DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Prof. Ing. -STANKO´ I^LĆGL, Zagreb:


DINAMIKA KOTURACA


BIE FAHKDYNAMIK DEE ZUailER — WALDBAHNE?^


1. Uvodne napomene. Koturača je put proviđen sa š;njama, na kojem sprega
ili gravitacija kotura voz. Najčešće služi kao sporedno šumsko prometno sredstvo,
s kojim se pribiru i odpremaju šumski produkti do glavnog šumskog puta: najčešće
pruge na paru. U brežuljkastom i bregovitom kraju koturača je obično gravitaciona
pruga: sprega vozi voz složen od praznih kolica uzbrdo, a gravitacija kotura
natovaren voz nizbrdo. Na ovaj način poiučuje se najveći efekt. No u takovom
kraju gdjekad se odvija promet na koturači i obrnutim redom: gravitacija kotura
prazan voz nizbrdo, a sprega poteže natovaren voz uzbrdo. Na ovaj način postignut
efekt je najmanji. Čini se tako, kad je koturača i uz ovaj red prometanja još uvijek
ekonomičnija od drugog kojeg načina transporta. U nizini u pravilu sprega vozi
natovaren i prazan voz, tamo i natrag. Već prema potrebi na koturači može prometati
istodobno više vozova. U tu svrhu često je podijeljena u više dijelova sa
ugibaiištima.
Koturača je jeftinija od pruge na paru. Uslijed manjeg dozvoljenog polumjera
krivosti njezina se linija bolje prilagođuje plastici tla. Donji stroj može se dakle
izvesti sa malo zemljoradnja. Uz manje zemljoradnje, pa uslijed lakšeg opterećenja,
potrebni objekti ispadaju također manji i lakši. Iz istih-razloga i gornji
stroj koturače je lakši i jednostavniji od gornjeg stroja pruge na paru. (Obično dostaju
sinje 7 kg/m teške).


Kao sprega redovno služi konj. Već prema nagibu pruge, tovaru i težini kolica,
jedan konj može da poteže jedna, dvoja a i više kolica. Gdjekad uprežu u voz i dva
konja uporedo ili jednog pred drugog. Uprežu li se uporedo, kako među šinjama ima
mjesta samo za jednog konja, drugi konj treba da se kreće izvan sinja. Za drugogkonja treba dakle urediti i uzdržavati naročiti put, a to poskupljuje koturaču.
Osim toga ne iskorišćuju se oba konja na ovaj način ni podpuno ni jednako ni
onda^ kad potežu voz sa jednakim silama, jer rezultanta tih sila ne pada u os
simetrije voza. Te slabe strane odpadaju doduše, ako se upregne drugi konj kao
prednjak, no nastaje druga neprilika. Nije iako voziti voz na ovaj način u oštrojzavojfci, jer orma smeta konje u radu, a i voz lako siđe sa tračnica. Oštre pak
zavojice, kako rekosno, bitno označuju koturaču. Uostalom, dozvoljava li plastika
kraja slabo zakrivljenu liniju, a pritom ne lišava koturaču prednosti, s kojom se
ističe pred prugom na paru, mogu se upreći i dva konja u isti voz po potrebi i to
jedan kao prednjak bolje nego uporedo.


2. Sila i efekt sprege. Sila potezanja sprege općenito zavisi o više čimbenika:
o rasi, o tjelesnoj konstituciji, o dobi, o timarenju itd., a uz osrednje i normalne
takove prilike u glavnorn o vlastitoj težini. Kod rada ta sila varira u izvjesnim
granicama, a od tih varijacija najvažnija jet. z. normalna vrijednost
sil e potezanj a Zo (kg), jer trajno zaposlena sprega, radeći sa tom silom,
postizava u određenom, t. z. normalnom dnevnom radnom vremenu
to (h), svoj normalan ujedno i najveći dnevni efekt Eo, ako se pritom i giba
određenom, t, z. normalnom brzinom Co (km/h). Taj normalan ujedno
i najveći dnevni efekt Eo=^ ZoC^to (kg km) nalazi se još u granicama
racionalnog iskorišćivanja, t. j . nije od štetnog utjecaja na podržavanje,
tjelesne konstitucije sprege u normalnom stanju., Kako rekosmo kod koturača kao
sprega gotovo isključivo dolazi u obzir konj. Prosječno se računa, da laki konjteži 0,25, osrednji 0,35, a teški 0,45 tona. Odgovarajući iznosi normalnih s´la
potezanja su 60,75, dotično 90 kg, čine dakle ´/4 do Vo vlastite težine konja. U našim
računima predpostavljamo konja osrednje težine G = 0,375 t i normalne sile potezanja
Zo =^ 75 kg^ dakle omjer: .
Zo 75 : 0,375 ==. 200 kg/t. (1)


289
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- sprega može raditi i sa -većom silomod normalne, i to s tim većom, što je brzina
kretanja manja, a dnevno vrijeme rada lSiia potezanja može da dosegne i. vlastitu težinu sprege. Praktički međutim uzima se
u račun najveći iznos te sile samo sa Zm =^ 2 Z,,, rijedko vise. Uz tu^ vrjednost
omjer između sile potezanja i konja osrednje težine (kao gore) postizava
najveću vrijednost:
(T,. = Z.„ : G = 2Zo : G ^ 2a, -= 400 kg/t. (2)


Brzina konja iznosi: kad se giba sporim korakom 2,2 km/h, kad se giba


si-^ednj´m korakom 4,0 km/h, a kad se giba ubrzanim korakom 7,2 km/h. Po d


normalnom brzinom razumijevamo gibanje konja osrednjim kora


kom:´ c„ ::===: 4 km/h,


; Najprikladnije 1 z. normalno pravo radno vrijeme sprege iznosi
U = 8 h/dan. Poradi krmljenja (2 h) međutim zabavi se sprega na radu 8 + 2 =
::=: 10 satl na dan.


Konj osrednje težine, radeći sa normalnom silom te gibajući se normalnom
brzinom u normalno dnevno vrijeme prevali put od L« = Coto ::^ 4 X 8 ==:= 32 km.
Pritom izvrši svoj normalan ujedno i najveći dnevni efekt: Eo =-^ Z^Coto = Z^L^ =
^ 75 X 32 = 240´0 kgkm ili tm.


Uz drugu koju vrijednost sile potezanja Z^Z,,, brzine kretanja c^Co ili
radnog vremena t´^U dnevni efekt sprege E = Zet uvijek je manji od normalnog
efekta E^. Razlog leži u tome, što je sila potezanja također funkcija brzine gibanja
i radnog vremena. U naravi žive sprege leži naime, da može raditi preko normalnog
dnevnog vremena samo na račun sile potezanja i brzme gibanja^ da može
povećati silu potezanja ili brzinu gibanja preko^ normalnih iznosa samo na račun
ostalih dvaju činbenika (radnog vremena i brzine, dotično radnog vremena i sile).
Ne radi li sprega po tom principu, troši svoju energiju preko mjere, na račun svoje
tjelesne konstitucije. Kako su dakle sila, brzina i dnevno radno vrijeme s tom
konstitucijom funkcionalno povezane veličine, unutar granica racionalnog isorišćivanja
moraju postojati vrijednosti, uz koje njihov produkt, t. j . dnevni efekt postizava
svoj maks´mum. Produkti ostalih vrijednosti tih veličina u istim granicama
nužno su onda manji. Iskustvom pak utvrđen najveći dnevni efekt, koji još nije
od štetnog utjecaja po tjelesnu konstituciju, ujedno nazivamo i normalni m
efektom sprege. -


Masche k definirao je silu potezanja kao funkciju brzine gibanja i dnevnog
radnog vremena u obliku jednadžbe: ZjZ,^ =i= 3 — clc^ — t/tn, a dr, Z i e 1 i n s k i dao


joj je oblik: Z/Zo — ~{ZIZo) — cic,) = 3 — cic, — tlU (3)


Za c =rir Co i t = to prva i druga formula daju isti rezultat Z = Z«. Kako se međutim
rezultati po drugoj formuli bolje nego po prvoj pokrivaju sa stanjem u zbilji
kod anormalnih iznosa brzine gibanja (c), dnevnog radnog vremena (t) i sile potezanja
(Z), to u daljnjem računamo samo sa formulom Dr.´ Z i e 1 i n s k o g a.


Stavimo li kratkoće radi: e = Z/Z,,; C= c/co i i = t\U, (4)


ta formula (3) prelazi u: (e — Q


3 -?
n ^:^^ ^ ´^ (5)
a riješena na L´ i f u : e ==. (6 ~[~ p — 2 Y(> ^ + 3 ^ ´ ´ (5a)


:´-´.. .´:;? ^ -(6 + e) ~ Žj/ge+´s T, ",´ (5b)


U posljednjim rješenjima imaju praktičko značenja samo pred korijene stavljeni
negativni predznaci. Analogno glasi jednadžba dnevnog efekta sprege::


290
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Koeficijenti sile potezanja ^, brzine t^ i dnevnog radnog vreniena -^ mogu mijenjati
svoje vrijednosti u izvjesnim granicama i to dva od njih nezavisno, a treći zavisno,
jer su međusobno povezani jednadžbom (5), dotično jednadžbom (5a) ili (5b).
Ako.Je zadan samo jedan koeficijent od ovih, da se odredi treći, namjesto drugog
koeficijenta, može poslužiti i uvjet, uz koji će sprega postignuti svoj najveći dnevni
efekt. Kako je taj uvjet od ne malog praktičkog značenja, a zadan može biti kojigod
od tih triju koeficijenata; donos´mo sva tri rješenja.


a) Zadano je dnevno radno vrijeme t ^ to, dakle i T :=--tjto. Dnevn-i efekt (isp.
5a i 6) ^


L/Lo= (6+ C ~ 2/6^f^)´ ^^ (6a)
postizava maksimum uz vrijednost ^, uz koju je:


- (3 + 0 1^6r + 3T »3(3^ + 4=^0
ili (^2 —6C —3T) (2^ + 1; —3)-^0. ,.^


Ovu jednadžbu zadovoljavaju tri vrijednosti g. (Relativni) maksimum nastupa za


vrijednost: 2^-|-T — 3=0 , dakle za f =-;^(3—T).


(7)
Uz tu vrijednost je L^= f, a EjE^ "= -ri´^ ^y


(7a)


4


´JafTo dn^ms mdizL ^unš Ltl/^


Na slici 1 predočena je linija koeficijenta sile potezanja s =- Z/Zo, koja je u ovom
slučaju pravac identičan sa pravcem koeficijenta brz´ne gibanja f = c/co, te linija
(relativno) najvećih dnevnih efekata EjE^ prema posljednjim jednadžbama.


b) Zadana je brzina gibanja c<^ Co, dakle i ^ ::=^ c/co. Dnevni efekt (6a) postizava
maksimum uz vrijednost % , uzkoju je:
]_dE


(6 + §^) /6lT3^—3(4^+3^) = 0


(6 + n^


ili


^+2?


291
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Ova jednadžba ima dva korijna i. (Relativni) maksimum nastupa uz vrijednost t,


koja zadovoljava jednadžbu:


(8)
Uz tu vrijednost % je: L = 2«— |/«* + 8t,
ElE.^e-^-% I


Apsolutno najveći dnevni efekt polučuje sprega uz vrijednosti I i %, koje istodobno


zadovoljavaju uvjete (7) 1 (8). To su vrijednosti f = ^ = L Za te vrijedosti pak


slijedi (iz 5 i 6): E ^ ´ E«, U skladu sa prije rečenim apsolutno najveći dnevni efekt


jednak je dakle normalnom dnevnom efektu. .


c) Zadana je sila „potezanja sprege Z > Zo, dakle i L = Z/Zo. Analogno kao
pod b) sprega postigne najveći dnevni efekt uz vrijednost t, koja zadovoljava
jednadžbu:


{6T-z;y^;M^^+(^´ —8L); v = (6 + L):3-} " (9)


Uz tu vrijednost i je: t,^= Iv — Vv^´ -\~%t


V + / ("t;^ + 8 tf 4 ve


EjEa = f ^ -T =


Funkcije e = f {^^ r) i t,=f{e^%) imaju inverzne funkcije istog oblika (isp.
5a i 5b). Poradi toga istog su oblika i živjeti, uz koje te funkcije postizavaju svoje
maksimume, pa i ostali rezultati, koji proizlaze iz tih uvjeta. Zato podatci, iskazani
u tablici 1, a i krivulje, predočene na slici 2, jednako vrijede za obrađen
slučaj kao pog b) tako i pod c), U toj tablici izračunate su naime te izkazane
vrijednosti, a na toj slici predočene su linije radnog vremena ´^ = t/t«, brzine


JjJUpL a3/jtLL9 dntrno^ ffsMs. ^%
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Tablica !


Ispor. formule (8), (8a) i (9), (9a).


L (D V (u) T E/E,
0,0 2,0 1,333 2,000 0,000
0,3 2,1 1,248 1,590 0,595 ,
0,6 2.2 ´ ´ 1,145 . t296 0,890
0,9 2,3 1,036 1,066 0,994
´ 1,0 2,3 1,000 1,000 1,000
1,2 2,4 0,928 0,881 0,981
1,5 2,5 0,822 0,728 0,896
1,8 2,6 0,720 0,600 0,778
2,0 2,6 0,655 0,526 0,689
2,1 ,2,7 0,624 0,492 0,644
2,4 , 2,8 0,533 0,400 0,512
2,7 . 2,9 ^ ; 0,449 0,322 0,390
3,0 3,0 0,372 0,255 0,285
4,0 3,3 0467 0,101 0,067
5,0 B,e 0,042 0,023 0,005
6,0 4,0 0,000 0,000 0,000


gibanja f = c/co (dotično sile potezanja L =1 Z/Zo) i najvećeg dnevnog efekta EjE^
uz povoljno zadanu vrijednost sile potezanja e =^ ZjZo (dotično brzine gibanja f ==
rrz^ c/co) prema formulama (8), (8a) i (9), 9a). U jednom i drugom slučaju kulminira
EjEo r— linija zsi 7; z=^ 1 i ^ (dotično L) = 1.


P r i m j e r. Poteže li sprega kola sa dvaput većom silom od normalne sile
(e = 2), najveći dnevni efekt :0,689 X 2400 ;=^ 1654 kgkm ili tm postigne, ako
dnevno radi samo t = 0,655 "X 8 = 5,24 sata, a pritom se giba sa brzinom
c = 0,526 X 4 =^ 2,1 km/h (slijedi iz tablice 1).


Giba li se´sprega sa dvaput većom brzino m od normalne brzine (f = 2)
postigne isti najveći dnevni efekt E = 0,689 X 2400 = 1654 kgkm ili tm, ako
dnevna opet radi samo t = 0,655 X 8 = 5,24 sata, no samo sa silom Z = 0,526 X 75
= 39,5 kg (slijedi iz iste tablice).


3, Dinamičke formule i oznake. Temeljna dinamička jednadžba koturače glasi:


Z=/iK + iw^ + lOn) Q; Q^K+ G. (10)


Između sile potezanja sprege Z (kg) i ukupnog odpora vožnje n a cest i ili n s
put u postoji naime poznata jednadžba ravnoteže: Z = JJ^K + 10nQ, u kojoj
označuje /^ (kg/t) koeficijent odpora kretanja uslijed rapavosti kolnika, trenja u
kolima itd.; n nagib puta u postotcm a (sa pozitivnim"predznakom, ako označuje
uspon, a sa negativnim, ako označuje pad); K bruto težinu kola, G težinu
sprege, dakle Q bruto težinu kola i sprege, sve u tonama. U prvom članu s desne
strane´posljednje jednadžbe dolazi do izražaja odpor kretanja, a u drugom odpor
nagiba. Poradi sinja ko d koturač e treba uzeti u račun još i odpor krivosti
pruge Wr (kg/t). Zbog toga povećan je jedinični odpor nagiba u formuli (10) na


iznos;
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 22     <-- 22 -->        PDF

te se sad zove Jedinični o d P o r p rug e ili u kratko: nagib koturače.
Formula (10) poprima pak jednostavniji oblik:
Z=^ /^K +. sQ. ,. (12)
Analogno kao kod pruge na paru olakšavaju analizu dinamike koturače
koeficijent^:


(13)
a=:=.K : Q; fi^G : Q; a + ^ ^ 1; i^^ ^ ´ ^ = ^ ´ ^>


te iz ovih i formule (12) izvedene jedinične veličine: :


(14)
^ "zriiD Z : Q" 1=^ /-ta + 5 . .


(15)
i a= Z : G ^ Z\Q : GlQ== z : fi =^ fci+s (A+ 1).
Iz posljednje relacije izlazi formula:


(16)
s = (a — iiZ):(l-\~l\
koja određuje nagib koturače uz zadani omjer X ^ K : G..


Radi li sprega sa normalnom silom Z« kg, ove općenite formule prelaze u:
s„ ^ Wjr + lOno; (11a)
z„ = Zo : Q = /i« + So," (14a)
0-0 = Zo : G = Zo : (5 = ^+ so (/i + 1); - (15a)


u


(Ife)


(0, — M) (^+ 1)


I
I
Ako je još:
Z/Q : ZJQ = z : Zo


(17)
== Z : Z


^ ZjG : Zo/G = a : (To .,


između povoljnih vrijednosti ^, c ili 5 i normalnih takovih vrijednosti z^, 0^0 iH So
postoje snošaji: , . .


L = z :zo = a i oo =-\jil 4- 5 (/l+ 1)] : o-o;
(18)


5 : 5o = (L^); ´ , (19)
wi ^y?´


(20)
4-1 -a ^


4. Diskusija formula i oznaka. Jednadžbom (11) i (16) definiram s nazivamo
nagibom koturače, jer određuje taj nagibu permilima u pravcu neposredno
(wr =^ 0, s = 10 n), a u krivulji posredno (lOn — s — WrK Jednadžba
(11a) i (16a) definira pak normalan nagib koturače 5o. _ .
Jedinični odpor krivosti Wr kg/t računamo po Protopapadokisovoj formuli, koja
za koturaču 0,76 kolosjeka ima oblik Wr = 228,8 : r za ljetni, a Wr =^ 171,6 : r za
zimski promet. Polumjer krivosti treba uvrstiti u metrima (isp. tbl. 2),


Tablica 3.
Jediničan odpor .krivos´ti.


(0


r


228,8 : r 171,6 : r


m
Hlt


10 22,9 17,2
12 19,1 14,3


14
. 16,3 12,3
16 14,3 10,7
18 12,7 9,6
20 11,4 8,6
30 7,6 6,7
40 5,7 4,3
60 4,6 3,4
80 2,9 2,1
100 2,3


W


200 1,1
0,9


294
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Koeficijent odpora kretanja voza (kola) kod koturača računa se sa u ~- 6 do
7 kg/t.


Koeficijent o ima ovo značenje: ako je K —:: 0, t. j . ne poteže li sprega nikakav
teret, , onda., je., i vi = K ; G --~- 0, a jednadžba (15) prelazi .u-(y-~^^.^Z : G .^^ ..5_,:
Po toni vlastite težine odpadajući dio sile potezanja sprege brojčano je dakle
jednak usponu pruge, na kojoj bi.se još mogla uspinjati sprega u graničnom slučaju
K -^ 0. Poradi toga nazivamo a n a j v e ć i m usponom s p r e g e. Radi li
sprega sa normalnom silom potezanja Zo, najveći uspon sprege mjeri o-,, r^- 200%o
[isp. (1)], radi li pak sa dvaput većom silom od ove, najveći uspon sprege iznosi
a„, = 400%o [isp. (2)]


S pomoću formula (13) i (15) iako se izvedu snošaji:


__ K a — s r. __´G __ ft -^ s . , K a a ~ s


.« - Q-^4:^;P"Q-^´+^´ ´^ -G = J = J^s´ ´ ´ (21)


i nazivamo »koeficijentom iskorišćenja spreg e«, jer je to veći, što
je veća težina kola (voza) prema težini sprege. Analogno nazivamo a »k o e f icientom
iskorićenja voza«. Ograničimo li se samo na pozitivne vrijednosti
nagiba s, koeficijenti a i A postižu svoje najveće praktične vrijednosti
«max = o´ : (<^ 4~ i")^ -^mas == 0" : ^^ Za 5 = 0. Istodobno poprima koeficijent li svoju
najmanju praktičnu vrijednost /^min = /^ {^ + /´) jer je y5 ==^. 1 — a.


Radi li sprega sa normalnom silom Z«, uz ^u :;= 6 kg/t je amax^200 : (200 + 6)-=
, = 0,,971; ^xnm = 0,029; >i^ax=´ 200 : 6 -= 33,3, dakle Kxnax= iiaax. G = 33,3X0375 =p=
12,5 t:


Radi li sprega sa silom Z^ = 2 Zo, uz // := 6 kg/t je: ama^ ====400 : (400-)-6)=^
-= 0,985; ^min = 0,015; i^ax = 400 : 6 = 66,6, dakle je Kmax= 66,6 X 0,375 =- 25 t.
Težina praznih kola šumskih pruga iznosi 0,6 da 1,2 t, , a tovar teži 2 do 4,


prosječno 3 puta toliko. Dakle je K^jn= 0,6 t, Qmm = 0,6 + 0,375 = 0,975 t, a
onda: amm= 0,6 : 0,975 ^ 0,615; ^^az= 0,385; l^i^ = 0,6 : 0,375 ^ 1,6.
Prema ovim podacima po formuli (16) najveći praktični uspon koturače može
iznositi:
uz 0-= (To = 20C : ^ 5raax ^ (200 — 6 X 1.6) : (1,6 + 1) = 73,2%o


a uz (T = a^ = 400V .s^,,^ == (400 — 6 X 1,6) : (1,6 + 1) = 150,l%o
U krivulji, smanjuju se ovi iznosi za jediničan odpor krivosti. Na koturači tolikih
uspona može voziti konj samo jedna prazna 0,6 t težka kola sa normalnom, dotične
sa dvaput većom silom od normalne.


Tablice 3 i 4 izrađene su na temelju formule (16). Tablica 3 odnosi se na
spregu, koja radi sa normalnom silom (Zo; o^o ^= 200 kg/t),, a tablica 4 na -spregu,
koja radi sa dvaput većom silom od ove (2^ = 2 Zo; o^ ^=z 400 kg/t). U prvom dijelu
svake od tih tablica izkazani su iznosi najvećih uspona koturače u pravcu {s), a u.
drugom dijelu takovi iznosi koturače u krivulji (10 n) za razne vrijednosti jediničnog
odpora krivosta (Wt ) i to uz razne vrijednosti koeficijenta izkoršćenja
sprege (>l, dotično bruto težine,voza K^= IG ^=^ 0,375^) u praktičkim i gore obrazloženim
granicama. Iz tih tablica lijepo se vidi dvojaki utjecaj odpora krivost\ Uz
ist i nagi b koturače (s), najveća bruto težina voza je to manja, što je odpor
krivosti veći. Tako na pr. na horizontalnoj koturači (10n:=0) može tegliti jedan
konj sa normalnom silom 12,5 t bruto težak voz u pravcu, a samo 2,4 t bruto težak
voz u krivulju polumjera 10,5 m; sa dvaput većom silom od normalne može pak
teghti 25 t težak voz u pravcu, a samo 4,8 t težak voz u krivulji polumjera 9,8 m.
Isto tako uz istu b r u t o t eži nu v o z a najveći uspon pruge je to manji, što
je krivost pi-uge veća, Tako na pr. jedan konj može tegliti 1,8 t bruto težak voz sa
normalnom silom uz najveći uspon od 29,5%o. u pravcu, a samo uz najveći uspon od
7,7%f> u krivulji polumjera 10,5 m; sa dvostrukom silom jedan konj tegli taj isti
voz uz uspon od 64%o u pravcu, a samo uz uspon od 40,6%o u krivulji polumjera
9,8 m. Poradi krivosti pruge smanjio se uspon za 74^/o uz normalnu silu, a za 26^/o
uz dvaput veću silu od ove. Dakle, što je sila sprege spram bruto težini voza
manja^ to snažnije utječe krivost na uspon pruge.


´ 295
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Tablica 3


s == ( ioo-6X) :-(>l+i);, K ==^0,375 1] lon--—fs U)0 Voo


r m
= 200 kg/t


00 1 JC4 1 54,5 1 37,5 25,7 21,0 i 17,1 13,5 10,5


= 6.kg/t


0)r Jsg´/t
2,2,-; -4,2 64 8,9 10,9 1 13,4 1 16,9 1 21,8´


K 1 s 0 1


i
10 n ´U,
tone 1 %ft
69,0 67,1 64,3 62,3 59,8 56,3 61,4


te .
0,6 73,2 73,2 71,0
3,2 1,2 43,0 43,0 40,8 38,8 36,9 34,1 , 32,1 29,6 26,1 21,2
4,8
1,8 29,5 29,5 27,3 25,3 23,4 20,6 18>6 16,1 12,6 , 7,7
4,9 0


6,4 2,4 21,8 21,8 19,6 17,6 15,7 12,9 10,9 8,4
" 8,0 3,0 ,16,9 16,9 14,7 12,7 10,8 8,0 6,0 3,5 0


9,6 3,6 13,4 13,4 11,2 ,^9,2 7,3 ,. 4,5 2.5 0
11,2 4,2 10,9 10,9 8,7 6;7 4.8 2,0 0
12,8 4,8, 8,9 8,9 6,7 4,7 2,8 0
16,0 6,0 6,1 6,1 8,9 1,9, 0

19,3 7,2 4,2 4,2 2,0 0
24,0 9,0 2,2 2,2 0
33,a 12,6 Q 0 «


´


Iz ovog promatranja proizlazi, da za koturače vrijedi također pravilo: polumjer
krivosti neka je velik kolikogod prilike dopuštaju. U krivuljama polumjera između
20 i 10 m jedinični odpor krivosti iznosi 11,4 do 22,9 kg/t (isp. tabl. 2), dakle znatno
smanjuje uspon pruge (za isti iznos u permilima) ili tovar kola, te skučuje kapacitet
i upotrebljivost koturače, ili prezamaranjem dovodi do neracionalnog izkorišćenja
sprege. S druge strane poznato nam je iz iskustva, da se može položiti trasa uz
najmanji polumjer od 20 m i u vrlo teškom terenu tako, da zemljoradnje ne presižu
koturači primjerene količine. Prema tome polumjer krivosti linije koturače
neka nije manji od 20 m i to samo na mjestima, na kojima silom prilika nije moguće
upotrijebiti veći polumjer od ovoga. U krivulji polumjera 200 m jediničan
odpor krivosti mjeri okruglo 1 kg/t, dakle smanjuje uspon pruge samo za l%o.
Tako mala promjena opet nije od praktičkog značenja, već poradi neodređenosti
koeficijenta odpora kretanja, koji se kreće, kako rekosmo, u granicama 6 ^ /^ ^ 7
kg/t. Prema tome može se zanemariti utjeecaj odpora krivosti u krivuljama koturače
polumjera jednakog ili većeg od 200 m.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Tablica 4.


s =^ (400 —a)´^;^ + I ); K -´ 0,375^; ^^^ = (S"-Wr)VpO.


r m


a — 400 kg/t


00 1 254 1 99,5 1 53,2 30,1 , 22,4 16,2 12,8 9,8
w^ k^/t
K 1 s 0,9 1 2,3 1 4,3 1 7,6 1 10,2 14,1 17,9 23,4


tone 1 o/oo I 10 n 0/^^
1,6 0,6 160,1 150,1 149,2 147,8 -145,8 142,5 139,9 136,0 132,2 1 126,7
\1
0 1


m


3,2 1,2 90,7 90,7 89,8 88,4 86,4 83,1 80p5 76,6 72,8 67,3
4.8 1.8 64,0 64,0 63,1 61,7 69,7 66,4 53,8 49,9 46,1 40,6
^6,4 2,4 48,9 48,9 48,0 ´ 46,6 44,6 41,3 38,7 34,8 31,0 25,5
8,0 3.0 39,1 39,1 38,2 36,8 34,8 31,6 28,9 25,0 21,2 15,7
9,6 3,6 32,3 32,3 31,4 30,0 28,0 24,7 22,1 18,2 14,4 8,9
11,2 4,2 27,3 27,3 26,4 26,0 23,0 19,7 17,1 13.2 9,4 3,9


^-r
12,8 4,8 23,4 23,4 22,6 21,1 19,1 15,8 13,2 9,8 5,5 0
16,0 6,0 17,9 17,9 17.0 16,6 13,6 ia,3 7,7´ S,8 0
19,2 7,2 14,1 14,1 13,2 11,8 9,8 6,5 3,9 0
24,0 9,0 10,2 10,2 y ,0 7,9 5,9 2,6 0


28.8 10,8 7,6 V,6 6,7 _ 5,3 3,3 0
38,4 14,4 4,3 4,3 3,4 2,0 0
i


48,0 18,0 2,3 2,3 1,4 0
67,6 21,6 0,9 0,9 0
66,6 26,0 0 0


Radi li sprega sa većom silom od normalne, dakle ako je 1 < " r:^ Z : Zo ^ 2,
može se povećati uspon koturače prema normalnom usponu na iznos [slijedi iz (16)
i (17)]: s = {sa, — fiX) : (i + 1). (22)
Na koturaci normalnog uspona So > 0 najveći nagib može iznositi dakle {e = 2):


5n.=-(2ao -^i):(i+ 1).
(22a)


297
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Na koturači normalnog nagiba s, = 0, slijedi iz (22) za L ^ 1, je fi^o — <^o, a najveći
nagib: Sm =^ /^-^o= <^o ft |
ili kako je a, + ^o = 1: ^m= fi´<^o ´ (^^+ »^o) | (23)
Odatle slijedi: na posve ili približno horizontalnoj koturači/na kojoj se može za


nemariti i odpor krivosti, najveći uspon može iznositi okruglo Sm = /< = 6%o., jer je
i e^ : (/i-p ^o) okruglo jednako jedinici.
Najveći uspon koturače s^ nije samo dvaput veći od normalnog nagiba, kake
bi se msiliio, nego još veći. Za e =: 2 prelazi naime jednadžba (19) u:


Kako je redovno 0 < fi^ ^ o^, to je drugi član desne strane ove jednadžbe veći
od 0, dakle 5^ : 5^ veće od 2 (isp. tablicu 5). Na koturaču nagiba So=^0 ne može se


TabKca 5.
Sm : So = 2 + i^´^ (200—iM´i)


fiZ Sm / So f^/. Sm / So fiZ Sm / So /ii Sm / So
0 2,000 80 2,667 125 3,667 165 6,714
10 2,053 90 2,818 130 3,857 170 7,667
20 2,111 96 2,904 135 4,077 175 9,000
30 2,176 100 3,000 . 140 4,333 180 11,00
40 2,250 105 3,105 145 4,636 185 14,33
50 2,333 110 3,222 150 5,000 190 21,00
60 2,429 115 3,353 155 5,444 195 41,00
70 2,538^ 120 8,500 160 6,000 200 oo


primijeniti ova jednadžba [nego jednadžba (23)], jer dovodi do neodređenog oblika
^ni = 0 . oo. Želi li se, da je najveći uspon upravo dvaput veći od normalnog nagiba,
treba da je [slijedi iz (20), za s : s^ =´2]: /.´


L = 2—j.a : Primjer . Na koturači normalnog uspona s, = 25%o je (21) : >l = K — i«) :
: (fi + s„) = (200 — 25) :´ (6 + ´25) = 5,645, dakle težina kola normalno može
mjenti K=/ I G = 5,645 X 0,375 = 2,1 t. Najveći uspOn može iznositi (22a):
sn> =^ (2 X 200 — 6 X 5,645) : 6,645 = 55,l%o.. Dakle je s^ : s» = 55,1 : 25 = 2,204.
Na potezu samo dvaput većeg uspona od normalnog (s = 2 X 25 = 50%») je (25) :


* "7 ^ 7" ^ -^ ^´^^^ ^^^ "" ^´^^´ ^ sprega radi sa silom Z =LZ„ = 1,83 X 75 =
= 137 kg.


5. Radnja sprege na koturači. Kako na tonu težine Q === K + G odpada sila po*/
r^^A^ ~ r + ^" ^^*^´ P° ^°^^ ^^™^ ^´ ^^ potezu dužne I, sprega izvrši radnju:
TVA´A? ^ V i^ +^^"^ ^- ^^ P°*®™ "^^^^"^ L = ^ I ta radnja iznosi A : Q =11
vfi r r i r f + ^´´^, ^^^° J*^ nadalje: s = 10 n -f to,, dakle 2si ^
— 2,10 ni ^ 2,w4l= h -\-2wrk, jednadžba radnje prelazi u:
A = Qi + ,ua´lj-\-2w,h) Q. ; (26)
298
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 27     <-- 27 -->        PDF

l^ označuje dužinu pojedinog poteza koturače u krivulji, a I dužinu svakog poteza,
koji se nalazi u sumi L, bez razlike, leži li u pravcu ili u krivulji, h ^~ -SlO ni nije
nego visinska razlika završne i početne točke skupnog poteza koturače L.


Označimo li sa H idealnu visinu, na koju bi sprega vertikalno podigla bruto
težak voz K t uz istu radnju A, mora biti KH = (h + fuiL ^2w, 4 ) Q, odakle
izlazi (kako je a = K : Q) : H ={h^2w,h ) : a + fiL, (27)


Kod upotrebe ove formule treba da je pri ruci uzdužni profil i ispisani »iskaz
lukova i pravaca« koturače. Iz uzdužnog profila odredi se h, visinska razlika završne
i početne točke i L,-dužina skupnog poteza koturače-Si. Iz »izkaza lukova i
pravaca« odredi se-S-j^; /r. Osim toga naravno mora biti poznat koeficijent iskorišćenja
voza a.


fS^^S^


otfi^ /i"Vr


>iSi


co


m


299
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Tablica 6, h^h i -|- -S´^rlr; a=o, 865; /«=^o,oo6; H^=hi: a,-\~lA^L,


io n L h r Ir ´Z^^rlr 2wAt h hj : a liL H
Profil WT
0/ m m
/oo
0 00 262,00
24
80
4,2
1B,2
24 0,10 i .
.
30
1 .
50
,
0,0076
.
.
0,380
0,100 1 0,115 0,144 1 0,259 262,26
1
1 30
13,2 144 1,90 ^ 0,380 2,280 2,636 0,864 3,5001265,76
m
39.6 , ^ . ,
80
100 60 0,0023 0,138
2 40
. .
80
25 30 0,0092 0,276
3 10
, , , .
20
30 40 0,0076 0,804
60
39,6 202 8,00 , . . 0>718 8,718 10,079 1,212 11,291 277,05
70
35,0 , ^ , ,
4 40
60 30 0,0038 0,144
70
, , , ,
5 20
40 20 0,0057 0,114
40
, , . ,
50
25 " 40 0,0092 0,368
90
35,0 286 10,00 , . 0,596 10,596 12,250 1,716 13,966 291,02
Q 56
32,8 , ,
7 10
40 40 0,0057 0,228
50
. , , .
8 40
60
20 20 0,0114 0,228
.
70
30 20 0;0076 0,152
9
90
00
32,8 244 8,00 . , , 0,608 8,608 9,951 1,464 11,415 302,43
60
28,0 , .
.
10 10
60 50 0,0038 0,190
50
28,0
24,4
150 4,20 ,´
.
.
.
,
. .
0,190 4,390 5,075 0,900 5,975 308,41
U 10
40
— 20 30 0,0114 0,342
, , ^
50
70
30 20 0,0076 0,152
12 06
24,4 156 3,80 . . . 0,494 4,294 4,964 ´ 0,936 5,900 314,31
2: 1206 36,00 - 2,986 2,986 38,986 45,071 7,236 52,307 314,31
300
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 29     <-- 29 -->        PDF

u našem primjeru (uzdužan profil koturace, si. 3), je h = 268,0 — 262,0 m ^^
-- 36,0 m; L = 1206. m; a = K : Q == 2,4 : 2,775 = 0,865; /i = 6 kg/t :::^i 0,006. U
tablici 6, u stupcu i^;!,/r izračunata je pak i iskazana 2Vx 4 =^ 2,986. Visina radnje
iznosi: H = (36,0 + 2,986) : 0,865 + Ofim X 1206 = 52,31 m, a sama radnja:
A =: KH -=i 2,4 X 52,31 = 125,54 mt ili km.kg.


Poradi razdiobe koturače na više zgodnih dijelova s pomoću ugibalšta potrebno
je konstruirati »liniju visina radnje« ili ukratko H-liniju´<. U^
tu svrhu može poslužiti i uzdužan profil, izrađen na običan način za potrebe zemljoradnja.
No pregledniji od ovoga je u manjem mjerilu naročito izrađen uzdužan
profil, u kojem je izostavljeno sve nepotrebno (na pr. crta tla, kote zemljoradnja
itd.), a izneseno samo potrebno u rečenu.svrhu kao: gradijanta i linija koturače sa
oznakama nagiba, kriyosti i smjera, sa visinskim i dužinskim kotama prema slici 3.
Kod ovog posla zgodno i pregledno izvršuje se potreban račun u obliku tablice 6.
U prvi stupac te tablice unose se profili, u kojima se lomi gradijanta i mijenja
smjer linije koturače (lom gradijante, početak i kraj svakog luka). U drugom
stupcu označen je nagib u permilima, u trećem stupcu izkazana je dužina (L), a u
četvrtom visinska razlika (ft) gradijante od loma do loma. U slijedećim stupcima
(r, lic,Wc) izkazani su: polumjer, dužina i odpor krivosti dijelova koturače u krivuljama,
a u stupcu Wf 4 taj produkt za svaku krivulju zasebno. Za svaki potez koturače
istog nagiba sumirani su ti produkti u stupcu-S^^/^ ^ a prvi član desne strane
formule {21) izkazan je u stupcu h : a. Daljnja dva stupca iznose produkte fiL i
»visine« radnje H, također za svaki potez istog nagiba zasebno. Ordinate H-linije
nalaze se u posljednjem stupcu. Početna točka te linije identična je sa početnom
točkom gradijante: leži s ovom u istom profilu (0 + 00), na istoj visini (262,0). Sto
dalje, to više odmiče H-linija od gradijante, jer u svakoj točki loma odskoči od
gradijante za »visinu« radnje, izkazanu u predposljednjem stupcu tablice, H-linija
nije nego gradijanta idealne pruge, na kojoj ne bi bilo ni odpora kretanja ni odpora
krivosti, nego bi samo uslijed nagiba na njoj izvršena radnja bila jednaka radnji
izvršenoj u zbilji, na koturači sa svim tim odporima. Visinska razlika krajnje
točke Jf-linije i krajnje točke gradijante (314,31 — 298,00 = 16,31 m) jednaka je
»visini« radnje utrošene samo na svladavanje odpora kretanja i odpora krivosti,
a visinska razlika krajnje i početne točke if-linije (314,31 — 262,00 = 52,31 m)
jednaka je visini radnje, utrošene na svladavanje sviju odopra na koturači u zbilji.
Prije neposredno po form. (27) izračunati iznos te visine može poslužiti kao kontrola.


Preostali podaci su ovi: Težina voza odmjerena je prema luku najmanjeg polumjera,
na najstrmijem potezu koturače, od prof. 2 + 80 da prof. 3 -j- 10. Na tom
mjestu je TO n = 39,6%o, a w, = 9,2 kg/t, dakle nagib pruge s = 39,6 -f 9,2 =
=:= 48,8%o. Kako je na svim ostalim mjestima ove gravitacione koturače nagib
pruge manji, najčešće i znatno manji, predvidjeli smo, da sprega radi na ovom
mjestu sa dvostrukom normalnom silom. Onda je o ^=^ 400%o, a uz /t = 6 kg/t po
form. (21): A=^ (400 — 48,8) : (6 ´+ 48,8) = 6,41. U račun smo uzeli X= 6,4;
K= Z G=:^ 6,4 X 0,375 = 2,4 t; Q = K + G =-2,775 t; a = K : G = ´0,865 i.
fi ^^ G : Q = 0,135. Iz jednadžbe radnje izlazi, da prosječna sila potezanja, sa
kojom sprega radi (poteže voz) na ovoj koturači, iznosi: Z^ ^ A : L =:^ 125,54
kg.km : 1,206 km = 104 kg; dakle je samo e^ = Z, : Zo =^ 104 : 75 = l,387sputa
veća od normalne sile potezanja. >,


6. Uređenje proraeta na gravitacionoj koturači. Zapravo radi sprega samo na
putu tarno, dok poteže voz i to silom Z^ === e^Zg, Pravo radno vrijeme (t) iznosi samo
polovicu na koturači sprovedenog dnevnog vremena i to nakon odbitka vremena
utrošenog na krmljenje. Pritom može biti najviše ^i :=i 2. Uz tu vrijednost — vidi
se iz tablice 1 — sprega postizava najveći dnevni efekt, ako je T = 0,655, dakle
ako pravo radno vrijeme iznosi t := 0,655 X 8 = 5,24 h, dotično, ako vraćanja i
krmijenja radi na koturači sprovedene dnevno vrijeme iznosi 2X5,24 -{- 2 = 12,5 h.
Najveći dnevni efekt mjerio bi u tom slučaju E^ ^= 0,69 Eo. Ako je pak ^i < 2,
a opet se želi postići maksimum efekta, vidi se iz te iste tablice, da bi pravo radno
vrijeme trebalo biti još i duže i to s tim duže, što je s-^ manje spram 2. No kako se
jedva može još racionalno timariti sprega, ako se trajn o i redovn o zaposli
^ 301 ´ ´
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 30     <-- 30 -->        PDF

duže od 10 + 2 sata na dan, to u slučaju e, = Ž kao i u slučajevima «, <2, računamo
pravo radno vrijeme najviše sa 5 sati na dan, dakle r najviše sa D . » — u Dzo.
Kako je uz tu vrijednost u konkretnom slučaju redovno zadan i koet^cijent Li>


također je određen koeficiien ?, i to sa jednadžbom (5b), ko]a prediazi u:
^, = 6 + L, — 2>/6«, + 1,875-^ (28)
Koeficijent L, kreće se u granicama 1 ^^r^ 2. Prema posljednjoj formuli koeficijent
?, kreće se onda u granicama 1,388^?, ^ 0,550 (isp. tablicu 7).


Tablica 7.


t = 5h/dan; ´V ~ = 5:8 = 0,6:2 5


," m ´ i{^) E/Eo <^) m E/Eo


0,50 2,084 0,651 1,00 1,388 0,867


0,55 2,000 0,687 --1,10 . 1,278 0,879


0,60 1,920 0,720 1,1875 1,1875 0,881


0,65 1,844 0,749 1,30 1,079 0,877


0,70 1,771 ´ 0,775 1,40 0,9S9 0,865


0,75 1,701 0,797 1,50 0,905 0,848


0,80 1,633 0,816 1,60 0,825 0,825


0,85 1,568 0,833 1,70 0,751 0,798


0,90 1,506 . 0,847 1,80 0,680 0,765


0,95 1,446 0,858 1,90 0,613 0,728


.1,00 1,388 0,867 2<00 0,550 0,687Neka se označuje: D razmak-ugibališta;
Cl brzinu kretanja sprege sa vozom, uzbrdo, na putu tarno;
C2 brzinu kretanja sprege bez voza, nizbrdo, na povratku;
2A-==A^ -f 4 umišljeni put, koji bi prevalila sprega, da se je kretala i u vrijeme


utrošeno na isprezanje i uprezanje. Taj put podijelili smo u dva općenito nejednaka
dijela 4 I ^ tako, da je uz općenito nejednake brzine (c^ >c,) u isto vrijeme t:,


c,t = D + 4,; c,t ^ D ´+.4, dakle: Sl^k^ ^~-^ ´
^ ct ;, D + 4 (29)


Sa gornjeg ugibališta na donje ugibalište vraća se sprega bez voza, a kočijaš
obično pješaci uz nju (rjeđe jaši), da se sprega odmori na putu. Poradi toga uzimamo
u račun brzinu vraćanja samo sa c^. :r=^ Co ^^ 4 km/h dakle stavljamo
t, = 1, Kako smo malo prije obrazložili, koeficijen brzine (\, može biti manji, veći
od jedinice i jednak jedinici.


302
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Ako je ,\ <1, dakle Cj < c.> ^= c^,, stavljamo A^ ^==^. ´0, a ^2 ^^ 2-4. Formula


(29) prelazi u: , ´
. ^^ ^ "SH^^TZ" ´^"^TirTt 2^´ (^ < 1 ; 4 -= /!o -=- 0,1 do 0,166 km). (29a)
Na taj način iskoristili smo vrijeme najekonomičnije. Na povratku naime, gibajući
se sa većom brzinom, sprega nadoknadi svo vrijeme izgubljeno kod izprezanjauprezanja, a za transport od donjeg do gornjeg ugibališta ne utroši se više vremena,
nego što je potrebno za brzinu kretanja sprege na tom putu. Vrijeme za izprezanje
i uprezanje zajedno iznosi 3 do 5 minuta (= 0,05 do 0,083 h). Prema tome iznosi:
A =~ (0,05 do 0,083). co = 0,1 do 0,166 km = 4,. Sa gledišta najekonomičnijeg


iskorišćenja vremena pregled o najpovoljnijem razmaku ugibališta u slučaju f^ < 1,
uz 4, ^= 4o = 0,15 km, daje skrižaljka, kako slijedi:


^1 ^ I 0,66.1 0,60 I 0,66 | 0,70 | 0,76 | 0,80 [ 0,86 I Q>9Q I 0-^5 | Ifl


D =\ 0,367| O450I 0,557| 0,70o! 0,90o| 1,20 | 1,70 | 2,70 | 6,70 | 00 km
# ´´
Ako je ^1 > 1, dakle c-^ ´> Co = Co, analogno stavljamo ^1 ^== 2 A ^A^ :=^ i).
Formula (29) prelazi u:


D ´ " ^i~ I


Kako je sad A =::^ —(0,05 do 0,083)Ci=-^ (0,05 do 0,083)Cofi=4 ?3, iz posljed


njih formula slijedi:


?i = ^ ^ ^^ ; P= g f, ^ 2 4 ; (?i > \; A,= 0,1 do 0,166 km). (296)


I sad smo iskoristili vrijeme najekonomičnije, jer sprega gibajući se sa većom
brzinom na putu tamo, nadoknadi vrijeme utrošeno na isprezanje i uprezanje. Sa
gledišta najekonomičnijeg iskorišćenja vremena pregled o najpovoljmjem razmaku


´Ugibališta u slučaju f j > 1, uz AQ = 0,15 km, daje skrižaljka, kako slijedi:


. ^1 = I 1,388| l>a5 I 1.30 I 1,25 | 1,20 | 1,15 | 1,10 | 1,05 1.00 .´
D = \ 1,07 ! 1,16 I 1,30 I 1,50 I 1,80 [ 2,30 | 3,30 | 6,B0 | c^o km


Konačno, ako je ?i približno ili točno jednak jedinici prema jednadžbi (29) mora
biti Aj^ r=^ A^ =z A = AQ^ Sa. gledišta iskorišćenja vremena ugibališta su suvišna, a
razmak početne i završne stanice neka je što veći.


Koristan dnevni efekt sprege (N) između dva susjedna ugibališta računamo
ovako: Potrebno vrijeme za jednu punu rožnju tama i natrag zajedno sa isprezanjem
iznosi:


. T =: 2 (D + 2 A,) : Co, ako je ti < 1, a ^o = 1; |
T --^ 2 (D + io) : Co, ako je ^1-^. :=- 1; (?0)
i T = 2 D : Co, ako je C, > 1, a t. = 1. ^ j
Jedna sprega (voz) izvrši u 10 radnih sati ^ := 10 : T punih vožnja. Iznosi li
tovar voza (neto) Kn ´t, a ^istodobno radi v sprega (vozova), ukupni koristan efekt
mjeri. JV = vKn v tona na dan. (30a)


U našem primjeru (točka 5) je L1 = 1,387. Prema formuli (28), ili tabl:ci 7, je
onda ^1 = 1. Sa gledišta iskorišćenja vremena ugibalište nije potrebno, a razmak
D identičan je sa razmakom početne i zavrnše stanice: D =^ L ^===: 1,206 km. Uz
4„ :=r=2 0,15 km potrebno vrijeme za jednu vožnju iznosi: T = 2(1,206 + 0,15) : 4 =
=:^ 0,678 sati. Jedna sprega u jednom danu izvrši ^ =rr: 10 : 0,678 ==^ 14,7 punih
vožnja. Kako taj broj može biti samo cijeli broj, u račun uzimamo v zz=. 14. Uz taru
od 0^6 t, neto jednih kola iznosi K^ ::= 2,4 — 0,6 =^^ 1,8 t. Koristan dnevni efekt
jedne sprege je; N ^=^ 14 X 1,8 = 25,2 t. , .


303
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Taj se efekt može podvostručiti, ako se istodobno zaposle dvije sprege, dva
zasebna voza. Drugi voz polazi sa donje stanice, kad prvi stigne na gornju stanicu.
Kako drugi voz započinje, ali i svršava svoj dnevni rad za vremenski razmak gornje
i donje stanice kasnije, postizava sa prvim vozom jednaki dnevni efekt Ukupni
dnevni efekt je dakle dvaput veći (u našem primjeru 2 X 25,2 == 50,4 t/dan). No
uz ovaki raspored pruga je slobodna za prometan]e u suprotnom smjeru samo u
vrijeme, kad sprega ne radi: prije početka ili poslije svršetka dnevnog rada ili u
vrijeme podnevnog odmora (krmljenja). Samo u" to doba dana mogu se otpremati
kola u suprotnom smjeru i to, kako ih pogoni gravitacija, najzgodnije sva odjednom,
složena u jedan voz. Više nego dvije sprege (dva voza) zaposliti na ovaj način nije
uputno poradi sigurnosti vožnje. U tom slučaju naime nalazilo bi se više vozova na
otvorenoj pruzi gravitacione koturače, a te su redovno znatnog nagiba.


Nego treba li povećati efekt zaposlenjem više od dviju sprega (dva voza) na
dan, bolje i sigurnije se postupa, ako se umetnu ugibališta među početnu i završnu
stanicu. Dijeli se pak koturača sa u ugibal:šta na u + 1 dijelova pO´ principu jednakosti
radnje: sprega neka izvrši jednaku radnju na svakom potezu među ugibalištima.
Lahko i jednostavno postigne s§ takova razdioba s pomoću H-linije ili linije
visina radnje, opisane u prijašnjoj točki. Visinska razlika ili razlika ordinata završne
i početne točke H-linije proporcionalna je naime sa radnjom, koju izvrši
sprege vozeći voz od početka do kraja koturače. Isto tako je proporcionalna
visinska razlika (razlika ordinata) bilo kojih dviju točaka te linije sa radnjom
izvršenom na potezu koturače među tim točkama. Poradi toga nalaze se potezi
koturače jednakih radnja među točkama H-linije jednakih visinskih razhka. Ako
je dakle podijeljena koturača sa u ugibališta na u ´+ 1 poteza jednakih radnja,
podijeljena je i visinska razlika (razlika ordinata) završne i početne točke H-linije
na u 4^ 1 jednaki h dijelova i obrnuto. Po tom principu podijelili smo našu
koturaču (si. 3) sa dva ugibališta u tri poteza jednakih radnja ovako: Razlika ordinata
završne i početne točke linije radnje iznosi; H :== 314,31 — 262,00 = 52,31 m.
Razdijelili smo tu razliku u tri jednaka dijela H -: 3 ^52,3 1 : 3 == 17,44 ,m. Obzor
sa visinskom kotom 262,00 + 17,44 = 279,44 siječe na H-liniji mjesto prvog, a
obzor sa visinskom kotom 279,44 -|- 17,44 == 296,88 mjesto drugog ugibalitša. Prvo
mjesto pada u profil 4 + 18, a drugo u profil -7 + 86. Razmaci ugibališta od početka
prema kraju koturače mjere dakle 418, 368 i 420 m. U skladu sa principom
jednakosti radnje razmak je to kraći, što je strmija pruga među ugibalištima.


Na tako razdijeljenoj gravitaciono j koturači može se odvijati promet u
glavnom na dva načina.


a) Ista sprega stalno radi na istom potezu među dvjema ugibalištima. Radi li
samo po jedna sprega na svakom takovom potezu koturače sa u ugibahšta, dnevno
polučeni koistan efekt mjeri: N =^ Kn*´^. (30b)


Broj, punih vožnja jedne sprege u 10 radnih sati opet je ^ ::== 10 : T, a T treba
odrediti po formuli (30). Na našoj koturači, si. 3, udaljenost završne od početne
stanice iznosi L =^ 1,206 km; razmak ugibališta mjeri D =L:i L : 3 == 1,206 : 3 =^
==r 0,402 km. Potrebno vrijeme za jednu punu vožnju iznosi: T =( 2(0,402 + 0,15) :
:4 ===:n ´0,276 h, a broj punih vožnja jedne sprege na dan ^ = 10 : 0,276 -^ 36.
Dnevno polučeni koristan efekt mjeri (30b) N -^ 1,8 X 36 = 64,8 t. (Na kourači
rade doduše 3 sprege, no prva sprega predaje ist a kola drugoj, a ova trećoj sprezi
na putu od početne do završne stanice.) Taj se efekt može podvostručiti (2 X 64,8 =
:=^ 129,6 t), ako se na svakom potezu zaposle po dvije sprege (u svemu ´ dakle 6
sprega). No u tom slučaju mogu se otpremati kola u suprotnom smjeru s pomoću
gravitacije, kako smo rekh, samo u vrijeme, kad sprege ne rade.´


b) Svaka sprega vozi svoj voz duž cijele koturače bez prekidanja ođ početne
do završne stanice. Upreže se samo na početnoj donjoj (A), a ispreže samo ha
završnoj, gornjoj stranici (B). Poradi m^moilaženja treba udesiti vozni red tako, da
se puna i prazna kola (ili voz) nađu u isto vrijeme na ugibalištima Grafički može
se konstruirati takav vozni red i u slučajevima, kad se brzina voza na putu tamo
(cO razlikuje od brzine voza na putu natrag (c, > cJ, općenito na ovaj način:


304
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Najprije se odrede svi elementi potrebni za konstrukciju grafikona jedne pune
vožnje jednog voza. Na slici 4, koja predočuje takav grafikon, ordinatte (vertikale)
označuju vrijeme, a apscise (horizontale) put. L označuje razmak početne A i završne
staneie B u zbilji, a L ´-{- 2 A razmak umišljenih stanica A´ i B\ do koj-h bi
došao voz, da je putovao i u vrijeme t, utrošeno na uprezanje i izprezanje, na stanioama
A i B. Na putu L tamo voz utroši vrijeme t^^:: L : c^ =^ L : ^iCo, a natrag


vrijeme t-^2 = L : C2C0. (31)
Pod srednjom brzinom voza raziomijevamo jednoličnu brzinu c uz koju bi voz
utrošio isto vrijeme 2 tš =^´ t^ + t^ na putu 2 L. Odatle slijedi:


L_


(^1 + ^2) (32)


ij kako je ts Cl + L : C2),


n,_^


Cs —^ I > SS — CB : Cd — -(33)


1 + ?i/?.
Vrjeme putovanja ts je dakle algebarsk a sredina vremena ti i ts a brzina
Cg je harmonijsk a sredina brzina c, i Cj. Vrijeme potpune vožnje jednog voza
(tamo i natrag zaiedno sa isprezanjem i uprezanjem) iznosi (isp. sliku):


T=t, + t, + 2t = 2{t, + t)^ + 2L (34)


Iz snošaja 2i = Cg t izlazi dužina umišljenog puta A, koji bi prevalio voz, da se
je kretao i u vrijeme t, utrošeno na isprezanje i uprezanje:


CQ t ^, CQ t


A =^ (35)


Vremenska razlika § izlazi iz snošaja:


(r/2 - d) c, -1 + 2i = (r/2 + đ) Cl


sa:


<^2 <^1


Cl + Cg (i+va-(i-^,/&)-U-c^T^+TT^:/^ (36)


d može biti pozitivno ili negativno, već prema tome, da li je ti — ta>^ 0. U prvom
slučaju vrh V leži iznad, a u drugom ispod vrha Vs U slučaju ^i = Ca je-ti = U,
a oba vrha padaju u istu točku.


305
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Tablica 8.
^
r i: ? i+ ? 1 1 J-? ´ 1-C
0,55 1,818 1,55 2,818 0,645 0,355 ^ 0,45 i 0,818 1,222
0,60 1,666 1,60 2,666 0,625 0,375 0,40 0,666 1,500
0,65 1,538 1>65. 2,538 0,606 0,394 0.35 0,538 1,857 .
0,70 1,429 1,70 2,429 0,588 0,412 0,30 ^0,429 2,333
0,75 1,333 1,75 2,333 0,571 0,429 0,25 0,333 3,000
0,80 1,250 1,80 2,250 0;555 0,444 0,20 0,250 4,000
0,85 1,176 1,85 2,176 0,541 0,459 0,15 0,176 5,666
0,90 1,111 1,90 2,111 0,526 0,474 0,10. 0,111 9,000
0,95 1,053 1,95 2,053 0,513 0;487 0,05 0,053 19,00
2,00 J,000 2,00 2,000 0,500 0,500 0,00 0,000 og
1,05 0,952 2,05 1,952 0,488 0,512 0,05 0,048 21,00
1,10 6,909 2,10 1.909 0,476 0.524 W0, 0,091 11,00
1,15 0,870 2,15 1,870 0,465 0,535 0,15 0,130 7,?66
1,20 0,833 2,20 1,833 0,455 0,545 0^20 0,166 6,000
1,25
1,30
1,35
1,388
0,800
0,769
0,741
0,720
2,25
2,30
2,35
2,388
1,800
1,769
1,741
1,720
0,444
0,435
0,426
0,419
0,555
0,565
0,574
0,581
, 0.25
0,30
0,35
0,388
0,200
0,231
0,^^59
0,280
5,000
4,333
3,857
3,577


Vremenski razmak T slijedi iz snošaja:
(^ zl = — Cg f sa:


6 -(^


^s-2 (37)


2^1 ´ ^0^" \+´Uk
306
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 35     <-- 35 -->        PDF

´ ´ f f rit


Konačno je: v —d= ^ = —, ^TT-t.


(38)
SU SESSSSSSSS9
^^Hipm
4*«rtf
^»2^0Mn


^ /


307
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Kako je najčešće ?i ili C-^ jednak jedinici za olakšanje računa ili za kontrolu
može poslužiti tablica 8.


Na slici 4 deblje izvučena linija predočuje punu vožnju A-—B—A voza, koji
bi putovao sa jednoličnom brzinom c, tamo, a sa jednoličnom brzmom c, natrag.
Crtkana linija pak označuje punu vožnju voza, koji bi putovao sa istom jednoličnom
brz´nom CB tamo i natrag. ;´´"´,


Na slici 5a konstruirani su takovi grfikoni jedne pune vožnje jednog voza na
temelju ovih podataka: L = 1,2 km, t = 5 min = 0,083 h; ?, = 0,75; fa = 1,0.
Onda je c, = ?i Co = 3,0 km/h; c^ = Co = 4 km/h; t, -= 1,2 : 3 = 0,4 h == 24 min;


ta = 1,2 : 4 = 0,3 h = 18 min; t, + t, =- 0,7 h = 42 min; ´^s = y (ti + t,) =


= 0,35 h = 21 min;cs == L : t, = 1,2 : 0,35 = 3,43 km/h. Nadalje je T = 2 (t, +


+ -t) = 2^(21 + 5) = 52 min;4=yc, ^^y3,43 X 0,083 = 0,143 km. Po


ef (98) uuoj<5= — (24 — 18) X (1 + 5 : 21) = 3,7 min, a po form. (37) t ~ 3,7 -f


+ (18 : 21) (5:2) = 5,8 m´n. (Kod crtanja zaokružene su minute na cijele
brojeve.)
Umetnemo li sad u svrhu pojačanja prometa u ugibalista, med početnom (A)
i završnom stanicom (B) moći će prometati u ´+ 1 vozova. Poslije prvog voza svaki
slijedeći voz kreće sa početne stanice_za vremenski razmak do slijedećeg drugo g
ugibališta kasnije, ali i završuje svoje dnevno putovanje za isti taj vremens´ki
razmak kasnije. Na taj način radi svaki voz isto vrijeme, sa istim efektom na dan.
Mjesta ugibališta, na kojima će se mimoilaziti puni i prazni vozovi, određujemo
najprije na način predočen na slici 5b. Linije putovanja med umišljenim stanicama
A i B´ čine trokut IFd VWg StrancalFđ TFg jednaka je vremenskom razmaku Tpune
vožnje jednog voza. PodijeFmo li tu stranicu na u + I_dijela, dobivena razdjelišta
određuju vrhove linija vožnje (trokuta) ostalih vozova.´Kako su istoimene stranice
svih tih trokuta paralelne, sijeku se u točkama, koje dijele razmak L + 2 4
također na u + 1 jednakih dijelova. U vertikalama dakle, koje dijele razmak
L + 2A na w. + 1 jednaka dijela, zatim u horizontalama, u kojima se sijeku stranice
rečeni trokuta, nalaze se mjesta idealnih ugibališta. Idealnih rekosmo zato,
jer smo prtom pretpostavili, da voz putuje sa jednohčnom brzinom Ci tamo i sa
jednoličnom brzinom c-^ natrag. U zbilji neće biti tako, jer ugibališta treba da leže
u vertikalama, kako ih određuje pr´ncip jednakosti radnje (H- linija). Poradi toga
konačno dobije se erafički vozni red prema slici 5c). Točke voznog reda na vertikalama
A\ A^ B i B´ ostaju na svojim prije određenim mjestima; isto tako i horizontale,
na kojima se nalaze idealna ugibalitša; vertikale pak Uj, Us..., povučene
u razmacima D^, Do,. , kako ih određuje princ´p jednakosti radnje (H-linija), sijeku
točke na horizontalama idealnih ugibališta, u kojima leže prava ugibališta. S
ovima ujedno je i pod´puno određen grafički vozni red u skladu sa principom
jednakosti radnje; u povećanim razmacima, kako je tamo pruga položitija, povećana
je brzina vozova; u smanjenim pak razmacima, kako je tamo pruga strmija,
smanjena je ta brzina.


Koristan efekt uz ovaki razpored vožnje izlazi iz ovih snošaja: Kako vrijeme.,
pune vožnje jednog voza iznosi (34) T ^-2 (te + t) h, jedan voz izvrši u 10 radnih
sati p = 10 : T pnrvh vožnja. Ako je K„ t neto težina jednog voza, a istodobno
radi v =:= u + 1 vozova (sprege), ukupan koristan dnevni efekt iznosi:


iV = (w + 1) Kn V tona. ^ (39)
U našem primjeru, slika 3, je U = i, c=^ t, = L : c, =:=^ 1,206 : 4 = 0,3015 h;
^==: 0,0^6 h. (Na početnoj stanici gravitac-ione koturače sprega se samo upreže, a
na završnojstanici samo ispreže. Bilo bi dakle dovoljno uzeti" u račun t samo sa 1,5
io 2,5 mm. ^ No da se olakša obdržanje voznog reda povećah smo to vrijeme na 4
min = 0 0^6 h). Dakle je T =-r: 2 (0,3015 + 0,0667) = 0,736 h:^ = 10 : 0,736 ^ 13
^ i^ r^ ^ ^ ^´^ X 13 = 70,2 t. Taj je efekt veći od efekta izračunatog pod a) sa
64,8 t, ]eru ovom slučaju odpada uprezanje i izprezanje na ugibalištima,


3i)o
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 37     <-- 37 -->        PDF

1 u ovom služaju mogao bi se podvostručiti efekt, (dakle povisiti na iznos od
140,4 t), kad bi poslije prvog voza sa početne stanice krenuo´ svaki slijedeći voz za
vremenski razmak do slijedećeg prvo g ugibališta kasnije, t j . kad bi bilo uposleno
svega 2 (u + 1) sprega (u našem primjeru 6 sprega, dotično 6 vozova). No
onda se ne mogu mimoilaziti vozovi na ugibalištima, nego u suprotnom smjeru
mogu se odpremati vozovi ( s pomoću gravitac´je) samo u doba dana, u koje sprege
ne rade. ´ I i J


Konačno mogu se i kombinirati najzad opisana dva rasporeda vožnje: samo u
izvjesno radno vrijeme dana ukrštavaju se vozovi složeni od većeg broja praznih
kola, koje pogoni gravitacija, na ugibalištima sa vozovima od jednih ili manjeg
broja natovarenih kola, koje poteže sprega.


7. Uređenje prometa na nizinskoj kotiirači. Za razliku od gravitacione koturače
pod nizinskom k ot u r a č o m razumijevamo svaku koturaču, na kojoj nije
moguće s pomoću gravitacije odpremati vozove od jednog do drugog kraja ni u
jednom ni u drugom smjeru. Nego poradi premalenog nagiba pruge sprega mora
da poteže vozove tamo i natrag. Vožnja natovarenog voza iziskuje silu Zi, općenito
različnu od sile Z2, potrebne za vožnju praznog voza natrag. Općenito je dakle
Zi <- Z2,, a obično je Zi > Z2. Na L dugačkoj koturači polučeni efekt mjeri na
putu tamo EJ ^:=^ Z-^Cttu a na putu natrag E2 = Z^c^t-^- Ukupni efekt na putu tamo i
natrag mjeri:


. , 2 Ls = 2 Zg C, i^a = ,^1 + E2 ^ Z^C.t^ + Z,C2t2


Ova jednadžba ujedno definira srednji efekt E^ kao algebarsku sredinu efekta na
putu tamo (EJ) i natrag (E.). Uvrste li se pak u ovu jednadžbu vrijednosti Cs iz
jednadžbe (3i) i 4 iz jednadžbe (32), nakon sređenja izlazi najprije:.


a onda,^ kako je ti = L : Ci i t^ = : L : C2, nakon uvrštenja i sređenja:


2 ^a ^ Z, + Z2. (39)
Srednje vrijeme, srednji efekt i srednja sila potezanja su dakle algebar ^
ske sredme, a srednja brzina je h a r m o n ij [s;ka sredina takovih veličina na
koturači, na putu tamo i natrag.
Nagib nizinske pruge je malen, a omjer između težine voza i težine sprege
velik. Kako je nadalje koeficijent odopra kretanja poradi sinja također malen, kod
praktičkog računanja nizinsk e koturač e može se zanemariti vlastita
težina sprege, staviti Q = K + G ~= K, te namjesto općenite formule (10) upotrebljavati
jednostavniji njezin oblik:


Z = {jit + s) K; s =wr^ + 10 n. (40
Onda je: a= Z:G = {fi + s), ?^, ili /I = X : G = a : (/i + 5), (41)


L = Z : Zo = Z/G : Zo/G = a : a,.. (42)


Na putu tamo sprega vozi natovaren voz bruto težine: K ==:= Xt + Kn . Omjer između
težine tovara Ku (neto težine) i težine praznih kola K* (tare) kod šumskih pruga,
kako rekosmo, mjeri: x = iC^ : i^t = 2 do 4, prosječno 3. Prema tome natrag vozi
sprega prazan voz težine


Ki = K\{% -\- 1), pak je nadalje: ^ = Kt : G = A : (x+ 1),


na putu tamo [iz (41)] : o^ =^ (^.c + $^) Ij


(43)
na putu natrag [iz (41)] : o^^^ {i^i + s^) h


2 (Ts = o^-^-a^ [iz (39), ako se podijeli sa G].


Veličinu sile Z, na putu tamo, sile Z, na putu natrag i srednje sile Z^ određuju


pak snošaji [iz (42)]:


^, = Zi :Zo = a, : a,; ^2 = Z, :Zo = <72:^o; ^s =^ Z. i Z, i e, -f- e^ = 2 e« (44)


Formula (33), koja određuje snošaj između brzine voza na putu tamo. (Ci), na


putu natrag (c,) i srednje brzine (Cg), vrijedi za nizinsku koturaču nepromijenjena.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 38     <-- 38 -->        PDF

?od normalnim nagibom s, razumijemo najčešći nagib nizinske koturače, ako
ne premašuje polov:cu najvećeg nagiba Sm u istom smjeru vožnje. U protivnom
slučaju smatramo ovu polovicu normalnim nagibom. Smjer- vožnje mijenja vrijednost
So i Sro^ Poradi toga kod izračunavanja nizinske . koturače treba najprije
ispitati:


, . i =zi K : G = <7o : (fi<+ So^) u smjeru vožnje tamo | ,
i A ==^K : G =^ [K + l)Z-,= (K~^ i) a^i {fi + s^^) u smjeru vožnje natrag j (^^)
te dalje računati sa manjom vrijednošću i. Ostali tok računa pokazujemo u primjerima,
koji slijede. Ovdje tek još dodajemo, da jednadžba (33) ne daje veličinu
brzine Ci na putu tamo ni veličinu C2 na putu natrag, nego određuje samo snošaj
tih veličina. Jednu od tih brzina treba procijem"ti prema srednjoj brzini Cg i prema
odnosu sila Z^ i Z^ naprama rsednjoj sili Z^ Pritom neka ne bude — leži u naravi
koturače i sprege — jedna brz-na manja od 2,2 km/h (spori korak), a druga veća
od- 7,2 km/h (ubrzani korak),


1. primjer. Zadano je: /^ ===: 6,4 kg/t; Smi — {´^tm + IO ?7m) = 6 + 6 = 12%o;
] 1
So3 = Y -^mi =^ ^%oJi 5^2 = 6 — 6 t^; €%o; 5o2 = -^ {— 6) :=:^ — 3%o.


Onda je u smjeru vožnje tamo (45): i — K : G = 200 : (6,4 + 6) z:^ 16;
u smjeru vožnje natrag {% =: 2) : I ^ [2 + 1) 200 : (6,4 — 3) =^ 176.
Za račun mjerodavnu manju vrijednost i = 16 daje smjer vožnje tamo. Onda je:


K=i. G = 16 X 0,375 = 6 t; Kt = K : (1 + x) = 6 : 3 = 2 t;/It = >i: (>^´+ 1)=
=. 16 : 3 = 5, 33; %^ =

<^os:= Y (% + ^02) =. v (200 + 18) = 109 kg/t; ^1 == ^01 : <^o =-200 : 20´0 =::. 1;


L, = ao2 : 0-, = 13 : 200 = 0,09; ^s = <^e: : <^o -^ 109 : .200 = 0,545.
Uz zadanu vrijednost L9 1= 0,545 srednji dnevni efekt Egii: -Eo =: Ls fs % postizava
najveću vrijednost za = 1,163 X 8 = 9>3 h i uz srednju brzinu vožnje Cs = 1,34 X 4 =z 5,4 km/h (slijedi
iz formula 9 i 9a, ili iz 4ablice 1). Kako je srednja brzina cj ® harmonijska
sredina između brzine tamo c^ i brzine natrag Co, to mora biti Cs > 5,4 km/h, a
c, < 5,4 km/h. Kako ^ je nadalje ^Z, = e, Z^ = 0,09 X 75 =^ 7 kg mala sila
prema sili 2^1 = s^ Zo^=7Skg, to pridajemo praznom vozu na putu natrag najveću
dopuštenu brzinu Co ^ 7,2 km/h. Po formuli (33) brzina natovarenog voza na
putu tamo mjeri onda: c, := cc^ : (2 c., ~ c^) — 7,2 X 5,4 : (2 X 7,2 — 54) ===
=.-.4,3 km/h. r


2: primjer. Neka je opet ft =^ 6,4 kg/t i nadalje Smi = (6 —-6) = 0%o;
^01 = — 3%o; Sm2 == (6 -[-I 6) = 12%o i S02 = 6%o-. Onda je u smjeru vožnje tamo
(45) ^=, 200 : (6,4 — 3) = 59, u smjeru vo-žnie natrag (uz ?^ = 2) : /I = (2 + 1)
200 : (6,44- 6)r±=48. Mjerodavnu manju vrijednost i = 48 daje smjer vožnje
natrag. Onda je K = iG =^ 48 X 0,375 = 18 t; K =^ K : (n + 1) .^ 18 : 3 = 6 t;
;t = /I : (K + 1) = 48 : 3i = . 16; a,, = (^ + So,) ^ = (6,4 _ 3) . 48 = 163 kg/t;
^m = ^Q = 200 kg/t; aoe = — (a^^^a,^)— ~-(163 + 200) = 182 kg/t. Nadalje


stoje omjeri: fj == o-^^ : a^ = 163 : 200 = 0,82; L3 = Cos : o-^ = 200 : 200 = 1;


Lsn= Uz zadanu vrijednost ^s =: 0,91 srednji efekt postizava najveću vrijednost za
Ts = 1^03 i ^^8 ^= 1,06, dakle uz dnevno radno vrijeme U^=^ 1,03 X 8 ==: 8,24-h
i uz srednju brzinu vožnje Cg = 1,06 X 4 ==: 4,24 km/h. Kako je s:la Z, :==.L Zo=


— 0,82 X75 = 61,5 kg manja od sile Z^ ^= e^ Z, = 75 kg, brzina voza na putU:
tamo treba da je c^ > Cs = 4,24 km/h, a brzina voza na putu natrag treba da je
C2 < Cs =^ 4,24 km/h. Posljednju brzinu uzimamo u račun sa c. = c« ^== 4 km/h.
Onda je brzina natovarenog voza tamo d = c^c ^: (2 Co — Cg ) = 4 X 4.24 : (2 >´
X:: 4 — 4,24)== 4,5 km/h. " ^
Razdioba ugibališta na nizinskoj koturači sprovodi se jednako- kao na gravitacionoj
koturači.


310
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Tako na pr., želimo li ispitati razmak ugibališta D obzirom na i skori š ce


ri j a vremen a u prvom primjei*u, postupamo ovako:


Kako je brzina c^ ^ 4,3 km/h manja od brzine c,. = 7,2 km/h u formuli (29)
c^ : c^^ (D + ii) ; (D + 4.) stavimo ^i = 0, a 4^ cz^^ 2 4 ==. (0,05 do ´0,083) c^ ==^
= 0,36 do 0,6 km. Iz te formule, uz c^ . c, ^^ 4,3 : 7,2 ~ 0,6, slijedi onda:


D ^ ^´^1´^ 2A = -M^ 0,6 =^ 0,9 km.


U drugom primjeru je brzina Ci -= 4,5 km/h veća od brzine Cs ^^ 4,0 km/h.
Poradi toga u iormuh (29) stavljamo A^ = 2 A = (0,05 do 0,083) Ci ^ 0,225 do
0,375 kmj a 4. = 0. Iz te formule, uz c^ : c. r:^- 4,5 : 4 ::=^ 1,125, izlazi onda:
D = 24 : (cjc ~ 1) -- 0,375 : (1,125 — 1) = 3 km.


U jednom i drugom primjeru uz tako, izračunati razmak ugibališta voz, koji
putuje sa većom brzinom, nadoknadi vrijeme izgubljeno na uprezanje i isprezanje.


Kako je nizinska koturača malog nagiba na otvorenoj pruzi u istom smjeru
može prometati i više vozova istodobno, već prema potrebi, t. j . prema željenom
dnevnom efektu. No prema broju vozova treba udesiti i dužinu ugibališta. Za povećanje
dnevnog efekta nije dakle baš nužno umetnuti veći broj ugibališta. Njihov
razmak neka je to manji, što je veća razlika između sila Z^ i Z^, da se sprega ne
zamori odviše, radeći dugo sa velikom silom. Uostalom, 0 tome vodi račun već i
formula (29) kako se vidi iz posljednjih računa. U svakom, slučaju ukrtšavaju se
puni i prazni vozovi na ugibalištima i na stanicama nizinske koturače. Vozni red
udesit će se prema tome, i to analogno kao kod gravitacione koturače: da ista
sprega radi između dva ista ugiblišta cijeli dan (kad je razlika između sila Z^ i Z^
velika), ili da svaka sprega vozi naskroz od početne do završne stanice samo
mimoilazeći se sa vozovima suprotnog smjera na ugibahštima (kad je razlika
između sila Z^ i Z2 mala, pa na kratkim koturačama uopće). Dnevni koristan efekt
računa se u jednom i drugom slučaju analogno kao kod gravitacione koturače.


8, Zaključne napomene. Ovdje želimo podkrijepiti dosad rečeno još sa njekim
podacma, koji mogu i posliižiti kod uredjenja voznog reda, osim toga dodati još
potrebne podatke za proračunavanja troškova prometanja, u koliko su nam bih pri
ruci. Forste r (das forsthche Transportwesen) daje 0 brzini voza pod spregom
(c km/h),-UZ prosječan nagib koturače (od ± no%o.), ove podatke:


«o — + 2 + lp + 1 + 0,5 + 0,25 ~ 1 — 2 37, oe


C = 3,6 4,3 4,9 5,4 5,8 7,2 5,8 4»3 km/h


Pritom predpostavlja, da najmanji polumjer krivosti nije manji od 200 m.
Brzina voza, koga pogoni gravitacija, po istom autoru, može biti velika (14,4 do 21,6
km/h). No poradi sigurnosti vožnje danas se ne dopušta veća brzina od 15 km;*!!.
Voz treba da prolazi kroz lukove, naročito u oštrijim zavojnicama, sa smanjenom
brzinom. Pritom ne valja kočiti voz, kad je već ušao u luk, nego u primjerenoj
udaljenosti pred lukom tako, da sa smanjenom brzinom već ulazi u luk. Po prof.


W. M iille r u brzina natovarenog voza pod spregom iznosi 2,9 do 4,5 km/h.
Vrijeme zadržavanja sprege na stanicama po Eckert u treba računati najmanje
sa 2, a poshje dužih tura i sa 3 minuta (4 = 50 do 100 m). Vrijeme potrebno
za utovarenje ili istovarenje računa se zasebno. Bazal i računa potrebno
vrijeme za utovar 27, a za istovar 9 do 13,5 minuta po kubnom metru drva.
Ritte r pak računa, da utovar kubnog metra drva stoji 1,1 do 1,7 radnih sati,
već prema obliku drva (oblice, trupci i sL). Pri tom predpostavija, da za dizanje i
pokretanje teških komada stoje na raspoloženju zgodna mehanička pomagala (dizalica
i sL). Iz jednih i drugih podataka može se dakle zaključiti, da 2 do 4 radnika
utovare kubni metar drva za 27 min., a istovare za 9 do 13,5 min.


Za prometanje na koturači najzgodnija su kola u glavnom izrađena od drva
(hrastovina, jasenovina). Od drva izrađen je okvir, t. j . uzdužni nosači, čeoni
komadi, nosači obrtnja i sam obrtanj (Drehschemel). Od čelika izrađene su osovine,
a od čeličnog (uz kočnicu) ili od tvrdog hva točko vi. Ovakova su kola lakša i
elastičnija od željeznih, a i lakše se opravljaju. Potrošak ulja za mazanje ležaja


´ \, 311


-^ yA:^
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 40     <-- 40 -->        PDF

iznosi po kolima (sa dvije osovine) 25 do 70 grama na dan. Taj potrošak mnogo
zavisi o konstrukciji ležajeva i o razumnom i pažljivom postupanju kod mazanja,
koje redovno izvršuju kočničari. Kod proračunavanja troškova prometanja za kola
treba uzeti u račun u ime kamata 5 do 10Vo nabavnog trosko. K broju predviđenih
kola u redovnom prometu treba dodati 10 do 20*^/o za rezervu. Mnogo više nego od
vožnje troše se kola od utovarivanja i iztovarivanja. Unatoč tome, uz redovno
uzdržavanje i opravljanje, po stečenom iskustvu, kaže Opletal , kola ne pokazuju
spomena vrijedno istrošenje ni nakon 20 god. upotrebe. Prema tome može
se uzeti u račun u ime odplate u kola uložene glavnice, ili u ime gubitka vrijednosti
kola uslijed upotrebe, još i primjeren postotak nabavnog troška, već prema
konkretnim prilikama. Broj kočničara zavisi o nagibu koturače i o načinu prometanja.
Pogoni li gravitacija natovaren voz niz koturaču znatnog nagiba, svaka kola
treba da su proviđena sa kočnicom^! da imaju svog kočničara.


Za- proračunavanje troškova sprege mogu poslužiti ovi podaci. Za svakog
konja godišnje treba uzeti u račun: 10*^/o nabavnog troška za kamate, lO^/o za
izirošenje, 3^/o za podkivanje, 5´Vo za pribor timarenja i liječenje i 5Vo za nastanbu.
K broju potrebnih konja u redovnom prometu treba dodati 5*^/o;i za rezervu.
Na. tjedan´troši svaki konj cea (40), 50 kg zobi, (70), 50 kg sijena, 15 kg slame za
čišćenje i 15 kg slame za stelju. Svakom konju u prometu pripada kočijaš, Orma
dotraje za 5 god. Prema tome treba uzeti u račun godišnji odplatni obrok i osim
toga: 5*^/0 nabavnog troška za kamate i 20Vo za uzdi-žavanje i opravljanje. Ukupno
ovako izračunati godišnji trošak za spregu i ormu treba preračunati na trošak po
radno m danu, a ovih ima 250 do 280 u godini.


U gornjim podacima nijesu uračunati opći troškovi.


Transport na sinj ama je skup, ako je dužina prometanja i količina drva malena
(< lO´OO m^). No već na dužini razvožnje od 50 m može biti ovaj način transporta
jeftiniji od -drugog kojeg načina, ako je količina drv^ velika (> 2000 m^).
Prema Opletal u kod godišnje produkcije od 10.000 do 15.000 kubnog ili prostornog
metra drva trošak transporta na koturači p. p. jednak je trošku transporta
na pruzi na paru. Uz manju produkciju od ove koturače ima prednost, a uz veću,
koturača ne dolazi uopće u obzir.


Podaci o vremenu i trošku ovdje navedenih radnja zavise o općini i lokalnim
prilikama. Poradi toga pottrebno je da šumari, koji imaju prilike, ipituju i sakupljaju
takove podtake, da ih sređuju i priopćuju u stručnim časopisima i na taj
način koriste..struci i^ općenitosti. .


ZUSAMMENFASSUNO.


Die vorllegende Arbeit bring-t die Fahrdynamik đer Z ug t ier-Wa 1 d b ahne n in
folgender ^usammenfassung: 1) Einleitende Bemerkungen. 2) Z;ugkraft und Leistung der Zugtieren,
3) PyBamisclie Formeln und Bezeichnungen. 4) X)isskussion der Formeln und der Bezelchnungen.
6) Geleistete Arbeit, 6) Betriebsgestaltung auf der geneigten und 7) auf der ebenen
Ziugtier^WaIdbahnen, 8) Scblussbemerkungen.


312