DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 45     <-- 45 -->        PDF

POVRŠINA SUMA NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE


UBrojidbenom izvještaju^ objavljeni
su prvi službeni brojidbeni podatci o našim
Šumama. Ti brojidbeni podatci razvrstani
su u tabeli pod naslovom Šumsko gospodarstvo
u N. D. H., te opisani u posebnom
Članku izvjestitelja za brojidbu ministarstva
Ing. Stj. Frančiškovlća »Šumarstvo
naše države«. Kako Hrvatski šumarski list
nije objavio, u očekivanju službenih podataka,
nikakvu brojidbu (statistiku) hrvatskih šuma,
to sada prenosimo tabelu u cijelosti, a iz opisnog
dijela stavke brojidbenog značenja izostavljajući
za lakše razumijevanje i bolju ocjenu
iznijetih podataka po nestručnjacima.


Cjelokupna šumska površina.


>^Čitava šumska površina u našoj državi
iznosi prema prerađenim brojidbenim podacima
bivše države iz 1938. j^odine svega 4.077.702
ha. a to znači gotovo 40^/o čitavog državnog teritorija.
Međutim kod ovog podatka valja paziti,
da Šumska novršina u sebi ukliučuje i
mnogo neobrašćeno^ tla fputovi, vodotoci. Čistine,
pliešine). na kojima nema šume, ma da
su te novršine u organičkoj vezi sa samim
šumskim gospodarstvom. Prema tome mora se
lučiti šnmom obraslo od neobraslog tla.


Šumska površina dakle u sebi uključuje


u ha u ^/o


Po^nmlieno tlo 3 6J^^.P´^2 90.3


Nepnšumlieno tlo 394.780 9.7


Ukupno 4,077.702 100,0


Razdioba prema posjedu.


Preko polovice svih šuma. gotovo 64*/o. pripada
državnom Šumskom posjedu,
k=^mo su pribvoiene i šnme bivših imovnih
občma (´460.924 ha>- koie su nripoiene državnim
šumama zakoi^sko modr^dbom od 19. studenoga
1941, br. CDVT-5>0^R-Z-41. Država je
kod nas najveći posjednik šuma. što je vrlo
povolino za vođenje ledinstvene šumarske politike
i drvnog prirada (?). Državni šumski posjed
zaprema u svemu 2 593.308 ha (63.6Vo).«


Iza državnih Šuma stoje javno-pravne
korporacije (stupci 8—12) s površinom
šuma od 513.499 ha (12.6Vo), odnosno pet puta
manje nego državni šumski posjed.


Napokon ovamo ula:?e šume privatnopravnih
korporacija s površinom od


^ U br. 9.—12. iz 1942. god. Brojidbeni pregled
izdaje Organizatorni ured Glavnog ustaškog
stana. Adresa uprave Perkovčeva ul. br.


1. III. kat, brzoglas br, 48-60.
969.895 ha (23,8Vo) odnosno s nešto više od trećine
onih šuma, koje su vlastnost države.
Način uzgoja šunxa.


>^Pored posjedovnih kategorija u šumarstvu
je vrlo važan i sam naČln uzgoja šuma. Tu
razlikujemo tri temeljna šumsl^o-gospodarska
tipa: visoka šuma, srednja šuma i niska šum.a.
Iz ovih tipova dakako ^ treba izlučiti šikare, jer
to uopće nisu šume u gospodarskom smislu.


Uzmemo li iz gornjih podataka u obzir samo
pošumljeno tlo, onda u našoj državi dolaze u
obzir sljedeći šumsko-uzgojni tipovi


u hektarima u Vo
Visoka šuma 2,439.665 66,3


Srednja šuma 67.010 1,8
Niska Šuma 622.525 16,9
Šikara 553.722 15.0


Ukupno 3,682.932 100,0


Po vrstama drveća.


Sto se tiće vrsti drveća, vaMa istaći, da je
naša šuma razmjerno dosta bogata vrstama
{5rv*^ća. U:?lavnom razlikujemo dvije skun^ne:
ĆAtiniaćc^ ili cmogoricu i listiće ili bjf^logoricu.
Od č^tini^ća dnla7;e u na^^´m krajevima 1ela.
smreka, ariš i bor. dok od listića hi^ast. bnkva.
javor, jasen briiest. lipa. tonola. vrha. kest-^n,
hop-rp^m i druge manje važne bjelogor^ćne
vrste.


ToĆne podatke o povr^inj^ma pojedinih vrsta
drvAća naravno nije moguće dati. jer ponajćešće
vrste đrveta u sumama dolaze izmiešano.
pa TMO možemo InĆHi s«mn površine nrete^
nih ^´=´^-^n^=^^^ (´nli^niriRki k^^nVvi^ i povrŠme
pr-^tf^žnih Us+aČ^ (n^vinn i srednfforiaV Površine
prema tim osnovnim grupama iznose:


u hektarima .u Vo
CetmjaĆe 818.231 22,2
Listaće 2 864-6^1 77 8


Ukupno ssszszz 100,0


Po vrsti uzgoja.
Obzirom na vrst uzgoja ovaj brojidbeni
pregled daje ovo stanje:


-u hektarima u Vo
Jednodobna šuma 1,386.456 37.7
Preborna Šuma 1,742.744 47,3
Šikara 553.722 15,0


Ukupno ZMZ.9Z% 100,0


317
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 46     <-- 46 -->        PDF

A. UPRAVA ŠUMA B c.
VELIK E Ž UPE M l
^ >
C5 (AU
3 ti
>
ti.« e
Wi cg
>^ ^ s
Broj ^ NAZI V Sjedište
1 2
b f
3
o i
4 -^
u
5-. . 6
hektarim a
I, Baranja . Osijek 1 7 __ 2" 494.522 126.657
n. Bilogora Bjelovar 1 3 1 20 466.585 142,692.
in . Briblr-Siđraga Knin 1 i _ 3 191.823 89.432
IV. Cetina Omiš 1 5 1 6 412.812 137.449
V. Dubrava Dubrovnik 1 5´ 1 7 495.647 172.856
VI. Gora Petrinja ^ 1 a — 11 333.702 120..092
vn. Hnm Mostar 1 5 1 7´ 567.913 251885
vni. Krbava-Fsat Bihać 1 2 — 10 369.300 150 690
IX. Lašva-Olaž Travnik 1 5 1 14 419.339 269.684
2C, Lika-Gacka Gospić 1 2 1 15 . 485 052 206 736
XI, liivac-Zapolje Nova Gr^-diška 1 4^ 1 17 639.814 259.066
XIX. Modro! Ogulin 1 4 1 11 298.904 139578
xm. PUva-Kama Jajce 1 .4 — 12 762.308 286.476
xiy . Fokupje Karlovac 1 6 — 4 277,982 100.514
XV. Fosavje Brod 1 a — 8 555.341 151.029
XVI. Fri gorje Zagreb 1 7 — 1 270.079 88.095
XVII. Sana-Luka Banja Luka 1 1 1 9 549.800 287.816
Kvni, Usora-Soll Tu55la 1 6 1 U 616.700 286102
XIX. Vinođol-Pođgorje Senj i 2 1 10 254.031 97.638
XX, Vrhbosna Sarajevo 1 7 , 1 16 852.000 514.655
XXI. Vwka Varaždin 1 4 , 2 15 638.484 107.176
XXII. Zagorje Vukovar 1 6 — — 815.424 90.578
xxni. Glavni grad Zagreb — 1 1 — 6.437 806
UKUPN O .... . 22 93 15 209 0,272.499 4,077 702
U P OSTOTCIM A — — — _ _ — —
318
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 47     <-- 47 -->        PDF

D ŠUMSKA POVRŠHA PRIMA POSJEDU (u %) 6, Rei^ativn- odnos (u ^/,)


4J
G


>


O
Ci. u t)


(3 .. 0


CL,
^ ki ´i


> rt


> t-ra
Q > 3


7 a 9 10 U
u h e k t 3 r i


10.540 208 34.410 12.056 —
95.550 1.645 6.021 1.116 —
50.178 21.084 — 21 —
.6 87.101 — 3.368 238


85.066 17.383 - 384 . —
80.042 1.601 10.404 1.587 —
177.619 6.653 — 277 ^
115.658 75 13 —
. ^


237.850 — — , 1.219 —
™iB»

150.468 49.492 --"
143.951 ^ 2,892 43.508 848
´^


85.688 ^48 23.354 506 —
251.421 88 — 381 —
30,519 2.040 31768 1-456 179
92122 194 1.077 57 —_
1.342 2.209 38175 3.215 184
. 210.107 1.738 — 821
". ».
197,381 — — 11.199 «.


69.516 3.684 20.864´ 3 —
431.961 — — 238 —
76.398 3.724 5,713 6.283 . —
795 2.803 11.319 3.659 9
130 119 — 44 9
2,594.308 155266 276.180 48.751 619
-


63.6 38 6.8 ~
1.2


&


´u
0 ti
^ Si


12
m a


9.235


-.


1.297
-^ .
-r.


3.614


16.731


-""

992
81432.683


0.8


\1 H od coga


U 0 (y


> -tđ c


0


0 t3


»-0 u.


a


rt bfi 4>


rt ^ 0


B >


> B (3 w


P c a


Cl«,


13 14 15 16 17
u postotcima


15.935 44.273 26.6 2.1 23.5
557 37.803 30.6 20 5 10.1
^ 18.149 46.6 26.2 20.4
— 46.736 33 3 — 33.3
100 69923 34.9 17.2 17.7
3.553 21.608 360 24.-12,—

´ 67.336 44.4 31.3
13.1
222 34.720 40.8 31.3 9.5
— 30.615 64.3 56.7 7.6
— 6.776 42.6 31. -11.6
11268 52.985 40.5 22 5 . 18.884
12.267 46.7 28.7 la—
t005 33.631 37.6 33.— 4,6


3.189 31.363 36.2 11. -25.2
_ 57-579 27.2 16,6 10.6
4.378 38.592 32.6 0.5 32.1
B 75.142 52,4 38.2 14.2
411 77.111 46.4 32. -144


— 3.571 38.4 27.4 11. —
82.456 60.4 50.7 9.7
— 14066 16.8 12.- 48
1.542 69.637 28.7 0 3 . 28 4
— 504 12.5 2— 10.5
43052 926.843 — — —


22,7 39.7 25.3 14.4


11319