DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 52     <-- 52 -->        PDF

kle šumarstvo dalo prvu knjigu
iz područja zemljomjerstva, t. j. iz
jedne tehničke grane, koja šumarstvu služi kao
pomoćna.


Dr Neidhardt piše, da je Koroskenjijeva
geodezija žanimiva u tri
smjera : prvo sadržajno, drugo povjesno, jer
je prva takva knjiga na- hrvatskom jeziku,
treće jezično, jer je u njoj pisac nastojao naći
prikladne stručne izraze u hrvatskom jeziku.
U ovom svom prikazu Dr Neidhardt donosi cijeli
autorov predgovor, u kojem autor iznosi
prikaz postanka ovog udžbenika uz razlaganje
zašto je napis-ao baš takav udžbenik. Iz ovog
se predgovora ujedno indirektno vidi čemu se
prigovaralo tadanjoj nastavnoj osnovi i pre


šumarsko-gospodarskom


davanjima na »kr.


jer je u njem govora o


učilištu i ratarnicl«,


izobrazbe te o... ^^ažnosti


vrijednosti teoretske


u poslovima šuma. Dr


upotrebe teodollta i


da. je »neoboriva theza:


Koroskenj i piše,
da se samo na temelju teorije poluči ona si


gurnost, vrstnost i okretnost u rješenju svih
mogućih slučajeva, koji se u praksi zbiti mogu;
a to je upravo ono, u čem se razlikuje znanstveno
naobraženje od empirije; tko nema
teorije, ostat će do vjeka empirik, koj će si
težkim samo trudom ili pako nikada steći,samostalnost,
koj će u vanrednih slučajih tudje
pomoći, koj će biti svakom zadaćom, koja mu
se u praksi na dlaku neslaže sa pokazinimi slučaj!,
zatečen, i kojega će iznenaditi ina konstrukcija
geodatičkog stroja iz ine koje mehaničke
radione.« O teodolitu pak piše: »Theodolitu
zajamčena je mimo svih inih mjernlčkih
strojeva sigurna budućnost, jer se kod njega
sve operacije na čvrstom znanstvenom temeiju
kretju i jer su sve bez dvojbe glede točnosti
theodolita jur uklonjene napredkom u
mehanici i u geodatičkoj struci. Gdje ^ se traži
oštra i elegantna radnja, jamačno će za kratko
vrieme theodolit iztisnuti mjernički stroj.«


NEKOLIKO PODATAKA 11 SUVEEMENE UPOTREBE


Razvoj izrade plo6a iz drvene blanjevine u
Njemačkoj


IX minulom desetgođištu proizvodnja ploča
iz drvene blanjevine više je nego udvostručena.
Niže iznosimo podatke izrađenih ploča i upotrebljenog
drveta sve obračunato na. bazi debljina
ploča od 25 mm.


God. proizvodnja
u mlL m2
1932. 2,33
1933. 4,45
1934. 9,79
1935. 10,64
1936. 15,13
1937. 21,50
1938. 26,60
1939. 31,50
1940. 27,00
1941. 28,10


upotre iblieno


drveta u m^
20 600
39 200
S6 400
94 000
133 500
189 700
239 400
278 000
238 200
247 900


Hektarski prinos nekife celuloznih prediva


Žanimivi su podatci W. Schiebera o hektarskom
prinosu ceiuloznog prediva nekih biljki.
a koji glase:


Oblast ne rješitbe


UPRAVA PRIVATNIH ŠUMA PO


Ministarstvo šumarstva i rudarstva svojim
rješenjern od 1. VII. 1941. g. br. 10.394-V-194L
odobrilo je kotarskom šumaru u Krapini Ing.
Zrinku Grohovac upravu šuma Krapinske
tvornice pokućtva i parne pilane d. d. Protiv
ovog odobrenja Inženjerska komora u Zagrebu
podnijela je tužbu Upravnom, sudu, koji je
tužbu Inženjerska komore odbacio, i time potvrdio
odluku Ministarstva šumarstva 1 rudarstva.
Ova osuda Upravnog suda u Zagrebu
glasi:


Biljka


Arundo donax
Topola u poljskom


uzgoju
Kukuruz
šumskog drveća
Konoplje
Lana
Pamuka
Krumpirove cime


DRVETA


prinos u t/ha gotovog
prediva


9 .
5


. 1,2,


1,0
0,8
0,5
0,3
0,25


Upotreba papira u stalnom Je porastu
Donosimo podatke o upotrebi papira u nekim
državama iz kojih je vidljivo, da je upotreba
papira u stalnom porastu. Potrošak papira
u kg po jednom stanovniku iznosio je:


´Država godina
1913. 1927. 1936.
USA 29,7 62,0 64,5
Njemačka 21,3 26,5 33,3
Nizozemska 20,6 21,5 22,3
Francuska 17,7 20,0 21,1
Belgija 17,0 19,0 32,8
Pored papira za 1936. god. potrošeno je papirnjače
u USA 37,7 kg, u Njemačkoj 8,4, u
Nizozemskoj 12,6, u Francuskoj 7,2 kg i u
Belgiji 5,0 kg. iBg. A.


KOTARSKIM ŠUMARIMA


»Upravni sud u Zagrebu


Broj: 7527/41. TB. 1037/41.


O S U B A


U IME NEZAVISNE DKZAV E HRVATSKE*


Upravni sud u Zagrebu u svom prvom
vieću, sastavljenom, od predsjednika vieća Ivana
Bacača predsjednika Upravnog suda, viećnika
Mateja Jankača, Dra Ljudevita Coraka,
Dra Nikole Suknaića, Gjur© Vlainića te tajnika


324
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Jure Caratana u predmetu tužbe Zagrebačke
inžinjerske komore u Zagrebu zastupane po
predsjedniku Ing. Zvonimiru Vrkljan iz Zagreba
protiv rješenja ministarstva šumarstva i
rudarstva od 14. .srpnja 1941. broj: 10394-V1941.
u stvari spora po zakonu o ovlaštenim
inžinjerima na dne 9. prosinca 1941. održanoj
nejavnoj sjednici u smislu propisa cl. 56. i 61.
Uredbe o Upravnom sudu u Zagrebu od 12.


X. 1939.
Sudio je:
Tužba se kao neosnovana odbija.
Biljegovna pristojba se naplaća po ČL 5.


toč. 4. i ČL 6. toč. 1. Zakona o taksama.


Razlozi:


Na molbu Krapinske tvornice pokućtva i
parne pilane d. d. u Zagrebu dozvolilo je ministarstvo
šumarstva i rudarstva u Zagrebu
rješenjem od 14. VII. 1941. broj 10394-V-1941.
´da kotarski šumar Grohovac ing." Zrinko iz
Krapine upravlja šumama moliteljice.


Protiv toga rješenja podnijela je Zagrebačka
inžinjerska komora u Zagrebu pravodobno
tužbu na ovaj sud radi povriede §-a 18. Zakona
0 ovlaštenim inžinjerima i § 131. Zakona


o šumama i radi ,toga, što u postupku koji je
predhodio nije postupijeno po propisima postupka
pa drži, da je po čl.^ 23. Uredbe o
Upravnom sudu u Zagrebu tužba osnovana.
Ovu povriedu § 18. Zakona o ovlaštenim inženjerima
vidi tužiteljica u tome, što je tim
paragrafom određeno, da radove iz toč. 1. 1 2.
§ 16. istog zakona mogu iznimno vršiti i državni
inžinjeri, ali po pribavljenom mišljenju
za svaki pojedini slučaj od inžinjerske komore^
to u ovom slučaju nije učinjeno, pa će prema
tome Ing. Grohovac protivno spomenutom paragrafu
sam svoj rad pregledati, sam podnašati
priedlog za odobrenje itd. to se sve protivi
§ 15. i si. ZUP. radi Čega traži da se napadnuto
rješenje ukine.


Ovaj sud razmotriV napadnuto rješenje i
tužbu, te uvaživ odgovor na ovo ministarstvo
šumarstva i rudarstva, našao je, da tužba nije
osnovana.


Toč. 1. § 16. Zakona o ovlaštenim inžinjerima
točno i poimence (taksativno) nabraja, što
su tehnički radovi i to u oblast projektiranj
a kada se odnose na građevinske i
tehničke radove u savez u sa exploatacijom
šuma, podizanjem i uređenjem šuma, ograničenjem
šuma, diobom i^ melioi-acijom šumskog
zemljišta i . uređenjem bujica, te navađajući
građevinske radove u toč. 4. § 16. veli, da ih
mogu izvršivati lica navedena u st. 2. čL 125.
Zakona o ovlaštenim inženjerima, koji opet
veli da te radove mogu vršiti i lica, kojima to
pravo pripada po zakonu o radnja-ma od 5-XI1932.
Posljednji pak zakon § 36. kaže, da su
ta lica 1. inžinjeri građevinske i arhitel^tonske
struke; 2. graditelji, koji su položiU ispit za
građevinsku struku i 3. majstori zidari, tesari,
klesari i t. d. Iz ovih propisa jasno se vidi da
građevinski radovi nisu i eksploatacija šuma i
ostalo napried navedeno, što sve je obuhvaćeno
pojmom uprave šuma, a da to nije pridržano
isključivo za ovlaštene inžinjere, već
da to mogu raditi i druga lica.


Ovlašteni pak i nžinj eri mogu isklj ućlvo
obavljati te radove samo onda, kada se odnose
na-građevinske i tehničke radove u savezu
sa eksploatacijom šuma, podizanjem i
uređenjem šuma itd. Ta druga lica ne određuje
zakon o ovlaštenim inžinjerima, već zakon
0 šumama, koji se sa prvim ne kosi, a
koji XI § 132. zakona o šumama veli, da se za
samostalno upravljanje šumom traži podpuna
fakultetska ili njoj i-avna visoka-školska sprema
i praktični ispit za samostalno upravljanje
šumarskog gospodarstva. Ove sve uslove ima
kotarski šumar Grohovac ing. Zrinko.


Točka 2. § 16. Zakona o ovlaštenim inžinjerinia
govori i nabraja iste o tehničkim radovima
u oblasti davanja stručnih mišljenja koje
mogu vršiti isključivo ovlašteni inžinjeri, dakle
oni koji rade samostalno t. j . koji nisu nigdje
stalno namješteni i koji imaju svoju vlastitu
pisarnu, a smiju te poslove vršiti na području
čitave države. Taj se propis ne odnosi na upravitelje
šuma, kojima propisuje poslove zakon
0 šumama i koji vrše poslove samo na jednom
određenom području, a ne po čitavoj državi.


Prema navedenom ne postoje u napadnutom
rješenju povriede iz toč. 1. i 2. § 16. zakona
o ovlaštenim inžinjerima.


Dozvolu za tehničke radove iz toč. 1. i 2.
§ 16. zakona o ovlaštenim inžinjerima daje
doduše po § 13. istog zakona nadležni ministar,
po pribavljenom, mišljenju inžinjerske komore
no uprava šuma ne može se uvrstiti među te
tehničke radove, jer se dozvola za upravu šuma
daje po § 132. Zakona o šumama, a ne po
propisima* zakona o ovlaštenim inžinjerima. Ta
dozvola daje se ovlaštenim inžinjerima, koji
rade samostalno u svojim poslovnicama i mogu
raditi po cieloj državi, a ne daje se dakle za
poslove, koji se obavljaju po zakonu o šumama
i koji, se ne odnose na građevinske i
tehničke radove u savezu sa eksploatacijom
šuma i t.. d. i davanje stručnih mišljenja. Nadalje
§ 18. Zakona o ovlaštenim inžinjerima i
određuje, da se dozvola daje samo na rok. koji
ne može biti dulji od godine dana t j . daje se
za određeni posao i određeno vrijeme, docira
upravljanje šumskih gospodarstvom nije posao
na određeno vrijeme, već trajan posao, te
stoga nije potrebno ministru da traži mišljenje
inžinjerske komore za slučaj kad dozvoljava
upravu u nedržavnim šumama.


Navod tužbe da je povrieđen zakon u § 131.
Zakona, o šumama nije osnovan, jer je propisom
tog paragrafa određeno postavljanje
upravitelja šuma samo za nedržavne šume.
koje stoje pod naročitim javnim nadzorom
(§ 56. zakona o šiunama) a Šume Krapinske
tvornice pokućtva i parna pilana nisu pod tim
javnim nadzorom. Kako pak ing. Grohovac
Zrinku nije dana dozvola po § 131. već po
§ 132. Zakona o šumama, to nije ni povrijeđen
propis § 131.


Tužba se poziva na § 18. Zakona o ovlaštenim
inžinjerima prema kojem osoba, koja je
takovu dozvolu dobila, ne smije obavljati one
poslove, koji k istoj dolaze na pregled i odobrenje,
no u ovom slučaju je bez važnosti taj
prigovor, jer ing. Grohovac nije dana dozvola
po tome paragrafu, a osim toga je u napadnutom
rješenju naglašeno, da on ne može biti
uprava dozvoljena, već će nadzor preuzeti


irW^-?
325
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 54     <-- 54 -->        PDF

nadzorni organ nad šumama u kojima mu ae
odjel za šumarstvo ministarstva šiunarstva i
rudarstva.


Piimjedba tužbe, da je i ing. Zaharije Babić
zatražio dozvolu za upravu istih šuma, pa
mu ova nije dozvoljena, ne može imati upliva
na prosuđivanje ovog spora, jer se dozvola
daje po slobodnoj ocjeni u smislu čl. 11. Pravilnika
0 uređenju šumarske službe kod općih
upravnih vlasti od 13. VIII. 1930. broj: 25729/30.
uz obstojnost zakonom propisanih uvjeta uvažujući
mišljenje neposrednog starješine, da 11
je povjerena uprava u opreci sa redovitim službenim
dužnostima, a u nazočnom je slučaju
sreski načelnik stavio predlog za odobrenje
uprave, jer je mišljenja, a usljed toga ne bi
štetovala redovna služba.


U tužbi navedeno rješenje ministarstva šuma
i ruda u Beogradu nije mjerodavno kod
podjeljivanja dozvole, jer je napadnuto rješenje
osnovano na postojećim zakonima, pa je
stoga valjalo suditi kao u dispozitivu ove
osude.


O tome se obavješćuje;


1. Zagrebačka inžinjerska komora u Zagrebu
po predsjedniku ing. Z. Vrkljanu.
2. Ministarstvo šumarstva i rudarstva u Zagrebu
uz povrat spisa.
3. Ing, Zrinko Grohovac, kotarski šumar u
Krapini.
Upravni sud,
U Zagrebu, dne 9, prosinca 1941.


Ministarstvo šumarstva i rudarstva
br. 32.672.-5/42.


Obzirom na težu dohvatnost Zakona ´ o
ovlašćenim inženjerima (od 30. kolovoza
1937. god., a objavljenom u Službenim
novinama br. 232.-LXIII. od 13. X, 1937-) za
šumare donosimo izvadke u prednjoj osudi napomenutih
zakonskih propisa, u koliko su u
neposrednoj vezi sa šumarskom strukom.


U § 16. propisano je: ^>Isključivo ovlašćeni
inženjeri mogu raditi: samostalno (toč. 1., 2. i


4. ovog paragrafa), kao tehnički upravitelji
(tač. 3. ovog paragi´afa) ili kao odgovorni poslovođe
{toč. 4. ovog paragrafa) sljedeće radove:
L U oblasti projektiranja:
Horizontalna i visinska snimanja, trasiranja,
istraživanja, oglede i premjeravanja u koliko
je to potrebno za izradu projekata, davanje
stručnih mišljenja ili izvođenje; izrađivati projekte,
predloge izvještaje, stručna mišljenja
analize, predmjere i predračune; vršiti obračune;
procjene svih vrsti; predprocjene u cilju
osiguianja uopće; voditi nadzor i preuzimati
(kolaiidirati) izvršene poslove; preispitivati projekte
i po njima davati mišljenja; ovjeravati
kopije projekata i nacrta — kada se sve to
naprijed navedeno odnosi:


d) Na građevinske i tehničke radove u vezi
sa eksploatacijom šuma, podizanjem i uređenjem
šuma, ograničenjem šuma, diobom šumskog
zemljišta, melioracijom šumskog zemljišta
1 uređenjem bujica.


2. U oblasti davanja stručnih mišljenja:
Vršiti kalkulacije i taksacije po pitanjima
svih inžinjerskih struka.


3. U oblasti upravljanja u tehničkom
smislu:
... šumskim poduzećima sa godišnjim kapacitetom
od preko 30.000 kub. met. tvrdog
odnosno 50:00 kub. met. mekog drveta u
oblome;...


4. U oblasti izvršenja (građenja):
a) Izvršavati (graditi) sve vrsti građevinskih,
arhitektonskih, kulturnotehničkih, elektrotehničkih
i šumarsko-tehničkih objekata,
s tim da ove objekte mogu izvršavati i lica navedena
u St, 2. § 125. ovog zakona.«


Od citiranog § 18. na ovaj predmet odnose
se propisi prve stavke, koje glase:


./Pehničke radove iz toč. 1. i 2. § 16. ovog
zakona mogu na području svog službenog rejt^
ia a u granicama svoje struke, izuzetno
obavljati državni i samoupravni inženjeri, ako
na području nadleštva kome dotični inženjer
pripada, nema sa stalnim sjedištem ovlašćenog
inženjera odnosne struke. Dozvolu za obavljanje
ovakvog rada Izdaje nadležni ministar po
pribavljenom mišljenju Inženjerske komore.
Dozvole se izdaju za određeni posao i rok, koji
r´^´ može biti duži od godinu dana. Inženjer,
koji je ovu dozvolu dobio ne smije obavljati
radove, koji mogu doći njemu na pregled ili
odobrenje.«


Radi potpunosti donosimo i izvadak propisa
iz § 14. te § 17. istog zakona.


U trećoj stavci § 14. zakon kaže: >U nedostatku
ovlašćenih inženjera izvjesnih struka
može nadležni ministar, po prijedlogu Saveza
inženjerskih komora, dati odobrenje za vršenje
dužnosti odgovornog poslovođe vezano za
određeno poduzeće i pripravnicima, koji ispunjavaju
uslove § 3. ovog zakona^ izuzev uslova
iz stavke 1. toč. 5. Za šumarske inženjere važe
propisi § 58. i 132. Zakona o šumama.«


§ 17. glasi: »Odredbe § 16. ovog zakona ne
odnose se:


1. na tehničke radove, koje vrše državni
i samoupravni inženjeri i stručni organi kao
i inženjeri i stručni organi u stalnoj službi
vodnih zadruga po svom službenom pozivu, u
javne svrhe odnosno za potrebe zadruge i u
.svom djelokrugu, ili ih vrše inženjeri i stručni
organi državnih i samoupravnih poduzeća i
ustanova za račun istih;
2. na tehnička istraživanja i ispitivanja matezijala
u naučne svrhe i na poslo\^e univerziletskih
zavoda i fakulteta;
3. na izvođenje patenata.^<
326