DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 55     <-- 55 -->        PDF

HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO


t mo . MAKTIN IVIO


I>ne 30. rujna 1942. poginuo je nesretnim
slučajem naš dobri drug I n g. Martin I v 1 ć^
šumarski pristav u Zavidovićima. Teško na>s
se dojmila ta tužna viest, jer nas je pokojni


t ING. MARTIN IVIć


Marti n ostavio u naponu svoje snage i rađa,
a u času, kad nam je bio toliko potreban.


Pokojni Marti n rodio se 1902. g. u Sarajevu,
gdje je svršio nižu i srednju školu. Šumarstvo
je studirao na Poljodjelsko-šumarskom
fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirao 1930.


g. Iz onih vremena ostao nam je u živoj i
ugodnoj uspomeni. Poput većine njegovih kolega,
ko-ji su izišli iz malih službeničkih obitelji,
borio se i pokojni Marti n s raznim nedaćaiTia
života, ali s osobitom voljom i izdržijivošću.
Počeo je služiti kod Ravnateljstva šuma u
Sarajevu, gdje je duže vremena bio dnevničar.
Poslije toga bio je upravitelj šumarije u Jajcu,
Bajinoj Eašti i Han - Pijesku. God. 1940. premješten
u Ravnateljstvo šuma u Tuzli, odakle
je 1941. g. postavljen za upravitelja Prometne
uprave državne šumske željeznice u Zavidovićima.
Pokojni Marti n mnogo je volio i žrtvovao
se za svoje bosanske šume. U prometnoj
služlDi pokazao se u punoj visini. Kazne poteškoće,
koje su i ondje često iskrsavale, rješavao
je pokojni Marti n na op^5e zadovoljstvo. Svoj
položaj u prometnoj službi shvatio je veoma
zdušno. Nastojao je svim silama, da održi
željeznički promet na području spomenute
uprave, ma da su tome stajale na putu brojne
i teške zapreke. U nastojanju, da brzo obnovi
uništene mostove i popravi dielove razorene
pruge, stradao je tragičnim slučajem.. Dao je
svoj život u težnji, da pomogne ljudskim patnjama,
koje sO izazvane sadašnjim ratnim prilikama.


Pokojni Marti n bio je ne samo čestit
službenik nego i iskren drug i vjeran prijatelj.
Radi toga bio je od kolega osobito cijenjen i
voljen. I inače uživao je dobar glas. li pokojnom
M a r t i n u izgubili smo jednog vrlo
vriednog i odličnog suradnika, kojeg je resila
još jedna vrlina, a to je skromnost. Naša bol
za pokojnim M a r t i n o m tim je veća, što
s.no ga izgubili u času, kad se u šumarskoj
praksi podpuno izgradio, te kad je mogao najviše
da koristi našoj struci.


Učestvu-jemo u velikoj tuzi, koja je zadesila
njegovu suprugu i rodbinu, a pokojnom I n g.
Martin u Ivi ću neka je vječita slava!


»r. M. Axd6


ZAPISNI K
II. REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE KLUBA ŠUMAEA U BANJA LUCI, ODItŽANE
6. IX. 194^. sa slijedećim dnevnim redom:


1. Izvještaj tajnika
. 2. Izvještaj blagajnika
3.
Prijedlog za izmjene i- dopune Poslovnika
Kluba kao i prijedlozi za eventualne
izmjene i dopune Pravila HŠD, koji če
se staviti na glavnoj skupštini HšD
4.
Eventuaiije u savezu sa sazivanjem gi.
skup. HŠD
5. Eventualije.
Prisutni: 1. ing. Behmen; 2. ing. Bobkov;
3. P. BiUč; 4. ing. Gavran; 5. ing. Huša; 6. ing.
Kovačevlč; T. ing. Kovačić; 8. ing. Stjepanović;
9. ing. Tonkovič; 10. ing. Novković; 11. ing.
Panov; 12. ing. Sinicki; 13. ing. štimec; 14. ing/
Bujić; 15. ing. Jurič i 16. ing. Bulbegovlč.
Pošto nije bio prisutan dovoljan broj članova
predsjednik odgađa skupštinu na pola
sata.


Predsjednik otvara skupštinu u 10.35 sati
pozdravlja prisutne i predlaže za ovjerovitelja
zapisnika gg. ing. Bujica i ing. Sinickog, što
se prima. Zatim poziva tajnika da pročita svoj
izvještaj.


I. Izvještaj tajnika.
Kiub nije uobće obavješten o sazivu glavne
godišnje skupštine HŠD, ali su pojedini članovi
i Ravnateljstvo šuma primili obavjesti, da če
ta skupština održati na 14. IX. 1942. u Zagrebu.
Prema čl. 10. Poslovnika za klubove,
skupštine klubova imaju se održati mjesec dana
prije Glavne skupštine HŠD. Nadalje prije
održanja klubske skupštine dužan je Upravni
odbor Kluba obaviestiti HšD o sazivu istenjezinom dnevnom redu. Znači, da bi se ova
skupština imala održati sredinom kolovoza. To
se nije moglo provesti, ali je stoga upravni


327
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 56     <-- 56 -->        PDF

odbor Kluba odmah po saznanju održao sjednicu
na 1. IX. a za danas sazvao i glavnu skupštinu
Kluba, o čemu je i upravni odbor HŠD
sa potrebnom motivacijom obavješten.


Rad Kluba odvijao se je dosta normalno,
i ako je na području Kluba poznato neredovno
stanje. Broj članova Kluba rastao je sukcesivno,
t. j , upis novih članova nadoknađivao je
g:ubitke u članstvu, koji su nestajali bilo odlaskom
članova sa ovog područja, bilo načeinin^
stanovištem pojedinaca (slučaj srednjoškolaca).
Kod toga se mora iztaknuti, da Je
upravni odbor Kluba shvatio taj stav J^oiega
si-ednjoškolaca o čemu je vođeno i dopisivanje
sa HŠD. Prema mišljenju upravnog odbora
Kluba, šumare srednjoškolce treba primati za
redovne članove HsD, jer se to ne kosi sa Pravilima
HŠD, a u koliko ima u tim Pravilima
nečega, što ometa okupljanje svih nas šumara
u jednoj staleškoj postrojbi ili što inače koći
da se život diaištva razvija kako to duh vremena
i sadanje prilike iziskuju — treba ih
mijenjati.


Klub sada broji 38 članova od kojih će vjerojatno
nekoliko odpasti zbog nove raspodjele
ravnateljstava i premještaja. Bilo bi poželjno,
kad bi osoblje onih šumailja, koje pripadaju
novim ravnateljstvima u čijem sjedištu nema
Kluba, ostalo i nadalje začlanjeno u našem
Klubu. Također se je nadati da će se tokom
ove godine svrstati u naše redove svi kolc -
Inženjeri sa ovog područja, a bezuvjetno će
nam pristupiti i svi srednjoškolci, čim im se
omogući primitak u redovito članstvo.


Klub je pored osnivačke 1. glavne skupštine
i izvanredne skupštine održao 4 odborske
sjednice, na kojima su pretresana mnoga pitanja.
PovodoHi naplate starih dugova žalili su
se nmogi članovi, ali je Odbor zauzeo stanovište,
da se dugovi JšU-a moraju platiti novom
obnovljenom. HŠD-u napravivši od toga
samo tri iznimke za one koji nisu primali
šum. list. Motivirani priedlog o tome dostavljen
je HŠD-u, ali nismo dobili odgovora. Stizavaju
pritužbe od članova radi neredovnog
primanja ^Hi´vatskog šumarskog lista«, o čemu
je također obavješteno HŠD.


Klub se je zauzeo za svoje kolege, koji su
dodijeljeni Uredu za kolonizaciju, a koji traže
povratak u resor ministarstva šumarstva, te se
nada uspjehu tog zauzimanja.


O svojoj kudi ^^ šehitlucima Klub je vodio
biigu; istu je osigurao; intervenirao kod vojnih
vlasti (pošto je tamo sada smještena vojska),
da se što više pazi kako na samu zgrada,
tako i na kulture oko nje. S obzirom na sadašnje
stanje poželjeno je, da u njoj i nadalje
ostane vojska makar i bezplatno, jer je njezina
nazočnost jedina garancija, da će se očuvati
od propasti´. U kakovom rentabilnom iskorlščivanju
kuće prema tome za sada ne može
biti govora.


Na prijedlog podpredsjedidka ing. Tonkovića
pokušao je upravni odbor Kluba pribaviti
si´edstva za prievod Tregubove knjige o prašumama
Bos. Krajine. Ovo je jedina knjiga o
blljnosociološko - šum^arskim prilikama ovog
kraja a nepristupačna je skoro većini članova,
jer je pisana na xnanje pristupačnom jeziku
(francuskom). HŠD se je složilo sa stanovištem
Kluba, ali konkretni priedlog nije usvojen, pošto
je postao bezpredmetnim sa dolaskom samog
Ing. Tregubova, koji će se zacielo pobrinuti,
da se djelo objelodani na hrvatskom
jeziku.


Povodom tajnikova izvještaja razvija se
diskusija, Ing. Stjepanović se osvrće na tajnikova
izjavu da će se svi članovi postepeno okupiti
u društvu - Klubu, pa se čudi što to do
sada nije učinjeno. Ne prigovara za to upravnom
odboru Kluba, a isto tako shvaća i razloge
šumara srednjoškolaca, ali misli, da bi
trebalo svima članovima pismeno predložiti da
se upišu, te da oni mogu pismeno objasniti zašto
ne će da se upišu za članove društva. —
Usvaja se.


Predsjednik ing. Gavran izvještava, da je na
sjednici upravnog odbora Kluba zaključeno, da
tajnik ode na skupštinu HŠD nešto ranije i da


o svim našim željama i potrebama kao i o mogućnosti
izmjene pravila HŠD i poslovnika
Klubova, govori sa gg. iz upravnog odbora
HšD-a prije skupštine. Trošak toga puta pada
na teret st. 5 našeg proračuna, a iznosi 1.500
Kuna. Prima se na znanje i odobrava.
Zatim predsjednik poziva tajnika da podnese
blagajnički izvještaj, pošto je blagajnik g. čebašek
nenadano tri dana pred skupštinu nastupio
vojnu dužnost.


H. Izvještaj blagajnika
Prema društvenom proračunu predviđen je
primitak u iznosu od 7.200.— Kuna ,tAli od tri
stavke proračuna ostvarena je samo st. 2 i to
djelimično tj. naplaćeno klubske članarine u iznosu
od 2.625.— Kuna do konca mjeseca kolovoza.
Razhodi su iznosili svega Kuna 709.75,
od čega je najviša tsavka osiguranje kuće na
Šehitlucima Kuna 31G.— dok su svi ostali izdatci
manji nego su predviđeni.


Likvidacioni" odsjek Ravnateljstva šuma često
je bio u zakašnjenju sa doznakom novca
kako Klubu, tako i HŠD-u, ali se u posljednje
vrieme doznačuje urednije´.


Klub je zatražio od HšD-a da se 20% tangenta
dostavlja Klubu što međutim do danas
nije učinjeno. Isto tako je Klub tražio od
HšD-a da se Klubu doznači i 20% tangente od
naplaćenih starih dugova, što HšD nije usvojio.


Gotovinu od 1.950.25 Kuna primio je tajnik
od blagajnika, od kojeg iznosa je u međuvremenu
utrošio S5.— Kuna tako, da je sada stanje
blagajne Kuna: 1.915.25 (tisuću devet sto
petnaest i 25 b.).


Ovaj blagajnički izvještaj prima se na znanje
i odobrava.
Zatim predsjednik poziva člana nadzornog
odbora da pročita svoj izvještaj.


UI- Izvještaj nadzornog odbora.


G. Bilić čita izvještaj nadzornog odbora i
komstatuje, da je upravni odbor Kluba izvršavao
zadatak predviđen pravilima i poslovnikom
Kluba te da su primitci Kluba u svemu Kuna
2.625.—, a izdatci Kuna 709.75. Novčano poslovanje
vodeno je uredno, ali se primjećuje, da
knjiga blagajne nije mogla biti zaključena i
providena klauzulom, Nadzornog odbora uslied
nenadanog poziva blagajnika u vojsku 1 uslied
kratkoće vremena za- saziv skupštine, na što
je tajnik već upozorio.
Skupština piima izvještaj na znanje.
Prelazi se-na 3. točk u dnevnog reda.
Tajni k izvješćuje da u Poslovniku- Kluba
ima odredbi, koje bi se morale izmienlti. Klubovi
su sami u prvom redu po2va,ni, da prllagode
svoj rad mjestnim i obćim prilikama u
kojima rade. Naravno da svaka izmjena po^


328