xo po gospodarskim osnovama predvidjeno.
Ti jači zahvati sječama na slobodnim
površinama obavljaju se isključivo
u svrhu dobivanja najvažnije sirovine
za ogrievne i gradjevhe potrebe
kako naše vlastite tako i onih u neposrednoj
vezi s ratom t. j . potrebe našeg
drvnog veleobrta i strateške potrebe.
Jasno je, da je uslied pojačane ratne potrebe
na drvnoj sirovini s jedne strane i
uslied ograničenja sječa na odredjene
manje površine nastala pore metnja u
sječnom redu prema postojećim gospodarskim
osnovama i mjestimični predhvati.
Ti mjestimični predhvati regulirati
će se čim prilike dopuste.


Naša državna šumsko-veleobrtna poduzeća
morala su djelomično smanjiti
^svoj kapacitet rada uslied velikih po\
´ teškoća alimentacije svojih pogona i s
razloga pomanjkanja radne snage i na
taj način mienjati svoj radni program.
To smanjivanje radnog kapaciteta nepovoljno
se odrazuje u vanjskoj trgovini
i kod kompenzacije najvažnijih uvoznih
predmeta. Sa strane Glavnog ravnateljstva
za šumarstvo nastoji se svim silama
odklonuti nastale potežkoće, tako da se


postigne
normalni radni učin.
Mora se priznati, da su ratne prilike
i ratne potrebe potisnule na polju šumskog
gospodarstva u pozadinu mnoga šumarska
pitanja i da se danas najveća
važnost pripisuje proizvodnji potrebnih
drvnih sortimenata za opskrbu naših
najvažnijih veleobrtnih pogona. Sva
pažnja je usredotočena na proizvodnju
\ u veleobrtnim poduzećima i u tom se
smislu razvija intenzivan rad.
Uslied ratnih prilika mnoge su pilane
i pogoni za preradbu drva onesposo.
bljeni ili posve uništeni za rad, naročito
V´ u velikom dielu Bosne. Kod obnove tih
pilana trebat će voditi računa da njihov
broj i smještaj bude odgovarao mogućnostima
obskrbe oblovinom.


Ako bacimo pogled natrag na prošlu
godinu rada u šumarstvu onda možemo
utvrditi, da se je u šumarstvu unatoč
teških prilika mnogo radilo. Gdjegod su
to prilike dozvoljavale nastojala se proizvodnja
održati na normalnoj visini.
Forsirala se proizvodnja ogrievnog drve-^^-^
ta na sve moguće načine. Jednako tako´´
nastojala se uz velike žrtve održati proizvodnja
na potrebnoj visini i ostalog
drveta kao gradjevnog, taninskog i celuluznog.


U zakonodavnom radu, te u upravnom
i organizatornom pogledu doniete
su brojne zakonske odredbe i naredbe,
kojima se uredjuju pojedma pitanja šumarske
službe. Medjutim važna je ona
o osnivanju novih ravnatelj stava i šumarija,
te njihovom razgraničenju. Sume
imovnih obćina uklopljene su u državni
posjed i ta cjelovita površina razgraničena
je na pojedina upravna područja
ravnateljstva i šumarije. Ukupno
imamo 15 ravnatelj stava i 205 šumarija,
4 šumske manipulacije i 2 prometne
uprave. Koncem godine 1941. završenoV
je poslovanje po proračunima imovnih
obćina, a tečajem 1942. likvidirana su
djelomična potraživanja od imovnih obćina
osobna i stvarna uz podpuno osiguranje
potrebnih sredstava za tu likvidaciju.


Sada se provodi organizacija Glavnog
ravnateljstva za šumarstvo i unutarnje
uredjenje ministarstva narodnog _,
gospodarstva putem posebne naredbe, x /
koja će organizirati podjelu glavnog
ravnateljstva na odjele, odsjeke i pođodsjeke,
te izvršiti podjelu rada.


Važan je posao obavljen po našem
šumsko-dr\^skom odboru u ustanovljenju
stalnin ciena za šumske proizvode i
to za piljeno drvo, zatim za rezano, cjepano,
oblo, furnire i ploče, kao i za parkete
te proizvode suhe destilacije. Taj
cienik donesen je nakon oduljih viećanja
i ciene su utvrdjene na temelju stvarnih
proizvodnih troškova, te na osnovici kladarki
od 30—39 cm s temeljnom cienom
od 10.000 Kuna. S promjenom proizvodnih
troškova, imala bi se mienjati i ustanovljena
ciena šumskih proizvoda, a dok
se proizvodni troškovi ne mienjaju imao
bi i cienik ostati na snazi.


Cienik šumskih proizvoda izradjen je
za drvne sort^mente koji su utvrdjeni
na temelju izradjenih hrvatskih normi.
Poseban odbor izradio je i konačno redigirao
hrvatske norme za trgovačke
sortimente, koje će zamieniti prijašnje
zagrebačke uzance. To je vrlo važan po


27
ŠUMARSKI LIST 1/1943 str. 30     <-- 30 -->        PDF

sao, kojim je ispunjena praznina u našoj
šumskoj trgovini i kod procjena drvne
mase kao i sortiranja drvnih proizvoda.


Od većih organizacionih poslova još
nam predstoji uredjenje šumarske službe
kod ministarstva narodnog gospodarstva
i područnih ustanova. U pitanju
uredjenja šumarske službe prikupljeni
su podaci o stanju u drugim državama,
koji bi nam mogli poslužiti kao putokaz
kod riešavanja tog pitanja. Poznato je,
da se kod tog posla vodimo principom
unifikacije u svim stepenima službe i
emancipacije od političke vlasti, te radi
toga nije još donieta naredba o prienosu
poslova od ministarstva na velike župe,
jer se to mora zajednički riešiti s uredjenjem
šumarske službe.


U predmetu uredjenja računsko-blagajničkog
poslovanja kod državnih šumarija
i šumskih manipulacija donesen
je propisnik, kojim je potpuno regulirano
to poslovanje s financialne strane i
dane ujedno- upute za postupak kod knjiženja
primitaka i izdataka, zaključka
blagajničkog dnevnika i vodjenja očevidnika.
Time je blagajničko poslovanje
postavljeno na solidan temelj. U vezi s
tim uredjeno je i režijsko poslovanje u
državnim šumama i stavljeno na sigurnu
osnovicu. Propisane su tiskanice materialnog
dnevnika, brojne knjige za primanje
i izdavanje materijala u šumi i
na skladištu i dane obširne upute za
uspješan režijski rad. U vezi s režijskim
iskorištavanjem šuma poklanjala se jednojn
riečju velika pažnja svim poslo


~V,;vfma šumskog gospodarstva bez razlike,
kako bi se stvorili što povoljniji uvjeti
za razvitak našeg šumskog gospodarstva.
Isto tako uzete su u obzir i sve
mogućnosti razvitka lovnog gospodarstva.


Svima članovima je poznato, da naše
šumarstvo uslied rata i sušejjja naših
najljepših slavonskih hrastika ""proživljava
teške dane. Uništavanje šuma, zgrada,
prometnih sredstava u šumama i t. d.
kao i velikog sušenja naših hrastika zadahu
nam ozbiljne brige za budućnost


\/4iašeg šumskog gospodarstva. Velike
glavnice morati će se upotriebiti za podizanje
i obnovu uništenih zgrada, na-prava
i sastojina i na toj osnovi čeka
šumarsko i čuvarsko osoblje velika zadaća
i na tom poslu imati će prilike svaki
naš član pokazati koliko mu na srcu
leži procvat i obnova njegove domovine.


Još je jedno pitanje, kojeg bi se htio
\ jcJofaći, a to je pitanje drvne bi


lance , kako ga tretira medjunarodna
središnjica za šumarstvo u Berlinu. Rastuća
vrjednost sirovine drva i pojačanje
štednja stalno zahtievaju promatranja i
izpitivanja izjednačivanja proizvodnje i
potrošnje drva kvalitativno i kvantitativno.
To se dade najbolje postići uzpostavom
drvne bilance i to jednom nacionalnom
bilancom i jednom internacionalnom.
Uzpostavu drvne bilance traži
od nas sistem evropskog šumskog gospodarstva
i za to moramo jasno ustanoviti
inventar naših šuma, prirast naših šuma,
našu unutarnju potrebu i njezino pokri-^
će, kao i ustanovljenje višaka za izvW.
Jedino prema rezultatu te bilance i poduzimanju
potrebnih uzgojnih, uredjajnih
i zaštitnih mjera te velike štednje
naročito kod ogrievnog drva možemo
usmjeriti šumsko gospodarstvo jednim
pravilnim smjerom poboljšanja i unapredjenja.


Iz prisustvovanja raznim sjednicama
CIS-a, povjerenstva za iskorištavanje
drveta, stekao sam uvjerenje koje diele
u cielosti i delegati ostalih evropskih zemalja,
da drvo predstavlja dragocjenu
sirovinu, koja se danas raznovrsno preradjuje
u najskupocjenije predmete, a
uslied novih iztraživanja otvara se sve
veća mogućnost kemičke i mehaničke
preradbe, a prema tome i sve šire njegove
upotrebe, tako da će u budućnosti
sretne biti one zemlje, koje će imati na
raspolaganju drva za preradu. Naša zemlja
spada svakako med ju zemlj$ bogate
šumskim zemlj´štem, a na nama šumarima
je da to šumsko zemljište zasadimo
i da postojeće šume sačuvamo i uredimo,
te izkorištavamo tako, da to izkorištavanje
bude trajan uvjet narodnog
blagostanja!


Iza govora predsjednika prelazi se na daljnju
točku dnevnoga reda na izvještaje tajnika
i blagajnika te nadzornog odbora.


II.
IZVJEŠTAJ UPRAVNOG I NADZORNOG
ODBORA
glavnoj skiipštini Hrvatskog šumarskog´
đružtva.


A) Izvještaj tajnika
Odmakla je opet jedna godina, od zadnjeg
našeg sastanka na prošlogodišnjoj skupštini.
No taj vremenski razmak ne predstavlja nikakav
jaz ni između članova, ni između članova
i družtvenog odbora, jer su svi oni povezani
svojim časopisom, Hrvatskim gumarskim
listom, u kojem se preko zapisnika sjednica
upravnog odbora iznosi družtveni rad i đruZtvenl
život.


1. Za minulo vremensko razdoblje od prošlogodišnje
đružtvene skupštine osvrnut ćemo se
najprije na Izvršenje zaključaka prošlogodišnje
skupštine.
28
ŠUMARSKI LIST 1/1943 str. 31     <-- 31 -->        PDF

u izvršenju tih zaključaka izviestitl je, đa Predavanja su uglavnom posjetili šumari, ali
je sa strane družtva predana tadanjem Minijer
su predavanja bila prikazana u dnevnom
starstvu šumarstva i rudarstva predstavka o novinstvu, to su tim putem glavne misli dodeputatno
m drvet u šumarskog osoblja bile širi publicitet.
zaposlenog kod obćeupravnih oblasti (br. 950/ 3. Promičba šumarstva. Početkom stude41.),
a također i o postavljenom pitanju lova noga prošle godine u jednim novinama bio je
(br. 1150/42.).0 deputatnom drvetu Hrvatsko tiskan članak u kozi. U tom se članku prepošumarsko
družtva nije dobilo nikakav odgovor, ruča držanje koze, jer ona, između ostalog
a, kako je poznato, to pitanje nije do sada ima i tu prednost, da zimi može naći hrane
još riešeno u korist zanimanih t. j . šumara i brstom u šumi. Ovaj članak bio je povodom,
kod kotarskih oblasti i velikih župa. Pitanje da je sa strane Hrvatskog šumarskog družtva
putno g paušal a šumarskog osoblja, o izrađen jedan članak o pravoj vriednosti koze,
kojem je također bilo govora na prošlogodiškoji
je, pod raznim naslovima izišao u pet za


njoj skupštini, riešeno je naredbom ministargrebačkih,
te u sarajevskim i banjalučkim
stva šumarstva i rudarstva od 13. svibnja 1942. novinama;
br. 13.432-Š-1942.


Kako
božični brojevi novina ne bi ostali


Kao naročiti zadatci, koje je upravni odbez
članaka s područja šumarstva, to je družbor
dobio od prošlogodišnje skupštine jesu: iztvo
organiziralo "Izradu članaka, pa se nadati,
davanje Hrvatskog šumarskog kada
ove godine ne će biti važnijih hrvatskih
lendara, pokretanje šumarske knjižnovina
o Božiću bez članka o šumarstvu.
nice, te rješenje pitanja šumarsko-lo -4. šumarski list. Obzirom na suvremene
vačko g muzeja . Kalendar, kao ni knjižprilike
Hrvatski šumarski list izlazi na manje


nica nisu mogli biti ostvareni u minuloj radnoj stranica, nego li je prije izlazio. Taj manji
godini uslied oboih prilika, ali je priprema mabroj
stranica ne znači ujedno, da je donielo
terijala, naročito za kalendar, u toku. šumarsrazmjerno
manje gradiva. Ne, jer se počam
ski muzej bio je predmetom najpozornijeg prood
1942. godine povećalo izkorištavanje stra
matranja, pa je u tu svrhu izvršeno: preuzinica,
koje kod članaka iznosi 28%, a kod sitn^


manje šumarsko-lovačkog muzeja od Poljo-sloga 36%.


djelsko-šumarskog fakulteta (tokom mjeseca


U Izvještaju za skupštinu u 1941. godini


studenoga 1941. godine), te su ujedno tražene


naglašena je potreba jače prodaje šumarskog


mogućnosti, kako bi se muzej priveo svojoj


lista i
u krugove drvarskog veleobrta i trgo


svrsi i kako bi odgovarao zahtjevima i potre


vine j iztaknuto, da to proširenje leži na član


bama,
koje današnjica stavlja na takve insti


stvu. Kako ni početkom 1942. godine nije bilo


tucije.
Tim razmatranjima došlo se do zaključ


nikakvih znakova uspjeha ove akcije, to je


ka, da proširenje današnjeg muze


sa strane družtva povedena neposredna akcija


ja na potrebnu visinu, kao i redov


za pretplaćivanje šumarskog lista, kojoj se


no uzdržavanje takvog muzeja


odazvalo samo državne ustanove s okruglo


prelazi mogućnosti i zadaću Hr


stotinu komada. Uslied toga, kao i broja novih


vatskog šumarskog družtva. Pitanja


članova naklada Hrvatskog šumarskog list^.-*


muzeja posvećena je na ovoj skupštini posebna


1942. godini iznosila je 1000 komada. ,,. ´


točka dnevnog reda, pa se na ovom mjestu ne
upuštamo podrobnije u sam problem inuzeja. 5. Knjižnica. Tokom minule gVj^Jfie druž-
Dodati je još okolnost, koja je izkrsla krajem tvena knjižnica dopunjena je s 9 novih knjiga
listopada o. g., a to je, da je i dio muzejskih i to:


rostorija ušao poljodjelski fakultet, koji ^e. Knight-Wulpi: Furniere und Speerholz;
morao izseliti iz svojih prostorija na kazališt-Dr. L._ Vorreiter: Handbuch fiir Holzabfallnom
trgu. wirtschaft;
Dr. F. Kollmann: Technologie des Holzes; ´


Za uzdržavanje družtvenog doma bili su


Dr. V. Dieterich: Forstliche Betriebswirt


predviđene obnove u unutrašnjosti zgrade. Te


schaftslehre;


obnove nisu izvršene i to s dva razloga: prvi


Ing. A. Perušič: Prilog rješavanju pitanja


je predvidi^ izseljenje šumarskog fakulteta iz
mašeg doma, što će povući sa sobom radove i kultiviranja našega krasa;
pregrađuje, koje će trebati izvršiti prema no-Ing. S. Tregubov: Les forets vierges mon


j voj svrsi prostorija družtvenog doma; drugi tagnardes des masife de Klekovača et


´ je razlog, potreba većeg popravka krova, Grmeč;


^.
koji je, poput ostalih krovova, znatno bio ošteW.
Grottian: Die Umsatzmengen im Weltćen
od velike hladnoće i visokog snijega prošle holzhandel;
zime. Kod tog popravka 77 kvadratnih metara Dr. I. Horvat: Iztraživanja o specifičkoj
pokrito je novim materijalom (salonit-ploča-težini i utezanju slavonske hrastovine;
ma), dok se ploče s ove površine upotrebljava Dr. M. Anlć: O rasprostranjenosti europza
popravak odnosno izmjenu pločica na ostaskog
pitomog kestena.
lom dijelu krova s površinom od okruglo 1500 Pored ovih knjiga družtvo prima 24 časokvadratnih
metara. Pored toga u podrumu pisa i to 12 domaćih i 12 stranih. v /
obieljena je jedna prostorija, koja ima slu


Od izvještaja za prošlogodišnju skupštinu


žiti kao privremeno sklonište za slučaj napa


do 30. studenoga o. g. knjižnicom se služilo


daja iz zraka.


svega 64 člana, koji su posudili 227 knjiga.
^ 2. Predavanja. Početkom prošle sezone pre-Posjećivanje družtvene čitaonice bilo je slabo.


) davanja t. j . početkom prošle zime predviđen Jačoj upotrebi knjižnice na putu je i pomanj"
je niz predavanja, u kojima bi se razmotrili kanje kataloga knjižnice, pa se stoga predviđa
obćeniti i pojedinačni problemi, ali u svemu izdavanje novog kataloga, koji bi Obuhvatio
moglo se održati dva predavanja: 9. Xn. 1942. ne samo popis knjiga nego i svih časopisa, kao
predavanje profesora EKVš-a Dra Milana i sadržaj svih« do sada izišlih šumarskih listova.
Ivšiča : šumsko gospodarstvo u sklopu 6. Komasacija i šumsko gospodarstvo. Više


narodnog gospodarstva te 3. II. 194:g. prof. po praksi nego po pozitivnom zakonskom praDra
Milana Marinovića : Ustrojstvo vu rad komasacionih povjerenstva u mnogo


u4l drvarskog prirada u Njemačkoj. Veći broj slučajeva je na štetu šumskog gospodarstva.


predavanja nije bilo moguće održati zbog su-Na poticaj Hrvatskog šumarskog družtva odvreinenih
prilika, koje zahtijevaju opsežan nenos
komasacije i šumarstva obradio je u poposredan
rad u službenoj dužnosti pojedinca, sebnom članku Ing. I. Smilaj (tiskanom u 2.


apsorbirajući mu sve slobodno radno vrieme. broju 1942. godine), koji je članak bio podloga


Z9
ŠUMARSKI LIST 1/1943 str. 32     <-- 32 -->        PDF

2a pokretanje ovog pitanja. Ova inicijativa bila
je uspješna, jer je Zemaljsko komasaciono povjerenstvo
to pitanje do donošenja potrebniii
propisa povoljno riešilo svojom odlukom naredbenom
snagom.


7. Šumarski podmladak. Tokom minule godine
naročito je razmatrano pitanje valjanog
stručnog podmladka, kao i povećanje broja
studenata šumarstva. Obzirom na današnje
prilike došlo se do zaključka, da se bolja i jača
praktična izobrazba mora steći već tokom studija.
Za ostvarenje ovoga predloženo je ministarstvu
šumarstva da se fakultetu stave na
raspolaganje pogodni objekti u svrhu zorne
obuke, te da se ta zorna obuka, obzirom na
relativnu siromašnost studenata i materijalno
podpomogne.
U svrhu povećanja broja studenata predložena
je podjela stipendija. Ovaj priedlog međutim
ove godine ne može biti realiziran obzirom
na vojnu dužnost gimnazijskih ablturijenata.


8. Prva obljetnica Nezavisne Države Hrvatske.
O prvoj obljetnici uspostave Nezavisne
Države Hrvatske Hrvatskog šumarsko družtvo
po svom upravnom odboru kao vanređne radove
u ovoj godini izvršiti ove vanređne radove:
izdati knjigu o važnosti i zadaći šuiTia
u suvremenom životu uobće, a za Hrvatsku
napose; pozvati članstvo za izkorištavanje svakog
komadića slobodnog zemljišta posebnika
sadnjom šumskog drveća; poraditi na pošum-
Ijavanju Grmošćice, koja se nalazi u neposrednoj
blizini grada Zagreba. Kako je godina rada
u toku, to je sada još preuranjeno dati prikaz
izvršenja ovog programa.
9. Klubovi. Od klubova, koji se osnivaju i
djeluju prema čl. 31. 1 32. družtvenih pravila
osnovan je i radio jedino Klub šumara u
Banja Luci.
10. Članstvo. Na današnji dan Hrvatsko šumarsko
družtvo ima ovo članstvo:
redovitih 499
izvanrednih 11
podmladka , 44
dobrotvora 5
utemeljitelja 17


dakle ukupno 576


što spram stanja u izvještaju prošlogodišnjoj
skupštini znači porast od 98 članova.


11. Sjednice upravnog odbora. Kako je već
naprijed napomenuto, članstvo je o družtvenom
radu obavieštavano preko našeg šumarskog
lista tiskanjem zapisnika sjednica upravnog
odbora. U minuloj godini odbor je održao 5
sjednica, a zapisnici u cielosti tiskani su u
ovim brojevima Hrvatskog šumarskog lista:
zapisnik sjednice od 15. rujna 1941. u br. 10.
iz 1941., zapisnik sjednice od 8. prosinca 1941.
u br. 1. iz 1942., zapisnik sjednice od 22. ožujka
1942. godine u br. 5. iz 1942., zapisnik
sjednice od 19. srpnja 1942. u br. 6./7. iz 1942.
godine, dok će se zapisnik sjednice od 7. prosinca
1942. godine tiskati zajedno sa zapisnikom
ove skupštine.
Obzirom, da je izvještaj sadanjeg upravnog
odbora o prvoj godini njegovog rada prihvaćen
na glavnoj skupštini od 14. rujna 1941.
godine, to se u ovom izvještaju iznio samo
rad za drugu godinu, pa se skupština moli da
primi ovaj izvještaj na znanje i nakon izvještaja
družtvenog blagajnika i izvještaja nadzornog
odbora odobri dosadanji rad družtvenog
odbora.


U Zagrebu, 8. prosinca 1942.


Tajnik:


Ing. Oskar P i š k o r i ć, v. r.


Za vrieme čitanja izvještaja družtvenog
tajnika ušao je u dvoranu ministar narodnog
gospodarstva g. Dr. Ing. Josip B a 1 e n, burno
pozdravljen od skupštine. Družtveni predsjednik
pozdravlja gosp. ministra te ističe kako
nas šumare naročito veseli dolazak g. ministra,
koji dobro poznaje naše družtvene prilike, jer
je i sam. šumar, a pored toga dugogodišnjim
članom družtva, naš suradnik i sadanji urednik
»Hrvatskog šumarskog lista«. Nakon pozdrava
predsjednika tajnik nastavlja sa svojim
izvještajem.


Iza pročitanog izvještaja tajnika ustaje ministar
g. Dr. ing. Balen te se ponajprije zahvaljuje
družtvenom predsjedniku na pozdravnim
riečima.


U nastavku svog govora g. ministar ukratko je naveo razloge zbog kojih su
dokinuta bivša pojedinačna priradna ministarstva (ministarstvo šumarstva i rudarstva,
ministarstvo seljačkog gospodarstva, kao i mmistarstvo obrta, veleobrta i trgovine)
a osnovano jedno ministarstvo za sve grane priradne djelatnosti. Medjutim,
naglašuje g. ministar, ovini sjedinjenjem šumarstvo nije ništa izgubilo, jer mu je
osigurana samostalna djelatnost osnutkom Glavnog ravnateljstva za šumarstvo.
Dalje je g. ministar naglasio svoje zadovoljstvo a stručnoj spremnosti i
marljivom radu hrvatskih šumara, što se očituje naročito u današnje
doba kada treba svladavati mnoge poteškoće i zaprieke tako rekuć na svakom koraku.
Gospodin ministar je izrazio nadu da će se prilike uskoro poboljšati, pa moli
da svi u tom težkom radu i dalje uztraju, te je uvjeren, da će hrvatsko šumarstvo
i dalje ići onim putem koji je najbolji i najkorisniji za domovinu. Konačno g. ministar
naglašuje, da će svakom njegov rad biti priznat pa od sviju moli da doprinesu
što više za napredak i procvat šumarske struke.


Govor g. ministra skupština jeburnim pljeskom a u ime skupštinenim riečima zahvalio se gospođinudružtveni predsjednik. Nakon toganastavila je redovnim radom te seraspravu o izvještaju tajnika.


popratila
na pobudministru
skupština
prešlo na


Rieč dobiva Ing. Miso P a j c koji upravnom
odboru stavlja prigovor, da je rlešavanju
pitanja deputatnog drva kotarskim šumarima


30.
posvetilo premalo pažnje te je to pitanje ostalo
sve do danas nerlešeno.


Družtveni predsjednik Ing. Abramovl ć
u odgovoru Ing. Pajc u kaže: Ne stoji, đa
upravni odbor za ovo pitanje nije imao interesa
nego iztiče, da je to pitanje pokrenuto,
ali da se za sada ne može to pitanje riešavati
posebnom uredbom nego će biti riešeno unifi
kacijom šumarske službe. Po toj unifikaci,
ŠUMARSKI LIST 1/1943 str. 33     <-- 33 -->        PDF

nadzorna služba vršila bi se po izvjestiteljima
sa strane ravnateljstva šuma te bi prema tome
bila samo jedna vrst službenika, a ne kao do
sada onih kod uprave državnih šuma i onih
kod općih upravnih oblasti. Cielo pitanje izjavljuje
predsjednik bit će uskoro riešeno.


Nakon toga skupština je izvještaj primila
jednoglasno u cielosti. /^


U među vremenu ušao je u dvoranuygosp.
Ing. Ivica P r k o v i ć ministar državni ^^ećnik
kojega skupština burno pozdravlja i ^kojemu
družtveni predsjednik upućuje pozdravne rieči.


B) Izvještaj blagajnika:


Izvještaj blagajnika glasi:


STANJE BLAGAJNE 7. XII. 1942.


Gotovina:


Kn. b.
U blagajni nalazi se gotovog novca 39.440.47
Efekti :
ček. rač. kod Poštanske štedionice 22.318.60
Kod Grad. šted. ulonžica br. 114015 87.237.19


„ „ 114016 157.839.82
Kod I. Hrv. šted. ulož. br. 120418 24.294.17


„ 120420 3.904.23


„ 308614 164.33E.29


U efektima ukupno 459.926.30


STANJE ZAKLADE


Pripomoćna Kereškenjijeva


zaklada


Kn. b.
Kod Gradske šted. ulož. br. 115265 96.448.69
Kod I. Hrv. šted. ulož. br. 310758 103.082.10
Tri obveznice 7% investicionog zaj


ma glaseće na 11.500.—


´ Ukupno 211.030.79


Literarna Borošićeva zaklada
Kod Grad. šted. ulož. br. 113788 3.482.07


OSTALI POSLOVI


Stanarina : za iznajmljene prostorije u
šumarskom domu prema najamnom ugovoru
od 1. siječnja 1942. broj ex. 152/1942. zaprimljena
je potpunoma.


Porez i državni 1 gradski podmireni su
do svršetka 1942. godine.


Zaključni računi 1941. god. predlažu
se t. j . bilanca, obračun primitaka 1 izdataka
i stanje imovine god. 1941. Računi su
pregledani zajedno sa cielim blagajničkim poslovanjem
dne 16. srpnja 1942. po nadzornom
odboru i pronađeni u potpunom redu. Izvještaj
nadzornog odbora prileži kod zaključnih računa.
Temeljem toga moli se za razrješnicu.


Zaključni računi kao i izvještaj nadzornog
odbora otisnuti su u Hrvatskom šumarskom
listu broj 6.-7.-1942. stranica 209., 212. do 215.


Izdaci u 19Ii2. godini. Proračuni za ovu godinu
sastavljeni su u mjesecu kolovozu, a odobreni
u rujnu 1941., kad se nije moglo predvidjeti,
da će ciene toliko porasti, pa je uslied
toga došlo do prekoračenja koci pojedinih stavaka.


Do konca studena o. g. izdano je 416.298.81
Kuna, proračunom je predviđen izdatak za ovu
godinu sa 428.500.— Kuna, nu kako se imade
ovaj mjesec platiti jošte tisak Hrvatskog šumarskog
lista broj 9.—12. i kako je za popravak
krova na šumarskom Domu, a koji se je
morao izvesti radi sačuvanja zgrade plaćeno
oko 14.000 Kuna više nego što je proračunom
predviđeno)* to će izdatci ove godine biti veći,


31


nego što je proračunom predviđeno za oko


35.000 Kuna.
Primitci do konca mjeseca studenog iznašaju
422.731.58 Kuna 1 to bez svote od 43.700
Kuna, koja je u proračunu primitka za ovu
godinu odobrena, da se podigne od glavnice
koja je određena za redovite potrebe. U ovom
mjesecu imade jošte stići pripomoć od Ministarstva
narodnog gospodarstva, članarina,
pretplata za Hrvatski šumarski list, to će ta
svota iznositi oko 30.—40.000 Kuna.


Iz napred navedenog vidljivo je, da ako su
veći izdatci, da su i veći primitci, pa da se p&
svoj prilici neće trebati podizati novac od glavnice
prem je to odobreno.


Upravni odbor na sjednici od 8. prosinca
1941., a u skladu po Zakonskoj odredbi državnog
ureda za oblikovanje cijena i nadnica povisio
je družtvenoj namještenici plaću, za mjesečno
600 Kuna to se stavlja do znanja.


Dne 20. listopada 1942. uselio je u šumarski
Dom dekanat poljodjelsko-šumarskog fakulteta,
kome su ustupljene dvije dvorane šumarskog
muzeja u II. katu i to uz mjesečnu
najamninu od 3.000 Kuna, pa će i time đružtvo
povećati svoj prihod.


Predlaže se na odobrenje proračun primitaka
i izdataka za god. 1943. koji su otisnuti
u Hrv. šum. Listu broj 6.—7. 1942. str. 216
i 217.


Kako se ciene još nisu ustalile to se moli,
da se dozvoli t. zv. prebacivanja (virmani) u
granicama odobrenog proračuna.


Članarine do konca studena 1942. unišlo je:


od redovitih članova . . Kuna 98.621.25
izvanrednih članova . . 2.020.—
pomladak 3.550.—
utemeljitelji i dobrotvori 2.400.—
Ukupna članarina Kuna 106.591.25


pretplate na Hrv. šumarski list
unišlo je Kuna 29.169.35
oglasne pristojbe , 8.009.50


Ukupno Kuna 143.770.10


Uplata članarine odkad istu ubiru ravnateljstva
sređuje se sve više, samo je jako slab
ođzlv na uplati starog duga članarine.


U Zagrebu, 7. prosinca 1942.
Blagajnik:
Oskar D r e m i 1, s. r.
Izvještaj blagajnika skupština jedno glasno
prihvaća.


III. BAZPRAVA O PRORAČUNU ZA
GODINU 1943.
Proračun za 1943. godinu skupština prihvaća
jednoglasno onako kako je tiskan u Hrvatskom
šumarskom listu broj 6.—7. 1942. godine,
s time da se u proračunu dozvoljavaju prebacivanja
(virmani).


Nakon prihvata proračuna predsjednik ing.
Abramović izvješćuje skupštinu da je na sjednici
upravnog odbora od 7. XII. o. g. zaključeno,
predložiti skupštini na prihvat da se od
družtvene potrošive glavnice koja iznosi 459.000
Kuna okruglo Izluči svota od 200.000 Kuna,
koja bi se izvan prihvaćenog proračuna upotriebila
za popunjenje i uređenje knjižnice,
kupnju papira i drugih predmeta. Predsjednik
po ovom priedlogu otvara raspravu i moli da
se donese po tome zaključak.


Dr. N. Neidhardt predlaže kupnju papira
za šumarski List za cielu godinu.
Ing. Stjepan B r i x i misli da se ovdje radi


o nepotrošivoj glavnici, te veli da ovu ne bi