DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1943 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Za osiguranje prirodnog pomlađenja sastojina, te njihovu njegu, propisuju se
ovom gospodarstvenom osnovom sliedeće mjere:


1.
umjereni intenzitet sječe,
2.
na južnim i zapadnim stranama moraju se sastojine radi opasnosti zakorovljenja
tla, te radi opasnosti uništavanja njegove mikroflore i mikrofaune vrlo oprezno
progaljivati.
3.
u svim blažim položajima neka se vrše sječe na grupe, a na krševitom tlu neka
se provađa stablimična sječa.
4.
iz sastojina što prije ukloniti stabla bez prirasta, kao i ona sa kvalitativno
lošim prirastom, a ostaviti ona stabla, čiji je kvantitativan i kvalitativan prirast
intenzivan.
Osnova obnove i njege sastojina vrlo je kratka; u njoj se propisuje pošumljenje
starih paljevina velikih svega 7,78 ha, koje valja u tu svrhu umjetno
zasijati jelovim i javorovim sjemenom.


Svakako bi od koristi bilo, da se u pojedinim prirodno dobro pomlađenim sastojinama,
u kojima je sliedećih 10 godina izključena svaka redovna sječa, predvidjelo
čišćenje i oslobađanje liepo uzraslog jelovog podmladka od zastora malo
vriednih krošnjatih bukovih stabala, a koristilo bi i neke guste skupine mlađih stabala
pročistiti od bezvriednog i kržljavog materiala.


Držanje ovakovog stanja u sastojinama do redovne sječe t. j . još 10 do 20 godina
neracionalno je, te uzrokuje očiti gubitak na prirastu.


Stoga je u osnovi obnove i njege sastojina za svaki odjel, u kojemu se u dogledno
vrieme ne će vršiti redovna sječa, trebalo propisati i sve potrebne šumskouzgojne
mjere, koje sadanje stanje njegovih sastojina i podmladka iziskuje.


Zaključak


Razmatrajući metode uređivanja šuma primienjene kod sastava triju opisanih
gospodarstvenih osnova razabrati ćemo jasno, da su one povezane sa poznatim nazorima,
što su ih u uređivanju šuma zastupali Hartig, Cotta i Biolley. Kod svake
od tih triju osnova očituje se manje ili više modificirana metoda Ove trojice iztaknutih
šumarskih naučenjaka t. j . kpd prve Hartigova, kod druge Cottina, a kod
treće Biolleyeva.


Međutim, uzimajuć u obzir i ostale okolnosti pod kojima su te tri gospodarstvene
osnove sastavljene opaziti ćemo, da na odabiranje načina gospodarenja nisu
utjecala samo ta šumsko-gospodarska naziranja. koja su u stanovitom vremenskom
razdoblju u šumarstvu vladala, već su odlučivale i obće gospodarske prilike te materialne
potrebe, koje je nastojao državni erar prihodima od svog šumskog gospodarstva
podmiriti, kao i potrebe žiteljstva, koje živi u okolini tih šuma.


Kada se oko osamdesetih godina prošlog stoljeća zbog odcjepljenja većih površina
od državnih šuma ove smanjile — a uz to se nastojalo da te šume postanu
stalno vrelo prihoda — to se zavađanjem prieborne sječe i podjednakom razpodjelom
budućih prihoda na svih 5 obhodnjica odabrane stopedeset godišnje obhodnje,
htjela ta stalnost i prihodna potrajnost za dugi niz godina unapried osigurati. Tako
je kod sastavka prve gospodarstvene osnove došlo do primjene najstarijeg oblika
šestarske metode uređivanja šuma t. j . do razpodjele drvnih gromada »koje se mogu
u budućnosti očekivati« na pojedina vremenska razdoblja za dugi niz godina
unapried.


Kako su, pak, početkom ovog stoljeća probitci tadanjeg državnog erara, koji je
sa ovim šumama gospodario tražili, da se u što kraće vrieme na što manjima površinama
— uz izvozne puteve — sa što manjim troškom, dođe do što vriednije
drvne gromade, to se ovo gospodarenje priebornom sječom napustilo, te se smanjivši
obhodnju na 1^20 god. prešlo na opiodnu sječu u dva sieka, kao i na ustanovljenje
prihoda po metodi rašestarenja na jednake površine (Cottina metoda),
premda je ta metoda određivanja prihoda u naprednom šumskom gospodarstvu sa
visokim šumama koncem 19. vieka napuštena. Tako je god. 1908. došlo do sastava
druge privremene gospodarstvene osnove, po kojoj se samo kratko vrieme gospodarilo,
jer se od nje zbog loših posljedica neracionalno zasnovanih oplodnih sječa,
koje su uz to loše i nepravilno te protivno biološkim osebinama kraških šuma provedene
— morslo već nakon 10 god. odustati i opet zavesti prebornu sječu.


Na odluku, da se kod sastava treće gospodarstvene osnove konačno odabere
ovaj način gospodarenja, bez sumnje su u prvom redu utjecale biološke osebine


11