DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1943 str. 21     <-- 21 -->        PDF

IV. Vrste s kuglastom ili eliptičnom krošnjom koje se lie
obrež u ju: Acer platanoides globosum, Catalpa Bungei, Crateaegus monogyna
compacta, Fraxinus exelsior globosa, Pavia lutea, Pavia arguta, Pavia neglecta,
Sorbus aria, Sorbus Aucuparia, Tilia tomentosa.
V. Vrste s malim krošnjama, koje se moraju obrezivati:
Acer campestre, Acer tataricum, Celtis australis (samo u kontinentalnim krajevima),
Celtis occidentalis. Betula pendula. Betula papyrifera, Betula lutea, Sorbus
aueuparia, Sorbus aucuparia rossica, Prunus cerasifera Pissartii.
VI. Vrste čija se krošnja jako grana, te ih treba u mladosti
modelirati : Acer saccharinum, Acer saccharinnum Wieri, Acer platanoides,
Acer pseudoplatanus Schwedleri, Acer cappadocicum, Acer pseudoplatanus, Acer
pseudoplatanus atripurpureum, Acer macrophyllum, Aesculus Hippocastanum, Aesculus
Hippocastanum pleniflora, Aesculus carnea, Alnus glutinosa, Alnus incana,
Corylus colurna, Fagus silvatica atripurpurea, Fraxinus exels:or, Fraxinus americana,
Fraxinus exelsior heterophylla, Paulownia tomentosa, Platanus orientalis,
Platanus occidentalis, Platanus acerifolia, Populus alba nivea, Populus canadensis,
Populus canadensis aurea, Populus Simonii, Populus heterophylla, Quercus coccinea,
Quercus palustris, Quercus pedunculata, Quercus sesiliflora, Quercus robur,
Salix razne odlike, Tilia americana, Tilia parviflora, Ulmus campestris, Ulmus
hoUandica, Ulmus scabra, Ulmus scabra atripurpurea.
VII. Vrste za veće nadmorske visine: Acer pseudoplatanus, Acer
tataricum, Aesculus Hippocastanum, Betula pendula i fastigiata, Alnus glutinosa,
Alnus incana, Carpinus betulus, Betulus columnaris, Caragana arborescens, Crategus
intricata, Fraxinus excelsior, Populus nigra italica, Populus tremula, Sorbus
Aucuparia, Sorbus Aucuparia moravica, Ulmus campestris i montana.
VIII. Vrste, koje su otporne protiv dima i čadje: Acer campestre,
Acer saccharinum, Acer tataricum, Ailantus glandulosa, Betula pendula,
Carpinus betulus, Castanea sativa, Fagus silvatica i s. atripurpurea, Fraxinus excelsior,
Liriodendron Tulipifera, Platanus occidentalis, Populus sve spomenute vr´
ste, Quercus rubra, Quercus sessiliflora, Robinia sve spomenute vrste. Tilia tomentosa,
Tilia parvifolia, Ulmus sve vrste.


IX. Vrste, koje uspjevaju u Hrv. Primorju: Acer dasycarpum,
Aesculus Hippocastanum, Brusonettia papirifera, Catalpa ovata, Cercis siliquastrum,
Celtis australis, Cupressus sempervirens, Fraxinus ornus, Melia azedarach,
Platanus occidentalis, Platanus orientalis, Platanus acerifolia, Pinus pinea, Pinus
nigra, Sophora japonica, Tilia parvifolia i tomentosa, Quercus Ilex.
POSTUPAK KOD SADNJE STABALA


Kod nas nema dovoljno naročito uzgojenog materiala za drvorede. Radi toga
moramo u većini slučajeva pribjegavati vadjenju stablašica iz sastojina. To ima
svojih loših strana. U prvom redu takova se stabla redovno vade iz gustog sklopa,
pa kako niesu uzgojena za samostalan rast, to mnogo trpe od suncožara, smrzavice
i ostalih nepogoda. Osim toga ta stabla imaju redovito slabo razvijen sistem korienja,
pa se teško primaju. Takova stabla je najbolje presaditi s busom. Zato valja
stabla predhodno prirediti za vadjenje. Par godina prije vadjenja iskopa se u potrebnoj
udaljenosti oko stabla jarak čime presječemo žile izvan toga kruga. Kroz
godinu dvije razvit će stablo uz taj jarak novi sistem žila. To žilje će dobro vezati
bus, pa ćemo ga laglje prenositi i stablo se sigurnije prima na novom mjestu. Samom
vadjenju i prienosu treba posvetiti najveću pažnju. Nepažljivo vadjenje,
jako oštećenje žila, raztreseni bus i slično dovodi do propasti stabla. Kad «e stabla
vade bez busa, tada se mora paziti, da se sistem sitnih žilica, što manje ošteti. Kod
prevoza moramo čuvati, da se stabla, naročito korjenje, ne premrzne, a za sušnog
vremena ne osuši. Tome se nikad ne daje dovoljno pažnje. Kod preuzimanja stablašica
:z razsadnika najbolje je, da se odmah po primitku pristupi sadnji. Predhodno
valja pregledati, jesu li stabla u izpravnom stanju.


Za drvorede imaju se u pravilu upotriebljavati samo 1-epi i ravni primjerci
stablašica. Debljina debla treba da je proporcionalno razvijena prema visini. Tanka,
a visoka stabla ne mogu odoljevati nepogodama, kojima će stablo biti godinama
izvrženo. Stabla moramo saditi u vrieme podpunog mirovanja vegetacije. Dakle ili


19