DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1943 str. 24     <-- 24 -->        PDF

HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŽTVO
izKAZ ČLANSTVA


DOBROTVORI:
Ing. B r a j d i ć Ferdo, Zagreb
Ing. B r a t u ž Emst, Šibenik


Ing. K o s o V i ć Bogoslav, Zagreb


Ing. B r i X i Stjepan, Varaždin


Državno šumsko veleobrtno podu


Ing. Brkljačić Ante, Zagreb


zeće Turopolje, Zagreb


Ing. Brkljaćić Nikola, Sv .Ivan žabno


Šumsko veleobrtno d. .d.,
Belišće


Ing. B r n j a s Dragutin, Zagreb


gumsko-dohodarstvenl ured kneza


Ing. B u c a 11 ć Janko, Vinkovci ,


Thurn-Taxisa, Karlovac


Ing. B u j i ć živko. Banja Luka /
Ing. Bul a M. Konstantin, Osijek v


UTEMELJAČI:


Ing. B u 1 u t Dane, Mostar
Ing. B o s i 1 j e V i ć Vladimir, Križ ^ihg. Bur a Dimitrije, Okruglica
Ing. č m e 1 i k Vilim, Zagreb Ing. Butković Matej, Kamensko
Khuen-Belasi grof, Nuštar
Ing. M a r u z z i Ivan, Zagreb Ing. Ca r Zvonko, Virovitica
Ing. Dr. N e n a d i ć Đuro, Zagreb Ing. C e n 1 ć Ante, Vinkovci
Našička tvornica tanina i paro-Ing. Cestar Stjepan, Bjelovar


p i 1 a d. d., Zagreb Ing. C h y 1 a k Roman, Zagreb
Plemenita općina Turopolje, Velika Ing. Ciganović Vladimir, Zagreb


Gorica Ing. Cividin i Rudolf, Zagreb
Ing. P r e m u ž i ć Ante, Zagreb Ing. Cvitovac Vjekoslav, Samobor


Ing. P r p i ć Pero, Zagreb Ing. C r n a d a k Milan, Vinkovci
Ravnateljstvo šuma, Bjelovar Ing. Čuvaj Josip, Slav. Brod
Središnjica za ogrijev, Zagreb


Ing. Š o 1 c Svetozar, Zagreb Ing. č o p Vjekoslav, Busovača
Turkovi ć Milan, Sušak Ing. č o p Bogoslav, Sušine Đurđenovac
Ing. Dr. Vajd a Zlatko, Zagreb Ing. č e o V i ć Ivan, Zagreb


>.^ W e i n e r Milan, Kutina
Ing. č e p e I a k Dragutin, Vinkovci
Ing. č u b e 1 i ć Slavko, Zvornik


REDOVITI:


Ing. Degoricija Zlatko, Zagreb
Ing. Abramović Ante, Zagreb Ing. D e 1 a č Slavko, Zagreb
A g i ć Oskar, Vinkovci Ing. Demokido v Emanuel, Čazma
Ing. A 1 i ć Josip, Prijedor Ing. D e n i s o V Gabriel, Drežnik Grad
Ing. Ambrina c Josip, Zagreb Ing. Despo t Aleksander, Zagreb
Ing. A n đ e r k a Julio, Vinkovci Ing. D j a p i ć Dragutin, Sarajevo
Ing. Andrašl ć Drago, Fojnica Ing. D j e r z i ć Salih, Careva Ćuprija
Ing. Androšević Mihajlo, Oriovac Ing. Djulbegović Zlatko, Banja Luka
Dr. Ing. A n i ć Milan, Zagreb Ing. D j u 1 e p a Mustaf a, Zagreb
Ing. A n t o 1 j a k Ruđolf, Zagreb Ing. D o b r i ć Ante, Karlovac
Ing. Antonijević Eugen, Banja Luka Ing. D o š e n Jerko, Zagreb
Ing. Arnautović Ferid, Brčko D r a ž i ć Juraj, Zagreb
Ing. A s a j Franjo, Vinkovci D r e m i 1 Oskar, Zagreb
Ing. Asančaić Ivan, Đakovo Ing. D r n d e 1 i ć Milan, Draganec


D r n i ć Milan, Podsused


Ing. B a b i ć Vladimir, Zagreb Ing. Dropuči ć Stjepan, Kutina
Ing. Badovinac Zvonko, Zagreb Ing. Dubravčić Vjenceslav, Zagreb


Ing. Bakrani n Juraj, Gračanica Ing. Dui ć Ante, Mostar^/
Ing. B a 1 a i ć Mijo, Ljubuški Ing. D u k č e v i ć Martin, Makarska


Ing. B a 1 e n Dr. Josip, Zagreb Dumendjić Adolf, Zagreb
Ing. B a 1 i ć Mehmed, Tuzla Ing. D u m i ć Krunoslav, Hrv. Mitrovica


Ing. Balkovsk i Aleksander N. Gradiška
B a 1 o n e k Franjo, Sarajevo Ing. E m r o V i ć Borivoj, Zagreb


Ing. Bastjančić Ivica, Vinkovci
Ing. B a t i n i (5 Milan, Vitez Ing. F a š a i ć Vid, Gospić
Ing. Bediragi ć Raslm, Sarajevo Ing. F e r i ć Ilija, Mitrovica


Ing. Beinvvinkler Viktor, Levanjska Varoš Ing. F e r 1 j a n Vladimir, Teslić
Ing. B e h m e n Sidik, Banja Luka Ing. F e y Josip, Zagreb
Ing. Belaškovi ć Drago, Vrbovsko Ing. F i c k o Dragutin, Trnava
Ing. B e 1 e c k i Nikola, Makarska Ing. F i 1 i p a n Franjo, Bjelovar
Ing. B e 11 r a m Vladislav, Otočac Ing. F i 1 i p o V 1 ć Hajrudin, Ključ Ing. B e n i ć Emil, Bjelovar Ing. F i 1 i p o V i ć Vladimir, Ilok Ing. B e n i ć Roko, Nova Gradiška Ing. F i s c h e r Maks, Vinkovci
B e r g a n Artur, Delnice \/ Ing. F i t z e Karlo, Tuzla
Ing. Berlekovi ć Stjepan, Karlovac Ing. F1 o g 1 Stanko, Zagreb
Ing. B e r t i ć Stjepan, Morović Ing. F o r e y t Eduard, Bjelovar
Ing. Bevelakua Stjepan, Zagreb Ing. Francišković Hrvoje, Banova Jaruga
Ing. B e s t a 1 Vilim, Zagreb Ing. Francišković Stjepan, Zagreb
Ing. B i ć a n i č Branko, Gospić Ing. F r a n j e š Eugen, Bjelovar
Ing. B i 1 i ć Dragutin, Turbe Ing. Frank e Karlo, Banja Luka ^
B i 11 ć Pavle, Banja Luka Ing. Franjković Ivo, Erđevikv
B1 o n d i ć Josip, Jastrebarsko Ing. F r k o V i ć Ivica, Zagreb
Ing. B i r t Vjekoslav, Bjelovar Ing. F u k a r e k Pavle, Nevesinje
Ing. Blaževac Maks, Prnjavor


, Ing. B o b e k Ivan, Banja Luka , , fng. G a 1 u š k a Stefan, Sarajevo
3 Ing. B o b k o V Leonid, Banja Luka t´j Ing. Gavra n Ljubomir, Banja Luka,


22
ŠUMARSKI LIST 1/1943 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Ing. Gavrani ć Branimir, Bjelovar
Ing. Giperborejski Boris, Dubrovnik
Ing. G j a i ć Mati ja, Belišće


nng.
G j u k i ć Dušan, Sarajevo
Ing. Gjurkovi ć Matija, Nova Gradiška
Ing. G o d e k Ivo,- Zagreb
Ing. Goričk i Dragutin, Drenje
Ing. G o r u p i č Pero, Banja Luka
Ing. G r a h 1 i Ljubomlr, Ivanska
Ing. G r a n i ć Josip, Banja Luka
Ing. G r b a c Ivo, Banja Luka
´
Ing. Gregačević Mirko, Petrinja
Ing. Grohova c Zrinjko, Krapina
Ing. G r (i n w a 1 d Josip, Zagreb
Ing. Gojmerac Milan, Varcar Vakuf


Ing. H a n g Ladislav, Bjelovar
Ing. H a n z 1 Dragutin, Požega
Ing. Haramij a Viktor, Bjelovar
Ing. Hasandelić šemsuđln, Podgrab
Ing. Havliče k Aleksanđer, Zagreb
Ing. H e i m Johan, Banja Luka
Helebrand Adolf, Zagreb
Ing. H e 1 m a n Matija, Zagreb
Ing. Herjavec Drago, Zagreb
Ing. H e r m a n Josip, Bjelovar
Ing. H o r v a t August, Zagreb
Ing. Dr. H o r V a t Ivo, Zagreb
Ing. H o r V a t Stjepan, Vrhovlne


Hradi l Dragutin, Zagreb
Ing. Hranilović Dane, Zagreb
Ing. Hranilović Maks, Zagreb
Ing. Hrsk a Ivo, Karlovac
Ing. H r u š k a Bernard, Vrbanja
Ing. Hrženja k Ferdinand, Zagreb
Ing. H r ž 1 ć Gustav, Gospić
Ing. H u m o Salih, Srednje
Ing. H u š a Jaroslav, Banja Luka
Ing. Hutere r Julije, Han Pijesak
Ing. Hval a Rajko, Zagreb
Ing. Hvorostin Vladimir, Banja Luka


Ing. 11 e k o V i ć Matija, Grubišno Polje
Ing. I m a n o V i ć Husein, Tešanj
Ing. I s a j e V Ivan, Podgrab
Ing. IV a n e a n Cvjetko, Bjelovar
Ing. I v 1 ć Franjo, Varaždin
Ing, I V k o v i ć Stjepan, Ogulin


Ing. J a 1 Villm, Cetinjgrad
Ing. J a n č i k Jaromir, Brčko
Ing. Jankavlć Ilija, Našice
Ing. Janković Mirko, Nova Raca


"v^ng. J a s i ć Dušan, Karlovac
Ing. J e 1 a č a Vladimir, Sarajevo
Ing. J e i e n č i ć Vladislav, Vinkovci
Ing. J e 1 e n 1 ć Ivo, Vinkovci
Ing. J e 11 m a n Bela, Zagreb
Ing. J e n i ć Božidar, Derventa
J e r b i ć Ivan, Zagreb
Ing. J e r b i č Zđravko, Nova Gradiška
Ing. Jezovšek Josip, Dvor
Ing. Ježi ć Miroslav, Sarajevo
Ing. J 1 n d r a Branko, Trnjani
Ing. J o š o V e c Adolf, Zagreb
Ing. J o z i ć Josip, Bjelovar
Ing. J u r č 1 ć Marijan, Zagreb
Ing. J u r i ć Pavle, Banja Luka
Ing. Jurkovi ć Fabijan, Sarajevo^


´^(o-L
Ing. J u V a n č 1 ć Ivan, Belišće
Ing. J u z b a š i ć Matija, Tuzla


Ing. K a h 1 e r Jeronim, Kotorišće
Ing. K a j f e ž Drago, Zagreb
Ing. Kajganović Mirko, Donji Lapac
Ing. K a j t a ž Omer, Banja Luka
Ing. K a n o t i Stjepan, Zagreb
Ing. K a p 1 ć Mustaf, Nova Gradiška


"-.., Ing. Karioll ć Stanko, Delnice
´´ ´^ Ing. K a t a n a Muharem, Banja Luka


Ing. K a t i ć Antun, Sarajevo ,
Ing. K a t i ć Josip, Okučani /
Ing. K a t i ć Krešimir, Zagreb
Ing. K a u d e r s Alfons, Zagreb
Ing. K e 1 e z Marln, Zagreb
Ing. K e 11 n e r Hugo, Varaždin
Ing. K e v o Ratko, Gospić
Ing. K1 e p a c Dušan, Zagreb
Ing. K1 u m p e r Pavao, Voćln
Ing. Kne z Ante, Nova Gradiška,
Ing. K o c h Miroslav, Bjelovar v´^
Ing. K o d ž i ć Nikola, Kostajnica
Ing. K o h u t Ladislav, Senj
Ing. K o 11 b a š Rudolf, Zagreb
Ing. Koludrovio čeđomil, Makarska
Ing. Komllnović Dragutin, Banja Luka
Ing. K o n j a r Stanko, Banja Luka
Ing. K o p f Stjepan, Vinkovci
Ing. K o p r i ć Andrija, Zagreb
Ing. Koric a Vladimir, Okučani *


Ing. K o r o š e c Mijo, Vinkovci
Ing. K o s o V i ć Juraj, Gospić
Ing. Kostenac Ivo, Vukovar
Ing. K o š ć a k Franjo, Morovlć
Ing. K o s t e 1 i ć Oskar, Gospić
Ing. Kotarski Mijo, Pakrac


v´Ing. Kovačević Dušan, Banja Luka
Ing. Kovačevi ć Pero, Jastrebarsko
Ing. Kovačević Roko, Zagreb
Ing. Kovačević Stevo, Zagreb
Ing. K o V ač i ć Borlslav, Ogulin


g Ing. K o V a č 1 ć Mladen, Banja Luka


;t´-vlng. Kovalje v Petar, Tuzla
Ing. K o p č i ć Ibrahlm, Travnik
Ing. K r a 1 Franjo, Nova Gradiška
Ing. Kralj Ičkovlć Ivan, Sisak
Ing. Krasojevlć Cvjetko, Klenak
Ing. K r e b e 1 j Petar, Gospić
Ing. K r e č Franjo, Virovitica
Ing. K r e s o Sejdo, Nova Gradiška
Ing. Krišković Lambert, Zagreb
Ing. Krpa n Juraj, Udbina
Ing. Krpa n Rudolf, Zagreb
Ing. Kuči ć Vilim, Skrad
Ing. K u d o V1 ć Sulejman, Tuzla
Ing. K u n đ r a t Emil, Zagreb
Ing. Kuša n Stjepan, Mostar
Ing. K u 11 e š a Stjepan, Banja Luka
Ing. Kvaternik Ante, Ogulin


Ing. Lacković Vinko, Pitomaca
Ing. L a k i ć Ivan, Rajlć
Ing. L a s t r 1 ć Dragutin, Sarajevo


^/Ing. Lazare v Serglj, Banja Luka
Ing. Leuste k Albin, Zagreb\/
Ing. Levakovlć Dr. Ante, Zagreb
Ing. Llplčanin Mijo, Vareš
Ing. L i p o V e c Josip, Garešnlca
Ing. Ljubović Hljadet, Visoko
Ing. L o g e r Lavoslav, Zagreb
Ing. Lonča r Milutin, Nova Gradiška
Ing. Lončarevlć Stjepan, Zagreb
Ing. L o p a r i ć Nikola, D. Stubica
Ing. L o V r 1 ć Ante, Zagreb
Ing. L o V r 1 ć Lavoslav, Zagreb
Ing. L o v r i ć Ninoslav, Zagreb
Ing. L o v r 1 ć Tihoraj, Gospić
Ing. L u c a r i ć Tomo, Gtok
Ing. L u k a č i ć Petar, Karlovac
Ing. L u 11 ć Stjepan, Velika Gorica


Ing. Macorat a Otmar, Jablanica
Ing. M a č e k Stjepan, Dugo Selo
Ing. Madiraz a Humbert, Travnik
Ing. Madjarević Vladimir, Ilok
Ing. Mahovlić Josip, Gospić
Ing. M a j e r Dragutin, Garešnlca
Ing. M a j n a r i ć Marijan, Zagreb


^ ^ Ing. Majnarić Milivoj, Fužlne


/
^ Ing. M a i j k o Sergije, Karlobag


23
ŠUMARSKI LIST 1/1943 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Ing. Man e Eduard, Gosple
Ing. M a r č i ć Josip, Dubrovnik
Ing. Maksimovlć Mihajlo, Banja Luka
Ing. Marinković Branimir, Makarska
Ing. M a r i n o V i ć Dr. Milan, Zagreb
Ing. M a r k i ć Mihovil, Zagreb
Ing. M a r k o V i ć Ivan, Nova Gradiška
Ing. M a r k o V i ć Stevo, Zagreb
Ing. Markunović Josip, Nova Gradiška
M a r u š i ć Mijo, Zagreb
Ing. M a s c h a Robert, Zagreb
Ing. M a t i j a š i ć Vladimir, Ogulin
Ing. Matizović Dragutin, Zagreb
Ing. M a t k o V i ć Petar, Makarska
M a t o 1 n i k Ivan, Zagreb
Ing. Matuzović Robert, Gospić
Ing. M a z a n e k Josip, Vinkovci
Ing. Medaković Mirko, Zagreb


M e h i ć Mustafa, Vozuća
Ing. Mihajljevid Nikola, Ogulin
Ing. M i h a 1 i ć Stjepan, Ogulin /
Ing. Mihaliček Nikola, Zagrebv
Ing. Mihaljević Bartol, Karlovac
Ing. M i h i ć Josip, Ludbreg
Ing. M i j i ć Ante, žepče
Ing. M i 1 e 11 ć šime, Otočac
Ing. M i I i ć Žarko, Bjelovar
Ing. Milinković Ivan, Gospić
M i f k a Krešimir, Podgorač
Ing. M i 1 a s Branko, Pužine
Ing. M i k š a Stjepan, Bjelovar
Ing. Moća n Franjo, Delnice
Ing. Mot t Rafael, Tuzla
Ing. M r z 1 j a k Mladen, Bos. GradiškaJ´
Ing. M u c k Valter, Hrv. Mitrovica
Ing. M u f t i ć Halid, Zagreb
Ing. Mujdrica Mihajlo, Zagreb
Ing. Mtiller Đuro St, Virovitica
Ing. Miiller Djuro ml., Bjelovar


Ing. N a V r a t i 1 Ivo, Hrv. Mitrovica
Ing. Neidhardt Dr. Nikola, Zagreb
Ing. N o g i ć Ivan, Glina
Ing. Nova k Aleksander, Glina
Ing. Novaković Mladen, Nova Kapela


V Ing. N o V k o V i ć Dušan, Banja Luka
Ing. Novosele c Franjo, Podr. Slatina


O d ž i ć Vladimir, Zagreb
Ing. O m a n o V 1 ć Salih, Sarajevo
Ing. O r a š Igo, Mostar
Ing. O s t o j i ć Petar, Zagreb


Ing. P a j c Miso, Osijek
Ing. P a n o v Aleksander, Banja Luka
Ing. P a š a 1 i ć Julije, Sarajevo
Ing. P a u k o V i ć Antun, Pleternica
Ing. P a V i e i ć Stipe, Gospić
Ing. P a V 1 e t i ć Franjo, Ivanec
Ing. P a V 1 i ć Ante, Zagreb
Ing. Pećin a Mihajlo, Sarajevo
Ing. Per e Zvonko, Zagreb
Ing. P e r ć i ć Mirko, Okruglica
Ing. P e r š e Franjo, Križ
Ing. P e r š i ć Nikola, Daruvar
Ing. P e r u š i ć Andrija, Zagreb
Ing. P e t e k Franjo, Novska
Ing. P e t r a č i ć Dr. Andrija, Zagreb
Ing. P e t r a ć i ć Božiđar, Zagreb
Ing. P e t r a k Juraj, Zagreb
Ing. Petrović Franjo, Teslić
Ing. P i č m a n Dragutin, Karlovac
Ing. P i r š i ć Vllim, Ogulin
Ing. P i š k o r i ć Oskar, Zagreb


-»"Ing. Plavši ć Dr. Miljenko, Zagreb
Ing. Plesa Vinko, Senj
P 1 e š k o Bartol, Krapina


, ´ Ing. PodhorskI Ivo, Zagreb
T:^ Ing. P o d u j e Luka, Novi Vinodol


/


Ing. Po 1 k o V n i k Fedor, Bjelovar
Ing. P o 1 o V 1 ć Mihajlo, Karlovac
Ing. Po 1 f e r o V Vasilije, Banja Luka
Ing. P o t o č i ć Zvonimir, Mostar
Ing. P r e 1 e s n i k Heliodor, Dubrovnik
Ing. Pr e m u ž i ć Andrija, Zagreb
Ing. Pr e s e č k i. Franjo, Zagreb
Ing. Pr otoklitov Nlkolaj, Belišće
P r p i ć Stjepan, Glina
Ing. P r š a Pavao, Vinkovci
Ing. P š o r n Josip, Virovitica


Ing. R a d e t i ć Ivan, Gospić
Ing. R a d i m i r Dragutin, Zagreb
Ing. Radišević Milan, Vinkovci
Ing. R a d i š i ć Josip, Banja Luka
Ing. Radosavljević Ivan, Ogulin
Ing. Radošević Josip, Zagreb
Ing. Radoševi ć Vjenceslav, Zagreb
Ing. R a V n i k Fran, Sarajevo
Ing. R e b a c Ivan, Bihać
Ing. Reiherzer Krešimir, Iliđža
Ing. R e n k o Stanislav, Mrkopalj
Res-Koretić Antun, Zagreb


Ing. R e s-K o r e t i ć Vladimir, Vinkovci
Ing. R i 1 k e Ljudevit, Sanski Most
Ing. R o g i n a Tugomll, Nova Gradiška
Ing. R o h r Petar, Našice
Ing. R o s a n d i ć Milan, Zagreb
Ing. R o s i ć Ante, Hvar
Ing. R o ž i ć Adolf, Bjelovar
Ing. R ž e h a k Viktor, Otočac
Ing. R u c k e r t Kamilo, Rajić
Ing. Rukavina Branko, Pakrac
Ing. Rukavina Ivo, Zagreb
Ing. R u n j e Hinko, Hrv. Mitrovica
Ing. Rupči ć Nikola, Zagreb
Ing. R u ž i č i ć Ante, SI. Požega


Ing. S a ć e r Ivan, Zagreb
Ing. Sarnavka Roman, Zagreb
Ing. S a V i ć Milan, Mostar
S e i d e 1 Oskar, Bjelovar
Ing. Selmanović Ahmet, Banja Luka
Ing. S e n i č a r Franjo, Nova Gradiška
Ing. Serda r Stjepan, Gospić
Ing. S e r t i ć Ivo, Ravna Gora
Ing. Severinski Vladimir, Križ
Ing. S g e r m Franjo, Sarajevo
Ing. S g u r i ć Mihajlo, Križevci
Ing. S 1 n i c k i Ivan, Banja Luka
Ing. S k r i p k o Vasilije, Sarajevo
Ing. S 1 o V i ć Zvonimir, Zagreb
Ing. S m i 1 a 3 Ivan, Vinkovci
Ing. Sprečkić Ante, Olovo
Ing. Srbljinović Zvonko, Gola
Ing. S r d j i ć Dušan, Zagreb
Ing. Stanjković Maks, Teslić
Ing. S t i v i č e V i ć Nikola, Vinkovci
Ing. Stjepanović Ljubomir, Banja Luka
Ing. Strapajević Đuro, Zagreb
Ing. Strepački Vjekoslav, Zagreb
Ing. S u č i ć Jakob, Derventa
Ing. Sulimanović Drago, Zagreb
Ing. S u p e k Vladimir, Bos. Novi
Ing. S u r u 1 i z Muhamed, Nova Gradiška


Ing. g a f a r Josip, Crikvenica
Ing. šandrovčan Mijo, Pitomaca
Ing. S c h a n k Johan, Vinkovci
Ing. g a r i ć Porin, Zagreb
Ing. g a V o r Ivan, Bjelovar
Ing. š e b e t i ć Marko, Vukovar
Ing. g e r b e t i ć Adolf, Zagreb
Ing. g i m a t i ć Nikola, Sisak
Ing. g i m 1 ć Rudolf, Vinkovci
Ing. sink e Pavle, Banja Luka
Ing. g k o p a c Stjepan, Nova Gradiška


., 1 Ing. g k o r i ć Dr. Vladimir, Zagreb


rtIng. gkrgati ć Želimir, Gospić


24
ŠUMARSKI LIST 1/1943 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Ing. š k r 1 j a c Petar, Zagreb IZVANREDNI ČLANOVI
Ing. Š 1 a n d e r Joža, Sarajevo


Aljmaša c Marijan, Bački Brijeg


š m i d t Josip, Nova Gradiška


Arslanagić Arif, Trebinje


Ing. šnajder Luka, Zagreb
Ing. Š o k č e V i ć Đuro, Zagreb C e z n e r Josip, Banja Luka


Ing. š o o š Đuro, Križevci č e b a š e k Stanislav, Banja Luka
Ing. Špiranec Mirko, Sv. Ivan Zelina Čvorlščec Dr. Ivo, Sarajevo
Ing. Š p o 1 j a r 1 ć Vladimir, Pokuplje Glina D r a š č i ć Ivan, Omiš
Ing. š p o 1 j a r Pero, Županja Dalmatinsko trgovačko družtvo
Ing. sra m Zdenko, Sokolovac Dubrovnik
Ing. štajduhar Franjo, Nemila K1 i m e š Josip, Sarajevo Ing. Š t e f o v 1 ć Josip, Križevci


O r o s z - Aleksander, Lacići-šljivoševci


Ing.
Š t e t i ć Vladimir, Nova Gradiška


P r i j ić Eugen, Makarska


Ing.
Štiglmajer Gustav, Zagreb


H R i h t a r ćiril, Celje.


Ing. Š t i m e e Joža, Banja Luka
Ing. Š t r a s e r Rudolf, Vranovina
Ing. š u b a t Antun, Karlovac ČLANOVI PODMLADKA:
Ing. Š u 1 e n t i ć Ferdinand, Belišće /


Bas a Nedždet, Zagreb


Ing.
šusteršić Janko, Lokve v


B e u s Stanko, Zagreb


Ing.
šusteršič Oton, Travnik


B u t o r a c Mirko, Zagreb


Ing.
š u s t i ć Josip, Zagreb


ćulumović Petar, Zagreb


Ing.
švaganović Ivan, Đakovo


D e k a n i ć Ivo, stuđ. forest Zagreb


Ing.
š V e r k o Ivo, Makarska


D j u r i ć Ivo, Zagreb
Forstlinger Hinko, Zagreb


Ing.
T k a 1 č i ć Branko, Sušine


G j e r k i Antun, Zagreb


Ing.
T o m a c Marijan, Zagreb


G o r u p Eduard, Zagreb


Ing.
Tomašegović Zdenko, Zagreb


H i 1 Stjepan, Zagreb


Ing.
T o m i č i ć Božldar, Kutjevo


H 1 a d i ć Ivan, Zagreb


To n Josip, Orahovlca
Ing. Tonkovlć Dragan, Morović Hranilović Nikola, Zagreb
Ing. Tonković Đuro, Banja Luka H u 1 j e V Mate, Zagreb
Ing. T o p i ć Marko, Banja Luka Išpanović Oton, Zagreb
Ing. Tregubov Vladimir, Zagreb Ivanišević Mirko, Zagreb
Ing. Trange r Teodor, Gospić J a n e š Dragutin, Zagreb
Ing. T r o h a r Vladimir, Vukovar K o r d i š Franjo, Zagreb
Ing. T r o p p e r Antun, Doboj K o r o š e c Vladimir, Zagreb
Ing. T u r k Zdravko, čabar K u b o V i ć Milan, Zagreb


Ing.
T u r k a 1 j Zlatko, Ogulin Kulaš Jure, Zagreb
Turkovi ć Karlo, Vinkovci


Ing.
L u c k m a n Ferdinand, Zagreb
L u k i ć Petar, Zagreb


Ing.
Urbanovskl AlbX´ Sarajevo /C


M a s t e n Ivan, Zagreb /


Ing.
U r o i ć Josip, Bjelovar


M i r t h Karlo, Zagreb ^
Ing. Valentić Ernest, Vinkovci N i k o 1 i ć Nenad, Zagreb
Ing. Valentić Pero, Zagreb O g u 1 i n a c Stjepan, Zagreb


Ing. V 1 d m a r Vilko, Nova Gradiška P a v š a Ivan, Zagreb
Ing. V i 1 č e k Emanuel, Vinkovci P e i t e 1 Nikola, Zagreb
Ing. V u 6 e t i ć Špiro, Dubrovnik


Pi 1 a r i ć Zlatko, Zagreb


Ing.
V u č e t i ć Vladimir, Karlovag


ovap Pintari ć Konrađ, Petrovarađin,


Ing.
V u k o v i ć Josip, Kutina P i n t a r ić Stanko, Zagreb


Ing. Weisenzell Eduarđ, Bjelovar P 1 i v e r ić Krešo, Zagreb
Ing. W i r t Mllivoj, Zagreb P u ž a r Miloš, Zagreb
Ing. VVundszam Aleksander, Zagreb R a d i č e v Josip, Zagreb


Rikat i Mladen, Zagreb


Ing.
Z a 1 u š k i Josip, Morović


R o t k i ć Borislav, Zagreb


Ing.
Zastavniković Bogdan, N. Gradiška


S 1 o V n i k Miloš, Zagreb


Ing.
Z g o r e 1 e c Pavle, Majur


T o m a c Zvonko,´ Koprivnica
Ing. Ž e ž e 1 i ć Josip, Dubrovnik T r o š t Stojan, Zagreb
Ing. žiromsk i Nikola, Bjelovar T u m b i Josip, Zagreb ´´´
Ing. žuljevi ć Aleksander, Srebrenica W e h m a n Stjepan, Zagreb
(.^j[ Ing. ž u k i n a Ivan, Otok W i đ r a Roman, Trif al "Si Ing. ž u ž e k Josip, Vinkovci ky Z 1 a t a r i ć Boris, Karlovac


DRUZTVENI ODBOR


Počastni predsjednik: Tajnik:
Ing. Bogoslav K o s o v i ć, pomoćnik miIng.
Oskar P i š k o r i ć, viši šum. pristav,
Zagreb.


nistra šuma i rudnika u. p., Zagreb.


Blagajnik:


Predsjednik:


Oskar D r e m i 1, šumarski savjetnik u. m.,


Ing. Ante Abramović , pročelnik odjela Zagreb.
Glavnog ravnateljstva za šumarstvo, Zagreb.


Urednik:
Pođpređsjeđnicl: Dr. Ing. Josip B a 1 e n, sveuč. profesorministar narodnog gospodarstva, Zagreb.


Ing. Petar O s t o j i ć, šumarski savjetnik,
Zagreb.


Odbornici:


Ing.
ćedomil Koludrović, ravnatelj šuIng.
Ivan Asančaić, šumarski savjetnik,


ma,
Makarska. Đakovo.


25