DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Jure Caratana u predmetu tužbe Zagrebačke
inžinjerske komore u Zagrebu zastupane po
predsjedniku Ing. Zvonimiru Vrkljan iz Zagreba
protiv rješenja ministarstva šumarstva i
rudarstva od 14. .srpnja 1941. broj: 10394-V1941.
u stvari spora po zakonu o ovlaštenim
inžinjerima na dne 9. prosinca 1941. održanoj
nejavnoj sjednici u smislu propisa cl. 56. i 61.
Uredbe o Upravnom sudu u Zagrebu od 12.


X. 1939.
Sudio je:
Tužba se kao neosnovana odbija.
Biljegovna pristojba se naplaća po ČL 5.


toč. 4. i ČL 6. toč. 1. Zakona o taksama.


Razlozi:


Na molbu Krapinske tvornice pokućtva i
parne pilane d. d. u Zagrebu dozvolilo je ministarstvo
šumarstva i rudarstva u Zagrebu
rješenjem od 14. VII. 1941. broj 10394-V-1941.
´da kotarski šumar Grohovac ing." Zrinko iz
Krapine upravlja šumama moliteljice.


Protiv toga rješenja podnijela je Zagrebačka
inžinjerska komora u Zagrebu pravodobno
tužbu na ovaj sud radi povriede §-a 18. Zakona
0 ovlaštenim inžinjerima i § 131. Zakona


o šumama i radi ,toga, što u postupku koji je
predhodio nije postupijeno po propisima postupka
pa drži, da je po čl.^ 23. Uredbe o
Upravnom sudu u Zagrebu tužba osnovana.
Ovu povriedu § 18. Zakona o ovlaštenim inženjerima
vidi tužiteljica u tome, što je tim
paragrafom određeno, da radove iz toč. 1. 1 2.
§ 16. istog zakona mogu iznimno vršiti i državni
inžinjeri, ali po pribavljenom mišljenju
za svaki pojedini slučaj od inžinjerske komore^
to u ovom slučaju nije učinjeno, pa će prema
tome Ing. Grohovac protivno spomenutom paragrafu
sam svoj rad pregledati, sam podnašati
priedlog za odobrenje itd. to se sve protivi
§ 15. i si. ZUP. radi Čega traži da se napadnuto
rješenje ukine.


Ovaj sud razmotriV napadnuto rješenje i
tužbu, te uvaživ odgovor na ovo ministarstvo
šumarstva i rudarstva, našao je, da tužba nije
osnovana.


Toč. 1. § 16. Zakona o ovlaštenim inžinjerima
točno i poimence (taksativno) nabraja, što
su tehnički radovi i to u oblast projektiranj
a kada se odnose na građevinske i
tehničke radove u savez u sa exploatacijom
šuma, podizanjem i uređenjem šuma, ograničenjem
šuma, diobom i^ melioi-acijom šumskog
zemljišta i . uređenjem bujica, te navađajući
građevinske radove u toč. 4. § 16. veli, da ih
mogu izvršivati lica navedena u st. 2. čL 125.
Zakona o ovlaštenim inženjerima, koji opet
veli da te radove mogu vršiti i lica, kojima to
pravo pripada po zakonu o radnja-ma od 5-XI1932.
Posljednji pak zakon § 36. kaže, da su
ta lica 1. inžinjeri građevinske i arhitel^tonske
struke; 2. graditelji, koji su položiU ispit za
građevinsku struku i 3. majstori zidari, tesari,
klesari i t. d. Iz ovih propisa jasno se vidi da
građevinski radovi nisu i eksploatacija šuma i
ostalo napried navedeno, što sve je obuhvaćeno
pojmom uprave šuma, a da to nije pridržano
isključivo za ovlaštene inžinjere, već
da to mogu raditi i druga lica.


Ovlašteni pak i nžinj eri mogu isklj ućlvo
obavljati te radove samo onda, kada se odnose
na-građevinske i tehničke radove u savezu
sa eksploatacijom šuma, podizanjem i
uređenjem šuma itd. Ta druga lica ne određuje
zakon o ovlaštenim inžinjerima, već zakon
0 šumama, koji se sa prvim ne kosi, a
koji XI § 132. zakona o šumama veli, da se za
samostalno upravljanje šumom traži podpuna
fakultetska ili njoj i-avna visoka-školska sprema
i praktični ispit za samostalno upravljanje
šumarskog gospodarstva. Ove sve uslove ima
kotarski šumar Grohovac ing. Zrinko.


Točka 2. § 16. Zakona o ovlaštenim inžinjerinia
govori i nabraja iste o tehničkim radovima
u oblasti davanja stručnih mišljenja koje
mogu vršiti isključivo ovlašteni inžinjeri, dakle
oni koji rade samostalno t. j . koji nisu nigdje
stalno namješteni i koji imaju svoju vlastitu
pisarnu, a smiju te poslove vršiti na području
čitave države. Taj se propis ne odnosi na upravitelje
šuma, kojima propisuje poslove zakon
0 šumama i koji vrše poslove samo na jednom
određenom području, a ne po čitavoj državi.


Prema navedenom ne postoje u napadnutom
rješenju povriede iz toč. 1. i 2. § 16. zakona
o ovlaštenim inžinjerima.


Dozvolu za tehničke radove iz toč. 1. i 2.
§ 16. zakona o ovlaštenim inžinjerima daje
doduše po § 13. istog zakona nadležni ministar,
po pribavljenom, mišljenju inžinjerske komore
no uprava šuma ne može se uvrstiti među te
tehničke radove, jer se dozvola za upravu šuma
daje po § 132. Zakona o šumama, a ne po
propisima* zakona o ovlaštenim inžinjerima. Ta
dozvola daje se ovlaštenim inžinjerima, koji
rade samostalno u svojim poslovnicama i mogu
raditi po cieloj državi, a ne daje se dakle za
poslove, koji se obavljaju po zakonu o šumama
i koji, se ne odnose na građevinske i
tehničke radove u savezu sa eksploatacijom
šuma i t.. d. i davanje stručnih mišljenja. Nadalje
§ 18. Zakona o ovlaštenim inžinjerima i
određuje, da se dozvola daje samo na rok. koji
ne može biti dulji od godine dana t j . daje se
za određeni posao i određeno vrijeme, docira
upravljanje šumskih gospodarstvom nije posao
na određeno vrijeme, već trajan posao, te
stoga nije potrebno ministru da traži mišljenje
inžinjerske komore za slučaj kad dozvoljava
upravu u nedržavnim šumama.


Navod tužbe da je povrieđen zakon u § 131.
Zakona, o šumama nije osnovan, jer je propisom
tog paragrafa određeno postavljanje
upravitelja šuma samo za nedržavne šume.
koje stoje pod naročitim javnim nadzorom
(§ 56. zakona o šiunama) a Šume Krapinske
tvornice pokućtva i parna pilana nisu pod tim
javnim nadzorom. Kako pak ing. Grohovac
Zrinku nije dana dozvola po § 131. već po
§ 132. Zakona o šumama, to nije ni povrijeđen
propis § 131.


Tužba se poziva na § 18. Zakona o ovlaštenim
inžinjerima prema kojem osoba, koja je
takovu dozvolu dobila, ne smije obavljati one
poslove, koji k istoj dolaze na pregled i odobrenje,
no u ovom slučaju je bez važnosti taj
prigovor, jer ing. Grohovac nije dana dozvola
po tome paragrafu, a osim toga je u napadnutom
rješenju naglašeno, da on ne može biti
uprava dozvoljena, već će nadzor preuzeti


irW^-?
325