DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1943 str. 16     <-- 16 -->        PDF

tng. AUGUST HORVAT (Zagreb):
OSNIVANJE DRVOREDA
GRUNDUNG VON ALLEEN
Šumarski inženjeri često dolaze u priliku, da kraj svoga redovnog posla daju


stručno mišljenje ili da izravno provode ukrašivanje okolice podizanjem nasada.
Obično se radi o osnivanju drvoreda, ukrasnih grupa drveća oko kakvog objekta ili


o podizanju čitavog perivoja.
Riešavanje takovih zadataka stavlja na šumarskog stručnjaka velike zahtjeve,
jer pristupa poslu, koji je predmet posebne grane arhitektonske djelatnosti t. zv.
park-arhitekture. Oblikovanje takovih nasada vrši se po odredjenim principima,
koji, oživotvoreni, moraju dati liepe oblike, da se tako uveća ljepota izvjestnog
kraja. Kod riešavanja takovih pitanja nije dovoljno znati zasade i pravila po kojima
se osnivaju nasadi, već se mora, kao i u arhitekturi, posjedovati izvjestan ukus
i osjećaj za liepo. Radi toga ne može se dati točna uputa za te poslove. Prikazati se
mogu samo temeljna načela i tehnika rada. Sve ostalo je pitanje shvaćanja projektanta.
Svaki se slučaj mora riešavati prema danim prilikama. Kod toga valja točno
proučiti prilike te na temelju takvog studija sastaviti operat po kojem će se vršiti
podizanje nasada. Naravno, da to sve vriedi za veće objekte. Manji nasadi izvode
se na osnovu studija i običnih skica. Negdje se može rad izvesti izravno po uvidu.


Kod podizanja većih nasada šumarski se inženjeri, radi preopterećenosti redovnim
poslovima, obično ne upuštaju u sastav osnova i plansko podizanje nasada,
već izvrše pošumljavanje odredjenog kompleksa. Ako se kod toga vodi računa o
grupaciji drveća obzirom na vrstu i njihov prostorni smještaj, tada se redovno na
taj način stvore izpravni preduslovi za kasniji rad. Taj se sastoji u pretvaranju podignute
sastojine u perivoj. To je najjednostavnije riešenje zadatka, jer je problem
parkiranja pretvoren u pošumljavanje. Naravno, time nije stvoren nasad i čekati će
se godinama na njegovo oblikovanjne, ali ima tu prednost, da je to najjeftiniji način
izvedbe. I kod takovog načina riešavanja mora se paziti na izvjestne zasade,
koje će biti predmet posebne rasprave.


Medjutim, pomenuti način riešenja nije uviek moguć. Gdje se traži, da nasad
odmah djeluje kao gotov objekt, kao što je to slučaj kod drvoreda, aleja i grupa
oko objekata, tamo nema mogućnosti paliativnog riešenja, jer su nasadi ovakove
vrste gotovo uviek potreba, koju nameće dnevni život. Radi toga se takovi zadaci
moraju odmah definitivno riešavati, što je jedan od razloga, da se izvode samo
odraslim stablašicama.


Kod podizanja objekata moramo biti na čisto u koju se svrhu zasnivaju, da
možemo donieti izpravnu odluku obzirom na vrst i veličinu stablašica, njihov broj,
medjusobnu grupaciju, način i vrieme sadnje te ostalo.


Osobito valja ta pitanja pretresti kod sadnje drvoreda. Njihovo podizanje valja
vršiti naročito izabranim primjercima odraslih stablašica radi mnogobrojnih nepogoda,
kojima su ta stabla izvržena uslied rasta na osami (vjetar, suncožar, smrzavice,
razna oštećivanja po ljudima i životinjama i t. d.) Izbor vrsta i ostalo odredjujemo
prema namjeni, kojoj ima drvored služiti.


SVRHA I NAČINI PODIZANJA DRVOREDA


Drvorede podižemo iz mnogih razloga. Dobar dio se sadi radi kamuflaže cestovnog
tiela. Svrha je, da se sprieči pogled na cestu iz zraka i sa strane te da se
cesta što bolje sljubi sa svojom okolinom. Za takav slučaj upotrebljavamo domaće
vrste drveća s gustom i velikom krošnjom.


Cesto se drvoredi podižu radi zaštite od vjetra ili kao putokaz. Takovi su drvoredi
osobito koristni u širokim ravnicama zim\ kad uslied sniega cestovno tielo gubi
svoju markantnost. U tu svrhu upotrebljavaju se otporne vrste drveća, koje mogu
odolievati vjetrovima, te čiji je habitus izrazit i jasno vidljiv u svako godišnje doba.


Nekada su uz ceste mnogo sadili drvorede od plodonosnog drveća. Time su prostori
uz ceste najbolje upotrebljeni. To je najkoristniji način parkiranja, pa ga valja
svagdje preporučivati. Tu se mogu vrlo dobro upotriebiti pitomi kesten, orah, osko


14