DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1943 str. 10     <-- 10 -->        PDF

visoke šume, te ne uzimlju u obzir konkretne prilike staništa i prieborni karakter
ovih šumskih sastojina, kao ni potežkoće i sporost prirodnog pomlađenja na
kraškom terenu. Vehka većina tih šumskih sastojina spadaju među zaštitne, jer se
prostiru u visokim planinskim kamenitim položajima na izrazito kraškom tlu. Za
ovakova planinska područja visokog krša preborna je šuma, zbog svog nejednoličnog
sastava, najodpornija zaštitna šuma, koja čuva tlo i njegovu prirodnu snagu
bolje od bilo kojeg drugog načina šumskog uzgoja.


U takovim se sastojinama svaka sječa mora provađati oprezno, imajući u vidu
u prvom redu šumsko-uzgojne momente kao i zaštitu tla, dok se čisto eksploatacioni
imaju uzeti kao drugorazredni. Stoga se kao uzgojni tip buduće šume odabire od
autohtonih vrsta t. j . od jele, smreke i bukve sastavljena mješovita visoka šuma
priebornog karaktera. Odluku za ovakav način gospodarenja pojačava još i razlog,
što se u tim šumama od davnine sjeklo na prieborni način tako, da je i sadanji
sastav njihove drvne zalihe gotovo svuda priebornog karaktera.


Po novoj gospodarskoj razdiobi razdieljeno je čitavo područje u dvije gospodarske
jedinice i to na: gospodarsku jedinicu A sa površinom od 5.581,30 ha i gospodarsku
jedinicu B sa površinom od 3.318,73 ha s tim, da se gospodarska jedinica
B kasnije priključi novo osnovanoj drž. šumariji u Drežnici. Ovdje će se uzeti,
da obje gospodarske jedinice čine jednu gospodarsku cjelinu.


Svaka je od tih dviju gospodarskih jedinica podieliena na slivove t. j . gravitaciona
područja. Temelj gospodarske razdiobe čine odjeli, koji su površinom znatno
manji od ranijih okružja (distrikta). Gospodarska jedinica A razdieliena je u 130
odjela velikih 23 do 113 ha. Ovi odjeli grupirani po slivovima uzeti su kao temeljne,
stalne i nepromjenljive jedinice čije se granice u budućnosti ne smiju mienjati.
Obratno nego kod ranijih okružja međe tih odjela čine prirodne granice sastojina
i staništa, te grebeni i uvale, tek tamo, gdje nije bilo prirodnih granica uzete su
kao granice vlake i izvozni putevi, a umjetne linije tek iznimno.


Zbiljna se drvna zaliha i njezina struktura ustanovila pomoću 10 i 15 m
širokih primjernih pruga, koje su polagane preko čitavih odjela paralelno u razmacima
od 200—250 m. Na tim su primjernim prugama izmjerena sva stabla iznad
10 cm prsnog promjera, te u svakom od određenih 5 mjestnih boniteta ustanovljeno
oko 150 stabalnih visina i konstruirane visinske krivulje. Uzpoređivanjem ovih visinskih
krivulja sa onim koje predstavljaju 5 mjestnih boniteta svrstane su pojedine
sastojine u bonitetne razrede.


Pomoću oblikovisina obračunata konkretna drvna gromada za obje gospodarstvene
jedinice iznaša:


1,377981 m´ (54«/o) bukovine


1,099794 „ (43«/o) jelovine


78804 „ ( 3"/o) smrekovine


Ukupno: 2,556579 m^


Prosječna struktura ove drvne gromade, koja nam ujedno daje i vjernu sliku


o priebornom karakteru ovih šuma jasno se vidi iz sliedeče skrižaljke prosječnih
drvnih gromada po ha:
Debljinski razred Gospodarska jedinica A. Gospodarska jedinica B.


prsni promjer
cm


m^´ «/o m´ »/o


10-
22 20 7 17 6
24-
34 41 14 35 12
36-
54 116 40 97 35
56-
80 97 33 101 36
82 i više 17 6 31_ 11


Ukupno 291 100 281 100


Godišnji se etat ustanovio na temelju uputstava za doznaku stabala i određivanje
prihoda u priebornim šumama izdanim od bivšeg M. S. pod br. 7040/937.
Na osnovu sadašnje drvne gromade i njezine strukture ustanovljene za svaki
pojedini odjel određen je grafičkim putem i njegov etat,


a